Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019

Παρακλητικός Κανόνας εις την Παναγία Παντάνασσα - Υπό Κυριάκου Τζουραμάνη

Παναγία Παντάνασσα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

Παρακλητικός Κανόνας 

εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον


Υπό Κυριάκου Τζουραμάνη

Πάτρα  2016

  Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων.  Αμήν.
Ψαλμός 142
Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά τού δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθησε με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος και ηκηδίασεν επ’ εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς σε τας χείράς μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρός σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ’ εμού και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσομαι ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου.
Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου ότι συ ει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκα του ονόματός σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν τω ελέει σου εξολεθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολείς πάντας τούς θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλός σου ειμί.
Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού.
Θεός Κύριος…
Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με, και τω ονόματι Κυρίου ήμυνάμην αυτούς,
Θεός Κύριος…
Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
Θεός Κύριος...

Ήχος δ'  Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν, αμαρτωλοί καί ταπεινοί, και προσπέσωμεν εν μετανοία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής, Δέσποινα, βοήθησον εφ’ ημίν σπλαγχνισθείσα, σπεύσον, απολλύμεθα υπό πλήθους πταισμάτων, μη αποστρέψης σους δούλους κενούς, σε γαρ και μόνην ελπίδα κεκτήμεθα.


Δόξα Πατρί ...
Η γέννησίς σου Θεοτόκε χαράν εμύνησε πάση τη οικουμένη. Εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον.
Και νυν και αεί ...
Ου σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε,  τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι,  ειμή γαρ συ προϊστασο πρεσβεύουσα,  τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων;  Τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους; Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ σου,  σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.
O  Ν' Ψαλμός
Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου. Επί πλείον πλύνον με από τής ανομίας μου και από τής αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι δια παντός. Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλλίασιν και ευφροσύνην αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιον μη αντανέλης απ’ εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιων, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ωδή α΄ ΄Ηχος πλ΄δ
Ειρμός
"Υγράν διοδεύσας ωσεί ξηράν, και την Aιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβόα, Τω Λυτρωτή και Θεώ ημών άσωμεν."
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Πανύμνητε Μήτερ του λυτρωτού, Παντάνασσα κόρη, των Πατρέων η αρωγός, πρόσδεξαι δέησιν σων δούλων, ασπαζομένων πιστώς την εικόνα σου.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Xαίρε και ευφραίνου πόλις Πατρών, εικόνα Πανάγνου Παντανάσσης Μητρός Θεού, τεθησαυρισμένην κατέχεις, εν ομονύμω τεμένει ως πρόμαχον.
Δόξα Πατρί…
  Το κάλλος σης δόξης κόρη αγνή, φωτίζει καρδίας και ψυχής τε τον σκοτασμόν, εκτύπωμα σον θείον παρέχει, πιστοίς αφθόνως την χάριν σου Δέσποινα.
Και νυν και αεί…
   Πρόσδεξαι τον ύμνον τούτον αγνή και χάριν μοι δίδου, θυμηδίαν και γλυκασμόν, δίωξον τα νέφη της ψυχής μου, ίνα γεραίρω τον άφραστον τόκον σου.

 Ωδή γ'  Ειρμός
"Ουρανίας αψίδος, οροφουργέ Κύριε, και της Εκκλησίας δομήτορ, συ με στερέωσον, εν τη αγάπη τη ση, των εφετών η ακρότης,  των πιστών το στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε".

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Μετανοίας την χάριν, παραπτωμάτων την άφεσιν, δός μοι Ιησού φωτοδότα Μητρός δεήσεσιν, όπως δοξάζω σε εν κατανύξει καρδίας, τον εμέ εκ θανάτου λυτρούμενον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Ίδε άλγος ψυχής μου και στεναγμόν της καρδίας μου, ίδε και τον κόπον μου όσον και παραμύθησον την ταπεινήν μου ψυχήν, την εν πολλαίς αμαρτίαις και ατόποις πράξεσιν κατολισθήσασα.
Δόξα Πατρί…
   Δευτερεία κατέχεις της Τριάδος Παντάνασσα, διό σοι προστρέχομεν φόβω και πόθω ζέοντι, εν τω πανσέπτω ναώ της Παντανάσσης εν Πάτραις , όπως τύχωμεν κόρη   θείας αφέσεως.
Και νυν και αεί…
   Ζωοδότην τεκούσα,  τροφέα πάσης της κτίσεως, Δέσποινα Παρθένε Κυρία και κοσμοσώτειρα, Αυτόν δυσώπησον τη μητρική σου πρεσβεία, ίνα λάβωμεν πάντες χάριν και έλεον.
Διάσωσον,  από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε,  ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν,   ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.
Eπίβλεψον, εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν τού σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.
Κύριε ελέησον (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ του  Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
Κύριε ελέησον (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα]  και πάντων των παρακολουθούντων την αγίαν παράκλησην  ταύτην και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτών παν πλημμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.  
Κύριε ελέησον (3)
Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
  
Κάθισμα  Ήχος β΄
 "Τα άνω ζητών"
Πρεσβεία θερμή, και τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή, του κόσμου καταφύγιον, εκτενώς βοώμεν σοι, Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον,  και εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς,  η μόνη ταχέως προστατεύουσα.
Ωδή δ΄ Ειρμός
"Εισακήκοα, Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου, και εδόξασά σου την θεότητα."
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
      Πώς ο τάλας δυνήσομαι, επαξίως Mήτερ απείρανδρε, σον γενέθλιον ψάλλειν, άμα και υπέρλογον τόκον σου.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
     Οι εν Πάτραις σε έχομεν, Παναγία Μήτηρ Παντάνασσα, βακτηρίαν εν ταις θλίψεσιν,   και παντοίων νόσων απολύτρωσιν.
Δόξα Πατρί…
   Eξυμνήσαι ου δύναται, των ανθρώπων φύσις σε την αμόλυντον, αχωρήτου χώρα γέγονας και λαμπρόν  Μαρία οικητήριον.                                                       
Και νυν και αεί…
    Παρθενίας κειμήλιον, συ υπάρχεις Μήτερ ανύμφευτε, διο σώσον με τον άθλιον  των  Χριστιανών το καταφύγιον.
Ωδή ε΄ Ειρμός
   "Φώτισον ημάς, τοις προστάγμασί σου, Κύριε, και τω βραχίονί σου τω υψηλώ, την σην ειρήνην,  παράσχου ημίν, φιλάνθρωπε."  
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
   Πόλις των Πατρών, ως θησαύρισμα θειότατον την εικόνα σου φυλάττει εν σπουδή, εις Παντανάσσης ναόν τον όντως  περίβλεπτον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
   Ρύσαι εκ δεινών και κινδύνων Θεονύμφευτε, τους προσπίπτοντας εικόνι σου σεμνή. Αυτοίς παράσχου, χάριν άφθονον Μητρόθεε.
Δόξα Πατρί…
   Φώτισον ημας και τον νουν ημών καθάρισον,  όπως ψάλλωμεν αξίως σε Αγνή. Συ γαρ υπάρχεις  ιερόν της  Θεότητος σκήνωμα.
Και νυν και αεί…
   Πρόσδεξαι και νυν των σων δούλων την παράκλησιν και απάλλαξον ημάς ως αγαθή,  εκ ψυχοφθόρων πειρασμών και περιστάσεων.

      
Ωδή στ΄  Ειρμός
  "Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον,  και αυτώ απαγγελώ μου τας θλίψεις, ότι   κακών  η ψυχή μου επλήσθη, και η ζωή μου τω Άδη προσήγγισε,  και δέομαι ως   Ιωνάς , Εκ φθοράς, ο Θεός με ανάγαγε." 

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
   Ου κέκτημαι λογισμόν μετανοίας, ίνα κλαύσω τας πολλάς αμαρτίας, ας εν τω βίω  Παρθένε ο τάλας, εν αφροσύνη καρδίας διέπραξα. Απάλλαξόν με της φθοράς μητρική συμπαθεία τον δείλαιον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Σωμάτων σε, ιατήρα άμισθον, των ψυχών θεραπευτήν κεκτημένοι, ως αληθώς  ω Παντάνασσα Κόρη, τη ευκλεεῖ σου εικόνι προστρέχομεν, και εξ΄αυτής τας δωρεάς, της ευνοίας σου πίστει λαμβάνομεν. 

Δόξα Πατρί
   Θυγάτριον προπατόρων δικαίων, συ υπάρχεις Παναγία παρθένε, Ιωακείμ και της σώφρονος  Άννης, οι ευλαβώς εν ναώ σε  προσήγαγον, ως όργανον παρθενικόν της  Θεότητος  κόρη πανύμνητε.

Και νυν και αεί…
   Θάλαμος μυστικός συ κατέστης, ουρανίου βασιλέως Μαρία. Όθεν ημείς ως Βασίλισσα πάντων και μητέρα ζωής επιστάμεθα. Δυσώπησον τον σον Υιόν, ίνα ρύση θανάτου ους έπλασε.


Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.
Κύριε ελέησον (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ του  Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
Κύριε ελέησον (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα]  και πάντων των παρακολουθούντων την αγίαν παράκλησην  ταύτην και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτών παν πλημμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.  
Κύριε ελέησον (3)
Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 

Κοντάκιον  Ήχος β'
Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον, ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των πιστώς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί, Θεοτόκε, των τιμώντων σε.

Ήχος δ'
Εκ νεότητος μου, πολλά πολεμεί με πάθη, αλλ’ αυτός αντιλαβού, και σώσον, Σωτήρ μου. (δις)
Οι μισούντες Σιών, αισχύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ, πυρί έσεσθε απεξηραμμένοι. (δις)
Δόξα Πατρί…
Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει υψούται, λαμπρύνεται τη Τριαδική μονάδι, ιεροκρυφίως.
Και νυν και αεί…
Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρείθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτίσιν, προς ζωογονίαν.

Προκείμενον
Μνησθήσομαι του ονόματος σου εν πάση γενεά και γενεά.
 Στίχος
Άκουσον, θύγατερ, και ίδε, και κλίνον το ους σου, και επιλάθου του λαού σου, και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο Βασιλεύς τού κάλλους σου.
Του ονόματός σου μνησθήσομαι εν πάση γενεά και γενεά.

Και υπέρ του καταξιωθήναι ημάς της ακροάσεως του αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεόν ημών ικετεύσωμεν.
Κύριε, ελέησον (γ').
Σοφία. Ορθοί. Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου.
Ειρήνη πάσι.
Και τω Πνεύματί σου.
Εκ τού κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν.
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Εν ταις ημέραις εκείναις,  αναστάσα  Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής, εις πόλιν Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής, και επλήσθη Πνεύματος  Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη, και είπεν, Ευλογημένη συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μοι τούτο, ίνα έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου προς με; ιδού γαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ώτα μου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τη κοιλία μου.
Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι  έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ, Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί τηv ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ, από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί. Ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο δυνατός, και άγιοv το  όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ωσεί μήνας τρεις, και υπέστρεψεν εις τον οίκοv αυτής.
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Δόξα Πατρί…
Πάτερ, Λόγε, Πνεύμα, Τριάς η εν Μονάδι, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.
Και νυν και αεί…
Ταις της Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.

   Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου.

Ήχος πλ. β'  Όλην αποθέμενοι
  Μη καταπιστεύσης με, ανθρωπίνη προστασία, Παναγία δέσποινα, αλλά δέξαι δέησιν, του ικέτου σου, θλίψις γαρ έχει με, φέρειν ου δύναμαι, των δαιμόνων τα τοξεύματα, σκέπην ου κέκτημαι, ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος, και παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου, Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, μη μου παρίδης την δέησιν, το συμφέρον ποίησον.
Ουδείς προστρέχων επί σοι, κατησχυμένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλλ’ αιτείται την χάριν, και λαμβάνει το δώρημα, προς το συμφέρον της αιτήσεως.
Μεταβολή των θλιβομένων, απαλλαγή των ασθενούντων υπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σώζε πόλιν και λαόν, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χειμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών.

Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρμοίς, ύψωσον κέρας Χριστιανών Ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφ’ ημάς τα ελέη σου τα πλούσια: πρεσβείαις της παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας: δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων ασωμάτων, ικεσίαις του τιμίου, ενδόξου, προφήτου προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων, ενδόξων, και πανευφήμων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου πανευφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου,  των εν αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών, και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, πατριαρχών Αλεξανδρείας: Νικολάου του εν Μύροις , Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος,  των θαυματουργών. των αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλύτου, Θεοδώρου του Τήρωνος, και Θεοδώρου του Στρατηλάτου και Μηνά του θαυματουργού, των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, (άγιος της ημέρας), και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομέν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων σου και ελέησον ημάς.   Κύριε, ελέησον (ιβ')
Ελέει, και οικτιρμοίς, και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ωδή  ζ'  Ειρμός
"Οι εκ της Ιουδαίας,  καταντήσαντες Παίδες εν Βαβυλώνι ποτέ,  τη πίστει της Τριάδος,  την φλόγα της καμίνου,  κατεπάτησαν ψάλλοντες, Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει."
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Παναγία Παρθένε, ικεσίαις σων δούλων τάχιστα  πρόσδεξαι και ρύσαι εκ κινδύνων τους επικαλουμένους σον γλυκύτατον όνομα, όπως υμνώμεν αεί σεπτά σου μεγαλεία.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Δώρησον σοις δούλοις, μετανοίας την χάριν όπως εν δάκρυσιν και  πίστει ανυμνώσιν, τον αφραστόν σου τόκον γηγεγηθότες κραυγάζωσιν. Ο των πατέρων ημών  Θεός, ευλογητός ει.
Δόξα Πατρί…
   Ψυχικής αλγηδόνος και κακώσεως ρύσαι ους νυν προστρέχουσιν, τεμένει τω αγίω τω της Παντανάσσης  εν ταις Πάτραις και ψάλλοντας. Χαίρε  η μήτηρ   Ιησού, Χριστού του Ζωοδότου.
Και νυν και αεί…
 Νοητής ατεκνίας και στειρώσεως βρότειον γένος  διέσωσας, τω ξένω τοκετώ σου, ω κεχαριτωμένη  και την φύσιν  ανέπλασας. Χαίρε Μαρία Θεού, Μήτερ ευλογημένη.
Ωδή η'  Ειρμός
"Τον Βασιλέα των ουρανών, ον υμνούσι στρατιαί των Αγγέλων, υμνείτε,  και υπερυψούτε   εις πάντας τους αιώνας."
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Η πρώην στείρα καρποφόρος εδείχθη και ελύτρωσεν την βρότειον ουσίαν.  Όθεν Θεοτόκε σην χάριν εξαιτούμεν.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Δίδου μοι λόγον και σοφίαν και  γνώσιν, όπως ψάλλω τα πολλά σου Μαρία, θεία μεγαλεία  εις πάντας τους αιώνας.

Δόξα Πατρί…
   Ω μακαρία δυάς προπατόρων, εβλαστήσατε καρπόν τον ζωηφόρον, Μαριάμ Θεοτόκον, την κεχαριτωμένην.
Και νυν και αεί…
   Θείων μυστηρίων εξαισίων γαρ όντως,  ο της ζωής χορηγός σε ηξίωσαι. 'Οθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας.

Ωδή θ' Ειρμός
"Κυρίως Θεοτόκον,  σε ομολογούμεν,  οι δια σου σεσωσμένοι, Παρθένε αγνή,  συν Ασωμάτοις χορείαις, σε μεγαλύνοντες."

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Ω πώς σε ανυμνήσω, Κεχαριτωμένη ή ποία άσματα επάξια μέλψω σοι. Σοι γαρ εγέννησας Λόγον του Πατρός συναϊδιον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
   Παντάνασσα Μαρία, πρόφθασον εν τάχει και παραμύθησον πάντας τους δούλους σου. Συ  γαρ πηγή συμπαθείας, υπάρχεις Πανάμωμε.

Δόξα Πατρί…
   Όλον μου τον βίον δαπανήσας ασώτως και εν κακοίς την ζωήν μου ηνάλωσα , προ του φθάσαι το τέλος, σώσον με Πάναγνε.

Και νυν και αεί…
   Παθών και νοσημάτων, λύτρωσαί  με κόρη και την  κατ΄ άμφω υγείαν μοι δώρησαι και ουρανών βασιλείας πάντας αξίωσον.


Μεγαλυνάρια

   Άξιον εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

   Καρδία ψυχή τε και λογισμώ, προσπίπτω σοι Κόρη και θερμώς σοι αναβοώ,  κλίνον δε το ους σου, Παρθένε ευηκόως και ρύσαι εκ κινδύνων πάντας τους δούλους σου.

   Παρθένε πανύμνητε Μαριάμ, ιδέ ψυχής την λύπην και δακρύων τους σταλαγμούς, ιδέ και μη παρίδης, κατώδυνον καρδίαν την επικαλουμένην σε την πανάχραντον.

   Έχει μεν παρθένε ο ουρανός, σώμα και ψυχήν σου εξαστράπτοντα φαεινώς, έχει δε μορφήν σου, ναός περίλαμπρος εν Πάτραις, την επικαλουμένην  Παντάνασσαν.

   Στάμνον τε και πλάκα και κιβωτόν, άφλεκτον δε βάτον και νεφέλην φωτοειδή, είδε σε εν τύποις, Μωσής  θεόπτης  και συμβόλοις, ημείς δε ως Παντάνασσαν μεγαλύνομεν. 

   Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσαν, υπό του αποστόλου, Λουκά ιερωτάτου, την Οδηγήτριαν.
   Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.

 Τρισάγιον
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.
Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Aπολυτίκιον τῶν Ἁγίων
Ἦχος β'
 Τῶν δικαίων Θεοπατόρων σου Κύριε, τὴν μνήμην ἑορτάζοντες, δι᾿αὐτῶν σὲ δυσωποῦμεν Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δόξα και νυν τῆς Εορτής
Ἦχος δ'
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.
Κύριε, ελέησον. (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών.
Κύριε ελέησον. [3]
Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάσης της εν χριστώ ημών αδελφότητος.
Κύριε, ελέησον. (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα] και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κώμη ταύτη, των ενοριτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του αγίου ναού τούτου. Κύριε, ελέησον. (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι την αγίαν 'Εκκλησίαν και την κώμην ταύ­την, την νήσου ταύτην, και πάσαν πόλιν και χωράν, από λοιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυ­λίου πολέμου και αιφνιδίου θανάτου, υπέρ του ίλεων, ευμενή και ευδιάλλακτον γενέσθαι τον αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν ημών, του αποστρέψαι και διασκεδάσαι πάσαν οργήν και νόσον την καθ’ ημών κινουμένην, και ρύσασθαι ημάς εκ της επικειμένης  δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσαι ημάς.
Κύριε, ελέησον. (3)
Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσαι Κύριον τον Θεόν ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσαι ημάς.
Κύριε, ελέησον. (3)


Επάκουσον ημών, ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσση μακράν και ίλεως, ί­λεως γενού ημίν Δέσποτα, επί ταίς αμαρτίαις ημών, και ελέησον ημάς.
Κύριε, ελέησον. (3)
Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.   Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα Σοι.
Χριστός ο αληθινός Θεός ημών...

Ήχος β΄
Πάντων προστατεύεις, Αγαθή, των καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά σου χειρί, άλλην γαρ ουκ έχομεν αμαρτωλοί προς Θεόν, εν κινδύνοις και θλίψεσιν, αεί μεσιτείαν, οι κατακαμπτόμενοι υπό πταισμάτων πολλών, Μήτερ του Θεού του Υψίστου, όθεν σοι προσπίπτομεν, ρύσαι πάσης περιστάσεως τους δούλους σου.
Πάντων θλιβομένων η χαρά, και αδικουμένων προστάτις, και πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μήτερ του Θεού του Υψίστου, συ υπάρχεις, Άχραντε, σπεύσον, δυσωπούμεν, ρύσασθαι τους δούλους σου.

Ήχος πλ. δ'
Δέσποινα, πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.
Ήχος β'
Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.


__________________________________
*****
Σκέφτηκα να σας στείλω μια παράκληση που είχα γράψει για την Παναγία την Παντάνασσα.
Με την ευκαιρία των 160 χρόνων του ναού, σκέφθηκα να σας την στείλω και εάν κρίνετε σκόπιμο να την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας και να την μοιραστώ με τους αναγνώστες σας!
Σας ευχαριστώ!
Κυριάκος Τζουραμάνης

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλά έκανες κ. Τζουραμάνη κα μας γνωστοποίησες αυτή την Παράκληση στην Παναγιά την Παντάνασσα την οποία εποίησες. Για μας τους πατρινούς μετά τον άγιο Ανδρέα η εικόνα και ο ναός της Παντάνασσας έχουν σημαντική θέση στην καρδιά μας.

Ανώνυμος είπε...

Δεν την γνώριζα την συγκεκριμένη Παράκληση για την Παντάνασσα. Την διάβασα και μου άρεσε. Καλό θα ήταν να την έψελναν στο Ναό. Εξάλλου ψάχνοντας είδα ότι ο συντάκτης είναι ο Λαμπαδάριος του Ναού.

Παντάνασσα Μαρία, πρόφθασον εν τάχει και παραμύθησον πάντας τους δούλους σου. Συ γαρ πηγή συμπαθείας, υπάρχεις Πανάμωμε.
Οι εν Πάτραις σε έχομεν, Παναγία Μήτηρ Παντάνασσα, βακτηρίαν εν ταις θλίψεσιν, και παντοίων νόσων απολύτρωσιν.

Ανώνυμος είπε...

Η Κυρία Θεοτόκος η Παντάνασσα να προστατεύει όλο τον κόσμο.

Ανώνυμος είπε...

Θέλουμε και άλλους Παρακλητικούς Κανόνες και Ύμνους να δημοσιεύετε.
Οι Παρακλητικοί Κανόνες και οι Ύμνοι είναι από τις καλύτερες αναρτήσεις.

Ανώνυμος είπε...

Κάθε παράκληση στην Παναγία μας έχει μια γλυκύτητα και αυτή όταν την διαβάζεις σου προσφέρει ηρεμία ψυχική και γεμίζει τις μπαταρίες για τον καθημερινό αγώνα.

Κυριάκος Τζουραμάνης είπε...

Είναι αλήθεια ότι η εικόνα της Παναγίας της Παντάνασσας, έχει μια ιδιαίτερη γλυκύτητα και χάρη! Δεν είναι τυχαίο ότι το δάπεδο μπροστά στην εικόνα έχει κυρτώσει από τα βάρη τις λύπες και τις δυσκολίες που καθημερινά πολύς κόσμος καταθέτει στην Παναγία..για αυτο και σκέφθηκα ότι λείπει μια παράκληση που να συνδέεται με την Παντάνασσα της Πάτρας!

Ανώνυμος είπε...

Υπεραγία Θεοτόκε μεσίτευε υπερ των Ορθοδόξων που κάνουν αντιβλασφημικό αγώνα!

Ελληνορωμιός

Κυριάκος Τζουραμάνης είπε...

Αυτό προαπαιτεί έγκριση από την Ιερά σύνοδο..πριν 3 χρόνια είχε δώσει ευλογία ο Μητροπολίτης μας και την ψάλλαμε ανήμερα στην εορτή του Γενεσίου..

Ανώνυμος είπε...

Παντάνασσα Παναγία σώσον ημάς!

Ανώνυμος είπε...

" Όλον μου τον βίον δαπανήσας ασώτως και εν κακοίς την ζωήν μου ηνάλωσα , προ του φθάσαι το τέλος, σώσον με Πάναγνε."

Ανώνυμος είπε...

Χαράς Ευαγγέλια η Παράκληση στην Παντάνασσά μας. Συγχαρητήρια στον συντάκτη κ. Τζουραμάνη για τον σεβασμό και την αγάπη του στην Παναγία και συγχαρητήρια στον κ. Κωστόπουλο που μας την γνωστοποίησε από το σπουδαίο ιστολόγιο «Αναστάσιος»

Ανώνυμος είπε...

Με γέμισε χαρά όταν αναζητώντας κάτι για τον ναό της Παντανάσσης είδα τον Παρακλητικό Κανόνα του Ναού. Η Παναγία η Παντάνασσα να σκέπη όλο τον κόσμο.

Ανώνυμος είπε...

Παναγία Παντάνασσα πρέσβευε υπερ των Ορθόδοξων Χριστιανών που κρατούν καθαρή την ορθόδοξη πίστη τους.

Ιάκωβος