Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας - π. Βασιλείου Μπακογιάννη


 Τά Ἐγκώμια τῆς  Παναγίας

Ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ξεκίνησαν ἀπό τίς Κυκλάδες, κατά τό μέσα τοῦ 19ου αἰ. προκαλώντας σύγχυση στήν Ἐκκλησία. Τό θέμα ἔφθασε στήν Ἱερά Σύνοδο  (Ἀπρίλιος 1865).   Καί ὑπό τήν Προεδρία τοῦ  ἀοιδίμου Μητροπολίτου  Ἀθηνῶν Θεοφίλου, συζήτησε τό θέμα.  Καί οἱ Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς,  «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσιν»,  δέν ἐπέτρεψαν τήν εἰσαγωγή τους στή λατρεία, ἔστω καί ἄν ἦταν ὕμνοι πού ἐξυμνοῦσαν τήν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ.   Τό σκεπτικό τους ἦταν,   πώς  τιμοῦμε δέοντως τήν Παρθένο,  ὅταν σεβόμαστε τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας, καί ὄχι ὅταν τήν καταφρονοῦμε. Ἀπέστειλαν λοιπόν  «πρός τούς κατά τό Κράτος Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχας»,  τήν ὑπ’ἀριθμ 135, ἀριθμ. πρωτ. 4319, 21/4/1865,  Ἐγκύκλιο,  «περί ἀπαγορεύσεως Ἐπιταφίου ὕμνου εἰς τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου»,  ἐπισημαίνοντας:  «... ἡ  τοιαύτη ἀκολουθία εἶναι ἀσυνήθης καί πάντῃ ξένη εἰς τήν καθ’ ὅλου ὀρθόδοξον Ἀνατολικήν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν».  (Καί ἄν δέν ἐπιτρέπεται νά ψέλνονται  Ἐγκώμια πρός τιμήν τῆς Παναγίας, πόσο μᾶλλον πρός τιμήν τῶν Ἁγίων. Καί ὅμως γίνεται καί αὐτό...!).

Τήν ἴδια ἀρνητική τοποθέτηση  γιά τό θέμα ἔχει  καί τό «Τυπικό  τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας»,  τονίζοντας μάλιστα:  «Ἡ Μ. Ἐκκλησία κατακρίνουσα,  πᾶν ὅ,τι καινοφανές καί κακόζηλον, ἔστω καί γινόμενον πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου, ἀποδικιμάζει ταῦτα ἐπισήμως καί ἀπαγορεύει μάλιστα αὐστηρῶς». (Ὄρθρος ΙΕ΄Αὐγούστου).  «   Ἐκκλησία ἐκανόνισεν ἀνέκαθεν τάς Ἱεράς ἀκολουθίας τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ·  καί κατανυκτικώτατα  εἰσί τά εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ψαλλόμενα ἄσματα»,σημείωνε  ἡ σχεική Ἐγκύκλιος τῆς  Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρόλα αὐτά, ἀπό τά τέλη περασμένου (20ου αἰ), τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας καί ὁ Ἐπιτάφιος  ἄρχισαν  δειλά-δειλά νά εἰσέρχονται  στή  λατρεία,   καί νά «ἐξαπλώνονται»,   σύν  τῷ χρόνῳ, σ’  Ἐνορίες  τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμα καί σ’  Ἑλληνορθόδοξες Ἐνορίες  τῆς Διασπορᾶς, ἀκόμα καί σέ Μοναστήρια, (ἐκτός ἀπό τά Ἁγιορείτικα Μοναστήρια). Σημειωθήτω, πώς  στίς  περισσότερες Ἐνορίες,  δέν λέγονται ἀνήμερα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (15 Αὐγούστου), ἀλλά στό διάστημα πού  γιορτάζεται ἡ  Δεσποτική γιορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (6-13 Αὐγούστου)· σέ  χρόνο δηλαδή ἄσχετο μέ τή γιορτή τῆς Κοιμήσεως.  Εἶναι ἡ μόνη Ἀκολουθία πού λέγεται «ἐκτός τόπου καί χρόνου». 
        
Ὁ Ἐπιτάφιος καί τά Ἐγκώμια εἶναι μιά ἰδιαιτερότητα τοῦ Χριστοῦ μέσα στή λατρεία μας. Δέν ἀξίζει  ὁ Χριστός νά ἔχει αὐτή τήν ἰδιαιτερότητα; Γιατί  τήν καταργοῦμε; 
       Μπορεῖ βέβαια  καί τή Μεγάλη Παρασκευή νά ψέλνουμε Ἐγκώμια στόν Χριστό, καί νά περιφέρουμε τόν Ἐπιτάφιο,  κτυπώντας πένθιμα τίς καμπάνες,  ὅμως  παράλληλα περιμένουμε τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του.   Δέν μένουμε δηλαδή  στό θάνατό Του, πού θά ἦταν ἀπελπισία.  Δέν συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο καί  μέ τά Ἐγκιώμια καί τόν Ἐπιταφιο τῆς Παναγίας. Ἡ  τοποθέτηση τοῦ Ἐπιταφίου    στή μέση τοῦ Ναοῦ,  ἡ περιφορά του  (σέ μερικές ἐνορίες  χτυπᾶνε καί  τίς καμπάνες πένθιμα!), ἀφήνουν τήν  αἴσθηση ὅτι ἡ Παναγία πέθανε καί ἔμενε στόν τάφο. Ὅμως, μετέστη πρός τούς οὐρανούς, νικώντας καί αὐτή μέ τόν  θάνατο, τόν θάνατο. Αὐτή ἡ  νίκη κατά τοῦ  θανάτου «θάβεται» μέ τόν Ἐπιτάφιο, πού κάνουμε πρός τιμήν της!  Κάτι ἤξεραν οἱ προγενέστεροι  Πατέρες-Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς,  πού εἶπαν:              «... Ἡ  τοιαύτη ἀκολουθία εἶναι ἀσυνήθης καί πάντῃ ξένη εἰς τήν καθ’ὅλου ὀρθόδοξον Ἀνατολικήν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν».


Βέβαια, τό «Τυπικό» δέν εἶναι δόγμα, ὥστε νά μήν  μπορεῖ νά ἀλλάξει. Ὅμως, αὐτό δέν  μπορεῖ νά γίνει  ἀπό ἕναν Ἱερέα,  ἤ ἀπό ἕναν Ἐπίσκοπο, ἀλλά «Συνοδικῶς» (Κανόνας ΛΔ΄ Ἁγίων Ἀποστόλων),    Ἀλίμονο, ἄν ὁ  κάθε Ἱερέας ἤ ὁ κάθε Ἐπίσκοπος «ράβει καί  ξηλώνει» μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατά τό δοκοῦν. Ἄλλωστε, μιά διαφορά ἀνάμεσα στόν Ὀρθόδοξο Χριστιανό καί στόν Προτεστάντη, εἶναι πώς  ὁ μέν πρῶτος εἶναι δεσμευμένος ἀπό τήν Παράδοσή του, καί δέν μπορεῖ νά κάνει πράγματα «ὧν ὁ παρελθών χρόνος οὐκ ἔχει τά ὑποδείγματα» ( Μ. Βασίλειος, ἐπιστολή 130), ἐνῶ ὁ  δεύτερος, ἐπειδή ἀκριβῶς στερεῖται Παραδόσεως, κάνει ὅ,τι τοῦ ἀρέσει. Γι’αὐτό καί   ἡ Ἁγία Ἑβδόμη Οἰκουμενική Σύνοδος   «τούς τολμῶντας  τάς ἐκκλησιαστικάς παραδόσεις ἀθετεῖν καί καινοτομίαν τινά ἐπινοεῖν» θέτε βαρύτατα ἐπιτίμια (Πράξη Η΄). Καί ἄν δέν μᾶς συνετίζουν οἱ ἀποφάσεις  Οἰκουμενικῶν Συνόδων,  ποιός θά μᾶς συνετίσει;

20 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στην Εκκλησία την Ορθόδοξη κάθε παπάς είναι και Πάπας κάνει ότι θέλει παραμερίζοντας αποφάσεις και παραδόσεις. Έχει το αλάθητο. Καθένας ράβει και ξηλώνει ότι του αρέσει χωρίς να λογοδοτεί πουθενά. Ζήτω η αναρχία.

Ανώνυμος είπε...

Μα είναι της μόδας αυτά τα εγκώμια. Τα κάνουν μέσα στον δεκαπενταύγουστο με αγρυπνία, ή απόγευμα με το ωραίο ηλιοβασίλεμα, σε παραλιακούς ναούς μετά το μπάνιο!!!! . Σε ενορίες, εξωκλήσια, μοναστήρια. Αυτοί ξέρουν. Δεν έχει καταλάβει ο π. Βασίλειος ότι τώρα δεν κάνουν κουμάντο οι ιερείς αλλά ο λαός. Ότι θέλει ο λαός!!!! Έχουμε μέσα μας προτεσταντικά γωνίδια. Σε λίγα χρόνια θα ξεπεράσουμε τους Λατίνους σε καινοτομίες που θα μας οδηγούν στο κενό.

Ανώνυμος είπε...

Ναι μεν… αλλά….
Έγινα κατανοητός νομίζω.

Ανώνυμος είπε...

Τα φολκλόρ πιάνουν. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να γεμίζει με κόσμο ο ναός.
Μην κουράζεστε. Δεν τους νοιάζουν οι αποφάσεις της ι. Συνόδου και τα ήθη και τα τυπικά.

Ανώνυμος είπε...

Σωστές οι θέσεις αυτές που καταγράφει εδώ ο λόγιος κληρικός π. Βασίλειος Μπακογιάννης. Το κακό τώρα έγινε. Άρχισε πλέον και διαδόθηκαν τα εγκώμια. Δεν νομίζω να επηρεασθούνε ούτε επίσκοποι ούτε και κληρικοί που τα κάνουν. Προσωπικά δεν έχω πάει ούτε μια φορά. Διαφωνούσα και με αυτό τον τρόπο αντιδρώ. Πολλές γνωστές μου τρέχουν από εγκώμιο σε εγκώμιο πριν της Παναγίας.

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορεί να υπάρξει αντίλογος. Δεν εκφράζει την άποψή του αλλά μεταφέρει την θέση της Εκκλησίας. Ας συμμορφωθούν όσοι είναι άτακτοι.

Ανώνυμος είπε...

Οι μητροπολίτες δεν θα έπρεπε να δίνουν άδεια να ψάλλονται στις ενορίες. Τώρα όμως είναι αργά, γίνονται παντού, έχουν γίνει βίωμα.
Δεν είναι πάντως ούτε "της μόδας", ούτε "φολκλόρ" όπως αναφέρεται παραπάνω. Προσευχή είναι και μάλιστα όταν ψάλλονται μέσα σε αγρυπνίες με θ. λειτουργία είναι κάτι περισσότερο.
Όχι, δεν "κάνει κουμάντο ο λαός". Γιατί όταν το ζητάει ο ενορίτης επειδή γίνεται σε διπλανές ενορίες, δεν έχει άδικο.

Ανώνυμος είπε...


Οι Μητροπολίτες πριν ενθρονισθούν, δίνουν ένορκη διαβεβαίωση ενώπιον του λαού, Προέδρου της Δημοκρατίας, και του Χριστού, Αγίου Ευαγγελίου, ότι θα διοικούν την Μητρόπολη σύμφωνα με τους Νόμους του Κράτους, τους Ιερούς Κανόνες και την Ιερά Παράδοση. Με βάση αυτό ο Ιερέας μπορεί να κάνει κάποια παράβαση, γιατί δεν έχει δώσει όρκο, αλλά ο Μητροπολίτης, με βάση τον όρκο που έδωσε, δεν έχει δικαίωμα να κάνει την παραμικρή παράβαση.
Θεολόγος, συγγραφέας.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΩΣ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΕΓΚΏΜΙΑ . ΜΗΝ ΚΟΥΡΆΖΕΣΤΕ.

Ανώνυμος είπε...

Το μόνο που θέλω να εκφράσω και μετά να ρωτήσω είναι το εξής:Η ιεραρχία είναι πρώτα ο Χριστός μας μετά η Παναγία μας και μετά οι Άγιοι. Η Παναγιά είναι η μονή μανούλα που είδε τέτοιο άδικο θάνατο στο παιδί της το ραπίσανε το ξεφτίλισαν και στο τέλος το σταύρωσαν.Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής: Έχει ρωτήσει κάποιος την Παναγία μας και τους Αγίους μας αν θέλουν να τους ψάλλουν τα εγκώμια τι μόνη τιμητική ήμερα του Χριστού να την κάνουν και δικιά τους? Ταπεινή μου γνώμη δεν θέλουν και δεν θέλουν γιατί ξέρουν να τηρούν την ιεραρχία, οι Άγιοι ξέρουν ότι είναι κάτω απο τον Χριστό και από την Παναγία μας και η Παναγία μας ότι είναι μετά το Χριστό . Τα εγκώμια τιμά τον Χριστό μας για τα πάθη που πέρασε και ψάλλονται μόνο την μεγάλη Παρασκευή. Αυτό που γίνεται και ψάλλονται στην Παναγία μας και στους Αγίους μας τα εγκώμια σημαίνει ότι η Παναγία μας και οι Άγιοι μας είναι ίσοι με το Χριστούλη μας.

Ανώνυμος είπε...


Ένας σεβάσμιος Αγιορείτης Γέροντας έλεγε, πως " η γνήσια ευλάβεια αρχίζει από τον σεβασμό στις διδασκαλίες και στις παρακαταθήκες που άφησαν οι Πατέρες, χωρίς αυτό τον σεβασμό η ευλάβεια είναι ψεύτικη".

"Αυτοί δεν έχουν ευλάβεια, αλλά βλάβη", έλεγε χαριτολογώντας ο Όσιος Παϊσιος ο Αγιορείτης.

Ανώνυμος είπε...

Όταν γεμίζουν με κόσμο οι ναοί γεμίζουν με χρήματα και τα παγκάρια. Επιτέλους από σεβασμό δεν μιλάμε αλλά φτάνει και ο κόμπος στο χτένι.
Τα εγκώμια κυριαρχούν παντού γιατί μαζεύουν κόσμο.
Όπως της μόδας έγινε και ο Νιπτήρας της Μ. Τετάρτης. Έτσι που τα πάνε εκτός από τα Ιεροσόλυμα ξεφύτρωσε και εδώ σε πολλά μέρη. Δεν θα εκπλαγώ να δω παπάδες ενοριών να πλένουν τα πόδια 12 ενοριτών για να μαζέψουν κόσμο. Τότε θα δεις γλέντια και περεταίρω κατρακύλα.

Ανώνυμος είπε...

Η λαοκρατία επικρατεί στο προτεσταντισμό και όχι στην Εκκλησία την μία και Αγία την Ορθόδοξο. Αν δεν βάλουν μυαλό οι ιθύνοντες θα γίνουν έρμαια των κάθε λογής επιθυμιών του λαού. Η Εκκλησία και το Κράτος για να υπάρξει έχει Κανόνες και Νόμους διαφορετικά έχει αναρχία και κάθε λογής τάσεις. Στον λαό αρέσουν οι γάμοι την Παρασκευή, οι γάμοι στα εξωκλήσια και κάτω από τον γαλανό ουρανό. Πολλοί επιθυμούν και Κοινωνούν ενώ έχουν κάνει πολιτικό γάμο και άλλοι με σύμφωνο συμβίωσης. Η κατρακύλα θα φτάσει. Ας πάρουν απόφαση οι ιθύνοντες η συνταγμένη Εκκλησία ή ασύντακτες ομάδες. Αμάν πιά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ είπε...

ΧΕΡΕΤΕ.
ΣΤΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΡΘΡΟ Ο ΑΡΧ.Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.

1. ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ: ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΝΑ << ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΕΤΑΙ>> ΠΟΥ ΤΙΣ ΨΕΛΛΝΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ;;;ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΗΣ;;;;;;

1. ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ;;;;ΨΕΛΝΟΝΤΑΙ ΕΝΩ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΘΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ;;;;ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ;;;;ΠΡΩΤΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ.

3. ΜΕ ΛΥΠΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΓΕΓΟΝΩΣ ΟΤΙ << ΧΑΛΙΕΤΑΙ>> Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ <> ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ < ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ>>.

4.ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ Ο ΑΡΧ.Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : << Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ>> ΤΗΝ ΕΚΤΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΑΙΜΑ.Σ` ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ.

5. ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΟΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ < πολιτικοι, δημοσιοι συμβουλοι η αλλοι....> ΟΤΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΗΤΑ << ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ....>>

ΑΠΟΡΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ;;;;;;

ΜΗΠΩΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ;;;;;

ΛΕΩ ...ΜΗΠΩΣ;;;;;

Ανώνυμος είπε...

"Γυναικείες υστερίες" είχε αποκαλέσει ένας εκλεκτός και αγωνιστής Επίσκοπος την καθιέρωση να ψάλλονται εγκώμια της Παναγίας και δεν είχε άδικο. Κυβερνάει ο συναισθηματισμός χωρίς περιεχόμενο μες τη λατρεία κι όχι η συντριβή της καρδιάς και η ειλικρινής μετάνοια.
Ας είμαστε τίμιοι με τα ανθρώπινα ο ουσιαστικός λόγος που τα κάνουν δεν είναι για μεγαλύτερη απόδοση τιμής προς την Παναγία αλλά γιατί "έπιασε το πείραμα", μαζεύουν κόσμο κι ως εκ τούτου γεμίζει το παγκάρι με παραδάκι! Τα πράγματα έχουν ξεφύγει και γενικότερα γιατί οι Δεσποτάδες κατά κανόνα δεν ενδιαφέρονται για την τάξη της Εκκλησίας αλλά για εφφέ, προβολή και κοινωνικό προφίλ, γι αυτό και η τακτική των εγκωμίων διευρύνεται όλο και περισσότερο και σε τιμώμενους αγίους απ'τον κάθε παπαδάκο χωρίς να τους ενδιαφέρει αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που γίνεται.
Όλα ανεκτά, αρκεί η αποδοχή του κόσμου! Αν ο κόσμος αργότερα ευαρεστείται και σε θεατρικές αναπαραστάσεις της ζωής των αγίων μέσα στην εκκλησία, όπως κάνουν οι καθολικοί θα το υιοθετήσουμε κι αυτό!
Ο Θεός να γίνει ίλεως για τις εκτροπές μας!

Ανώνυμος είπε...

Προσωπικά ούτε κρύο ούτε ζέστη μου κάνει το όλο θέμα. Δεν πάω διότι είναι νέο φρούτο που δεν το γνώριζα. Να προσέξουν όσοι καινοτομούν και πάνε εκεί που πάει το ποτάμι διότι όταν θα θελήσουν να κρατήσουν λίγο τα νερά τότε η δύναμη της ροής θα τους παρασύρει. Το νερό στο διάβα του δεν αφήνει τίποτα ορθό πίσω του. Αν λοιπόν κάνουν ότι θέλουν οι πιστοί με την μαύρη τύφλα που έχουν θα παρασύρουν και όσους στέκονται και επισκοπούν τις ανταρσίες. Προσωπικά βλέπω πολλά νεωτεριστικά που δεν δένουν με την εκκλησιαστική τάξη που γνώριζα. Κάθε παπάς κάνει το δικό του κουμάντο και τις καινοτομίες στην ενορία και πολλές φορές και στην θεία Λειτουργία. Απαράδεκτα πράγματα.

Spy είπε...

Καλά τα γράφει ο Π. Βασίλειος. Αλλά βλέπω πολύ κατάκριση από ορισμένους σχολιαστές προς τους Αρχιερείς και τους ιερείς μας. Πιο σιγά ...

ΒΑΣΙΛΗΣ είπε...

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ;;; ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ;;;;;ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ.η ΑΦΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΛΑ Ο Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΙ ΤΟΥΣ;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Καλά τα έγραψες πατέρα Βασίλεια αλλά πάνω από αποφάσεις, τυπικά κλπ είναι οι σκοπιμότητες.

Ανώνυμος είπε...

Απόλυτο δίκιο έχεις σεβαστέ π. Βασίλειο. Δυστυχώς ο λαϊκισμός νίκησε. Παντού κάναν δεσποτάδες και παπάδες τα εγκώμια. Η κατρακύλα δεν έχει πάτο.