Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

«Ἡ τῶν Πατρέων σε πόλις ποιμένα κέκτηται»

Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα ἑορτάσθη ὁ Ἱδρυτής καί Προστάτης τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας, Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ Πρωτόκλητος.
          Χιλιάδες Λαοῦ καθ’ ὃλην τήν νύκτα, ἀλλά καί κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, κατέκλυσαν τόν ὑπερμεγέθη Ναόν καί τά πέριξ αὐτοῦ, προκειμένου νά προσκυνήσουν τά χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ Ἁγίου καί τόν Τίμιο Σταυρό του καί νά ἀσπασθοῦν τόν πανίερο τάφο του.
        


   Στόν Ὂρθρο τῆς ἑορτῆς ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, ἐνῶ τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος. Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε μέ ἀριστοτεχνικό τρόπο καί θεολογικό βάθος, ἀκουμπώντας στα σύγχρονα προβλήματα καί στήν σύγχρονη κοινωνική κατάσταση, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Ὁμιλία Μητροπολίτου Νέας Ιερσέης Ἀποστόλου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ (30 Νοεμβρίου 2023)

Ὁμιλία
 Μητροπολίτου Νέας Ιερσέης ποστόλου
 κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου
 ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ
(30 Νοεμβρίου 2023)

«Τὸν ποθούμενον Θεόν, ἐν σαρκὶ κατιδὼν ἐπὶ γῆς βαδίζοντα, θεόπτα Πρωτόκλητε, τῷ μὲν ὁμαίμονι ἐβόας ἀγαλλόμενος· Εὑρήκαμεν, ὦ Σίμων, τὸν ποθούμενον· τῷ δὲ Σωτῆρι δαυϊτικῶς ἐκραύγαζες· Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ Χριστὲ ὁ Θεός». (Ἰδιόμελον Λιτῆς, Ἦχ. Πλ. δ́).

Καὶ ἰδοὺ σήμερον ἐν τῇ Βασιλίδι τῶν Πόλεων καὶ ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ἐν Πατριαρχικῇ καὶ πολυαρχιερατικῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ, τὸν ὑπὲρ ἡμῶν Σταυρωθέντα καὶ Ἀναστάντα Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Σωτήρα τοῦ σύμπαντος κόσμου, λατρεύομεν καὶ τὸν Πρωτόκλητον Αὐτοῦ μαθητὴν καὶ Ἀπόστολον, τὸν Ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εὐγνωμόνως τιμῶμεν καὶ ἀξιοχρέως γεραίρομεν ἐν ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς.

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν χορεία,
Εὐλαβεῖς κληρικοί,
Ἐντίμη Ἀντιπροσωπεία τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Εὐλογημένοι χριστιανοί!

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁμοῦ μετὰ τοῦ αὐταδέλφου του Ἀποστόλου Σίμωνος Πέτρου καὶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ὑπῆρξαν, τὸ πρῶτον, μαθηταὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ. Ἦταν εὐλαβεῖς Ἰουδαῖοι, προσδεχόμενοι τὴν ἔλευσιν τοῦ Μεσσίου. Ὁ Ἀνδρέας ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ἰωάννου ἤκουσαν τὸν Πρόδρομον Ἰωάννην νὰ λέγη περὶ τοῦ Ἰησοῦ δεικνύων Αὐτόν: «ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ» (Ἰω. α΄, 36). Καὶ τότε ἐκεῖνοι δραμόντες ἠκολούθησαν Αὐτόν. Εἰς τὴν ἐρώτησιν τοῦ Ἰησοῦ «τί ζητεῖτε;» ἐκεῖνοι ἀποκρίθηκαν ὅτι ἐπιθυμοῦν νὰ ἰδοῦν ποῦ μένει. Καὶ ὁ Κύριον εἶπεν πρὸς αὐτοὺς: «Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε». Καὶ «ἦλθον οὖν καὶ εἶδον ποῦ μένει, καὶ παρ̉ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην», (Ἰω. ά́, 38-39). Ἑρμηνεύων τὸ χωρίον τοῦτο λέγει ὁ ἱερὸς Θεοφύλακτος: «Πρὸς τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῷ στρέφεται ὁ Ἰησοῦς, καὶ δεικνύει αὐτοῖς τὸ ἑαυτοῦ πρόσωπον. Εἰ μὴ γὰρ διὰ τῆς ἀγαθῆς πράξεως ἀκολουθήσης τῷ Ἰησοῦ, οὐκ ἂν φθάσῃς εἰς θεωρίαν τοῦ προσώπου Κυρίου, οὐδὲ ἀπελεύσῃ πρὸς τὴν παραμονὴν αὐτοῦ, τουτέστιν, οὐ φθάσεις εἰς τὸν τῆς θείας γνώσεως φωτισμόν· οἰκία γὰρ τοῦ Χριστοῦ τὸ φῶς. “Φῶς γάρ, φησίν, οἰκῶν ἀπρόσιτον”.

Αρχιμ. π. Δανιήλ Ψωίνος: Απαντήσεις σε λειτουργικές απορίες (2ο μέρος)

Ένας πνευματικός συμπροβληματισμός σε θέματα λειτουργικής υφής. που απασχολούν και τίθενται κατά καιρούς από πολλούς πιστούς. Στην συνάντηση αυτή, εξετάστηκαν ερωτήματα που επικεντρώνονται στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, ανοίγοντας κάποιες πτυχές της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας.
 
Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου / Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιώς
 
Την δεύτερη κατά σειρά ομιλία του με θέμα «Απαντήσεις σε λειτουργικές απορίες», πραγματοποίησε ο Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ψωίνος, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου.
Της ομιλίας, που δόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…», προηγήθηκε Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο τη Βηματάρισσα.
Η   ομιλία   μεταδόθηκε   από   το κανάλι του προγράμματος στο YouTube.

Η ομιλία του π. Δανιήλ ήταν η 2η από τις τρεις που θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων, αποτελώντας έναν πνευματικό συμπροβληματισμό σε θέματα λειτουργικής υφής που απασχολούν και τίθενται κατά καιρούς από πολλούς πιστούς.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού Λάρνακας

Σήμερα Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου, κ. Νεκτάριος λειτούργησε και κήρυξε στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα. Η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου υποδέχθηκε σε πνεύμα κατάνυξης τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα. Τα Ιερά Λείψανα μεταφέρθηκαν από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους.  Ο Πρωτόκλητος μαθητής . δυτικότροπες εικονογραφικές αναζητήσεις στον 20 όν αι.

 

 Ο Πρωτόκλητος μαθητής . δυτικότροπες εικονογραφικές αναζητήσεις στον 20 όν αι.
Η περίπτωση του λαϊκότροπου αγιογράφου Νεόφυτου Ν. Ζωγράφου. (1880-1961)
Ο πλέον αγαπητός άγιος των Κυπρίων, ο απόστολος Ανδρέας, δεν έπαψε ποτέ κατά την δισχιλιετή χριστιανική ζωή του νησιού μας να εικονίζεται σε ψηφιδωτές παραστάσεις, φορητές εικόνες και τοιχογραφικά σύνολα. Ήδη από τον 6ο αι. το περίφημο ψηφιδωτό του στον ναό της Παναγίας της Κανακαριάς στην Λυθράγκωμη, είναι αδιάψευστος μάρτυρας αυτής της άποψης.  Από τότε μέχρι και σήμερα πολλές φορητές εικόνες του αγίου κοσμούν τα εικονοστάσια, (στο επιστύλιο- Μεγάλη Δέηση) και τα προσκυνητάρια των ναών μας, από την ξακουστή μονή του στο ανατολικό άκρο της χερσονήσου της Καρπασίας μέχρι και την Πάφο.
Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τα εικονογραφικά πρότυπα του αγίου από τον λαϊκότροπο αγιογράφο Νεόφυτο Ν. Ζωγράφου. Από πού δηλαδή προμηθεύεται τις εικονογραφικές του αποτυπώσεις και με ποιο τρόπο τις μεταφέρει στην αγιογραφική του δραστηριότητα και δημιουργία.

ΦΙΛΟΤΙΜΟ...ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ. ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ...

Όταν αγαπάς λίγο, δίνεις λίγο, όταν αγαπάς πολύ, δίνεις περισσότερο και όταν αγαπάς πάρα πολύ δεν έχεις τι να δώσεις και ΠΡΟΣΦΈΡΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ( Όσιος Πορφύριος). Μία ημέρα έμεινε από την ΟΛΟΝΥΧΤΙΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ προς τιμήν του καλού μας παππούλη. Ανθρωπίνως θα λέγαμε, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αντέξουμε δώδεκα ολόκληρες ώρες. Όμως σκεπτόμενοι με ΦΙΛΟΤΙΜΟ, αναλογιζόμενοι ΠΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, είμαστε αποφασισμένοι να ΜΕΙΝΟΥΜΕ για την αγάπη του, να τα δωσουμε ΟΛΑ.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ Νεκτάριος

Ο Πέτρος Τατσόπουλος αναρωτιέται γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει στο λογότυπό του τον Άγιο Δημήτριο και όχι τον Αριστοτέλη…

Σαρκάζει για την διπολική διαταραχή της χώρας μας… και εν μέρει έχει ένα δίκιο…

Είναι συγγραφέας και ερευνητής και σίγουρα γνωρίζει την ιστορία ιδρύσεως του Πανεπιστημίου. Αλλά καταφεύγει στην προσφιλή του τακτική, τον σαρκασμό, για να μας «ξεβλαχέψει» και αυτός από τις εκκλησιαστικές επιρροές… άθελά του όμως λέει μία αλήθεια (και εδώ είναι η διπολική διαταραχή): ο Άγιος Δημήτριος έχει σχέση με την Θεσσαλονίκη, ο Αριστοτέλης καμμία απολύτως…

Για του λόγου το αληθές παραθέτω αυτά που βρήκα με μία σύντομη αναζήτηση…

«Φυσικά, ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ ἀρχικὴ ὀνομασία (1925) τοῦ Α.Π.Θ. ἦταν Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κι ὅτι μόνο 30 χρόνια ἀργότερα προστέθηκε τὸ «Ἀριστοτέλειο» (1954). Ἀναμενόμενο λοιπὸν ἦταν ὅτι τὸ «Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης» θὰ ἔχει ὡς λογότυπό του τὸν ἅγιο Δημήτριο: Τὸν πιὸ διάσημο Θεσσαλονικέα στὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο μαζὶ μὲ τοὺς θεσσαλονικεῖς Κύριλλο καὶ Μεθόδιο, ξακουστὸ ὣς τὴν Ρωσία, ἀλλὰ καὶ γνωστὸ κατὰ τὰ βυζαντινὰ χρόνια χάρη στὴν ὑπερεθνικῆς φήμης βυζαντινὴ ἐτήσια γιορτὴ τῶν «Δημητρίων».

Η ἐπικοινωνία θέλει διάλογο

 Η επικοινωνία θέλει διάλογο, 
συζήτηση, 
σεβασμό, 
δικαιοσύνη 
ή «εποικοδομητική αντιγνωμία».

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ο πόλεμος - Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ο πόλεμος

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

                Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων διέρχεται μια ακόμη σοβαρή δοκιμασία της 2000ετούς παρουσίας του στους Αγίους Τόπους. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος δέχθηκε στην έδρα του  την 1η Νοεμβρίου τον Υπουργό Επικρατείας του Ηνωμένου Βασιλείου Λόρδο Ταρίκ Αχμάντ. Αυτός συνοδευόταν από τον Αγγλικανό Αρχιεπίσκοπο στην Ιερουσαλήμ Χουσάμ Ναούμ και συζήτησε με τον Πατριάρχη την κατάσταση των Χριστιανών στους Αγίους Τόπους, ιδιαίτερα κατά τη σύγκρουση στην περιοχή. Ο κ. Θεόφιλος απάντησε ότι  οι δυσκολίες υπήρχαν και πριν από τον παρόντα πόλεμο. Όπως είπε ακραίες ριζοσπαστικές Ισραηλινές ομάδες ασκούν  καταπίεση στους Χριστιανούς των Αγίων Τόπων και επιδιώκουν να τους εκδιώξουν από τις πατρογονικές τους εστίες.

                Ο Μακαριώτατος τόνισε στον Βρετανό υπουργό τη σημασία της διατηρήσεως των ιερών χριστιανικών προσκυνημάτων όχι μόνο ως κτιρίων, αλλά ως ζωντανών Κοινοτήτων, οι οποίες υποδέχονται μέλη διαφόρων θρησκειών, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην ειρηνική συνύπαρξη τους. Συνεπώς, όπως σημείωσε, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί φροντίζουν ενεργώς για τη διατήρηση της ειρήνης στους  Αγίους Τόπους, σύμφωνα και με τη συμφωνία, η οποία έλαβε χώρα τον 7ο αιώνα μεταξύ του Πατριάρχη Σωφρονίου και του Χαλίφη Ομάρ και αποτελεί ιστορικό θέσφατο για την ειρηνική συνύπαρξη των χριστιανών με τους Μουσουλμάνους  της Παλαιστίνης.

Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν - Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων

 Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

Ποιὸ ἄλλο εἶναι τὸ «ὀφείλημα», τὸ χρέος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία; ἄν δὲν δεχώμασταν χρήματα ἀπὸ ἕναν ξένο δανειστή, δὲν θὰ χρωστούσαμε. Ἀκριβῶς γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο μᾶς καταλογίζεται ἁμαρτία.

Εἴχαμε στὴν διάθεσί μας τὸ «χρῆμα» καὶ ὠφείλαμε μ᾿ αὐτὸ νὰ γεννηθοῦμε πλούσιοι. Ἤμασταν πλούσιοι, πλασμένοι «κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γεν. α´, 26-27). Ἐχάσαμε αὐτὸ ποὺ κατείχαμε, δηλαδὴ τὴν ταπείνωσι, ὅταν ἀπὸ ὑπερηφάνεια προεβάλαμε διεκδικήσεις. Ἐχάσαμε τὸ χρῆμα μας. Ἐμείναμε γυμνοὶ σὰν τὸν Ἀδάμ. Πήραμε ἀπὸ τὸν διάβολο ἕνα δάνειο, ποὺ δὲν μᾶς ἦταν ἀπαραίτητο. Κι ἔτσι ἐμεῖς, ποὺ ἤμασταν ἐλεύθεροι «ἐν Χριστῷ», ἐγίναμε αἰχμάλωτοι τοῦ διαβόλου. Ὁ ἐχθρὸς κρατοῦσε τὸ γραμμάτιο. Ἀλλ᾿ ὁ Κύριος τὸ κάρφωσε πάνω στὸν Σταυρὸ καὶ τὸ ἔσβησε μὲ τὸ Αἶμα Του (Κολ. β´, 14-15).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ – ΣΠΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ – ΣΠΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ανακοινώνεται, ότι στον ισόγειο χώρο του πνευματικού μας κέντρου -Σολωμού και Καποδιστρίου- λειτουργεί «ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί το Φιλανθρωπικό έργο της Ενορίας μας και ειδικότερα το συσσίτιο των απόρων αδελφών μας.

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε να μας επισκεφτείτε, κατά τις ώρες τη λειτουργίας της, γιατί όλο και κάτι θα έχετε ανάγκη και θα το βρείτε εκεί.

Σας περιμένουμε με πολλή χαρά ελπίζοντας ότι η ανταπόκρισή σας θα ενισχύσει την προσπάθειά μας που αποβλέπει, έστω και για λίγο, να ανακουφίσει αυτό το διάστημα έναν αριθμό συνανθρώπων μας που είναι εμπερίστατοι.

Ὡς θεῖον Μαθητήν, καὶ Πρωτόκλητον πάντων,

 Ὡς θεῖον Μαθητήν, καὶ Πρωτόκλητον πάντων, 
Χριστοῦ τῶν Μαθητῶν, εὐφημοῦμέν σε πόθῳ, 
Ἀνδρέα Ἀπόστολε, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμέν σοι· 
ῥῦσαι ποίμνην σου, ἣν ἐκ Θεοῦ ἐπιστεύθης, 
πάσης θλίψεως, καὶ ἀναγκῶν καὶ σκανδάλων, 
καὶ πάσης κακώσεως.

Μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου (30 Νοεμβρίου)


 Η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.
Γιος του Ιωνά και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ο νεαρός ψαράς από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας φλεγόταν από ιερό πόθο να δει να πραγματοποιούνται αυτά που είχαν γράψει οι προφήτες για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτός ο πόθος τον οδήγησε να γίνει μαθητής του Βαπτιστή Ιωάννη και τον αξίωσε, πρώτος από όλους τους μαθητές, να συναντήσει και να ακολουθήσει το Χριστό, τον αναμενόμενο Μεσσία, και να λάβει για το λόγο αυτό την προσωνυμία «Πρωτόκλητος».
Η παράδοση θέλει τον Απόστολο Ανδρέα να φθάνει και να παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα στην Κύπρο, όταν κατά τη διάρκεια ιεραποστολικής του περιοδείας, το πλοίο που τον μετέφερε άραξε κοντά στο βορειοανατολικό άκρο της νήσου μας.

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Επιστροφή στην «κανονικότητα»

Ήλθε σήμερα ο αρχιδιάκονος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών π.Ιωάννης Μπούτσης, στην Ρομφαία να μας διδάξει περί κανονικότητας, με το άρθρο του «Ο Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και η «ορθογραφία» της κανονικότητας».

Να του υπενθυμίσει κάποιος, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερωνύμος Β΄ (Λιάπης) χειροτονήθηκε ως Διάκονος και Πρεσβύτερος από τον Γεροντά του Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας Νικόδημο Γραικό, που ήταν και αυτός από τους «αντικανονικούς της Αριστίνδην Συνόδου». Εις διαδοχή του Μητροπολίτη πρώην Θηβών και Λεβαδείας Δωρόθεου Βασιλά.     

Διαβάζω στην wikipedia:

«Στις 8 Ιουνίου 1967 χειροτονήθηκε [ο Νικόδημος (Γραικός)] στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας. Τη χειροτονία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ο Α΄, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Τρίκκης Διονύσιο, Ναυπακτίας Δαμασκηνό, Ξάνθης Αντώνιο, Κυθήρων Μελέτιο και Διδυμοτείχου Κωνσταντίνο.»

Για τον νυν Αρχιεπίσκοπο διαβάζω:

Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.

 Μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἀπό τήν Πατραχαΐα καί ἂλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἐτελέσθη, τήν Τετάρτη 29.11.2023, ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν πόλη τῶν Πατρῶν.
Τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε θεολογικώτατα καί διδακτικότατα τόν θεῖο λόγο.Συγχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:
πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ (συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος)
Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ
Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
Ἠλείας καί Ὡλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ,
Μάνης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ καί ὁ οἰκεῖος Ἀρχιερεύς, κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ὁ ὁποῖος μέ θερμούς λόγους καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς φιλοξενουμένους Ἀρχιερεῖς καί εὐχήθηκε προσωπικῶς, ἀλλά καί ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Πατραϊκοῦ Λαοῦ, τά δέοντα.

Τί είναι ο πνευματικός πόλεμος; Επιρεάζει πραγματαικά την καθημερινή μου ζωή; - π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος

 

Τί είναι ο πνευματικός πόλεμος; 
Επιρεάζει πραγματαικά την καθημερινή μου ζωή;
 
π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος

Τι ρόλο παίζει ο αόρατος κόσμος στον ορατό, υλικό μας κόσμο; Υπάρχουν περισσότερα από όσα φαίνεται στα προβλήματα της βίας, της εξαπάτησης, της διαίρεσης και άλλων κοινωνικών δεινών; Ποιοι και ποιοι είναι οι πραγματικοί μας εχθροί;
Ο μαρασμός της Δύσης, ο πόλεμος των κόσμων και η πίστη που είναι το κλειδί για την έκβαση.
Ο πολιτιστικός παρατηρητής και μελετητής θα ασχοληθεί με τον πόλεμο που διεξάγεται, όχι μόνο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και μεταξύ των ριζικά διαφορετικών κοσμοθεωριών της κοσμικότητας και της βιβλικής πίστης.
Η καθοριστική στιγμή για τον πολιτισμό μας είναι προ των πυλών. Η επιρροή της Δύσης φθίνει, οι κοσμοθεωρίες βρίσκονται σε πόλεμο και η ιδέα της ανθρώπινης ελευθερίας βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως οπαδοί του Ιησού Χριστού γι’ αυτό; Ποιο ρόλο παίζει η πίστη μας τόσο σε αυτόν τον κόσμο όσο και στον κόσμο που έρχεται; Χρειάζεται όχι μόνο μια ανάλυση αυτής της κρίσης, αλλά και τρόπος να εξεταστεί το μονοπάτι που οδηγεί στην πραγματική ελευθερία για την ανθρωπότητα.

Η εορτή του αγίου Φιλουμένου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών

Με με την ευκαιρία της εορτής του νέου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του Αγιοταφίτου και Θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών τελέσθηκε Αγρυπνία και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

  Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο ιερός υμνογράφος της αγιοτόκου Εκκλησίας μας προτρέπει τους πιστούς να τιμήσουμε τον πρόμαχον της πίστεως, τον οπλίτη του Χριστού και της αληθείας με ύμνους και ωδάς πνευματικάς. Μας προτρέπει να τιμήσουμε τον Άγιο Ιερομάρτυρα Φιλούμενο τον Αγιοταφιτη ο οποίος ετελειώθει μαρτυρικώς την 29η Νοεμβρίου 1979 παρά το φρέαρ του Ιακώβ.


Ο Άγιος διεκρίνετο δια τον θείον φόβον αλλά, και τον θείον ζήλον δια την αγίαν πίστη μας.

Χριστούγεννα θα πει αγάπη! - π.Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος


Σε μια εξομολόγηση δέχθηκα μια ερώτηση...

Τι είναι Χριστούγεννα;Τι νιώθεις τα Χριστούγεννα;
Παίρνω το θάρρος να απαντήσω όχι Θεολογικά αλλά εκ καρδίας.
 
Αδελφέ μου για να καταλάβεις τί είναι Χριστούγεννα και τι νιώθεις πρέπει να μπεις στις παρακάτω θέσεις έστω εικονικά για να καταλάβεις..
 
   Χριστούγεννα είναι το συναίσθημα που νιώθει μια γυναίκα όταν γεννά το παιδί της εκείνη ακριβώς την στιγμή που βλέπει το χαμόγελο του ιατρού και αντικρίζει για πρώτη φορά το παιδί της
 
   Χριστούγεννα αδερφέ μου είναι το συναίσθημα ενός αστέγου εκείνη την στιγμή που όλα κλείνουν μέσα σε μια πόλη και ο κόσμος εξαφανίζεται να τον πλησιάζει κάποιος και να του προσφέρει την παρέα του. 
 
   Χριστούγεννα αδελφέ μου είναι όταν βρίσκεσαι μόνος σε ένα αυτοκίνητο έξω από νοσοκομείο που έχεις τον δικό σου άνθρωπο και προσεύχεσαι δυνατά για ένα θαύμα και εκείνη την στιγμή σου χτυπούν το παράθυρο και σου λένε έγινε θαύμα όλα θα πάνε καλά.

Ἡ ἀλήθεια δέν ἐπιβάλλεται

 

Ἡ ἀλήθεια, σχετιζόμενη μέ τήν ἀγάπη, 
ἔχει ὡς γνώρισμα τήν ὑπομονή, τόν διάλογο, τήν ἀνοχή.
 ἡ ἀλήθεια δέν ἐπιβάλλεται, 
ὅπως ἐπίσης γιά νά ἐπικρατήσει θέλει τό χρόνο της, 
θέλει ἕνα διάστημα.

«Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης»: Συζήτηση στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…»

Σε αυτό που έρχεται, και σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη έρθει, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που σχετίζονται με την Εκκλησία να ενημερώνονται σωστά και υπεύθυνα. Θα άξιζε η Εκκλησία να σκύψει ακόμη περισσότερο πάνω στο νέο αυτό φαινόμενο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη ζωή και να φροντίσει να το αξιοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα για το κήρυγμα της.
 
Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου / Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιώς
 
Στο «Ενοριακό Αρχονταρίκι» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…», την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Τσιμούρης, Θεολόγοςφιλοξένησε τον κ. Πέτρο Παναγιωτόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Ηθικής και Κοινωνιολογίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε μια συζήτηση με θέμα  «Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης».

Αρκετές φορές η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι μπορεί να καλύψει ανθρώπινα κενά ή θα μπορούσε να ευκολύνει πάρα πολύ την ζωή μας. Τα ερωτήματα που προκύπτουν όμως για την θέση και τον τρόπο της Εκκλησίας είναι πολλά. Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση ξεκίνησε ορίζοντας την τεχνητή νοημοσύνη και την σχέση της με την ανθρώπινη σκέψη και το εκκλησιαστικό γεγονός.

Η γενναιοδωρία είναι ένα δώρο που ανήκει στην ψυχή. - Gregory T. D'Auria

Η γενναιοδωρία είναι ένα δώρο που ανήκει στην ψυχή.
Δεν εξαρτάται από το τι έχεις, αλλά από αυτό που είσαι...
 
Gregory T. D'Auria 

Η ορθόδοξη θεολογία και οντολογία του Ρώσσου σκηνοθέτη Αντρέι Ταρκόφσκι - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΓΕΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΡΕΙ ΤΑΡΚΟΦΣΚΙ
Πραγματικά η τέχνη είναι μια προσευχή.  Είναι η προσευχή μου…

Η ορθόδοξη θεολογία και οντολογία του Ρώσσου σκηνοθέτη Αντρέι Ταρκόφσκι
1.        
1.Εισαγωγή:
Ο Αντρέϊ Ταρκόφσκι τόσο ως σκηνοθέτης, όσο και ως συγγραφέας, δεν αρνήθηκε την ύπαρξη πεποιθήσεων στον βίο του που συγκρούονταν με τον υλισμό και τη μονομερή επιστημολογία του Σοβιετικόν καθεστώτος και τις περί Τέχνης πεποιθήσεις της ΜΟΣΦΙΛ που έλεγχε τον σοβιετικό κινηματογράφο στα χρόνια που δημιουργούσε στη Ρωσία.  Η ζωή, η μαρτυρία, η τέχνη του καθώς και το σύνολο συγγραφικό του έργο ορίζουν ένα βίο και μια πορεία ένθεη και συμβατή με τη Ρωσική παράδοση συνολικά σε ένα συνεχή διάλογο μαζί της και ταυτόχρονα με το σύγχρονο του κόσμο, «ανατολικό» και «δυτικό».
2.       Το οριακό ερώτημα:
Κατά καιρούς είχε εκφραστεί από επικριτές, πολέμιους, υμνητές, συναδέλφους του δημιουργούς, μελετητές και κριτικούς του έργου του, το ερώτημα και ο προβληματισμός γύρω από τη σχέση του με την Χριστιανική θεολογία και ιδιαίτερα με την Ορθόδοξη Χριστιανική θεολογία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

29 Νοεμβρίου: Ο Άγιος Φιλούμενος, ο νέος Ιερομάρτυς, ο φύλακας του Φρέατος του Ιακώβ.

Ο άγιος ιερομάρτυρας του 20ού αιώνος Φιλούμενος ο Κύπριος καταγόταν από το χωριό Ορούντα της επαρχίας Μόρφου. Από μικρός μαζί με τον αδελφό του Ελπίδιο μαθήτευε κοντά στη γιαγιά του Λωξάντρα τα ιερά γράμματα του Χριστού. Ήτοι βίους αγίων και ύμνους της Εκκλησίας. Ο άγιος κάποια στιγμή μαζί με τον αδελφό του πηγαίνουν στη Ιερά Μονή Σταυροβουνίου και εκεί μένουν πέντε χρόνια. Ακολούθως πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα. Ο άγιος Φιλούμενος έμεινε στα Ιεροσόλυμα 46 χρόνια. Ο άγιος βρήκε μαρτυρικό θάνατο από φανατικούς σιωνιστές Εβραίους οι οποίοι τον κατακρεούργησαν την ώρα του εσπερινού στο Φρέαρ του Ιακώβ στο οποίο διέμενε, πιστός φύλακας αγίων τόπων και τρόπων αιωνίων.

Ο νεομάρτυς Φιλούμενος γεννήθηκε το 1913 και ήταν παιδί του Γεωργίου και της Μαγδαληνής Χασάπη ή Ουρουντιώτη, καθώς και ο δίδυμος αδελφός του αρχιμανδρίτη Ελπιδίου. Μαζί με τον αδελφό του Ελπίδιο έδειχναν ιδιαίτερο ζήλο για προσευχή και διάβαζαν Βίους Αγίων, από όπου ιδιαιτέρως τους συγκίνησε ο βίος του Οσίου Ιωάννου του Καλυβίτη, που κατά κάποιον τρόπο επέδρασε πάνω τους, ώστε να θέλουν να ακολουθήσουν τον μοναχικό βίο.

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον - Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων

 Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
Προτοῦ ἐκφωνήσει ὁ ἱερέας, κατὰ τὴν Θ. Εὐχαριστία, τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ: «Λάβετε φάγετε… πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες…», αὐτὸ ποὺ προσφέρομε ὀνομάζεται ἄρτος. Μετὰ τὴν ἐκφώνησι δὲν τὸ ὀνομάζομε πιὰ ἄρτο, ἀλλὰ Σῶμα. Γιατί, ὅμως, στὴν Κυριακὴ προσευχή, τὴν ὁποίαν ἀπαγγέλλομε μετὰ τὸν καθαγιασμό, λέμε «τὸν ἄρτον ἡμῶν»; … Ἀλλά, προσθέτομε «τὸν ἐπιούσιον», δηλαδὴ τὸν ἀπαραίτητο γιὰ τὴν συντήρησι τῆς οὐσίας· τὴν ὑπόστασι τῆς ψυχῆς μας δὲν τὴν ἐνισχύει ὁ ἄρτος ὁ ὑλικός, ποὺ μπαίνει στὸ σῶμα μας, ἀλλ᾿ ὁ ἄρτος ὁ οὐράνιος· τὸν ὀνομάζομε, ὅμως, κι «ἐπιούσιο», ποὺ σημαίνει ἐπίσης «καθημερινό», γιατὶ οἱ ἀρχαῖοι ὀνόμαζαν τὴν «αὔριον»: «ἐπιοῦσαν ἡμέραν». Ἔτσι ἐκφράζομε δύο ἔννοιες μὲ μιὰ λέξι.
Ἐάν, ὅμως, ὁ ἄρτος αὐτὸς εἶναι καὶ καθημερινὸς καὶ ἀπαραίτητος γιὰ τὴν συντήρησι τῆς οὐσίας, γιατὶ περιμένομε νὰ περάσῃ ἕνας ὁλόκληρος χρόνος, γιὰ νὰ μεταλάβωμε; ἂς λάβωμε κάθε ἡμέρα αὐτὸ ποὺ μᾶς χρειάζεται κάθε ἡμέρα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

«Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ , ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ».

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
 
«Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ , ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ».
 
Η Ι.Μητρόπολις Πειραιώς γνωστοποιεί ότι και εφέτος θα τιμήσει λατρευτικά την εόρτιο μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου, που ανασκολόπισαν οι κατακτηταί της πατρίδος μας, Οθωμανοί Τούρκοι, επειδή αρνήθηκε να προδόσει την πίστη του στο Χριστό και να εξισλαμιστεί, ποτίζοντας με το αίμα του το δένδρον της Ελευθερίας του Γένους και εμπνέων την διακράτηση της Εθνικής μας ιδιοπροσωπίας.
Η εορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος και Νεομάρτυρος στους συγκεχυμένους και δυσδιάκριτους καιρούς μας, που επικρατεί η αποϊεροποίησις των αξιών και ο σατανοκίνητος συγκρητισμός για την απομείωση της Αληθείας – Χριστός, προσφέρει οδηγητικό Φως για τον δικό μας προσωπικό αγώνα.  Την εόρτιον μνήμη του Αγίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, που φέρει το σεπτόν όνομά του, την τιμά με λατρευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄: Εσπερίδα με θέμα «100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάννης»

Το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ σας προσκαλεί στην Εσπερίδα με θέμα «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ», η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιδρύματος.

Θα μιλήσουν ο Αναπλ. Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Βουλευτής Α΄ Αθηνών Άγγελος Συρίγος, ο Επίκ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αντώνης Κλάψης και ο Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών Χρήστος Ιακώβου. Θα προηγηθεί χαιρετισμός από την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του Κυπρίου (29 Νοεμβρίου)


 Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Αγίου Μάρτυρος Φιλουμένου, που έζησε τον 3ο αιώνα στη Λυκαονία και του Ιερομάρτυρα Φιλουμένου του Κυπρίου, που μαρτύρησε στο προσκύνημα του Φρέατος του Ιακώβ το 1979 και πρόσφατα έχει διακηρυχθεί επίσημα από την Εκκλησία η αγιότητά του.
Τιμούμε επίσης τη μνήμη του Αγίου Παραμόνου και άλλων 370 Χριστιανών, που μαρτύρησαν μαζί του, κατά τα μέσα του 3ου αιώνα, στο μεγάλο διωγμό του αυτοκράτορα Δεκίου.
Ο Άγιος Παράμονος και οι υπόλοιποι μάρτυρες είχαν συλληφθεί και βρίσκονταν φυλακισμένοι κοντά στον ποταμό Τίγρη. Συνέπεσε τότε να πραγματοποιούνται στην περιοχή εκείνη τελετές προς τιμήν της αιγυπτιακής θεάς Ίσιδος, στις οποίες πρωτοστατούσε ο φανατικός ειδωλολάτρης άρχοντας Ακυλίνος, με εντολή του οποίου, οι φυλακισμένοι οδηγήθηκαν μπροστά στους ειδωλολατρικούς βωμούς και τους ζητήθηκε να πάρουν μέρος στις θυσίες.

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Παρεκκλησιαστικές και εξωεκκλησιαστικές σέχτες εναντίον Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας – και Εκκλησίας - Κ. Νούσης

 

Παρεκκλησιαστικές και εξωεκκλησιαστικές σέχτες εναντίον Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας – και Εκκλησίας

Βλέπουμε μια απέλπιδα προσπάθεια κάποιων τελευταίων νοσταλγών των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων να τις δικαιώσουν και να τις κρατήσουν, ει δυνατόν, με μηχανήματα στη ζωή. Ας αφήσουμε όμως, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Πάσα φυτεία που δεν φυτεύθηκε από τον ουράνιο Πατέρα είναι καταδικασμένη σε μαρασμό και αφανισμό. Και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει με τις εν Ελλάδι παρεκκλησιαστικές αδελφότητες, απότοκα μιας μακραίωνης αιχμαλωσίας της Ορθοδοξίας στη δυτικοχριστιανική προπαγάνδα και στον παποπροτεσταντικό προσηλυτισμό, εξαιτίας των δυσμενών ιστορικών συγκυριών που έπληξαν το Ελληνορθόδοξο Γένος.

Αυτά όμως είναι χιλιοειπωμένα και πολυαποδεδειγμένα. Κάνουμε μάλιστα μεγάλο λάθος όσοι προσπαθούμε να “αλλάξουμε” τους φιλοοργανωσιακούς εγκεφάλους, διότι ισχύει ό,τι και στην περίπτωση των αιρετικών. Το δομικό λάθος όμως που κάναμε πρόσφατα ήταν ότι αποτολμήσαμε μια προσπάθεια να αποδομήσουμε τον ψευδορθόδοξο χαρακτήρα αυτών των Οργανώσεων μέσα από ρήσεις και στάσεις σύγχρονων αγιασμένων μορφών. Θα έπρεπε, αντ’ αυτού, να εξετάσουμε το ζήτημα καθαρά θεολογικά και εκκλησιολογικά. Και τούτο φτάνει και περισσεύει.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ; - Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς

"" Ο πρώτος Πατριάρχης, μετά την άλωση, όταν τον ρώτησαν γιατί έπεσε η Πόλη ,απάντησε:
      - Δια τας αμαρτίας ημών.
       Εμείς οι Ελληνες σήμερα έχουμε θερμή πίστη;
       Έχουμε θερμή προσευχή;
       Είμαστε άξιοι να μας ακούσει ο Θεός; 
       Έχουμε πέσει πολύ χαμηλά, δυστυχώς.
Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα του Ακαθίστου Ύμνου, αλλά η Ελλάδα των διαστροφών και της αποποινικοποιήσεως τόσων φοβερών αμαρτημάτων.
Να προσευχόμαστε, αγαπητοί μου λέγοντας:
Θεέ μου, σώσε τη Ρωμιοσύνη. 
 Σώσε τον Ελληνισμό μας.
   Σώσε το Γένος μας.

Επίσημη Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

 
 
Επίσημη Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης επισκέπτεται την Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου προκειμένου να παραστεί, την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, στην εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. 

Σήμερα, Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, το απόγευμα, η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος δέχθηκε την Παπική Αντιπροσωπεία, με επί κεφαλής τον Σεβ. Καρδινάλιο κ. Kurt Koch, Πρόεδρο της Ποντιφικής Επιτροπής (Dicastery) για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας, και μέλη της, τους Σεβ. Αρχιεπίσκοπο κ. Marek Solczynski, Νούντσιο του Βατικανού στην Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, Θεοφιλ. Επίσκοπο κ. Brian Farrell, Γραμματέα της Επιτροπής, και Πανοσιολ. π. Andrea Palmieri, Υπογραμματέα αυτής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΩΝ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΕΡΒΑΣΗ  ΤΩΝ  ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΧΑΣΜΩΝ   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

Α.   Αν στις πρότερες αναρτήσεις κ. Κ.Ν. και κ. Ε.Β. η κατά των Χριστιανικών Οργανώσεων και Αδελφοτήτων αντίθεση και πολεμική ήταν εμφανής, στην τελευταία τους είναι απροκάλυπτη. Ώρα να κλείσει πια αυτή η ιστορία -«είναι σαφές ότι δεν έχουν λόγο ύπαρξης»- γράφει ο πρώτος, αντίκειται η ύπαρξη και παρουσία τους στην ορθόδοξη εκκλησιολογία -τη δική του βέβαια- επικυρώνει ο δεύτερος. 

      Στην αντίπερα όχθη με όχι τυχαία επισήμανση ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β΄. «Και αν δεν υπήρχαν οι αδελφότητες η Εκκλησία έπρεπε να τις εφεύρει»! Αμέτρητοι οι συμπορευόμενοι μαζί του, πλημυρίδα τα υπέρ αυτών σχόλια από τον οικείο χώρο.

     Δεν ξέρω αν λαμβάνουμε υπόψη το ακόλουθο βασικό για όλους. «Το μυστήριο της Εκκλησίας έγκειται στο ότι είναι: «Εκκλησία των μετανοούντων και Εκκλησία των απολωλότων» -Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Αλλά ταυτόχρονα και communio sanctorum, κοινωνία αγίων, κοινωνία δηλαδή των αμαρτωλών με τα «άγια», θεοποιός μέθεξη τον στο «μόνο Άγιο»*. Που έχει να πει ότι, στην Εκκλησία. «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός», ο και Αρχηγός αυτής, από τούτο ότι από Αυτόν και μόνο η Εκκλησία είναι και λέγεται Αγία. Όπερ με τη σειρά του έχει να πει, πως η ανθρώπινη πλευρά της, το ανθρώπινο στοιχείο της, είναι ανοιχτό, ορθάνοιχτο, στο ενδεχόμενο του λάθους και της πτώσης ανά πάσα στιγμή!

Άφησε τα κούφια λόγια και δώσε χώρο στον Χριστό να λάμψει . . - π.Σπυρίδων Σκουτής

Άφησε τα κούφια λόγια και δώσε χώρο στον Χριστό να λάμψει . . 

Ρωτάνε πολλοί γονείς: «Τα παιδιά μας είναι στον κόσμο τους, τι να τους πούμε τώρα για τη νηστεία;».
 
Να μην τους πείτε τίποτα. Κάνε εσύ νηστεία στην κακία και την άσχημη συμπεριφορά σου και τότε θα ελκύσεις και το παιδί σου στη χάρη του Θεού που εσύ θα κυοφορείς και θα αποκαλύπτεις.
 
Δεν χρειάζεται να λέμε στους άλλους τίποτα, ίσως κάποιες φορές λίγες κουβεντούλες που θα είναι όμως εμποτισμένες με βίωμα και εμπειρία.  
 
Αν έχεις πραγματική σχέση με τον Χριστό, θα λάμπει ο ίδιος μέσα από ’σένα και όλοι θα Τον ακολουθήσουν.
 
Η σχέση με τον Χριστό είναι σαν να είσαι σφόδρα ερωτευμένος με ένα πρόσωπο που είναι τα πάντα για σένα. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι, σε παίρνουν όλοι χαμπάρι από μακριά. Τα έχεις χαμένα διότι βρήκες αυτόν που είχες χάσει και πλέον η ζωή σου έχει άλλον νόημα και προσανατολισμό.

Ὁ Τοποτηρητὴς Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Ἀνδρέας πρὸς τὸν νεοθρονισθέντα Μητροπολίτη Παραμυθίας Σεραπίωνα :"Ἐσύ, λοιπόν, ὡς Ἐπίσκοπος, ἐπισκοπεύων, ἐπιβλέπων, παρακολουθών, ΔΕΝ πρέπει νὰ ἐπιτρέψεις νὰ πατήσει καὶ νὰ στερεωθεῖ ἐδῶ “Τσάμικο πόδι”.

Ὁ λόγος τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως 
κ. Ἀνδρέου, ὠς Τοποτηρητοῦ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, κατὰ τὴν Ἐνθρόνιση τοῦ Μητροπολίτου Παραμυθίας κ. Σεραπίωνος,
( Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Δονάτου Παραμυθιᾶς 18.11.2023) 

Σεβασμιώτατε καὶ λίαν μοι ἀγαπητὲ ἀδελφέ, ἐν Χριστῷ, Μητροπολίτα Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καὶ Πάργας κ. Σεραπίων, σὲ καλωσορίζω καὶ ἐγὼ στὴν ἀκριτικὴ αὐτὴ Μητρόπολη, καὶ εὔχομαι πολύκαρπο καὶ καλύκαρπο Ἀρχιερατεία, ὅσα χρόνια σοῦ χαρίσει ἡ ἀγαθότης τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τὴν δική μας πλευρά νὰ εἶναι πολλὰ τὰ χρόνια αὐτά.

Ἔρχεσαι, ἀγαπητὲ ἀδελφέ, νὰ ποιμάνεις ἕνα λαό, ὁ ὁποῖος στὸ διάβα τῶν αἰώνων ἔμεινε ἀδούλωτος καὶ ἀγάπησε ὑπερβαλόντως τὴν Ἐλευθερία. Αὐτὸ θὰ σοῦ τὸ ὑπενθυμίζει τὸ Σούλι καὶ τὸ Κούγκι, τὸ ὁποῖον ἀνετείναξε ὁ Καλόγερος Σαμουήλ καὶ ἔλαμψε, τότε, στὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία “περὶ ἄλλα ἐτύρβαζε”.

Ἀλλά, ἔρχεσαι ἀκόμη σ’ ἕνα τόπο, ὁ ὁποῖος στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς, τῆς Ἰταλικῆς πρῶτα καὶ μετὰ τῆς Γερμανικῆς, ἐδεινοπάθησε πάρα πολύ, ἐπόνεσε. Γιατὶ πέρα ἀπὸ τὰ κακουργήματα, κυρίως τῶν Ναζιστῶν, ἔδρασαν καὶ οἰ ἀνθέλληνες “Τσάμηδες”, οἱ ὁποῖοι καθ’ ὅλο τὸ διάστημα τῆς Κατοχῆς ὀργίασαν, κυριολεκτικῶς, μὲ ἀπάνθρωπα ἐγκλήματα σὲ ὅλη τὴν περιφέρεια τῆς Θεσπρωτίας. Καὶ ὅταν οἱ Γερμανοὶ ἔφευγαν, κατησχημένοι πλέον, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν κατεστραμμένη πατρίδα τους, ἀκολούθησαν καὶ αὐτοί, οἱ “Τσάμηδες” δηλαδή, ἀναλογιζόμενοι τὸ τί τοὺς περίμενε, λόγῳ τῶν ἐγκλημάτων τους.

Υποδοχή Ιερών Λειψάνων Αποστόλου Ανδρέου στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου

Η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου υποδέχθηκε σε πνεύμα κατάνυξης τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα. Τα Ιερά Λείψανα μεταφέρθηκαν από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους και τα υποδέχθηκε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου, κ. Νεκτάριος, συμπαραστατούμενος από τον Ιερό Κλήρο και τις αρχές της πόλης. Αναπέμφθηκε δέηση και ψάλθηκε η ακολουθία του εσπερινού.
Τα Ιερά Λείψανα θα παραμείνουν στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου (Μεγάλο Ναό) μέχρι την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου. Καθημερινά θα τελείται το πρωί η ακολουθία του Όρθρου και η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα ο εσπερινός με την Παράκληση. Ο Ναός θα είναι ανοικτός από τις 6:30 μέχρι 1 και 2:30-8:00.