Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Τά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
         
Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστά-τησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

          Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Χώρας ἐν Σμύρνῃ, Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, οὗτινος τό ὄνομα φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἐκφράσας τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τόν . Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν καί ἀπευθύνας κάλεσμα πρός πάντας ὅπως φυλάσσουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν εὐλογημένην παράδοσιν πίστεως, ἀγάπης καί ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.   
 Ἠκολούθησεν ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ δεξίωσις, καθ᾿ ἥν Πατριάρχης ἐδέχθη τόν . κλῆρον καί τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τούς ὁμογενεῖς, οἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ τά ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.
Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 11ην ἰδίου, Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολι-τῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, Ἰωανίνων κ. Μαξίμου, Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Σύμης κ. Χρυσοστόμου, καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός καί Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου  Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐκ προσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Σεβ. Ἀρχιεπί-σκοπος κ. Ἀντώνιος, Διευθυντής τῆς Διοικήσεως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπί Ἱδρυμάτων Ἐξωτερικοῦ, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκ προσώπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας, Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θερμῶν κ. Δημήτριος, Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Μωκησσο κ. Δημήτριος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὀλύμπου κ. Κύριλλος καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Shemyatovsky, ἐκ προσώπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, παρεπιδημοῦ-σα ἐν τῇ Πόλει Ἀντιπροσωπεία τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας (Lutheran World Federation), Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων αὐτῇ . Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου, Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Χώρας ἐν Σμύρνῃ, οἱ ὡς ἄνω διπλωματικοί ἐκπρόσωποι τῆς Οὐκρανίας, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Γερμανίας, Ἑλβετίας καί ἐκ τῆς Πόλεως. Παρέστησαν ἐπίσης οἱ Ἐντιμ. κύριοι Μumin Günler καί Murat Zeynel Ceylan, ἐκ μέρους τοῦ Κόμματος «İyi Parti».  
Ἐν τῷ τέλει, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησε κατά τό ἔθος ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου α´ τῇ τάξει αὐτῆς Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀντώνιος ἀνέγνωσε συγχα-ρητήριον Μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου, καί ἐν τέλει ὡμίλησεν Πατριάρχης, ἐξάρας τό ἱεραποστολικόν χρέος, ὡς συστατικόν στοιχεῖον τῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, καί τονίσας τήν ἀνάγκην ὅπως Ἐκκλησία μή ἀδρανῇ ἐνώπιον καταστάσεων, αἵτινες διαταράσσουν τήν κανονικήν λειτουργίαν αὐτῆς, ὡς ἐπί παραδείγματι ἐν Οὐκρανίᾳ καί ἐν Σκοπίοις, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ καί εἰς τήν διαδικασίαν προσλήψεως τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ὑπό τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος.
Ἠκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ὑποβολή σεβασμάτων καί ἑορτίων συγχαρητηρίων τῆς νταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας ὁποία πέδωκεν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην.
 Τήν μεσημβρίαν, Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.
***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

           Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Διευθυντήν τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Berkley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας».
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης κατά τά ὀνομαστήρια Αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς Ὁσιολ. Ἱερομονάχου Μωϋσέως, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, συνοδευομένην ὑπό ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Κουμαρτζάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοσκαλιτίσσης, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.).
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεωνᾶν Μπακάλην, Κληρικόν της Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
 Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαρούδαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Πατρι-αρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσο-πηγῆς Χανίων, συνοδευομένην ὑπό ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπο-μνηματογράφον, Καρδιολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐκ Χαλκίδος.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Δημαρχόπουλον, Δήμαρχον Ξάνθης.  
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Ἄγγελον Σικαλίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρας Χρήστου, Ἀν. Καθηγητάς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ « Yeni Yüzyıl», καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εἰρήνης, καί Γαβριήλ Πετρίδην.   
            Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρή-σεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
             Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βαπορτζῆν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
* * *
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, κατά τάς, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐξ ἀφορμῆς τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς αὐτῆς, τήν Δευτέραν, 11ην Ἰουνίου.
20 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τα χρόνια του να είναι πολλά και πλημμυρισμένα από επιτυχίες για το καλό της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Δυστυχώς στην τοπική Εκκλησία της Ελλάδας κυριαρχούνε οι μικρότητες από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Αν αυτά τα οποία γράφει το ρεπορτάζ της Καθημερινής είναι αληθινά το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι η λέξη ΝΤΡΟΠΗ.

Γράφει: «Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα ο κ. Ιερώνυμος με τον κ. Γαβρόγλου, ο υπουργός έφερε την κουβέντα στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο κ. Ιερώνυμος με τον κ. Βαρθολομαίο, καθώς ο κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε τη χώρα στο πλαίσιο οικολογικού συνεδρίου στην Αθήνα και τα νησιά του Σαρωνικού από 5 έως 8 Ιουνίου.
«Έμαθα, σας επισκέφθηκε ο Παναγιότατος, πρόσφατα», είπε ο υπουργός στον Αρχιεπίσκοπο.
«Ναι συναντηθήκαμε. Αλήθεια τέλειωσε η περιοδεία του στην Ελλάδα;» απάντησε ο κ. Ιερώνυμος, με μία ερώτηση δηλωτική του ψυχρού κλίματος μεταξύ των προκαθήμενων των δύο Εκκλησιών.
Ο κ. Γαβρόγλου άφησε την ερώτηση μετέωρη χωρίς απάντηση, αλλά όχι και χωρίς να ρίξει νέο λάδι στη στιχομυθία, καθώς είπε: «Εγώ, ως Κωνσταντινουπολίτης, τηλεφώνησα στον Παναγιότατο σήμερα και του ευχήθηκα, καθώς έχει σήμερα τη γιορτή του». Σήμερα είναι η εορτή των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων.»

Τώρα λέει αυτά ο Ιερώνυμος το 2009 έλεγε άλλα όταν ταξίδευε για να ευχηθεί στον εορτάζοντα Πατριάρχη. Πόσο εύκολα ξεχνούν οι μικρόψυχοι μεγιστάνες της Εκκλησίας τα βαρύγδουπα λόγια τους.

Έλεγε: «Ημείς, ήλθομεν ουχί από αλλοτρίους χώρους, αλλά από την συγγενή κατά πάντα Αποστολικήν Εκκλησίαν της Ελλάδος, η οποία ως θυγατέρα κομίζει τη μητρί Αυτής τας εορτίους ευχάς και μυχίους προσρήσεις συμπάσης της Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου της καθ' ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας επ' αγαθώ του πεπνυμένου οιακοστρόφου της Υμετέρας Οικουμενικής των Αποστόλων Ανδρέου και Ιωάννου Καθέδρας και απάσης της Ορθοδοξίας, αγαπητού δε κατά πάντα εν Χριστώ αδελφού.

Ερχόμεθα, Παναγιώτατε, έμπλεοι αισθημάτων ικανοποιήσεως δια την άσκησιν του συντονιστικού Υμών ρόλου επί τω τέλει της αρμονικής συνεργασίας των Ορθοδόξων Εκκλησιών, τον οποίον τόσον ουσιαστικά διακονείτε επί έτη πολλά, ιδιαιτέρως δε σήμερον, εις περίοδον ισχυρών προκλήσεων προς άπαντας τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως χρώματος, γλώσσης, θρησκείας και πολιτισμού, όπως συχνάκις συνήθιζε να αναφέρει ο πολιός πνευματικός γέρων Υμών, Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κυρός Μελίτων ο Χατζής.
…………..
Όθεν, ευχόμεθα ολοψύχως, Παναγιώτατε αδελφέ και εν ημίν Πρώτε, όπως ο Δωρεοδότης Κύριος, ο εν πυρίναις γλώσσαις καταπέμψας το Πανάγιον Αυτού Πνεύμα επί τους αγίους Αυτού μαθητάς και αποστόλους, χαρίζη τη Υμετέρα Παναγιότητι έτη πολλά, ευφρόσυνα και καρποφόρα επ' αγαθώ της Οικουμενικής Καθέδρας της Κωνσταντίνου Πόλεως και του εμπεπιστευμένου Αυτής ποιμνίου ανά την Οικουμένην.
ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ!
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος»

Οι σκοπιμότητες και τα αρβανίτικα τερτίπια στο μεγαλείο τους.
Α. Κ. Μ. Θεσσαλονικεύς

Ανώνυμος είπε...

Να τον χαίρονται εκείνοι που τον ψήφησαν. Δεν τους άρεσε ούτε ο Μονεμβασίας ούτε ο Θεσσαλονίκης.

Ανώνυμος είπε...

Ο Υπουργός έδωσε μάθημα ευπρέπειας στον Αρχιεπίσκοπό. Εκεί κατάντησε η Ελλαδική Εκκλησία να παίρνει ο Αρχιεπίσκοπος μαθήματα από ένα Υπουργό αντί αυτός να διδάσκει ήθος, ανωτερότητα και αγάπη. Νοσεί η κυβέρνηση από ηγεσία νοσεί και η εκκλησία. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια.

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή να εκθειάζουν κάποιοι τον υπουργό που συνεχίζει το ολέθριο έργο του Φίλη!

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή σε εσένα που υποστηρίζεις την αγένεια του αρχιεπισκόπου ναι μιλάει με περιφρόνηση και αδιαφορία για έναν επίσκοπο της Εκκλησίας. Αν όντως διελήφθησαν αυτά που αναφέρει το ρεπορτάζ λυπάμαι που κατέχει την θέση αυτή. Αλλά ς χρωστάει χάρη στον μητροπολίτη Θηβών Νικόδημο που παραιτήθηκε για χάρη του και τώρα τον φορτώθηκε η Αθήνα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει με ποιο τρόπο συμπεριφέρθηκε στον Χριστόδουλο όσα χρόνια ήταν Αρχιεπίσκοπος επειδή δεν βγήκε αυτός;

Ανώνυμος είπε...

Αρχιεπίσκοπος και Γαβρόγλου είναι φίλοι τα βρήσκουν.
Ο Γαβρόγλου όμως υπερέχει σε ντομπροσύνη και σε ευγένεια έναντι τοι κ. Ιερωνύμου.
Τουλάχιστον στο περιστατικό που αποκαλύπτει το ρεπορτάζ.

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ και δεν υπάγεται στον Τούρκο νομάρχη...

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάγεται στον τούρκο νομάρχη αλλά στον Υπουργό Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας η Εκκλησία της Ελλάδας εκτός (Κρήτης, Δωδεκανήσου, Πάτμου, Αγίου Όρους κλπ κλπ). Αυτός (ο υπουργός) είναι η ανώτατη αρχή της Εκκλησίας χωρίς την υπογραφή του ΥΠΟΥΡΓΟΥ και ΦΕΚ είναι άκυρες οι εκλογές μητροπολιτών. Και χωρίς την διαβεβαίωση στον Πρόεδρο παραμένουν χωρίς εξουσία. Δεν το γνωρίζεις ματάκια μου αυτό. Ας το μάθεις και μετά κάνε συγκρίσεις.
Και τώρα ματάκια μου γύρνα προσκέφαλο για να συνεχίσεις τα όνειρά σου….

Ανώνυμος είπε...

Στο Πατριαρχείο τώρα είναι ο νομάρχης. Παλαιότερα ο αυτοκράτορας ή ο σουλτάνος.
Στην Αθήνα τους μητροπολίτες ή αρχιεπισκόπους όριζαν οι βασιλείς, οι πρωθυπουργοί, οι πραξικοπηματίες και άλλοι.
Που η διαφορά;

Ανώνυμος είπε...

Αν υπήρχε συμψηφισμός θα σου απαντούσα νομάρχης στην Τουρκία υπουργός στην Ελλάδα.
Όμως δεν καταδέχομαι μα απαντήσω σε κατάπτυστα σχόλια!!!!

Ανώνυμος είπε...

Θα σας θυμίσω ότι όταν κινδύνευε η Εκκλησιαστική περιουσία επί Τρίτση οι Μητροπολίτες επιθυμούσαν να υπαχθεί η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ Εκκλησία μας στην Κωνσταντινούπολη. Τα καλά και συμφέροντα. Μπροστά στα κτήματα και την περιουσία ο νομάρχης δεν ήταν κακός….

Ανώνυμος είπε...

Όσοι δεν γνωρίζουν την εκκλησιαστική ελληνική ιστορία να μην μιλάνε. Θα τους έλθει μπούμερανγκ.
Μια αφιέρωση στους ρατσιστές θρησκευόμενους για το τι κάνανε και κάνουν στην Ελλάδα.

Αθήνα 1876, Η πρώτη φορά που πήγαν υπουργοί σε Ειδικό Δικαστήριο, τα περίφημα Σιμωνιακά, εξαιτίας τους θεσπίστηκε ο περίφημος «νόμος περί ευθύνης υπουργών», 2 υπουργοί της κυβέρνησης Βούλγαρη, ο Υπουργός Εκκλησιαστικών Ι. Βαλασόπουλος και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και γαμπρός του πρωθυπουργού Β. Νικολόπουλος δωροδοκήθηκαν από 4 υποψηφίους μητροπολίτες με υψηλά χρηματικά ποσά, προκειμένου να πιέσουν την Ιερά Σύνοδο να τους εκλέξει στις χηρεύουσες μητροπόλεις Μεσσηνίας, Πατρών, Αργολίδας και Κεφαλληνίας!
Σκηνές απείρου κάλλους στην δίκη που έγινε στο κτίριο της σημερινής Παλαιάς Βουλής από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ξεκίνησε Γενάρη και ολοκληρώθηκε δύο μήνες μετά. Συνολικά κατέθεσαν 109 μάρτυρες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Άγιος Αργολίδας είχε δώσει στο Βαλασόπουλο, 42.000 δρχ, ποσό αχτύπητο, διότι οι άλλοι έδωσαν λιγότερα, ένας αντί για χρήματα είχε δώσει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και μια χρυσή καρφίτσα!.
Ένας σύμβουλος του πρωθυπουργού Βούλγαρη ομολόγησε ότι τον είχε συμβουλεύσει να μην κάνει υπουργό το γαμπρό του, καθότι ήταν χαμηλής ηθικής αλλά αυτός του απάντησε ότι είναι αδύνατον, διότι θα παρατήσει την κόρη του!. Σε μία στιγμή έντασης οι δύο υπουργοί άρχισαν να υβρίζονται και στη συνέχεια να γρονθοκοπούνται και το ακροατήριο να χειροκροτεί!. Τελικά καταδικάστηκαν ένα χρόνο φυλακή ο υπουργός Εκκλησιαστικών και 10 μήνες ο υπουργός Δικαιοσύνης, οι δε μητροπολίτες παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους μετά από 1 χρόνο.


Και διηγώνταστα να κλαις!!!

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει μία σύγχυση στο σχόλιο 3 - 12. Ο Μητροπολίτης δίνει Διαβεβαίωση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επειδή είναι Δημόσιος Λειτουργός, και εκδίδεται ΦΕΚ διότι καταλαμβάνει Δημόσια θέση, όχι επειδή αναγνωρίζεται η Αρχιερωσύνη του. Το ίδιο ισχύει και για τους Ιερείς, επειδή και αυτοί καταλαμβάνουν Δημόσια θέση.
Αντιθέτως, ο Τούρκος Νομάρχης ελέγχει τα ονόματα των υποψηφίων ΠΡΙΝ από την χειροτονία τους ή την εκλογή τους, και απορρίπτει τους μή αρεστούς, αν καί αυτοί δεν πρόκειται να καταλάβουν Δημόσια θέση.
Είναι διαφορετικές περιπτώσεις η μία με την άλλη.

Ανώνυμος είπε...

Μου θυμίζουν αυτές οι στιχομυθίες τις γυναικούλες της παλιάς γειτονιά που έλεγε η μια το κοντό και το φαρδύ της άλλης. Αυτό είναι το επίπεδό σας… χαμηλότατο!!!

Ανώνυμος είπε...

Ώστε 10.50 ο επίσκοπος ή ο ιερεύς είναι κρατικοί υπάλληλοι; Αν είναι κρατικοί υπάλληλοι όπως γράφεις πρέπει να πειθαρχούν στους νόμους του κράτους και όχι της Εκκλησίας. (Νόμους αντίχριστους)….
Δεν θα σταθώ σε αυτό αλλά στο αν ένας επίσκοπος μπορεί να διοικήσει χωρίς αυτή την διαβεβαίωση.
Δεν μου λες σε παρακαλώ γιατί ο Σεραφείμ με τις Συντακτικές πράξεις της χούντας Ιωαννίδη έδιωξε 12 ή 13 Μητροπολίτες. Σε μάρανε ο νομάρχης της Τουρκίας. Πως εξελέγη ο Σεραφείμ; Τον επέβαλε ο Ιωαννίδης με το που έδιωξε τους προαναφερθέντες.
Μην τα σκαλίζεις γιατί βρωμάνε!!!! Θα συμφωνήσω με κάποιον παραπάνω όσο η διοικούσα Εκκλησία είναι κάτω από την κρατική παρουσία τόσο οι επεμβάσεις της πολιτείας θα καθορίζουν την πορεία των εκκλησιαστικών πραγμάτων.

Ανώνυμος είπε...

Η σχέση των Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Κράτος, 10 - 56, τούς βοηθά να καλύπτουν τις βιοτικές ανάγκες τους, χωρίς βέβαια να υπακούουν σε αντίχριστους νόμους, αλλά στους Νόμους της Εκκλησίας.
Το παράδειγμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ δεν είναι μοναδικό. Κάνουν καί άλλοι παρόμοια πράγματα. Θυμήσου την έξοδο από τον θρόνο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής του πρώην Αμερικής Σπυρίδωνος, καί την απαίτηση που εκδηλώθηκε πρόσφατα, (όπως γράφουν τα ΜΜΕ), για παραίτηση του νύν Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου.
Κάποιος λοιπόν ζητάει παραιτήσεις και τίς επιτυγχάνει.

Ανώνυμος είπε...

Άλλο να της ζητά ή να τις κάνει ο Πρώτος και άλλο με την επέμβαση της Πολιτείας δια νόμου και του χωροφύλακα. Σου υπενθυμίζω πως έδιωξαν τον Ζακύνθου Απόστολο τα ΜΑΤ από τον (νομάρχη) Σεραφείμ….

Ανώνυμος είπε...

Για να μην υπενθυμίσω τις επεμβάσεις Σεραφείμ (με φωτιά και τσεκούρι) για τον Λαρίσης Θεολόγο και Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημο. Από την εποχή του Όθωνα βρομάει η εκκλησιαστική διοίκηση στην Ελλάδα.

Ανώνυμος είπε...

Υπαρχει και η "παραιτηση" του πρωην Πατριαρχου Ιεροσολυμων Ειρηναιου, στον οποιον μαλιστα ο Πρωτος ειχε συστησει να παραιτηθη "ειρηναιω τω τροπω" !
Το αποτελεσμα ηταν να καταληξη σε ενα κελλι του Πατριαρχειου, οπου ζει εγκλειστος τοσα χρονια τωρα. Πριν απο λιγο καιρο, ο Μητροπολιτης Καλαβρυτων ειχε ζητησει την παρεμβαση του Πρωτου, ωστε να ληξη αυτη η δυσαρεστη κατασταση, αλλα δεν εγινε τιποτα.

Ανώνυμος είπε...

Από όσο θυμάμαι ο Βαρθολομαίος όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα επισκέφθηκε και τον πρώην Πατριάρχη και νυν μοναχό Ειρηναίο.