Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Τό συμφέρον μας τῆς ψυχῆς - Γέροντας Ἰωσὴφ Ἡσυχαστής


 Ὁ Πανάγαθος, καλό μου παιδί, δέν κάμνει τίποτε ὅπου νά μή μᾶς εἶναι δι΄ ὄφελος τῆς ψυχῆς. Εἴτε ἀσθένειαν, εἴτε πειρασμόν, ὅ,τι ἀφήνει εἰς ἡμᾶς, δι΄ ὠφέλειάν μας τό κάμνει. Ὅπου ἡμεῖς δέν γνωρίζομεν καί πολλάκις γογγύζομεν, ἀγανακτοῦμεν, καί πολλά κακά κάμνομεν. Ἐνῶ Ἐκεῖνος, ἀπό τήν πολλήν Του ἀγάπην, μόνον εἰς τό συμφέρον μας τῆς ψυχῆς ἀποβλέπει. Διότι γνωρίζει ὅτι ἐδῶ πρόσκαιροι εἴμεθα καί ὅλα σύντομα ἀπερνοῦν καί διαβαίνουν. Καί ὅταν τελειώσῃ αὐτή μας ἡ ἐξορία καί ἀνοίξουν τά μάτια τῆς ψυχῆς τά ἀληθινά, τότε δι΄ ὅλα θά εὐχαριστήσωμεν εὐγνωμόνως.
Γέροντας Ἰωσὴφ Ἡσυχαστής

Δεν υπάρχουν σχόλια: