Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 7 Αυγούστου 2018


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις  
         
           Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 7ης Αὐγούστου, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Θεοφύλακτος Βίτσος, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Μεδιολάνων.
* * *
   Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül, πρῴην Δήμαρχον Σισλί, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Cemil Vasken Barın καί Sadullah Ergün, μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

          Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μαργαρίτην, ἀοιδόν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Θεολόγου Ζαρίφη καί Νικολάου Kovpol, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Birsun Gün, ἐντεῦθεν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Çoban, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτοῦ μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Aciye İnci.
          Τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας κ.κ. Νικόλαον Σικλαφίδην, Φιλόλογον, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Κωνσταντῖνον Πύλην, ΔικηγόρονΘεολόγον, ἐξ Ἰωαννίνων.  
* * *
                 Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ, κατά τήν πανήγυριν τῆς . Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: