Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Θεία Λει­τουρ­γία στὸν Ἱ­ερὸ Ναὸ Ἀ­να­λή­ψεως τοῦ Κυ­ρίου στὴν Δι­α­σταύ­ρωση Ρα­φή­νας


Κα­τό­πιν τῶν συγ­κλο­νι­στι­κῶν καὶ τρα­γι­κῶν γε­γο­νό­των τῶν ἡ­με­ρῶν αὐτῶν, σᾶς ἐ­νη­με­ρώ­νουμε ὅτι τὴν προ­σεχῆ Κυ­ρι­ακή, 29ην μη­νός Ἰ­ου­λίου ἐ.ἔ., ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νι­κό­λαος θὰ τε­λέ­σει τὴν Θεία Λει­τουρ­γία στὸν Ἱ­ερὸ Ναὸ Ἀ­να­λή­ψεως τοῦ Κυ­ρίου στὴν Δι­α­σταύ­ρωση Ρα­φή­νας, ὅ­που μετά τό πέ­ρας τῆς Θείας Λει­τουρ­γίας, θὰ ψα­λεῖ ἐ­πι­μνη­μό­συνη δέ­ηση ὑπὲρ ἀ­να­παύ­σεως τῶν ψυ­χῶν τῶν θυμάτων τῆς πρόσφατης πυρκαγιᾶς.

Καλὸ θὰ εἶναι ὅσοι μποροῦμε νὰ παρευρεθοῦμε προσευ­χητικῶς στὸν τόπο τῆς τραγωδίας καὶ καταστροφῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: