Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Ο Ιησούς... ανοίγει τις πύλες της Βασιλείας για την ανθρωπότητα - π. Λεβ Ζιλέ


 Ο Ιησούς δεν επιστρέφει μόνος στον Πατέρα. Είναι ο ασώματος Λόγος που κατέβηκε και έζησε μετά των ανθρώπων. Σήμερα είναι ο Λόγος που εγένετο Σαρξ, αληθινός Θεός και τέλειος άνθρωπος, που εισέρχεται στη βασιλεία των Ουρανών. Φέρνει μαζί Του την ανθρώπινη φύση την οποία είχε ενδυθεί. Ανοίγει τις πύλες της Βασιλείας για την ανθρωπότητα . Κατακτούμε « μέσω πληρεξουσίου» τα επουράνια αγαθά:
«Όντας nμάς νεκρούς τοις παραπτώμασι ... συνήγειρε και συνεκάθισεν εν τοίs έπουρανίοις εν Χριστώ 'Ιησού» . Εάν είμαστε πιστοί, προόρισε για μας θέσει στη Βασιλεία. Η παρουσία μας εκεί είναι αυτό που επιθυμεί και περιμένει.
π. Λεβ Ζιλέ, "Μοναχός της Ανατολικής Εκκλησίας"

Δεν υπάρχουν σχόλια: