Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΝ! - π. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΝ!

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Πρώτη φορὰν καὶ μάλιστα δημοσίως, ἔρχομαι νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σας. Δὲν σᾶς γνωρίζω προσωπικῶς, ἀλλὰ ὡς ὁ κυβερνήτης τῆς χώρας μου, θέλω νὰ καταθέσω ὑπ’ ὄψιν σας, ἀφ’ ἑνὸς τὰς ἐπιφυλάξεις μου διὰ τὸ ἐμβόλιον τὸ ὁποῖον παρουσιάζετε ὡς «πανάκειαν» διὰ τὴν πανδημίαν τοῦ covid-19, ἀλλὰ καὶ τὴν δυσφορίαν καὶ δυσαρέσκειάν μου διὰ τὰς ἀπειλὰς τὰς ὁποίας μὲ περισσὴν εὐκολίαν ἐκτοξεύσατε εἰς τὸ πρωθυπουργικόν σας μήνυμα εἰς τὰς 13 Ἰουλίου 2021, ἐὰν ἐνθυμοῦμαι καλῶς! Θεωρῶ ὅτι ὡς πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας, δύναμαι νὰ ἔχω ἄποψιν, ἔστω καὶ ἂν αὕτη εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὴν ἰδικήν σας. Ἐπὶ πλέον, ὡς κληρικός, - καὶ ἐπειδὴ καὶ δὴ δημοσίως καλεῖτε τὴν Ἐκκλησίαν νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν προσπάθειάν σας, νὰ πεισθῇ ἐν προκειμένῳ ὁ λαὸς καὶ νὰ σπεύσῃ διὰ νὰ ἐμβολιασθῇ, - θὰ ἀπαιτοῦσα νὰ γνωρίζω κάποια στοιχεῖα διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν συγκεκριμμένων ἐμβολίων. Ἀπὸ τὸ γραφεῖον σας καὶ μὴ ὑπαρχόντων ἀντιρρήσεων, εὐκόλως δύνασθε νὰ λέγετε … πολλά! Δεχθῆτε, ὅμως, τὰς ἀντιρρήσεις ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ταπεινοῦ, ποὺ ὅμως, ὡς προεῖπον, εἶμαι πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας καὶ πέραν τῶν ὑποχρεώσεών μου, ἔχω καὶ … δικαιώματα!   

Προσωπικῶς, … δὲν ἔχω ἐμβολιασθεῖ, πρῶτον μέν, κατὰ συμβουλὴν τοῦ θεράποντος προσωπικοῦ ἱατροῦ μου καὶ δεύτερον διότι, – δὲν θέλω νὰ κρύπτομαι! – δὲν μὲ ἔχετε πείσει περὶ τῆς … ἀσφαλείας τῶν ἐμβολίων! Μοῦ δίνετε τὴν αἴσθησιν, ὅτι ὀφείλομεν νὰ ἐμβολιασθῶμεν ὄχι τόσον διότι κινδυνεύομεν ἀπὸ τὸν ὄντως φονικὸν ἰόν, ἀλλὰ διότι ὑπάρχει κάποια ἔξωθεν ἐντολὴ ἡ ὁποία καὶ σᾶς ὑποχρεώνει εἰς τὴν συγκεκριμμένην τακτικήν! Σὲ κάθε σας μήνυμα καὶ σὲ κάθε παρέμβασή σας, τὸ μόνιμο … ρεφραὶν εἶναι, τὸ νὰ μᾶς ὑποδεικνύετε τί πράττουν κάποια κράτη κυρίως τῆς Ε.Ο.Κ., καὶ ὅταν … κάποια ἄλλα κράτη - καὶ αὐτὰ τῆς Ε.Ο.Κ. – δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀκολουθουμένην καὶ ὑποδεικνυομένην τακτικήν, … σιωπᾶτε καὶ «σφυρίζετε ἀδιάφορα»! Ἄλλως τε, διατὶ νὰ πιστεύσω ὅτι κινδυνεύω εἴτε ἐγὼ ὁ ἀνεμβολίαστος, εἴτε οἱ ἄλλοι οἱ ἐμβολιασμένοι ἀπὸ ἐμένα; Δὲν σᾶς φαίνεται τοῦτο … ἀφύσικον καὶ ἀδύνατον; Διότι, διατί νὰ κινδυνεύουν οἱ ἐμβολιασμένοι ἐφ’ ὅσον εἶναι … ἐμβολιασμένοι; Διὰ ποῖον λόγον ἐμβολιάσθηκαν; Νομίζω, διὰ νὰ εἶναι ἀσφαλεῖς καὶ διὰ νὰ … χτίσουν τὸ τεῖχος ἀνοσίας, ὡς σᾶς ἤκουσα νὰ λέτε καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνετε! Μήπως, ὅμως κινδυνεύουν οἱ ἀνεμβολίαστοι; Ἀπὸ ποιοὺς ὅμως; Ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμένους; Εἰπώθηκε, βεβαίως, κάτι τέτοιο ἀπὸ κάποιο δημοσιογραφικὸ κανάλι καὶ ἤδη ἔχει γίνει … viral στὸ διαδίκτυο! Ἐν προκειμένῳ θὰ ἤθελα νὰ γνωρίζω, διατί εἰς τὰς Μ.Ε.Θ. νοσηλεύονται καὶ ἐμβολιασμένοι – καὶ ὄχι ἕν ποσοστὸν 2% ὡς λέγεται, ἀλλὰ 20% ὡς μᾶς πληροφορεῖ τὸ internet – καὶ μάλιστα εἰς κρίσιμον κατάστασιν, ἐφ’ ὅσον τὸ ἐμβόλιον τοὺς προστατεύει ;;;;; Κινδυνεύομεν, ὅμως ἡμεῖς οἱ ἀνεμβολίαστοι ἀπὸ τὸν περιφερόμενον ἰὸν καὶ τὰς μεταλλάξεις του; Μὰ οἱ λοιμωξιολόγοι δὲν ἀρνοῦνται ὅτι ὑπάρχει προστασία καὶ δι’ ἁπλῆς φαρμακευτικῆς περιθάλψεως!

Ἡ πανδημία ὑπάρχει καὶ … θερίζει!

Δὲν συγκαταλλέγω τὸν ἑαυτόν μου εἰς τοὺς ἀρνητὰς τῆς … πραγματικότητος τῆς πανδημίας! Τὸ ἔγραψα καὶ πάλιν εἰς παλαιότερον ἆρθρον μου, ὅτι, … εἶμαι πεπεισμένος, ὅτι ὁ φονικὸς οὗτος ἰός, εἶναι κατασκευασμένος ἀπὸ ὀλεθρίους νόας καὶ χείρας, καὶ στοχεύει εἰς ποικίλους … στόχους! Πέραν τούτου ὅμως, εἶναι … ὑπαρκτὸς καὶ ὀφείλουσιν οἱ πάντες, κυρίως δὲ οἱ ἀρμόδιοι, νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουν καὶ τὸν … ὑποτάξουν καὶ τὸν νικήσουν! Ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν τῆς ἐμφανίσεώς του, οὐδέποτε εἶδον τοῦτον (τὸν ἰόν), ὡς ἐχθρὸν τῆς … Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἢ ὡς τὸ προφητευόμενον εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν, χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου! Οὐδέποτε ἐθεώρησα, ὅτι ὁ δολοφόνος οὗτος ἰὸς ἔχει τὴν παραμικρὰν σχέσιν, μὲ … χαράγματα καὶ τσιπαρίσματα καὶ μὲ ἄλλα … κυνηγήματα μαγισσῶν! Ὅμως, - καὶ ἐδῶ ὀφείλω νὰ δικαιολογήσω τοὺς ἐπιφυλασσομένους! – δὲν ἐνημερώθημεν ΟΥΔΕΠΟΤΕ! Οὔτε περὶ τῆς ἐπικινδυνότητος αὐτοῦ, οὔτε καὶ περὶ τῆς ἀντιμετωπίσεώς του!

Γίνομαι δε σαφέστερος … Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἤρχισαν νὰ ἐμφανίζωνται τὰ «θεραπευτικὰ» ἐμβόλια, ἤρχισαν καὶ αἱ ἀντιπαραθέσεις … Λοιμωξιολόγοι καὶ λοιμωξιολόγοι καὶ … «λοιμωξιολόγοι»! Λοιμωξιολόγοι, ἀξιολογότατοι ἐπιστήμονες, οἵτινες συνιστοῦν μετ’ ἐπιτάσεως τὴν ἐμβολιακὴν θεραπείαν καὶ … λοιμωξιολόγοι, ἐξ ἴσου ἀξιολογότατοι ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι, ὄχι ἁπλῶς εἶναι ἐπιφυλλακτικοί, ἀλλὰ καὶ ἐφιστοῦν τὴν προσοχὴν τῶν ἀρμοδίων, περὶ τῆς ἐπικινδυνότητος τῶν συγκεκριμμένων ἐμβολίων. Αἱ διαφορετικαὶ τοιαῦται ἀπόψεις, ἔδωσαν ἀφορμὴν εἰς τοὺς … «λοιμωξιολόγους» τοῦ facebook καὶ ἐν γένει τοῦ διαδικτύου, - ὡς προσφυέστατα ὠνομάσθησαν – νὰ καταθέτουσι τὰς ἀπόψεις των (sic!) καὶ νὰ ἐπηρεάζωσι μεγάλας μάζας τοῦ λαοῦ! «Ἀνεβάζουν» βίντεο, πραγματικὰ καὶ γνήσια ἢ καὶ «νοθευμένα», ἀπειλοῦντες καὶ τρομοκρατοῦντες τοὺς ἀφελεῖς καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας καὶ οὐδεὶς ἐκ τῶν ὑπευθύνων ἐνδιαφέρεται ἢ ἀνησυχεῖ … Ἦλθον ἐν συνεχείᾳ, χιλιάδες παρενέργειαι ὅλων τῶν … ἐπωνύμων ἐμβολίων, καὶ ἀριθμοῦνται μέχρι καὶ τῆς ὥρας ταύτης, χιλιάδες … σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ θάνατοι, καὶ ἐνηλίκων, καὶ ἡλικιωμένων, ἀλλὰ καὶ νέων ἀνθρώπων.

Κατ’ ἀρχήν, οἱ ἀρμόδιοι, μέσῳ τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, προσεπάθησαν νὰ ἀποσιωπήσωσι τὰς τοιαύτας παρενεργείας! Ἐπειδή, ὅμως, τοῦτο ἐκ τῶν πραγμάτων ἦτο ἀδύνατον, ἀνέφερον μέν, … ἀλλὰ … ἠθώωνον τὰ ἤδη προηγηθέντα ἐμβόλια! Δι’ ὅλα τὰ … «παρατράγουδα» τοῦ ἐμβολίου, ἐπεστράτευον ἀρμοδίους ἢ καὶ ἀναρμοδίους, … νὰ καθησυχάζουν τοὺς πολίτας καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύουν εἰς τὸ νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο τὸ ὁποῖον καὶ παρουσιάζουν ὡς … πανάκεια!

Κραυγάζουν καὶ ξεσηκώνουν τοὺς πολίτας, οἱ ἐκ τῆς ἀντιθέτου παρατάξεως τῶν λοιμωξιολόγων οἵτινες παρουσιάζουσι … ἐπωνύμως, ἱατρικὰ φάρμακα καὶ σκευάσματα διὰ τῶν ὁποίων … τιθασσεύεται ἡ νόσος! Ὅμως, ἄλλοτε ὑπάρχει «σιγὴ ἰχθύος» ἐκ μέρους τῶν ὑπευθύνων καὶ ὑμῶν ἐξοχώτατε, καὶ ἄλλοτε ἀπαντῶσι μὲ ἀπειλὰς καὶ ἐκφοβισμούς, ὅτι ὡς … ἔχοντες «καὶ τὸ μαχαίρι καὶ τὸ καρποῦζι», … θὰ ἀπολύσωσι, καὶ θὰ μεταθέσωσι, καὶ θὰ ὑποχρεώσωσι, καὶ θὰ στερήσωσι στοιχειώδεις ἀπολαύσεις ἀπὸ τοὺς ἀρνητὰς τοῦ ἐμβολιασμοῦ, καὶ … δὲν θὰ δύνανται νὰ ταξιδεύσωσι, καὶ θὰ περιορισθῶσι σὲ ὑποχρεωτικὴ … «καραντίνα», καὶ ἄλλα παρόμοια … - ἐπιτρέψατέ μοι νὰ τὰ χαρακτηρίσω φαιδρὰ καὶ ἀστεῖα, - καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται, ὅτι διὰ τῶν τοιούτων … τακτικῶν καὶ μεθόδων, σπείρουσι περισσότερον τὴν ἀβεβαιότητα, καὶ «πείθουσιν» ὅτι ὄντως … κάτι περίεργον συμβαίνει! Ὅταν δὲ προέβητε καὶ εἰς τὴν ἐγχρήματον πριμοδότησιν τῶν νέων, προκειμένου νὰ ἐπιτύχητε τὸν ἐμβολιασμὸν τῆς ἀγέλης, … ἡ ἀμφιβολία περὶ τῶν ἐμβολίων ηὐξήθη. Ὅσον δε καὶ ἂν ἐπιμένωσι οἱ δημοσιογράφοι, ὅτι τὸ ποσοστὸν τῶν ἐμβολιαζομένων ἀνέρχεται, γνωρίζετε ὅτι τοῦτο εἶναι ἀνυπόστατον καὶ ψευδές! Ἀρκεῖ νὰ ρίψετε μίαν ματιὰν εἰς τὸ διαδίκτυον διὰ νὰ τὸ διαπιστώσετε … ἰδίοις ὄμμασι! Μᾶλλον οἱ νέοι σᾶς … ἐγύρισαν τὴν πλάτη, καὶ ἂν κάποιοι «ἐπείσθησαν», τοῦτο ἔγινε λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης οἰκονομικῆς ἀνεχείας! Δὲν πιστεύω ὅτι εἶσθε ἱκανοποιημένος μὲ τὴν πειθαρχίαν ποὺ ἐπιδιώκετε νὰ ἐπιβάλετε! Ἀκόμη δε, καὶ αἱ πριμοδοτήσεις εἰς τοὺς πειθαρχημένους καὶ ἐμβολιαζομένους, εἴτε διὰ χρημάτων, εἴτε δι’εὐτελῶν ἀνέσεων, εἴτε διὰ συμμετοχῆς εἰς ταξείδια καὶ περιπάτους, … μᾶλλον ἔγιναν ἀφορμὴ διὰ λοιδορίας καὶ προσβλητικὰ σχόλια, οὐχὶ μόνον ἐκ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἰδίων ψηφοφόρων σας! Ὁ Θεὸς φυλάξοι! Ἥμαρτον!

Ζητοῦμε διάλογο καὶ ὑπεύθυνη ἐνημέρωσιν.

Βεβαίως, γενικῶς ὅλοι οἱ κυβερνῶντες, δὲν μᾶς ἔχουν συνηθίσει σὲ δημοκρατικὲς καὶ ἀντικειμενικὲς μεθόδους … Τὸν διάλογο τὸν ἐνθυμοῦνται ὅταν ἐγγίζουσι αἱ ἐκλογαί, καὶ ὅταν θέλουσι νὰ ἐπιβάλουσι ἀντιδημοκρατικὰ καὶ καταδυναστευτικὰ μέτρα! Ἐπιστρατεύουσι, τότε, τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, τὰ ὁποῖα κατευθύνουσι … μὲ τὰ γνωστὰ «δελεάσματα», ἀλλὰ καὶ τὰς γνωστὰς … «ἀπειλάς», πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ποὺ ἐκεῖνοι θέλουν! Τότε συγκαλοῦσι τηλεοπτικὰς συζητήσεις καὶ καλοῦν ὡς … συζητητάς, πρόσωπα τοῦ … ἰδίου φυράματος, γνωστοὺς τηλεοπτικοὺς «μαϊντανοὺς» φέροντας δῆθεν, ἢ μᾶλλον διαμορφώνοντας, τὴν κοινὴν ἄποψιν! Ὁ λαὸς ὅμως εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν … χορὸ τῶν συζητήσεων καὶ ἐνῶ διαφωνεῖ … τὸν παρουσιάζουν ὅτι … συμφωνεῖ ! Τί ἔγινε μὲ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν; Τί ἔγινε μὲ τὰ gay prides; Τί ἔγινε καὶ τί γίνεται μὲ τὶς «καραντίνες», μὲ τὰ «κορωνοπάρτι», μὲ ὅλα ὅσα θέλουν ἢ … δὲν θέλουν νὰ ἐπιβάλουν;

Διάλογο, λοιπόν, εἰλικρινῆ καὶ ἐποικοδομητικό! Ἤδη ἀρχίζω νὰ καταλαβαίνω ὅτι, … αἰθεροβατῶ! Καταλαβαίνω, ὅτι γράφω καὶ ζητῶ … ἴσα γιὰ νὰ θεωρήσω ὅτι … ἔγραψα! Ζητῶ ἐκεῖνα … ποὺ ἐνῶ θεωροῦνται αὐτονόητα σὲ ἕνα δημοκρατικὸ καθεστώς, μοῦ δίνουν νὰ καταλάβω ὅτι … δημοκρατία δὲν ὑπάρχει! Ὁ Πρωθυπουργὸς – δηλαδὴ … ἐσεῖς - ἀπειλεῖ καὶ ἐξαγγέλει νέα αὐστηρότερα μέτρα καὶ συνιστᾷ τοὺς ἐμβολιασμούς, καὶ ἀπορρίπτει μὲ τὸ γνωστὸ ἀπειλητικὸ ὕφος τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ὑφίστανται, ὅσοι ἀρνοῦνται καὶ ἀδιαφοροῦν …!

Ἄκουσα πρὶν ἀπὸ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, τὸν ἀρμόδιο ὑπουργό, νὰ ἀπειλῇ καὶ αὐτός, ὅτι … θὰ ἀρχίσῃ ἡ ἐνημέρωση διὰ νὰ πειθαρχήσῃ ἡ … μᾶζα! Ὁ Θεὸς φυλάξοι! Μᾶς ἀπειλεῖς διὰ νὰ ἐμβολιασθοῦμε; Καὶ τί θέλεις νὰ καταλάβουμε ἐν τέλει; Ὅτι τὸ ἐμβόλιο εἶναι γιὰ τὸ … καλό μας; Νὰ μᾶς συγχωρῆς ὑπουργέ μου καὶ πρωθυπουργέ μου καὶ ὅλοι  οἱ ἀνευθυνοϋπεύθυνοι, ὅτι μὲ τέτοιες τακτικές, μᾶς πείθετε ὅτι κάποιοι δόλιοι σκοποὶ κρύπτονται πίσω ἀπὸ τὸ συγκεκριμμένο «μπόλιασμα»! Γιατί, ἆραγε, - ὅπως πληροφορήθηκα χθές, ἴσως νὰ κάνω καὶ λάθος – οἱ μετανάστες δὲν ὑποχρεοῦνται σὲ ἐμβολιασμό, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ ρομά, καὶ κάποιοι ἀκόμα … (διαψεῦστε με ἂν κάνω λάθος!); Διατί, ἐπίσης, σὲ ἄλλες παρόμοιες ἢ καὶ χειρότερες πανδημίες δὲν ἀνησυχήσατε καὶ δὲν … κουνήθηκε φύλλο; Γιατί, δὲν ὑπῆρξε καὶ δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ ἀνησυχία γιὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴ φτώχεια καὶ γιὰ τὰ τόσα ἑκατομμύρια τῶν νεκρῶν ποὺ μαστίζουν τὶς χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου; Ἀλλ’ ἐν πάσει περιπτώσει, … μιλῆστε μας … ΥΠΕΥΘΥΝΑ! ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ … ΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!

Ἀναρωτηθήκατε, ἆραγε, γιατί δὲν σᾶς ἐμπιστεύεται ὁ κόσμος! Ἐπιστρατεύσατε τοὺς πάντες … Προσεγγίσατε ἀκόμα καὶ τὴν Ἐκκλησία, - εἶμαι δε, ἰδιαιτέρως ἱκανοποιημένος μὲ τὸ … ἀνακοινωθέν της, (ὅτι συνιστᾷ εἰς τοὺς πιστούς, τὴν ἐλευθέραν ἐπιλογήν των) ποὺ μέχρι πρό τινος τὴν εἴχατε (μὲ τὴν ἀνοχήν σας, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐπισημάνσεις σας) τοῦ … «κλώτσου καὶ τοῦ μπάτσου» καὶ ὑβρίζετο καὶ ἐνεπαίζετο τὸ ὑπερμέγιστο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὡς ὁ … βασικὸς φορεὺς τοῦ κορωνοϊοῦ … - ἤμαρτον Θεέ μου! - καὶ κλείνατε τὰ μάτια σας στοὺς συνωστισμούς, σὲ κέντρα, καὶ σὲ παραλίες, καὶ σὲ «κορωνοπάρτυ», καὶ στοχοποιούσατε τοὺς ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς, ποὺ λειτουργοῦσαν καὶ μετελάμβανον τοὺς προσερχομένους! Πῶς νὰ γίνετε πιστευτός;

Δὲν πρόκειται νὰ μᾶς πείσετε μὲ ἀπειλὲς καὶ περικοπὲς μισθῶν καὶ ἀπολύσεις καὶ δὲν ξέρω τί ἄλλο μπορεῖτε νὰ σκαρφισθῇτε! Πεῖστε μας … ὄχι δείχνοντας τὰ … δόντια σας, ἀλλὰ πλησιάζοντας μὲ ἀγάπη καὶ κατανόηση! Δὲν ξέρω τί γνώμη ἔχετε γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ σᾶς συνιστῶ νὰ τοὺς ὑπολογίζετε, διότι εἶναι … ἀνυπολόγιστοι! Ρῖξτε μιὰ ματιὰ στὴν ἱστορία μας καὶ θὰ μάθετε … ἀρκετά! Ὅσο νομίζετε ὅτι τοὺς ἔχετε στὸ χέρι, τόσο νὰ τοὺς φοβᾶσθε!

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ!

ΖΗΤΟΥΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

31 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...
ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΟΥΝ,ΤΟΤΕ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ!

Ανώνυμος είπε...
Αυτό με τους μετανάστες είναι πολύ περίεργο...

Ανώνυμος είπε...

Αξιος ο πατήρ Τιμόθεος !
Τέτοια γλώσσα χρειάζεται, ειλικρίνειας και παρρησίας.
Οχι φοβισμένες και δουλικές συμπεριφορές.
Με παρόμοιο τρόπο εμίλησε πρός τον κ. Πέτσα και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος.

Ανώνυμος είπε...

Ευθυγράμμιση τού π. Τιμοθέου, με γλώσσα που τσακίζει όπως πάντα,πλην της πρώτης καραντίνας....

Γκουρβελος Παναγιωτης είπε...

Πάτερ Τιμόθεε, ευλόγησον!
Προσυπογράφω, αγαλλομένη καρδία, το κείμενο σου.
Ας το διακηρυξουμε όλοι μαζί urbi et orbi: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι χυδαίος και κτηνώδης φασισμός -ρατσισμός. Μόνον ο προαιρετικός εμβολιασμός γίνεται αποδεκτός!
Επίσης διερωτώμαι και εγώ μαζί σου, με φανερή έκπληξη: από ποιους άραγε κινδυνεύουν οι εμβολιασμένοι; από τους ανεμβολίαστους;;;!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο Πάτερ δεν μας είπε το κυριότερο.Για την επιστολή αυτή ζήτησε την άδεια του Επισκόπου Του?

Ανώνυμος είπε...

Ο κύριος αυτός είναι και πνευματικός.Ετσι καθοδηγεί τια Γριούλες και τους Γέροντες!!Μένει να δούμε πόσοι την έχουν γλυτώσει!!

Ανώνυμος είπε...

Πολλά συγχαρητήρια στον π. Τιμοθεοσ για την επιστολή του. Μας αναπτέρωσε το ηθικό όσο κ αν προσπαθούν λυσσαλέα να το ρίξουν οι εκβιαστες κυβερνητικοί κύκλοι. Άξιος! Ο Θεός μαζί μας! Μια εκπαιδευτικος

Ανώνυμος είπε...

καλέ πού τον είχατε αυτόν!
καιρό μας είχε λείψει!

Ανώνυμος είπε...

Να μας ενημερώσει ο Κύριος Αναστάσιος αν αληθεύουν τα ανωτέρω για τους κυρίους λαθρομετανάστες και τους Ρομά παρακαλώ.Αν είναι έτσι να γίνουμε και εμείς Ρομά ή λαθρομετανάστες!

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Σεβασμιε πάτερ, σήμερα άκουσα ότι βρέφος 14 ημερών νοσηλεύεται με covid19. Όσες δικαιολογίες και αν επιστρατεύονται, εν πολλοίς δικαιολογημένες, δεν αναιρούν την ωμή πραγματικότητα. Ας κάνουμε το εμβόλιο στο πλαίσιο της θυσιαστικής προσφοράς που οφείλουμε ως χριστιανοί. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε μετά την πανδημία. Τώρα έχουμε πόλεμο. Με σεβασμό

Ανώνυμος είπε...

Τόσα γνωρίζει ο ιεροκήρυκα της Πάτρας που την Ε.Ε. την λέει ΕΟΚ. Για τα υπόλοιπα είναι εκτός θέματος με διάφορες ανεύθυνες πληροφορίες.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλά τα είπε! Επιτέλους μιλάει και κάποιος άλλος εκτός απ τον π.Αναστάσιο!

Στις 7 σήμερα όλοι όσοι έχουν ακόμα ψήγματα δημοκρατίας μέσα τους στην πλατεία Γεωργίου για τη διαμαρτυρία κατά οποιασδήποτε υποχρεωτικότητας.

Αν χρειαζόμασταν τα εμβόλια θα τρέχαμε να τα κάνουμε μόνοι μας, δεν θα μας πλήρωναν (150 ευρώ, ξεφτίλα ποσό κιόλας!) για να πάμε να τα κάνουμε.

Σωτηρία είπε...

Οι μετανάστες και γενικά όλοι οι αιτούντες άσυλο εμβολιάζονται από τον περασμένο μήνα, όσοι επιθυμούν φυσικά. Είναι fake news το ότι δεν εμβολιάζονται.

Ανώνυμος είπε...

"Ἐν προκειμένῳ θὰ ἤθελα νὰ γνωρίζω, διατί εἰς τὰς Μ.Ε.Θ. νοσηλεύονται καὶ ἐμβολιασμένοι – καὶ ὄχι ἕν ποσοστὸν 2% ὡς λέγεται, ἀλλὰ 20% ὡς μᾶς πληροφορεῖ τὸ internet – καὶ μάλιστα εἰς κρίσιμον κατάστασιν, ἐφ’ ὅσον τὸ ἐμβόλιον τοὺς προστατεύει ;;;;; " Τώρα επιχειρημα: Οχι ενα ποσοστό 2% ως λεγεται αλλα 20% ως λεγεται απο το ιντερνετ το δεύτερο ποσοστο. Το Πρωτο 2% μπορει να λεγεται και αυτο απο τα καναλια ή απο το ιντερνετ ισως και αυτο αλλα δεν ειναι αξιοπιστο. Το δεύτερο το 20% επειδη το λεει το ιντερνετ (Ποιός, που και για ποιό λόγο) ειναι αξιοπιστο και το υιοθετούμε. Αν είναι αυτο επιχειρηματολογία σηκώνω τα χερια μου!!!! Η.... ειναι αθεραπευτη τελικα!!! Αν ειναι αυτο επειχειρημα σκεπτομένου ανθρώπου και πεπειραμενου πνευματικού, τότε πραγματικα για αλλη μια φορά ο ιός ευεργετεί!!!! γιατί αποκαλύπτει αντιλήψεις και νοοτροπίες προβληματικές. bro+

Ανώνυμος είπε...

Λίγη σοβαρότητα από όσους κληρικούς γράφουν δημόσια δεν θα έβλαπτε.

Ανώνυμος είπε...

Όταν θα φτάσει το υποχρεωτικό στους εκπαιδευτικούς τι θα κάνεις κ. Γκουρβέλο. Υπάρχει η περίπτωση να το έχεις κάνει. Φίλος μου κληρικός που φωνάζει εναντίον του εμβολίου γνωρίζω ότι το έκανε. Διότι στην δεύτερη δόση τον πήγα ο ίδιος.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό δεν είναι άρθρο είναι δηλητήριο.

Ἰ. Ἀ. Ἠ. είπε...

Οι οικονομολόγοι του 2011 έγιναν συνταγματολόγοι το 2015, λοιμωξιολόγοι το 2020, συνωμοσιολόγοι το 2021, με ολίγη από συνταγματολόγους πάλι τελευταία, ενώ οι εκκλησιαστικοί έγιναν άπαντες επιδημιολόγος, θεολόγοι κανονολόγοι, ειδικοί ερμηνευτές της Αποκάλυψης.
Λογικό μου φαίνεται σε μια χώρα όπου ο ένας στους τρεις πιστεύει ότι μας ψεκάζουν.

Ανώνυμος είπε...

Για γραψε μας εσύ ενα αντεπιχειρημα να δούμε εσένα το επιπεδο σου...σου ειπε κανένας εσένα οτι δεν κολανε οι εμβολιασμενοι ή οτι δεν μεταφέρουν τον ιο;;;τελικα οι εμβολιασμενοι απο ποιους κινδυνεύουν;;;

Ανώνυμος είπε...

Αυτό πού ενοχλεί 4:48 είναι η υποχρεωτικότητα,μην μπερδέυεστε...ας το έκανε ελεύθερα ο άνθρωπος....

Ανώνυμος είπε...

Μονον προβοκατορικα θα μπορουσε να ειπωθει κατι τέτοιο. Ντροπη για την ερωτηση σου. Εχουν και οι ιερεις δικαιωματα έκφρασης

Ανώνυμος είπε...

Στομφώδης και ατεκμηρίωτος λόγος, δίχως λογική συνοχή και συνέπεια. Κλασικό δείγμα του κυρίαρχου "εκκλησιαστικού" λόγου που αδυνατεί να διαλεχθεί με την ευαισθησία, τη λογική και την αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου.
Ακραία συνέπεια του ιδρυματισμού και της αυτοαναφορικότητας που χαρακτηρίζει την τρέχουσα εκκλησιαστική πραγματικότητα.
Και το αρχαΐζον γλωσσικό ιδίωμα δεν συνιστά εχέγγυο εκκλησιαστικότητας ούτε ευαισθησία για τη γλώσσα αλλά απολιθωματική εμμονή και επίφαση παραδοσιακότητας.
Η σιωπή και η προσευχή είναι χρυσός...

Ανώνυμος είπε...

Προς 7:48: για να ακούσουμε κσι το δικό σου "τεκμηριωμένο και μη στομφώδη" λόγο.
Αναμένουμε λοιπόν...

Ανώνυμος είπε...

https://www.lawspot.gr/node/271960
Αξιοπρόσεκτο άρθρο καθηγητή Νομικής για τη σχέση συντάγματος, Covid και υποχρεωτικού εμβολιασμού.
Δυστυχώς, η κυβέρνηση της χώρας επέλεξε τον αυταρχισμό και τον εθνικό και κοινωνικό διχασμό.

Ανώνυμος είπε...

Αυτά που γράφει δηλαδή είναι τεκμηριωμένα; βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά; ό,τι του φανεί του λωλοστεφανη είναι η κατάλληλη έκφραση για τα λεγόμενα του.. Για να το πω κομψά. Να πας σε αυτόν να σου δώσει συμβουλές να κάνει τη ζωή σου μ@@ν@..

Ανώνυμος είπε...

Ν αγιάσει το στοματάκι σου... πέστα...

Ανώνυμος είπε...

Είστε άξιοι της μοίρας σας. Ακούτε παπάδες και θα πάτε μπροστά

Ανώνυμος είπε...

Μόνο διχασμό προσφέρουν τέτοιους είδους άρθρα

Ανώνυμος είπε...

ALERT 17

Όταν σε 2-3 βδομάδες τα κρούσματα θα ξεπερνούν ίσως και κατά πολύ τις 6.000-7.000 ημερησίως και σε 4-6 βδομάδες οι κλινικές COVID-19 και οι ΜΕΘ θα αρχίσουν να γεμίζουν, οι τουρίστες θα ελαττώνονται τάχιστα (η Γερμανία ετοιμάζει οδηγία …), η οικονομία θα φρενάρει (ποιος άραγε θα έχει όρεξη για ψώνια και διασκέδαση).
Οι ανεμβολίαστοι θα οδηγούν την χώρα σε κλείσιμο (έστω τοπικά), πάλι σε απώλειες δουλειών, σε χρεοκοπίες. Αυτή τη φορά δίχως σημαντική οικονομική στήριξη από την πολιτεία.
Την κοινωνία την διχάζουν αυτοί που θα συμβάλουν σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή οι ανεμβολίαστοι και οι εμφανείς και αφανείς υποστηρικτές τους. Σε αυτούς (πολίτες, πολιτικούς, επιστήμονες) θα οφείλεται η δυστυχία αυτή, σε αυτούς θα σταλεί ο λογαριασμός της οικονομικής δυσπραγίας, της οσμής αρρώστιας και θανάτου. Καθαρές κουβέντες, όχι πολιτικά ορθές ανευθυνότητες.
Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας θα έχει κάνει το καθήκον της, ως όφειλε και θα ζητά εξηγήσεις.

Ανώνυμος είπε...

Προς ALERT 17: από πότε έχεις το "ενορατικό" χάρισμα και προβαίνεις σε πιθανώς επισφαλείς προβλέψεις;
Αλλά, ακόμη και αν πέσεις μέσα στις προβλέψεις σου, το γνωστό δόγμα "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα" δεν έχει καμία θέση στο ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού.
Δεν μπορείς να υποχρεώσεις κανένα πολίτη να εμβολιασθεί με εμβόλια αδοκίμαστα σε βάθος χρόνου, που δεν διαθέτουν οριστική άδεια χρήσης, των οποίων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι κλινικές μελέτες, σε spc κάποιων από τα οποία αναγράφεται ότι δεν μπορεί να καθυστερεί ο εμβολιασμός ακόμη και επί περιπτώσεων ύπαρξης ελαφράς νόσησης ή/και χαμηλού πυρετού (βλέπε spc του Comirnaty), με αβεβαιότητα για την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ανοσογονικότητα σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Και να ήταν μόνο αυτά!
Και στο κάτω-κάτω υπάρχει και ένα σύνταγμα και μια απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μην τα ισοπεδώνουμε όλα!