Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

θε­ώ­ρη­σε τόν ἑ­αυ­τό σου μάρ­τυ­ρα - Αββάς Ισαάκ ο Σύ­ρος

  
"Τήν ἡ­μέ­ρα πού θά λυ­πη­θεῖς γιά κά­ποι­ον ἄν­θρω­πο, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­σθε­νεῖ ψυ­χι­κά ἤ σω­μα­τι­κά, ἐ­κεί­νη τήν ἡ­μέ­ρα θε­ώ­ρη­σε τόν ἑ­αυ­τό σου μάρ­τυ­ρα, καί ὅτι ἔ­πα­θες γιά τόν Χρι­στό, καί ἀ­ξι­ώ­θη­κες τήν ὁ­μο­λο­γί­α Του. Κα­θό­τι καί ὁ Χρι­στός γιά τούς ἁ­μαρ­τω­λούς πέ­θα­νε καί ὄ­χι γιά τούς δί­και­ους
Αββάς Ισαάκ ο Σύ­ρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: