Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΥΛΕΙΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΔΙΔΑΧΗΣ - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΥΛΕΙΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΔΙΔΑΧΗΣ  
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

          Δοξολογία καί αἶνον πρέπει νά ἀναπέμπωμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρός τόν Θεό, διότι τόσο μᾶς ἀγάπησε καί ἀπέστειλε στήν χώρα μας Ἀποστόλους καί κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου Του, γιά νά γνωρίσουν οἱ προπάτορές μας τήν ἀλήθεια καί νά ἀφήσουν τήν πλάνη τῶν εἰδώλων. Σέ ποιά κατάσταση θά εὑρίσκετο ἄραγε ἡ Ἑλλάς χωρίς τήν καινή, τήν καινούρια δηλαδή διδαχή, τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας περί τοῦ ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καί Λόγου καί περί τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου;
          Θά σταθοῦμε γιά λίγο, χωρίς νά ἀναφερθοῦμε σέ λεπτομέρειες, στό τελευταῖο τμῆμα ἀπό τήν διδαχή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στήν Ἀθήνα, ὅπως περιγράφεται στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων:
          «Ἀκούσαντες δέ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μέν ἐχλεύαζον, οἱ δέ εἶπον∙ ἀκουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Καί οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. Τινές δέ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καί Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καί γυνή ὀνόματι Δάμαρις καί ἕτεροι σύν αὐτοῖς» (Πραξ. ιζ’. 32-34).
          Μελετῶντας τό ἱερό κείμενο, διαπιστώνομε ὅτι ἡ διδασκαλία περί Ἀναστάσεως προξένησε πολύ μεγάλη ἀπορία στούς ἀκροατάς τοῦ Παύλου καί ἐνέσπειρε σ’ αὐτούς μεγάλο καί βαθύτατο προβληματισμό.  Δέν ἦτο  ἁπλῶς γι’ αὐτούς    «καινή  διδαχή», ἀλλά ἀνέτρεπε ἐκ θεμελίων ὅσα μέχρι τήν στιγμή ἐκείνη ἐγνώριζαν καί τά εἶχαν κάνει τρόπο ζωῆς τους.
          Ἔτσι λοιπόν, οἱ Ἀθηναῖοι χωρίζονται σέ τρεῖς κατηγορίες, σέ τρεῖς ὁμάδες. α) Ὅσοι δέν ἄντεξαν αὐτό τό ἰσχυρό φῶς καί ἀντέδρασαν προκλητικά καί ὑποτιμητικά, ἀφοῦ ἐχλεύασαν τόν ὁμιλητή, τόν ὁποῖο, σημειωτέον, οἱ ἴδιοι ὡδήγησαν στό βῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά νά τόν ἀκούσουν.     

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής
των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πάντων
(Εβρ. ΙΑ΄ 33 – ΙΒ΄ 2)

Την μνήμη των Αγίων Πάντων, αλλά και τη Σύναξη των Δώδεκα Αποστόλων εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Και τούτο, διότι συμπίπτει η Κυριακή των Αγίων Πάντων με την ημερολογιακή εορτή των «Στύλων της Οικουμένης».
Δεν θα υπήρχε, ομολογουμένως, καταλληλότερο Αποστολικό Ανάγνωσμα για την κοινή εορτή, απ' αυτό που θ' ακούσουμε την Κυριακή στους Ιερούς μας ναούς.
Φυσικά και σε άλλες εορτές η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει αυτό το τμήμα από την προς Εβραίους Επιστολή. Όμως, όσες φορές και αν μελετά ο πιστός τα θεόπνευστα κείμενα του λόγου του Θεού, τόσο και περισσότερο η χάρις τον οδηγεί στα ύψη των θείων νοημάτων.
Μας κάνει, λοιπόν, λόγο ο Απ. Παύλος για τα σπουδαία κατορθώματα των δικαίων της Π. Διαθήκης. Κατορθώματα όντως συγκλονιστικά, όμοια προς τα οποία, αλλά και μεγαλύτερα, όπως γνωρίζουμε από τα Ιερά μας Συναξάρια, επιτέλεσαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας του Χριστού.
Βεβαίως, στην ευλογημένη αυτή Σύναξη της Αγιότητας, τον πρώτο λόγο, τον έχουν οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι αποτελούν και το θεμέλιον της Πίστεως «επικοδομηθέντες επί τω θεμελίω των Αποστόλων και των Προφητών, όντος ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού». (Εφεσ. Β΄20).

Τούτο το Πνεύμα ποιεί και ημάς σήμερον "τολμηρούς κήρυκας" της χριστιανικής ενότητος - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Τω Αγιωτάτω και Μακαριωτάτω Παπα της Πρεσβυτέρας Ρωμης Φραγκίσκω, εν Κυρίω χαίρειν.
…………….
Και νυν μετά χρηστών ελπίδων ατενίζομεν προς την συμπόρευσιν ημών προς το κοινόν ποτήριον. Δεν παραγνωρίζομεν τας υπαρχούσας δυσκολίας δια την ποθητήν ενότητα πάντων των χριστιανών. Όμως, δεν παύομεν να εργαζώμεθα όση ημίν δύναμις και να ελπίζωμεν εις το Πανάγιον Πνεύμα. Τούτο το Πνεύμα, "σοφώτατον γαρ και φιλανθρωπότατον", κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον, Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, "εάν αλιέας εύρη, σαγηνεύει Χριστώ, κόσμον όλον τη του λόγου πλοκή συλλαμβάνοντας", καθάπερ Πέτρον. "Εαν διώκτας θερμούς, τον ζήλον μετατίθησι και ποιεί Παύλους αντί Σαύλων και τοσούτον εις ευσέβειαν, όσον εις κακίαν κατέλαβε. Τούτο και Πνεύμα εστι πραότητος". Τούτο το Πνεύμα ποιεί και ημάς σήμερον "τολμηρούς κήρυκας" της χριστιανικής ενότητος, υπέρ της οποίας ακαταπαύστως "κάμπτομεν τα γόνατα ημών προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού". Το Πνεύμα το Άγιον "ην μεν αεί και έστι και έσται, ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον". Δια τούτο πάντοτε θα εμπνέη ημίν τον πόθον δια την εν απλότητι ενότητα και την κοινήν σωτηρίαν∙ "μόνον ει σταίητε μεθ ἡμῶν και κοινή την Τριάδα δοξάσαιμεν", Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, "παρ᾽ ων μόνων γινώσκεται μία σύναξις, λατρεία μία, προσκύνησις, δύναμις, τελειότης, αγιασμός". Και αυτό το Πνεύμα το Άγιον "ήδεται των προς ημάς δωρημάτων".

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

Πυρετωδῶς προχωροῦν οἱ προετοιμασίες, τόσο στήν Πάτρα, ὅσο καί στήν Ρωσία, ὥστε νά μεταφερθῇ ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στήν ὁμόδοξη χώρα, πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τοῦ Ρωσικοῦ Λαοῦ, μέ ἀφορμή τούς ἑορτασμούς γιά τήν ἐπέτειο τῶν 1025 ἐτῶν ἀπό τῆς Βαπτίσεως τῶν Ρώς στόν Δνείπερο ποταμό.

Στήν Ρωσία αναμένεται λαμπρή ὑποδοχή ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική καί Πολιτική Ἡγεσία τῆς χώρας καί τόν εὐσεβῆ Ρωσικό Λαό.

Ἡ ἀναχώρηση θά γίνῃ ἀπό τό ἀεροδρόμιο τοῦ Ἀράξου μέ εἰδικό ἀεροσκάφος, στίς 11 Ἰουλίου ἐ.ἔ., ἐνῷ ὁ Σταυρός τοῦ Πρωτοκλήτου θά ἐπιστρέψῃ στήν Πάτρα στίς 2 Αὐγούστου.

Ἡ πρώτη ὑποδοχή θά γίνῃ στήν Ἁγία Πετρούπολη καί ἐν συνεχείᾳ στήν Μόσχα.

Ὁ Σταυρός τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου θά μεταφερθῇ ἐπίσης, συνοδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, στό Κίεβο (Οὐκρανία) καί τέλος στό Μίνσκ (Λευκορωσία), ἀπ’ ὅπου θά ἐπιστρέψῃ στήν Πάτρα.

Ἤδη ἔχει δοθῆ ἡ ἀπαραίτητη ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῷ τό θέμα συζητήθηκε καί κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας στήν Ἑλλάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος εὑρίσκεται σέ διαρκῆ ἐπικοινωνία μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καί τό Ἵδρυμα «Ἀπόστολος Ἀνδρέας» γιά τά διαδικαστικά, καί θά συνοδεύσῃ προσωπικῶς τόν Σταυρό τοῦ Πρωτοκλήτου κατά τήν μεταφορά του στήν Ρωσία.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου μεταφέρεται ἐκτός Πατρῶν, καί πιστεύομε ὅτι τό γεγονός αὐτό θά ἀποτελέσῃ πνευματικό σταθμό στά χρονικά τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν καί ἀπαρχή πνευματικῆς καί εὐρυτέρας συνεργασίας μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς χώρας και τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν.

Από την γοητευτική Λάρνακα

Απογευματινή βόλτα στην γοητευτική Λάρνακα. (Φοινικούδες και Άγιο Λάζαρο) με τους καλούς φίλους Γιώργο και Νίκο.


ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΥ - Ἀρσένιος Κατερέλος

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

Ποιός εἶναι πάντοτε ἐργατικός; Ποιός δέν παίρνει ποτέ ρεπό καί δέν κάνει ποτέ διακοπές; Ποιός δέν τεμπελιάζει, δέν εἶναι ράθυμος, δέν ἀπεργεῖ, ἔχει ἄκρα ὑπομονή καί τόσα ἄλλα «πνευματικά χαρίσματα»; Ὁ καλύτερος μοναχός; ΟΧΙ. Μόνο ὁ διάβολος, πού θέλει ἀκόμη καί τόν ἅγιο ἄνθρωπο νά τόν παρασύρη γιά νά κάνη ὅλα τά ἀντίθετα ἀπ᾽ ὅσα προαναφέραμε, δηλ. νά γίνη τεμπέλης, ράθυμος, κλπ., καί πάνω ἀπ᾽ ὅλα νά τόν ἀποπροσανατολίση τελείως.
Τό δαιμονικό πνεῦμα δέν μπορεῖ νά ἑνωθῆ ὀντολογικά μέ τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ὁ διάβολος χρησιμοποιῶντας πονηρία, δολιότητα, κλπ., βρίσκει τά ἀδύνατα σημεῖα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί ἀναπαύεται μόνο ἐφ᾽ ὅσον ἁμαρτήση ὁ ἄνθρωπος καί τόν καταστήση δοῦλο καί σκλάβο τοῦ κάθε πάθους στό ὁποῖο ἐνέδωσε.

Οι εκδηλώσεις για την Ελληνική Νίκη στο Πούσι

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ - ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ -
ΟΠΛΙΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
Οι εκδηλώσεις για την Ελληνική Νίκη στο Πούσι

Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 στην θέση Ανάληψη του υψώματος Πούσι της Αχλαδινής του Δήμου Αρχ.Ολυμπίας σύσσωμη η Ηλεία τιμά την μνήμη των Ηλείων και των λοιπών Ελλήνων ηρώων που τον Ιούνιο του 1821 νίκησαν τους Τουρκαλβανούς του Λάλα.
Για την Πελοπόννησο η μάχη αυτή είχε τεράστια σημασία, ενώ για την Ηλεία υπήρξε λύτρωση από την καταπίεση των σκληροτράχηλων Τουρκαλβανών στρατιωτών. Ως Ηλείοι οφείλουμε να τιμάμε την εκδήλωση αυτή, για να αποδεικνύουμε τον σεβασμό στην ιστορία και την αγάπη για τον τόπο μας.
Ο Σύνδεσμος Τραυματιών, Πολεμιστών και Οπλιτών Ηλείας καλεί τους φίλους του, τα μέλη και όλους τους πατριώτες Ηλείους να παραστούν στις εκδηλώσεις του πρωινού της Κυριακής, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στην μνήμη των ηρώων.

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Θα απουσιάσω στην Κύπρο

Αγαπητοί μου

ως την Πέμπτη
(4 Ιουλίου 2013)
θα απουσιάσω στην Κύπρο.

Θα προσπαθήσω να υπάρχει
η διαδικτυακή μας επικοινωνία.

Όλα είναι ο Χριστός - Τζιοβάνι Παπίνι

«Ο πεινασμένος φαντάζεται
ότι του λείπει το ψωμί,
ενώ η πείνα του είναι για Σε.

Ο διψασμένος
ζητά νερό,
ενώ διψά Εσένα».

Τζιοβάνι Παπίνι

Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Πατρών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΩΝ & ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ KOΣΜΑ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ
(ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ Ι.Ν.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ 30-6-2013
Ώρα 5:00 μ.μ.: Ιερά Παράκλησις εις τιμήν των Αγίων Αναργύρων και μεταφορά των Αγίων Λειψάνων στο κέντρο του Ιερού Ναού
Ώρα 7:00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Πανοσ. Αρχιμ. π. Τιμοθέου Παπασταύρου Ιεροκήρυκος της Ι. Μ. Πατρών
Ώρα 10.00 μ.μ.: Ιερά Αγρυπνία μετ' επικαίρου κηρύγματος υπό του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Σταυροπούλου Εφημερίου του Ιερού Ναού..

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ 1-7-2013
Ώρα 7.00 π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία κατά την οποία θα ιερουργήσει και θα ομιλήσει ο Πανοσ. Αρχιμ. π. Πολύκαρπος Τσιμιτσός Ιεροκήρυξ και Προϊστάμενος του Ι.Ν.Αγ.Φωτεινής Πατρών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-11-2012
Ώρα 7:00 μ.μ Εσπερινός μετα Ιεράς Παρακλήσεως.

Εορτή της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Φεβρωνίας

Εορτάστηκε και φέτος η μνήμη της αγίας οσιοπαρθενομάρτυρος Φεβρωνίας στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Πατρών. Την Τρίτη 25 Ιουνίου το πρωί τελέστηκε υπό του πρωτ. π. Παναγιώτου Ταρσινού η Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας. Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιμ. π. Χρύσανθος Στελλάτος, ο οποίος ετόνισε την αγάπη που είχε η αγία Φεβρωνία προς τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και την Βασιλεία Του την επουράνιον. Ο π. Χρύσανθος ανέφερε ότι η εορταζομένη αγία είναι στεφανωμένη με 2 στεφάνια. Το πρώτο είναι το στεφάνι του μαρτυρίου της συνειδήσεως δηλαδή στεφανωμένη για όλους τους κόπους και τους αγώνες της πνευματικής ασκήσεως και ζωής. Το δεύτερο στεφάνι της εδόθη από τον Κύριον δια τα μαρτύρια που υπέστη και διότι έμεινε πιστή άχρι θανάτου. Ο λόγος του Θεού διαβεβαιώνει: "γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς".
Προσήλθαμε όμως αδελφοί μου και για ένα δεύτερο λόγο. Κατά την ημέρα αυτή άγει τα ονομαστήριά της η σεβαστή προηγουμένη γερόντισσα Φεβρωνία η οποία με πολλούς κόπους και θυσίες ανέδειξε την Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλιού Πατρών, έναν φάρο ορθοδοξίας και έναν τόπο όπου αναπαύονται πνευματικά τόσες ψυχές. Ο π. Χρυσανθος, συνεχίζοντας, υπενθύμισε ότι το όνομα της τιμωμένης αγίας Φεβρωνίας έφερε και άλλη αδελφή αυτής της Ιεράς Μονής, η μακαριστή αδελφή Φεβρωνία, η οποία εκλήθη ενωρίς κατά το ανθρώπινον να εγκαταλείψει τον παρόντα πρόσκαιρον κόσμον και να πορευθεί προς την αιώνια και παντοτινή μας πατρίδα την οποία εκ νεότητός της επόθησε.
Σήμερα αλλά και κάθε φορά που τελούμε την Θεία Λειτουργία ενώνεται ο ουρανός με τη γη, η θριαμβεύουσα με τη στρατευομένη Εκκλησία πάντα με κέντρο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και συνεορτάζουμε διότι "ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν".
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας οι πιστοί, αφού ασπάστηκαν τμήμα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Φεβρωνίας, έλαβαν το αντίδωρον και τεμάχιον άρτου και εν συχνεχεία μετέβησαν εις το κοιμητήριον της μονής όπου ετελέσθη ιερό τρισάγιο υπό του πρωτ. π. Παναγιώτου Ταρσινού με τη συμμετοχή των Αρχιμανδριτών π. Χρυσανθου Στελλάτου, π. Παύλου Αμανατιάδη και του πρεσβυτέρου π. Ιωάννου Νικολοπούλου, υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής της μακαριστής μοναχής Φεβρωνίας. Τέλος η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής γερόντισσα Ιερεία μετά της συνοδείας της αφού ευχαρίστησαν τους ιερείς και τους πιστούς για τη συμμετοχή τους στην ευχαριστιακή σύναξη προσέφερεαν στο αρχονταρίκι της μονής τον καθιερωμένο καφέ.
 
Μεσαιωνικό διήμερο στο Χλεμούτσι Ηλείας

 Για 4η συνεχή χρονιά προσέφεραν ένα ταξίδι στο Μεσαιωνικό παρελθόν της Ευρώπης τα μέλη του συλλόγου "Ritter Hellas" σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Καστρου Κυλλήνης "Ο Παλαιολόγος" στο ιστορικό κάστρο Χλεμούτσι της Ηλέιας.
Το Σάββατο 22 Ιουνίου και την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 δεκάδες μέλη και φίλοι των ιπποτικών αναπαραστάσεων αναβίωσαν στιγμές της ζωής των Μέσων Χρόνων και προσέφεραν ένα ξεχωριστό θέαμα σε μικρούς και μεγάλους που έδωσαν το παρών.
Ανάμεσα στο πρόγραμμα του Διημέρου ήτανε επίδειξη μονομαχιών και τοξοβολίας, παιδικά παιχνίδια και αναπαραστάσεις ιπποτικής παρέλασης, ενώ εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή και Ηλείων νέων με ιπποτικές στολές της εποχής των Βιλλεαρδουίνων. 
ΛΑΜΠΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 Με την ευκαιρία της λήξεως του Σχολικού Έτους, πραγματοποιήθηκε λαμπρή εκδήλωση στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών, παρουσία του Γενικού Γραμματέως Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας κ. Γεωργίου Καλαντζή, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ.κ. Δωροθέου Προέδρου της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και της Δ/ντριας της Εστίας της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης κας Καλής Αλυσανδράτου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας, ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Ιωάννης Δημαράς, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Θεοχάρης Μασσαράς και Χαράλαμπος Στανίτσας, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, η Δ/ντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Ευγενία Πιερρή, Σχολικοί Σύμβουλοι κλπ.

Βεβαίως ο Δ/ντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών κ. Ιωάννης Κόττορος, οι Καθηγητές, ο πρώην Δ/ντής Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης, διατελέσαντες καθηγητές του Εκκλησιαστικού Λυκείου, οι μαθητές, οι γονείς των μαθητών, οι αποφοιτήσαντες το 2012, ο Δ/ντής της Εκκλησιαστικής Εστίας Πατρών Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Παρακεντές και όλο το προσωπικό των εργαζομένων στο Λύκειο και στην Εστία.
 Την εκδήλωση άνοιξε η χορωδία των μαθητών του Εκκλησιαστικού Λυκείου με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους.

Παρουσίαση περιβαλλοντικού προγράμματος από το Γυμνάσιο Καράτουλα

 Παρουσίαση περιβαλλοντικού προγράμματος από το Γυμνάσιο Καράτουλα
"Τα μονοπάτια του Νερου " στο Πνευματικό Κέντρο Μαγούλας

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα "'Στα μονοπάτια του Νερού", που προετοίμασαν οι μαθητές της Β΄Τάξεως του Γυμνασίου Καράτουλα, παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 24 Ιουνίου στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μαγούλας Ηλείας.
Τον όλο σχεδιασμό του προγράμματος είχαν οι καθηγήτριες του Γυμνασίου κ. Αθανασία Νταρζάνου και κ. Ιουλία Χάρμπαλη, ενώ για την προετοιμασία του οι μαθητές του Σχολείου αφιέρωσαν πολύ χρόνο από τα Σαββατοκύριακά τους. Μαζί με το πρόγραμμα που αφορούσε την προσφορά του Νερού στον άνθρωπο και την ανάγκη διατήρησης των υδάτινων πόρων και τίτλο "Στα μονοπάτια του Νερού", παρουσιάστηκε η ερευνητική εργασία της Β1 Τάξεως (στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών) με θέμα "Rainforest" (τα τροπικά δάση της βροχής). Το Πρόγραμμα περιελάμβανε ανάγνωση γνωστικών στοιχείων, οπτικοακουστικό υλικό (animation), προβολή του φυσικού πλούτου των Τροπικών δασών της βροχής και θεατρικό έργο με την Λαογραφία του Νερού, ένα έργο που οι ιδιοι οι μαθητές ετοίμασαν και τους διαλόγους και τα σκηνικά.

Καρδιά ανθρώπινη - Γέρων Παΐσιος

«Ο κυριευμέ­νος από υλικά πράγματα είναι κυριευμένος πάντα από στε­νοχώρια και άγχος, γιατί πότε τρέμει μην του τα πάρουν και πότε μην του πάρουν την ψυχή. Ο τσιγκούνης πάλι, που αγκύλωσε το χέρι του από το πολύ σφίξιμο, έσφιξε και την καρδιά του και την έκανε πέτρινη. Για να θερα­πευθεί, θα πρέπει να επισκεφθεί δυστυχισμένους ανθρώ­πους, να πονέσει, οπότε θα αναγκασθεί να ανοίξει σιγά-σιγά το χέρι του και θα μαλακώσει τότε και η πέτρινη καρδιά του και θα γίνει καρδιά ανθρώπινη και έτσι θα του ανοιχθεί και η πύλη του Παραδείσου». 
Γέρων Παΐσιος

Δούλος Χριστού - Μητροπολίτης Πενταπόλεως Ιγνάτιος (Μαδενλίδης)

Ο δούλος του Χριστού κάμνει το παν, θυσιάζει ακόμη και τα αναφαίρετα δικαιώματά του για να μη ταράξη και να μη σκανδαλίση τους αδελφούς του Κυρίου Ιησού. Ενώ θετικά, επάνω στην ταπεινή, κοπιαστική προσφορά του δεν έχει ωράριο πρόγραμμα πνευματικής εργασίας. Όλα τα θυσιάζει, και ο ίδιος αναλώνεται για να ωφελήση, να οικοδομήση, να σώση ψυχές.

Μητροπολίτης Πενταπόλεως Ιγνάτιος (Μαδενλίδης)

Οι Χριστιανοί ζουν στη γη, αλλά πολιτεύονται στον ουρανό.- Από την προς Διόγνητον επιστολή

Οι Χριστιανοί δεν διακρίνονται από τους άλλους ανθρώπους ούτε στη χώρα που ζουν ούτε στη γλώσσα ούτε στις συνήθειες. Διότι ούτε σε πόλεις ιδιαίτερες κατοικούν, ούτε διάλεκτο ξεχωριστή χρησιμοποιούν, ούτε επίσημο βίο ακολουθούν. Και βέβαια η διδασκαλία τους δεν έχει επινοηθεί με σκέψεις και προσπάθειες πολυάσχολων ανθρώπων, ούτε προβάλλουν αυτοί θεωρία ανθρώπινη, όπως μερικοί άλλοι. Κι ενώ κατοικούν σε ελληνικές και ξένες πόλεις, όπως έτυχε ο καθένας, και ακολουθούν τα εγχώρια έθιμα και στην ενδυμασία και στη διατροφή και γενικά στη ζωή τους, παρουσιάζουν ομολογουμένως θαυμαστή και παράξενη τη στάση ζωής τους.

Εκδρομή Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Πατρών

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γερασίμου Πατρών διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στις Ιερές Μονές: Κάτω Παναγιάς Ροβέλιστας ΆρταςΚοιμήσεως Θεοτόκου Λιγοβιτσίου Αιτωλοακαρνανίας.
την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013.
Το μεσημέρι ελεύθερος χρόνος για φαγητό στο Μενίδι.
Τιμή συμμετοχής 15 ευρώ. Δηλώσεις στο τηλέφωνο του Ιερού Ναού 2610-320465.
Ώρα αναχώρησης 6.30’ π.μ. από τον Ιερό Ναό.

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Εξορία - Στάχυς

Εξορία

Στον κόσμο αυτό εξόριστος βαδίζω γνωρίζοντας,
πως μόνος απ’ τη ζωή αυτή θα φύγω,
έτσι όπως ακριβώς εδιάλεξα να ζήσω.
Στους άδειους δρόμους όλη μου τη ζωή γυρνούσα
ζητώντας μια ρωγμή μικρή για να ξεφύγω.
Μα οι δρόμοι απίστευτα στενοί,
τα σπίτια μεταξύ τους κολλημένα.
Κάποιες φορές στο βάθος, λίγο φως αχνόφεγγε
κι απεγνωσμένα πάσχιζα στο άνοιγμα κείνο για να φτάσω.

Τα πόδια όμως πια δεν με βαστούν
μήτε κι η καρδιά αντέχει.
Κυρίως από φόβο.
Κουράστηκα να προσπαθώ
και μόνο αποτυχίες στο τέλος να κερδίζω.

Τώρα, που σπάνια πια το Φως αυτό μπορώ να διακρίνω
αυτοί οι φόβοι, πιθανόν, το τέλος μου να έχουν στιγματίσει.

Στάχυς

Αρετές και καθαρότητα καρδιάς - Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος


Οι αρετές δεν μπορούν μόνες τους να κάνουν την καρδιά καθαρή, χωρίς την ενέργεια και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Τα "ορφανά" παιδιά της κρίσης στην Ευρωζώνη

Ένα άρθρο για τα πιο μικρά και πιο ξεχασμένα θύματα της κρίσης στην Ευρωζώνη, τα Ελληνόπουλα, δημοσιεύει η βρετανική Daily Mail με ρεπορτάζ από ιδρύματα, όπου πολλοί γονείς αναγκάζονται να αφήσουν τα παιδιά τους καθώς δεν μπορούν να τα θρέψουν - μια "τραυματική εμπειρία" για την ελληνική οικογένεια όπως αναφέρουν ειδικοί.

Σύμφωνα με το άρθρο, οι μικροί πολίτες της Ελλάδας είναι αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης, καθώς εκατοντάδες παιδιά έχουν αναγκαστεί να αποχωριστούν τους γονείς τους, για οικονομικούς και μόνο λόγους.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως 10% των παιδιών στην Ελλάδα κινδυνεύουν να έρθουν αντιμέτωπα με την πείνα, ενώ δάσκαλοι αναφέρουν ότι ακυρώνουν το μάθημα της γυμναστικής καθώς οι μαθητές δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και καταγγέλλουν πως βλέπουν παιδιά να ψάχνουν σε κάδους απορριμμάτων για φαγητό.

Σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες στην Ελλάδα δεν έχουν δουλειά αλλά και εκείνοι που έχουν τα βγάζουν στην πλειοψηφία τους δύσκολα πέρα, λόγω της ραγδαίας μείωσης μισθών και της βαριάς φορολογίας με αντίτιμο την παραμονή της χώρας στο ευρώ.

Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Χρόνος - Αλεξανδρεύς

Χρόνος

Δυστυχισμένος που έκαμε
το ταξίδι του Δυσσέα!
Αν παίζουν οι Θεοί
γνώμην αλλάζοντας
μετά τα δέκα χρόνια
και στέλνουν τον Ερμή
της αποφάσεώς τους
να φέρει το μαντάτο
όμως εσύ δεν έχεις μιαν αιωνιότητα μπροστά σου
να μη σε νοιάζει πόσο κάθισες εκεί στην Ωγυγία
αν σου κλεψεν την νιότη σου η Κίρκη
αν περιμένανε με πάσα λεπτομέρεια την ιστορία σου
οι Φαίακες ν’ ακούσουν.

Τώρα που σ’ ακουμπήσανε κατάκοπο στην έρμη παραλία
δεν σου χρειάζεται η Παλλάδα γέρο να σε κάμει.

Το έργο τούτο το καμεν ο χρόνος.

Αλεξανδρεύς

Το ξεχασμένο Μυστήριο: εκκλησιολογικές συνέπειες του Αγίου Χρίσματος - π. Βασίλειος Θερμός

Πρίν ἀπό ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἄς παραθέσουμε τήν εὐχή πού διαβάζεται στό μυστήριο τοῦ Χρίσματος, μόλις ὁ νεοφώτιστος βγεῖ ἀπό τήν κολυμβήθρα:
"Εὐλογητός εἶσαι, Κύριε, Θεέ Παντοκράτορα, πηγή τῶν ἀγαθῶν, ἥλιε δικαιοσύνης, πού ἔλαμψες σ' ἐκείνους πού ἦταν στό σκοτάδι φῶς σωτηρίας μέ τή φανέρωση τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ καί Θεοῦ μας, καί χάρισες σ' ἐμᾶς τούς ἀνάξιους τή μακάρια κάθαρση μέ τό ἅγιο Βάπτισμα καί τόν θεϊκό ἁγιασμό μέ τό ζωοποιό Χρῖσμα. Σύ πού καί τώρα θέλησες νά ἀναγεννήσης τόν δοῦλο Σου τό νεοφώτιστο μέ νερό καί Πνεῦμα καί νά τοῦ δωρίσης τήν ἄφεση τῶν ἑκουσίων καί ἀκουσίων ἁμαρτημάτων του, Σύ λοιπόν, Δέσποτα, εὔσπλαγχνε παμβασιλέα, χάρισέ του καί τήν σφραγῖδα τῆς δωρεᾶς τοῦ ἁγίου καί παντοδυνάμου καί προσκυνητοῦ Σου Πνεύματος, καί τήν μετάληψη τοῦ Ἁγίου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ Σου. Φύλαξέ τον στόν δικό σου ἁγιασμό, στερέωσέ τον στἠν Ὀρθόδοξη πίστη, σῶσε τον ἀπό τόν πονηρό καί ἀπό ὅλα τά τεχνάσματά του, καί διατήρησε τήν ψυχή του μέ τόν σωτήριο φόβο σου σέ ἁγνότητα καί ἁγιότητα, ὥστε νά Σοῦ γίνεται ἀρεστός μέ κάθε ἔργο καί λόγο, καί νά γίνη γιός καί κληρονόμος τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας Σου, διότι Σύ εἶσαι ὁ Θεός μας, Θεός πού ἐλεεῖς καί σώζεις, καί σέ Σένα ἀναπέμπουμε δόξα, στόν Πατέρα καί στόν Υἱό καί στό Ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν".
Καί ὁ ἱερέας χρίει μέ ἅγιο μῦρο τό μέτωπο, τό στόμα, τούς κροτάφους, τό στῆθος, τά χέρια, τά πόδια, τήν πλάτη τοῦ νεοφωτίστου.

Για μένα ένα έχει αξίαν, η βασιλεία των ουρανών. - π. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Όταν γίνεται έκλειψις ηλίου, προσέξατε ότι οι δρόμοι γεμίζουν από παιδιά και μεγάλους, που κρατούν ένα καπνισμένο τζάμι στο μάτι τους και κοιτάζουν τον ήλιο; Αυτό είναι η λειτουργία. Είναι ένα κάρφωμα του ματιού μας, της καρδιάς μας εις Εκείνον ο οποίος είναι θρονιασμένος εις τον ουρανόν. Η ζωή μου στρέφεται πλέον γύρω από τον Χριστόν. Για μένα ένα έχει αξίαν, η βασιλεία των ουρανών.
Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Είναι η ώρα της ενότητας - Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος

Είναι η ώρα της ενότητας. Μόνον αυτή μας έχει μείνει, είναι η τελευταία μας ελπίδα, αν θέλουμε να βγούμε από τα αδιέξοδα καιρού μας. Μακάριοι όσοι εργάζονται για την ενότητα και αλίμονο σ’ αυτούς που θα διχάσουν το λαό μας ακόμα μια φορά, γιατί όποτε ο λαός μας διχάστηκε υπέστη μεγάλες εθνικές συμφορές. Για να συμβεί, όμως, αυτό χρειάζεται να υπάρξει αληθινή δικαιοσύνη και αληθινή αξιοκρατία. Την στερηθήκαμε πολλά χρόνια. Η απουσία της τραυματίζει πολλούς νέους ανθρώπους με αξία. Δυστυχώς, ζήσαμε εποχή αναξιοκρατίας και αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Δε φταίνε μόνο οι ξένοι για την κατάντια μας, έχουμε φροντίσει κι εμείς γι’ αυτήν.
Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος

Πανήγυρις Ιερού Ναού Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου στο Καλέτζι

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα το ιστορικό Καλέτζι της Αχαΐας πανηγύρισε το Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στο οποίο είναι αφιερωμένος ο Ναός του χωριού. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον Ναό και την πλατεία για να προσκυνήσουν την Ιερά εικόνα. Τον Θείο λόγο κήρυξε Αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης.