Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Ἐὰν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρὸς Με καὶ πινέτω - Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος Παυλίδης


 Διψᾷ ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή. Φλογίζεται ἀπὸ πόθους. Καίεται ἀπὸ ἐπιθυμίας. Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ πόθοι της πάντοτε ἅγιοι. Ἔχουν πολλάκις πολλὴν γῆν καὶ πολὺ ρύπον. Κοντά μας πλέον οἱ χείμαρροι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ καθάρσις εἶναι εὔκολος. Καὶ ἡ ἱκανοποίησις τῆς ψυχικῆς δίψης ἐπίσῃς. Δὲν μένει παρὰ νὰ ἀνοίξωμεν τὰς ψυχὰς, ποὺ πυρακτώνουν κλίσεις καὶ ἐπιθυμίαι. Νὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ τὰ εὐλογημένα ρεῖθρα τοῦ Θεοῦ. Θὰ ἀκτινοβολήσουν τότε ἀπὸ καθαρότητα. Θὰ ζωογονηθοῦν ἀπὸ τὴν θείαν χάριν. Θὰ δροσισθοῦν καὶ θὰ σκιρτήσουν ἀπὸ εὐδαιμονίαν. Εἰς τὴν ξηρὰν καὶ χέρσον μέχρι χθὲς γῆν, θὰ ἀναβλαστήσουν θαλεροὶ ἀνθῶνες ἀρετῆς καὶ ἁγιότητος.
Νέα ζωὴ θὰ ἀναπηδήσῃ ἀπὸ τὰς ψυχάς, ποὺ ἔχει νεκρώσει ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ διάβολος.
Ψυχαὶ, ποὺ καίεσθε ἀπὸ τὴν δίψαν! Οἱ οὐράνιοι σωλῆνες ἐστήσθησαν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Καὶ οἱ κρουνοὶ ἐτοποθετήθησαν χρυσοῖ ἀπὸ τὸν Μέγαν τροφόδοτην τοῦ κόσμου.
Χείμαροι «ζῶντος ὕδατος» ἐκπηγάζουν ἀπὸ τὸν οὐρανόν. Τὶ περιμένομεν; Ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ. «Ἐὰν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρὸς Με καὶ πινέτω».
Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος Παυλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: