Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

ΟΛΙΓΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ... ΠΑΝΔΗΜΙΑΝ. - π. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου


ΟΛΙΓΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ... ΠΑΝΔΗΜΙΑΝ.

Μία φοβερὰ πανδημία ἔπληξε αἰφνιδίως τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ὁ πόνος καὶ ὁ θάνατος, ἤδη, ἔχουν κυριεύσει ἀκόμη καὶ τοὺς πλέον σκληροὺς καὶ ἀναλγήτους. Μία πανδημία ἡ ὁποία ἀριθμεῖ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη χιλιάδες νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες διασωληνομένους καὶ νοσηλευομένους στὶς ἐντατικὲς μονάδες θεραπείας, ἑκατοντάδες χιλιάδες διαπιστωμένους ἀσθενεῖς καὶ φορεῖς τοῦ θανατηφόρου τούτου ἰοῦ καὶ δισεκατομμύρια ἀνθρώπων εἰς ἅπαντα τὸν κόσμον, νὰ κατατάσσουν τοὺς ἑαυτούς των καὶ τὰ μέλη τῶν οἰκογενειῶν των, στὰ "ὑποψήφια" θύματα! Νὰ "τρέμουν" οἱ ... πάντες, καὶ μόνον εἰς τὴν ἰδέαν, νὰ ἀνοίξουν τὴν τηλεόρασιν καὶ τὰ ἄλλα μέσα ἐνημερώσεως, μήπως καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ηὐξήθη, καὶ τὰ "κρούσματα" πολλαπλασιάσθησαν, καὶ τὰ νοσοκομεῖα "ἐγέμισαν" καὶ οἱ ἐντατικὲς ἤρχισαν νὰ γίνονται ... ἁπλᾶ κρεββάτια τὰ ὁποῖα ἴσως καὶ νὰ μὴν ἐπαρκοῦν ... Νὰ ἔχουν φθάσῃ εἰς τὸ σημεῖον οἱ ὡρκισμένοι ἱατροὶ καὶ νοσηλευτές, - Θεέ μου, Θεέ μου! - νὰ ἐπιλέγουν μεταξὺ τῶν ἀσθενῶν, ποῖοι πρέπει νὰ ζήσουν καὶ ποῖοι πρέπει νὰ ἀπέλθουν τοῦ ματαίου τούτου κόσμου ...
Νὰ βλέπωμεν ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν, οἱ ἄνθρωποι νὰ πεθαίνουν ... μόνοι καὶ ἐγκαταλελειμμένοι, μὴ ἔχοντες καὶ τὴν ἐλαχίστην ἀνθρωπίνην παρρηγορίαν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ πλέον προσφιλῆ των πρόσωπα! Νὰ καταφθάνουν πλοῖα τεράστια, γεμᾶτα, ὄχι μόνον μὲ ἱατροφαρμακευτικὸ ὑλικό, ἀλλὰ καὶ μὲ χιλιάδες φέρετρα διὰ νὰ ἐνταφιάζονται οἱ ἄνθρωποι ὡς ... νεκροὶ καὶ ὄχι ὡς ... - συγνώμη Κύριε! - "ψοφήμια"!
Ποιὸς νὰ τὸ πίστευε, ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ἢ ἔστω, μῆνες, ἐκάναμε ὄνειρα διὰ τὸ μέλλον μας, διὰ τὶς Ἅγιες ἑορτές, διὰ γάμους, διὰ βαπτίσεις, διὰ ἐκδρομὰς καὶ "διακοπές", διὰ ἀπολαύσεις καὶ ποικίλες ἄλλες προσωπικὲς καὶ οἰκογενειακὲς ἐκδηλώσεις!
Καὶ ἡμεῖς ποὺ γράφομεν, ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς ποὺ διαβάζετε, ... δὲν γνωρίζουμε ... "τί μέλλει γενέσθαι"!

Οἱ ἀντιδράσεις ...

Ἀντέδρασαν οἱ ἄνθρωποι ... ! Ἀντέδρασαν οἱ κυβερνήσεις ...! Ἄλλες ἐγκαίρως καὶ ἄλλες μὲ πολλὴ καθυστέρηση ... ! Ἄλλες μὲ σοβαρότητα καὶ ἄλλες μὲ ... ἐπιπολαιότητα! Ἀντέδρασαν, ἀλλὰ οἱ ἀντιδράσεις τους ὀλίγον μποροῦν νὰ ἀναστείλουν τὴν ἐπιδρομὴ τοῦ θανατηφόρου τούτου ἰοῦ! Ἔκλεισαν τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὰ σπίτια τους, ἔκλεισαν ἐπιχειρήσεις καὶ καταστήματα, ἐσίγησαν οἱ ἦχοι τῶν νυκτερινῶν κέντρων, ἐσιώπησαν τὰ θέατρα καὶ τὰ γήπεδα καὶ ὅλοι οἱ ἀθλητικοὶ χῶροι, νέκρωσαν οἱ δρόμοι καὶ οἱ πλατεῖες καὶ - ποιὸς θὰ τὸ πίστευε! - πόλεις σὰν τὴν Ἀθήνα τὴ Θεσσαλονίκη τὴν Πάτρα, ... ἀλλὰ καὶ μεγαλουπόλεις σὰν τὴ Νέα Ὑόρκη, τὸ Παρίσι τὸ Λονδίνο, τὸ Ἀμστερνταμ, τὶς Βρυξέλλες, τὴν Κωσταντινούπολη, τὴ Ρώμη καὶ ἄλλες πολλές, νὰ μοιάζουν ... φαντάσματα! Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθῇ ὅτι ξαφνικὰ ἐξαπλώθηκε μία ἀπόλυτος σιγὴ καὶ θὰ ἔβλεπε δισεκατομύρια ... μασκοφόρους, - ὄχι "καρναβαλιστές", - τρομοκρατημένους πολίτες, νὰ πηγαίνουν κατ’ ἀνάγκην, ἀπὸ τὸ super market στὸ φαρμακεῖο καὶ ... γρήγορα στὸ σπίτι! Ποιὸς θὰ διεννοεῖτο ποτέ, στὸν εἰκοστὸ πρῶτο αἰῶνα τῆς προόδου καὶ τῆς τεχνολογικῆς ἀνέλιξης, νὰ κυκλοφοροῦμε μὲ ... δελτίο καὶ νὰ συλλαμβάνονται ἄνθρωποι, καὶ νὰ κυνηγᾷ ἡ Ἀστυνομία, ὄχι πλέον κακοποιοὺς καὶ ἐγκληματίες, ἀλλὰ εὐϋπολήπτους πολίτες ποὺ θέλησαν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια των καὶ ἁπλᾶ νὰ περπατήσουν; Νὰ μοιράζωνται ... πρόστιμα εἰς τοὺς φτωχοὺς διότι ... προστατεύεται ἡ δημόσια ὑγεία!
Πέραν τούτων τῶν ἀντιδράσεων τῶν Κυβερνήσεων, νὰ βλέπομεν καὶ ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς προβληματισμένους ... Καὶ ἄλλοι νὰ ... "σπᾶνε τὸ ἐμπάργκο", ἄλλοι νὰ τρέχουν στὶς παραλίες καὶ στὰ πάρκα γιὰ τὴν ἀναγκαία ... γυμναστική τους καὶ νὰ διακινδυνεύουν τὴν ὑγεία τους ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τῶν συνανθρώπων τους!  Ἄλλοι, - καὶ ἐν προκειμένῳ σπεύδω νὰ τοὺς δικαιολογήσω μέχρις ἑνὸς σημείου - χριστιανοί, μὴ ὑποφέροντας τέτοιες μέρες Ἅγιες, ἡμέρες Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καὶ ἀκόμη περισσότερο, Μεγάλης Ἑβδομάδος, νὰ ἐπιζητοῦν τὸ ... αὐτονόητο, δηλαδή, τὸν Ἐκκλησιασμό τους καὶ τὴν καθ’ αὐτὸ ζωή τους, τὴν Θεία τους Κοινωνία καὶ νὰ τρέχουν στὶς κλειστὲς - κατὰ τὸν νόμον - Ἐκκλησίες καὶ νὰ παρακαλοῦν τοὺς ἱερεῖς διὰ τὴν Θεία Μετάληψη. Νὰ τρέμουν τὴν ἐπέμβαση τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοὺς διαφόρους "καλοθελητὲς" καὶ μή, οἱ ὁποῖοι καιροφυλακτοῦν νὰ τοὺς κάνουν ... πρῶτες εἰδήσεις στὰ κανάλια καὶ ... πρωτοσέλιδα στὶς ἐφημερίδες ...! Νὰ ὑβρίζονται οἱ ἐξουσίες καὶ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ... ἐφιστοῦν τὸν κίνδυνο, καὶ νὰ στιγματίζονται σὰν ... καταχθόνιοι ἐχθροὶ τῆς πίστεως, ἀκόμη δὲ χειρότερα νὰ κατηγοροῦνται Ἐπίσκοποι καὶ κληρικοὶ διότι δὲν ... "ἀντιστάθηκαν" καὶ δὲν παραβίασαν τὸν νόμο καὶ δὲν ἔκατσαν νὰ φᾶνε ξύλο γιὰ τὴ ... δόξα τοῦ Θεοῦ! Νὰ ἀπειλοῦνται ἐξαίρετοι κληρικοὶ καὶ νὰ ἀποδοκιμάζονται, διότι δὲν κράτησαν ἀνοικτὲς τὶς Ἐκκλησίες καὶ δὲν σηκώνουν τὶς ἐπαναστατικἐς τους ... σημαῖες!

Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος, ἢ δὲν ὑπάρχει;

Ἐγράφησαν καὶ συνεχίζουν νὰ γράφονται πάρα πολλά, ἆρθρα καὶ ἀναρτήσεις στὸ διαδίκτυο, καὶ ἐπώνυμα ἀλλὰ καὶ ἀνώνυμα τὰ ὁποῖα καὶ ἀμφισβήτησαν τὴν ... τόσην ἐπιφυλλακτικότητα! Ἀμφισβήτησαν καὶ ... ὁμιλοῦν διὰ "τρομολαγνείαν" καὶ διὰ ποικίλες ἄλλες σκοπιμότητες ποὺ κατὰ τὴν γνώμην τους "κρύπτονται" πίσω ἀπὸ τὸ ὅλον θέμα! Θεωροῦν ὅτι ὅλο τοῦτο εἶναι ... κατασκευασμένο καὶ σκόπιμο καὶ γίνεται πολὺς θόρυβος ... γιὰ τὸ τίποτα! Διαδίδουν ὅτι ... σκοτεινὲς δυνάμεις δημιούργησαν ὅλο αὐτὸ τὸ πρόβλημα, μὲ σκοπὸ νὰ πλήξουν τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν κόσμο μὲ τὴν πανδημία αὐτὴ καὶ ὅτι βρισκόμαστε στὴν κατηραμμένη ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ὅτι σιγὰ - σιγά, κλείνει ἡ πορεία τοῦ κόσμου ...!
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἔτσι ὅπως διαδραματίζονται τὰ γεγονότα, ... κινοῦν πολλὲς ὑποψίες! Διὰ νὰ εἶμαι δὲ σαφής, πιστεύω ὅτι, ὄντως, ἡ ... ἴωση αὐτὴ δὲν ἦλθε ἀπὸ τὸ ... πουθενά, ἀλλὰ κάποια δολοφόνα χέρια καὶ κάποιοι διεστραμμένοι ἐγκέφαλοι τὴν δημιούργησαν ...! Πολλάκις εἶχεν εἰπωθῇ εἰς τὸ παρελθὸν ἀπὸ ἐπισήμους καὶ ἐπωνύμους, ὅτι ἡ γῆ εἶναι πλέον πολὺ μικρὴ διὰ νὰ ἀντέχει τόσον μεγάλο πληθυσμὸ καὶ συνεπῶς πρέπει νὰ εὑρεθῇ τρόπος νὰ μειωθῇ ὁ παγκόσμιος πληθυσμός! Κατ’ ἐπανάληψιν διεδίδετο, ὅτι προσπαθοῦν κάποιοι "γιατροί", νὰ εὕρουν δῆθεν "ἰατρικοὺς" τρόπους - ἀκούγεται δὲ καὶ τὶς ἡμέρες αὐτὲς πολὺ ἔντονα τὰ περὶ ... παγκοσμίου ἐμβολιασμοῦ - διὰ τὴν καταπολέμησιν ἀσθενειῶν καὶ πανδημιῶν! Τὸ ὅτι, ὅμως, πρόκειται περὶ ἰοῦ κατασκευασμένου, δὲν σημαίνει ὅτι καὶ ἡ ὕπαρξή του δὲν εἶναι πραγματική, καὶ ἡ δύναμή του ... θανατηφόρος, ἀλλὰ καὶ τὰ προληπτικὰ καὶ ἀνασταλτικὰ μέτρα, - κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄποψη - ἀπολύτως ἀπαραίτητα! Ὅσο κι’ ἂν προσπαθοῦν κάποιοι νὰ μειώσουν τὴν σημασία τοῦ συγκεκριμένου κινδύνου, νομίζω ὅτι κάνουν λάθος! Ὅλη αὐτὴ ἡ παγκόσμια κινητοποίησις, ἀλλὰ καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ κρότος ποὺ συνταράζει, ... δὲν εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς καθησυχάζῃ.

Πολεμεῖται ἡ Πίστη μας;

Εἶπαν, ἀλλὰ καὶ συνεχίζουν νὰ λένε, ὅτι "πολεμεῖται" ἡ πίστη μας καὶ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἄρχισαν νὰ στήνουν τὸ .. θρόνο τοῦ Ἀντιχρίστου", καὶ θὰ τοὺς βεβαιώσω ὅτι κατὰ μεγάλο μέρος, συμφωνῶ μαζί τους! Τοῦτο, ὅμως, σημαίνει ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ ἀδιαφορήσωμε γιὰ τὸν ... κίνδυνο; Δὲν ἀντιλέγω, καὶ ἴσως καὶ πάλι νὰ συμφωνήσω μαζί τους καὶ νὰ ... ἐπαυξήσω, ἐνδεχομένως, ὅτι σκοπὸς τῶν ... δημιουργῶν τοῦ κορωνοϊοῦ ἦταν μία ... συνέχεια τῆς ... ἑτήσιας πολεμικῆς, τῆς ἐμφανιζόμενης παραμονὲς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, κατὰ τοῦ Πανακηράτου προσώπου τοῦ γλυκυτάτου μας Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀχράντων παθῶν Του ...! Τοῦτο, ὅμως, καὶ πάλιν, δὲν καταστέλει τὴν ἐπέλασιν τῆς πανδημίας ...! Κατηγόρησαν καὶ συνεχίζουν νὰ κατηγοροῦν τὴν ἐπίσημον Ἐκκλησίαν, νὰ στιγματίζουν ὡς ... προδότας, ἀξιωτάτους Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, καὶ νὰ ἐπιλέγουν λύσεις ... "κατὰ τὸ δοκοῦν", πιθανότατα, ἴσα - ἴσα διὰ τὴν δημιουργίαν θορύβου!
Ποιός, ἆραγε, πιστεύει, - καὶ θὰ ἤθελα νὰ ἀπαντήσωμεν μὲ εἰλικρίνεια καὶ μὲ τὸ "χέρι στὴν καρδιά" - ὅτι ὑπάρχει ἔστω καὶ ἕνας κληρικὸς ὁ ὁποῖος θὰ ἤθελε κλεισμένους τοὺς Ναοὺς κατὰ τὴν Ἁγίαν αὐτὴν περίοδον; Ἡμεῖς οἱ κληρικοὶ γνωρίζομεν - καὶ μόνον ἡμεῖς! καὶ δὲν θέλομεν πρὸς τοῦτο οὔτε κατηγόρους, οὔτε ὑπερασπιστάς, - πόσον μᾶς "κοστίζει" ἡ ἀκούσιος αὐτὴ ἀργία μας καὶ ἡ στέρησις τῶν φρικτῶν μυστηρίων! Ἡμεῖς μόνον μποροῦμε νὰ περιγράψωμεν τὴν ὀδύνην καὶ τὸν πόνον μας, ὅταν ... κατὰ Κυριακὴν ἡμέραν, περιοριζόμαστε νὰ παρακολουθοῦμε τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν! Ἂς παύσουν ἑπομένως ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ... μᾶς ἐγκαλοῦν, λὲς καὶ εἴμαστε οἱ ὑπαίτιοι τοῦ κακοῦ τούτου. Εἶναι ἐντροπὴ νὰ θέλομε συνεχῶς νὰ βρίσκουμε ὑπαιτίους, ἐπειδὴ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὰς ἰδικάς μας ἀπόψεις καὶ κρίσεις καὶ νὰ "ἀφορίζομεν" ἀκόμη καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐπειδὴ δὲν ἀντεστάθη καὶ δὲν μᾶς κάλεσε σὲ ... ἐπανάσταση! Μὲ ἐρώτησαν κάποιοι: "Θεωρεῖς ὅτι αἱ σύνοδοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Πατριαρχείων εἶναι πάντα σωστές;" Ἀπήντησα καὶ θὰ ἐπαναλάβω τὴν ἀπάντησή μου μὲ τὴν γνωστὴ παρρησία ποὺ ἐπιθυμῶ πάντοτε νὰ μὲ διακρίνῃ, πειθαρχῶν στὴν παιδεία ποὺ ἔλαβα ἀπὸ τοὺς εὐλαβεστάτους γονεῖς μου καὶ διδασκάλους μου, ἰδία δὲ τὸν μακαριστὸν διδάσκαλόν μου καὶ σύγχρονον πατέρα τῆς Ἐκκλησίας π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον: "Ὄχι! Δὲν εἶναι πάντοτε αἱ τοιαῦται ἀποφάσεις ... σωσταί"! Διὰ νὰ γίνω δὲ ἀκόμη σαφέστερος, θεωρῶ ὅτι οἱ, πολλάκις λανθασμέναι ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, ἔδωσαν καὶ δίδουν "δικαιώματα" εἰς τοὺς "καλοθελητάς" ... Ὅμως, ἐν προκειμένῳ, ἡ ἀπόφασις περὶ τῆς παύσεως τῆς λειτουργίας τῶν ἱερῶν Ναῶν, ἄχρι καιροῦ, καὶ ὅταν μάλιστα ἔχομεν τοιαύτην "πρόοδον", τῆς ἀρρώστειας καὶ τῶν θανάτων, καὶ ὅταν μία τοιαύτη ἀπόφασις δὲν "θίγει" - μὴν τρελλαθοῦμε τελείως! - τὴν πίστη μας, ἢ τὰ δόγματα τῆς ἀμωμήτου Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, θεωρῶ ὅτι εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη!
Δὲν θέλουν ὅμως οἱ τοιοῦτοι, νὰ εἴπουν καὶ κάποιες ... πικρὲς ἀλήθειες καὶ νὰ θέσουν τὸν "δάκτυλον ἐπὶ τὸν τῦπον τῶν ἤλων"! Δὲν θέλουν νὰ ἀναζητήσουν καὶ - γιατὶ ὄχι; - νὰ ἀναζητήσουμε, τὶς προσωπικές μας εὐθῦνες γιὰ τὸ κακὸ τοῦτο τὸ ὁποῖο ἐνέσκηψε! Θεωρήσαμε καὶ θεωροῦμε, δυστυχῶς, ὅτι ἡ Ἐκκλησία καὶ τὰ Ἅγια Μυστήριά της τὰ εἴχαμε καὶ θέλουμε νὰ τὰ ἔχουμε ... δικαιωματικά!!! Πιστεύαμε ὅτι εἴμαστε τὰ "ἀφεντικὰ" τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι οἱ εὐτελεῖς καὶ ἀνάξιοι δοῦλοι Του καὶ - ὡς μοῦ εἶπε κάποτε μεγαλοσχήμων κληρικός, - οἱ ἱεροὶ κανόνες, ἐναπόκεινται στὴν εὐχερῆ διαχείρηση τῶν ... Ἀρχιερέων! Ἔ-λε-ος!!! Θεωρούσαμε ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι μόνον ... Δῶρο Θεοῦ καὶ ὄχι καὶ "ἄνθραξ τοὺς ἀναξίους φλέγον"! Πιστεύαμε ὅτι, πηγαίνουμε στὴν Ἐκκλησία, ... ὅ,τι ὥρα θέλουμε, ὅποτε θέλουμε, ὅπως θέλουμε, μὲ ὅποια ἐνδυμασία ἐπιλέγουμε, ὅσες φορὲς διαλέγουμε, καὶ οἱ καμπᾶνες τῶν ἱερῶν Ναῶν ἔφτασαν νὰ ἔχουν χαρακτῆρα ... καλλωπιστικό, καὶ ἁπλᾶ νὰ μᾶς ὑπενθυμίζουν, ... τί ὥρα εἶναι, τί γιορτὴ εἶναι, γιὰ νὰ μὴν εἴπω ὅτι εἶχαν ἀρχίσει καὶ νὰ μᾶς ἐνοχλοῦν ...! Τώρα θυμηθήκαμε, ὅτι ... "μᾶς κλείνουν τὶς Ἐκκλησίες", ὅταν, πρὸ πολλοῦ, εἴχαμε ἀρχίσει νὰ τὶς κλείνουμε ... μόνοι μας;;; Ἂς κάνουμε τὸν κόπο νὰ ἐρωτήσουμε κάποιους ἱερεῖς - ἀκόμη καὶ κεντρικῶν Ναῶν, γιὰ νὰ μὴν ἐπεκταθῶ καὶ εἰς τὰ χωρία μας, μιᾶς καὶ ὑπῆρξα ἐπὶ μίαν δεκαπενταετίαν ἱεροκήρυκας εἰς τὴν ὕπαιθρον - πόσος κόσμος ἐκκλησιάζετο καθ’ ἑκάστην Κυριακὴν καὶ τὰς μεγάλας Δεσποτικὰς καὶ Θεομητορικὰς ἑορτάς; Ἀπὸ ποίαν ὥραν ἄρχιζαν νὰ ἐμφανίζωνται οἱ ἐλάχιστοι πιστοί, εἰς τὸν Ναόν; Πόσες φορὲς οἱ Ναοὶ τῶν χωριῶν ... δὲν λειτουργοῦσαν διότι δὲ πήγαινε οὔτε ὁ ψάλτης; Ἂς κάνουν τὸ κόπο νὰ ἐρωτήσουν ἐμὲ τὸν ἴδιο, διὰ νὰ τοὺς εἴπω ἀκόμη περισσοτέρας ... τρομακτικὰς λεπτομερείας, καὶ ἂς παύσωμεν τὶς δύσκολες αὐτὲς ὧρες καὶ ἡμέρες, νὰ στοχοποιοῦμε τούς, κατὰ μέγιστον ποσοστόν, ... ἀθώους!

Ὁ αὐτοέλεγχος!

Ἂς σταθοῦμε πρὸ τῶν ἱερῶν εἰκονισμάτων μας, μὲ πραγματικὴ μετάνοια καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια, καὶ ἂς ζητήσουμε εἰλικρινῆ συγνώμη ἀπὸ τὸν Κύριο, διότι ... "ἄξια ὧν ἐπράξαμεν, ἀπολαμβάνομεν"! Ἂς μᾶς λείψῃ ἡ Θεία Κοινωνία, ἀφοῦ ποτὲ ... δὲν τὴν εἴχαμε ἐκτιμήσει καὶ πλησιάζαμε σ’ Αὐτή, ... "ἔτσι γιὰ τὸ καλό", καὶ ἴσως, ὅταν θὰ ἐπιτρέψῃ ὁ Κύριος νὰ ... ξαναγυρίσῃ καὶ νὰ ξαναπλησιάσουμε, νὰ τὴν ἰδοῦμε, πράγματι, σὰν "Αὐτὸ τοῦτο τὸ Πανάγιον Σῶμα καὶ Αὐτὸ τοῦτο τὸ Πανακήρατον Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ"! Ναί! Ὅλο τοῦτο ἔγινε, ἐνδεχομένως ἀπὸ Μασώνους καὶ ἀπίστους καὶ ἐχθροὺς τῆς Ἁγίας ἡμῶν Πίστεως καί, ἐνδεχομένως πάλιν, νὰ ἔγινε γιὰ νὰ ἔλθουν τὰ ... τσιπάκια καὶ τὰ ... χαράγματα, καὶ δὲν ξέρω τί ἀκόμα μπορεῖ νὰ σκεφθῇ ὁ καθένας, ... καὶ ἴσως εἶναι καὶ σωστά ...! Μήπως, ὅμως, ὅλο τοῦτο ἔγινε, καὶ ἐπειδὴ τὸ ἐπέτρεψε ὁ Κύριος καὶ διὰ νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὴν δέουσαν εὐλάβειαν καὶ διὰ νὰ ... ἐκτιμήσουμε ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση, τί εἴχαμε καὶ τί χάσαμε;;; Μήπως ὁ Χριστός μας θεωρεῖ ... ὅτι καλύτερη Μεγάλη Ἑβδομάδα θὰ εἶναι ἡ ... φετινή, ἀφοῦ ἡ ἔλλειψη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων καὶ τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, θὰ μᾶς "ταρακουνήσῃ" καὶ θὰ μᾶς συγκλονίσῃ, γιὰ νὰ ἀλλάξουμε καὶ ... συνέλθουμε κάπως ... πνευματικά; Μήπως τὸ καλύτερο Πάσχα, δὲν ἦταν ἐκεῖνο, μὲ τὶς ... κροτῖδες καὶ τὰ βαρελότα καὶ τὰ ἄλλα ... ἐφέ, μὲ τὰ ὁποῖα ... "τρελλαίνονταν" τὰ κανάλια, καὶ συναγωνίζονταν σὲ ... τηλεθέαση, ἀλλὰ ἐτοῦτο, τὸ φετινό, μὲ τὴν λαμπάδα μας ἀναμμένη μπροστὰ στὰ εἰκονίσματά μας καὶ ψάλλοντας, ἴσως γιὰ πρώτη φορά, ἀπὸ καρδίας τὸ "Χριστὸς Ἀνέστη";
Δὲν εἴδατε;;; Ξαφνικά, ὅλοι ταράχθηκαν ...! Σὲ ὅλους λείπει ἡ Θεία Κοινωνία! Ἀκόμη καὶ σὲ ’κείνους ποὺ ἔχουν νὰ κοινωνήσουν ... κάποια χρόνια! Ἀκόμα καὶ σὲ ’κείνους ποὺ τὴ θεωροῦσαν περιττή! Ἀκόμα καὶ σὲ ’κείνους ποὺ δὲν τὴν εἶχαν ... ποτέ τους! Καλὸ δὲν εἶναι αὐτό;;; Ὅλα τὰ κανάλια, ποὺ ποτέ τους δὲν ἀνέφεραν ... λέξη, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὴ Θεία Μετάληψη, ... ξαφνικὰ τὴν ἔκαναν ... πρῶτο θέμα καὶ - ἔστω καὶ μὲ χυδαῖο καὶ ἀρνητικὸ τρόπο - ἄρχισαν νὰ ἀνησυχοῦν μήπως μολυνθοῦν οἱ ἄνθρωποι ποὺ πλησιάζουν νὰ κοινωνήσουν!!! Νὰ τοὺς βεβαιώσω, ἐν προκειμένῳ, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία δὲν μεταδίδει ... ἰώσεις, - ἄλλωστε τοῦτο γράφηκε ... κατὰ κόρον καὶ μὲ πολλὰ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα, - ἀλλά, διὰ τοὺς πιστεύοντας καὶ ἐξομολογουμένους εἶναι ... ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ! Ἂς μὴν κουράζονται νὰ μᾶς πείσουν ... μὲ τὴν ἀπιστία τους διὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεώς μας, διότι ἁπλᾶ γίνονται ... ἀστεῖοι!

Τὰ "καλὰ" τοῦ ... κορωνοϊοῦ!

Ἀλήθεια, ὅμως, σκεφθήκαμε ... πόσα καλὰ μᾶς ἔφερε αὐτὴ ἡ πανδημία; Πῶς, ξαφνικά, ἄλλαξε τὸν κόσμο; Γιὰ κακὸ πήγαιναν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ἀλλὰ σὲ καλὸ ... μᾶς βγῆκε! Τὸ σκεφτήκατε; Μᾶς ἔφτιαξαν μία Μεγάλη Ἑβδομάδα, ... ἰδανική, ἔστω καὶ χωρὶς τὶς ἀκολουθίες μας! Πόσο λιγόστεψε ἡ ... ἁμαρτία σὲ ὅλο τὸν κόσμο! Πόσο "ξανασυγκροτήθηκαν" οἱ οἰκογένειες! Γιὰ ἀστεῖο γράφτηκε, ἀλλὰ δὲν παύει νὰ εἶναι μία πραγματικότης, ὅτι πολλὰ παιδιὰ ... κοιμῶνται στὰ ... κρεββάτια τους καὶ ξανακούστηκαν ... φωνὲς καὶ γέλια μέσα στὰ σπίτια, ποὺ μέχρι πρότινος ἔμοιαζαν ... γηροκομεῖα! Ἔκλεισαν τὰ ... ξενυχτάδικα μὲ ὅλα τὰ ... "καλά" τους! Ἔλλειψαν οἱ ἔμποροι τῶν ναρκωτικῶν! Ἀκόμα καὶ οἱ πορνεῖες καὶ μοιχεῖες, περιορίσθηκαν γιὰ νὰ μὴν εἴπω ὅτι ... ἐλαχιστοποιήθηκαν καὶ ἡ ὁμοφιλοφυλία ... οὔτε κἂν ποὺ ἀκούγεται! Ναί, ἔχουμε σὰν συνέπεια τῆς ὅλης αὐτῆς καταστάσεως, τεράστιο οἰκονομικὸ κόστος, καὶ σὰν κοινωνία, καὶ σὰν ἔθνος, καὶ σὰν ἄτομα, ἀλλὰ μήπως ὅλο αὐτὸ μᾶς κάνει, τελικά, ... καλό!
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς λείπει καὶ μᾶς πονάει, ἀλλά,  πολλὰ πράγματα ἄρχισαν νὰ μπαίνουν στὴ ... θέση τους˙ κυρίως δέ, τὸ μυαλό μας, ἄρχισε νὰ λογικεύεται καὶ νὰ σκέπτεται καλύτερα... ! Μακάρι νὰ τὸ καταλάβουμε!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

15 σχόλια:

Unknown είπε...

Μαζεψτε τον.....

Ανώνυμος είπε...

Ο ευλαβής κλήρος και λαός δεν μπορεί να φιμωθεί, ούτε και επιτρέπεται από καμμία Σύνοδο που δεν εκφράζει ορθά την αλήθεια!!!

Αντιαιρετικός και Αντιοικουμενιστής

Ανώνυμος είπε...

Καλές οι επισημάνσεις του π.Τιμοθέου...όμως όσοι αντέδρασαν ή αντιδρούν,γιά τό κλείσιμο τών Ναών, δεν είναι τόσο ανεύθυνοι και αναίσθητοι,στο να διαφωνούν στα μέτρα προστασίας.Οτι ισχύει στις λαϊκές ή στα σούπερ μάρκετ, γιατί να μήν ισχύει καί στούς Ναούς, πού είναι ότι πολυτιμότερο; Έπειτα η Χάρις τού Θεού, πού ευαγγελίζεται στα κηρύγματα, έπαυσε από τούς Ναούς τίς ημέρες τού κορωνοϊου;Ας αφήσουμε τούς κατά συνήθεια χριστιανούς,οι οποίοι ίσως κακώς ομιλούν.Δε μπορεί όμως κανείς ελαφρά τή καρδία να γκρεμίζει, από τον συνειδητό χριστιανό,την αξία του τόπου λατρείας του Θεού καί νά τον στερεί έστω καί για λίγο από τη ζωή του.Έλεος....ολο το βάρος του προβλήματος στούς Ναούς και να βγαίνουν κάθε μέρα εκπρόσωποι τής εκκλησίας,να μας πείσουν για αυτό.ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΏΣ.

Γιάννης Ιωαννίδης είπε...

Γεμάτοι χθες και σήμερα οι δρόμοι από ηλικιωμένους που βολτάρουν, χωρίς μάσκα.
Στις γωνιές τους και οι λεγόμενοι μετανάστες με τον καφέ ή το ποτό στο χέρι. Βήχουν και φτύνουν στον δρόμο. Τους αντικρύζουν με…σεμνότητα τα εποχούμενα αστυνομικά όργανα, αποφεύγοντας, ως εικός, να τους πλησιάσουν, καθόσον και αυτοί (αστυνομικοί) στερούνται των αναγκαίων μέσων αυτοπροστασίας από τον ιό.
Έξω από κεντρικά καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, έκτη ή έβδομη συνεχής ημέρα με ατελείωτες ουρές ηλικιωμένων.
Ο ελλιμενισμός μεταναστών στα νησιά μας και η μεταφορά τους στην ενδοχώρα συνεχίζεται, όπως πάντοτε.
Ο Τσιόδρας και ο Μόσιαλος ανησυχούν.
Όχι όμως για τα ανωτέρω.
Ανησυχούν μήπως οι πιστοί, οι κατ’εξοχήν στιγματισμένοι ως φορείς του ιού της πανδημίας, την επικειμένη Μεγάλη Εβδομάδα, «σπάσουν» την καραντίνα και εισβάλλουν στους Ιερούς Ναούς. Τι άλλο ακόμη να μηχανευθούν και τι άραγε να προτείνουν για να διασφαλίσουν απόλυτα την συνέχιση της αφωνίας των ιερέων και την μη μετάδοση της νόσου από τις ευχές, τις ευλογίες τους, τις ιερές ακολουθίες, από την Θεία μετάληψη, το ιερό ευχέλαιο, τον αγιασμό, το αντίδωρο και τα λοιπά σεβάσματα της πίστης; (λουλούδια επιταφίου, κόκκινα αυγά), τα οποία με άτυπο διάταγμα του συγχρόνου Παραβάτη έχουν επικηρυχθεί ως μολυντήρια και ως φορείς του ιού;
Κουστωδία έχουν.
Θα σφραγίσουν λοιπόν τους ναούς και θα ορίσουν φύλακες.
Έτσι κανείς δεν θα εισέλθει σε αυτούς για να «κλέψει» την ευλογία και την Χάρη.
Όλοι έχουν υποταχθεί στον Παραβάτη. Ακόμη και οι ακροαριστεροί και αναρχικοί, που επί σαράντα έξι χρόνια τυραννούν με την βία τους το κοινωνικό σύνολο. Ακόμη και οι ασύδοτοι συνδικαλιστές σιωπούν. Ακόμη και οι εγκληματίες έχουν ρεπό (πλην βεβαίως των «βαπορακίων»). Μεγάλη επιτυχία του η κοινωνική ειρήνη. Έδωσε το μικρό και ασήμαντο γι’αυτόν αντάλλαγμα στον αρχηγό του σκότους (κλειστές οι Εκκλησίες, άφωνοι και άπρακτοι οι ιερείς), αλλά όλοι υποτάσσονται στην εξουσία του.
Προς το παρόν.
Διότι το μέλλον δεν ανήκει στον αρχηγό του σκότους, αλλά στον αρχηγό της ζωής.
Ας σιωπήσουν λοιπόν οι ιερείς. Ας σιωπήσουν οι Χριστιανοί.
Και εάν οι πάντες τον αρνηθούν, εκείνος θα μείνει ο μάρτυς ο πιστός, διότι δεν δύναται να αρνηθεί τον εαυτό Του. Και θα πει και τώρα την τελευταία λέξη.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστά όλα αυτά. Όμως η Εκκλησία δε κλείνει ουδέποτε! Εκκλησία είναι σώμα ΤΟΥ Χριστού, κλήρος και λαός, έστω αυτός ο λιγοστός πιστός λαός που εν επιγνώσει λαχταρά και επιθυμεί τον εκκλησιασμό του. Πώς ερμηνεύεται λιγοστός κλήρος και επιλεκτικά κάποιοι λαικοί να νοιώσουν το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου και να αποκλείονται οι περισσότεροι; Δεν διαχωρίζεται το σώμα; Δεν αποκόπτονται τα μέλη του; Μήπως αντικαθίσταται κάθε μυστήριο με την εν οίκω προσευχή; Ειδικά η αποχή από το μυστήριο της Θείας Μετάληψης που είναι ο ομφάλιος λώρος κάθε πιστού με τη κεφαλή δε μας εξουθενώνει και δε μας πονάει; Το εν Εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν για τους περισσότερους από μας πάει περίπατο..

Ανώνυμος είπε...

Μη φοβάστε τόσο τον κορωνοϊο, όσο τό μελάνι πού θά αφήσει πίσω του.....

Ανώνυμος είπε...

Πολλά είναι σωστά. Υπάρχουν και κανά δύο παραφωνίες. Τέλος πάντων ας πάρουμε τα θετικά και ας αφήσουμε την κριτική. Προσωπικά θα διέγραφα αν ήταν κείμενό μου το Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος, ἢ δὲν ὑπάρχει;

Ανώνυμος είπε...


ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον κ. Γιάννη Ιωαννίδη για το σχόλιο του!!

Δύο μέτρα και δύο σταθμά απο τους αρμόδιους!!!
Αλλα τους ενοχλούν ακόμα και οι κωδονοκρουσίες και τα μεγάφωνα!!!, και άλλα τα αγνοούν προκλητικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα!!!
Προσβάλλουν την νοημοσύνη μας!!!

Χριστιανός Ορθόδοξος

potamoula my village agrinio είπε...

Ένα όμορφο ποίημα έφτασε στη σελίδα μας και παρακαλούμε όπως το δημοσιεύσετε.
Τα λόγια είναι μια απάντηση σε όσα , άρθρα γράφονται αυτές τις ημέρες....με ρομαντική διάθεση, γλαφυρότητα και με μεγάλη δόση πνευματικής νουθεσίας που δε θυμίζει τίποτα από τα φλογερά εκείνα κηρύγματα από την ωραία πύλη και από του Άμβωνος.....
Μακροσκελείς δημοσιεύσεις,με θεωρίες που ελάχιστοι θα κάτσουν να σπαταλήσουν χρόνο να τις διαβάσουν... γιατί ΑΠΛΑ ΚΟΥΡΑΣΑΝ .
Κούρασαν τον λαο....
Τους έστω ελάχιστους συνειδητά χριστιανούς....
Αφήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πληκτρολόγιο και πιάστε το κομποσκοίνι σας, σωπάστε και μιλήστε με την νοερά προσευχή σας...να μας ελεήσει ο Θεός...

Ανοίξτε μου την Εκκλησιά...!!"

"Ανοίξτε μου
την Εκκλησιά
να μπω να
Τον θρηνήσω.
Όπως
Του πρέπει
Του Χριστού
να Τον μοιρολογήσω.

Δεν θα 'χεις
Παναγία μου
κανέναν
στο πλευρό σου
στον πόνο
τον αβάσταχτο
για τον Μοναχογιό σου.

Δεν με
αφήνουμε
Χριστέ
να Σε μοιρολογήσω,
μήτε και κάτω
απ' το σταυρό
να'ρθω
να ξαγρυπνήσω.

Πως
το επέστρεψες
Θεέ
φέτος αυτό
να γίνει
πάνω στον ξύλινο
Σταυρό
το τέκνο Σου
να μείνει.

Δεν θα
Σε βγάλουνε
Χριστέ
απ'την Ωραία Πύλη,
μόνος Σου
πάνω στο Σταυρό
και δίπλα ένα
καντήλι.

Αμέτε
να χτυπήσετε
πένθημα
τις καμπάνες
μόνη της στέκει
στο Σταυρό
Του Θεανθρώπου
η Μάνα.

Δεν θα
Αποκαθηλώσουνε
το Άγιό
Σου Σώμα.
Πως θα
σε αντέξει
ο Σταυρός
που τον κρατά
το χώμα..

Ελάτε όλοι
δίπλα μου
όσοι Τον αγαπάτε
να το βροντοφωνάξουμε
πως σήμερα
κρεμάται.

Την Μέγα
την Παρασκευή
αφήστε με
να πάω
να κατεβάσω
απ'το Σταυρό
Εκείνον
που αγαπάω.

Να μπει
στον Επιτάφιο
τα εγκώμια
να πούνε
την άλλη μέρα
απ' το πρωί
Ανάσταση να δούμε.

Χριστέ
μια χάρη
σου ζητώ
Δεν ξέρω
αν θα μπορέσεις
άσπλαχνα φέτος φέρθηκα
και να με
συγχωρέσεις..."

"Μιχάλης Ταμπουράς"
Άσπλαχνα και υποκριτικά
Σου φερόμασταν
Χριστέ μου
και να μας συγχωρέσεις...

Αθανάσιος Κοταδάκης είπε...

Το διάβασα δυο φορές, μια μόνος και μια με τη φιλόλογο σύζυγο. Ήρεμο γραπτό, ρεαλιστικό και με διάθεση αδελφική. «Τα σύκα, σύκα, και η σκάφη, σκάφη». Εξ ονόματος αμφοτέρων, ολόθερμο ευχαριστώ. Αθανάσιος Κοτταδάκης

Ανώνυμος είπε...

Βεβαίως θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα στις Εκκλησίες όπως και στα S/M και όχι να μήν μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος στο ναό, γιατί θα τον " πυροβολίσουν" από την κυβέρνηση τ,αστυνομία, τον καλοθελητή γείτονα,τον "καλό"χριστιανό που φοβάται μην μιανθεί....κλπ. Εάν είναι δυνατόν να μήν μπορείς να πλησιάσεις τον Ι.Ναό .... όμως έγινε και αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί που διαμαρτύρονται π.Τιμοθεε δεν είναι αυτοί που πάνε στην εκκλησία μια φορά στο τόσο αλλά συνηδειτοι χριστιανοί που ποθούν τη θ.Κοινωνια..μην τους βάζετε όλους στο ίδιο τσουβάλι..σας παρακαλώ..μην κρυβομαστε πίσω από το δάκτυλο μας..

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί που κουνάνε το δάκτυλο και μας λένε τι θα πάθουμε αν δεν κοινωνήσουμε μια φορά θα κοινωνήσουν ομωςριτε ως ψαλται ή ως νεοκωροι ή ως ιερείς..έτσι δεν είναι;;2 μέτρα 2 σταθμά..

Ανώνυμος είπε...

Η ζημιά έγινε, όσον αφορά το κλείσιμο των Ναών καί τού εορτασμού τού Πάσχα. Η ευθύνη βαραίνει περισσότερο τήν Σύνοδο καί λιγότερο τήν πολιτεία, διότι περίμενε κάτι περισσότερο ο πιστός από τους ιεράρχες.Τώρα ας αφήσουμε να ηρεμήσουν τα τάμπλετ καί τα κινητά με το βαϊμπερ,από τίς θεωρίες και τα χρυσομενα χάπια.Αποδείχθηκε ότι στα κηρύγματα συμβαίνει ότι καί στον πόλεμο.Αλλο η άσκηση ετοιμότητας και άλλο η μάχη στον πόλεμο με αληθινά πυρά....μέσα λοιπόν μέσα όλοι καί νά μήν ακούγεται κίχ....