Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

Λόγια και πράξεις χριστιανών - Κλήμης Αλεξανδρεύς

Οι ειδωλολάτρες, όταν ακούν από το στόμα μας τα λόγια του Θεού, επειδή είναι καλά και μεγάλα, τα θαυμάζουν ύστερα. Όταν αντιληφτούν ότι τα έργα μας δεν είναι αντάξια των λόγων που λέμε, τρέπονται σε βλασφημία και λένε ότι αυτά είναι μύθος και πλάνη.

Κλήμης Αλεξανδρεύς

Κερκυραϊκά κάλαντα πρωτοχρονιάς

Σε ποιόν ανήκουν τα λαϊκά στρώματα; -Αλέξανδρος Κολλιόπουλος


Ψύ­χραι­μη και ταυ­τό­χρο­να δυ­να­μι­κή ή­ταν η α­ντί­δρα­ση του Σε­βα­σμιω­τά­του Μητρο­πο­λί­του Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σο­στό­μου, ό­ταν ο κ. Δε­σύλ­λας στην ορ­κω­μο­σί­α του Περ­φιε­ρειάρ­χου και των Συμ­βού­λων την περ. Δευ­τέ­ρα στο Δη­μο­τι­κό Θέ­α­τρο «ΑΠΟΛ­ΛΩΝ», ζή­τη­σε α­πό την Εκ­κλη­σί­α να πε­ριο­ρι­σθεί στα του οί­κου της, ζητώντας παράλληλα τον πλήρη διαχωρισμό του Κράτους με την Εκκλησία.
Με ή­ρε­μο αλ­λά και α­πο­φα­σι­στι­κό τρό­πο πρώ­τα – πρώ­τα ξε­κα­θά­ρι­σε ό­τι ι­σχύ­ουν σή­με­ρα οι δια­κρι­τοί ρό­λοι Εκ­κλη­σί­ας και Κρά­τους. Στη συ­νέ­χεια τό­νι­σε την α­ξί­α της α­γά­πης με την ο­ποί­α η Εκ­κλη­σί­α α­γκα­λιά­ζει ό­λους τους αν­θρώπους α­κό­μα και τους ε­χθρούς της. Ζη­τώ­ντας συ­γνώ­μη α­πό τους πα­ρι­στα­μέ­νους Αρ­χιε­ρείς, α­πευ­θυ­νό­με­νος στον κ. Δ. Δε­σύλ­λα εί­πε χαρακτηριστικά:
«Η Εκ­κλη­σί­α με την Πο­λι­τεί­α έ­χουν δια­κρι­τούς ρό­λους και αυ­τούς τους σε­βόμα­στε. Η Εκ­κλη­σί­α α­γω­νί­ζε­ται για αυ­τό τον λα­ό. Ε­δώ εί­ναι η θέ­ση μας και μαζί σας α­γω­νι­ζό­μα­στε. Με πολ­λή α­γά­πη η Εκ­κλη­σί­α στη­ρί­ζει και τα λα­ϊ­κά στρώμα­τα και ό­λους τους αν­θρώ­πους α­γκα­λιά­ζει με πολ­λή α­γά­πη, εί­τε πι­στεύ­ουν, εί­τε ό­χι, α­νε­ξάρ­τη­τα των πε­ποι­θή­σε­ών τους  και βε­βαί­ως α­γκα­λιά­ζου­με και τον προ­λα­λή­σα­ντα».
Τα λό­για του Σε­βα­σμιω­τά­του α­κο­λού­θη­σε πα­ρα­τε­τα­μέ­νο θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα.
Για ό­λα τα πα­ρα­πά­νω έ­χου­με να πα­ρα­τη­ρή­σου­με τα ε­ξής: Η Εκ­κλη­σί­α δεν εί­ναι α­πλώς έ­νας θε­σμός με διοι­κη­τι­κή ορ­γά­νω­ση και ιε­ραρ­χί­α. Εί­ναι λα­ϊ­κό σώ­μα, σώ­μα του λα­ού του Θε­ού, στο ο­ποί­ο με­τέ­χου­με ό­λοι.
Δεν εί­ναι λα­ός αυ­τοί που προ­στρέ­χουν στις ε­νο­ρί­ες και ζη­τούν υ­λι­κή και πνευ­μα­τι­κή α­ρω­γή;
Δεν εί­ναι λα­ός αυ­τοί που στέλ­νουν τα παι­διά τους στα σχο­λεί­α και ζη­τούν Ελλη­νορ­θό­δο­ξη α­γω­γή;
Δεν εί­ναι λα­ός αυ­τοί που ψή­φι­σαν το πα­ρόν Ελ­λη­νι­κό Σύ­νταγ­μα μέ­σω του ο­ποί­ου ρυθ­μί­ζε­ται και η θέ­ση της Εκ­κλη­σί­ας και η μορ­φή της εκ­παι­δεύ­σε­ως;
Για­τί η Εκ­κλη­σί­α ως σώ­μα του λα­ού του Θε­ού να μη μι­λά­ει  εξ ο­νό­μα­τος του λαού και υ­πέρ του λα­ού και έ­χουν το δι­καί­ω­μα να το πράτ­τουν αυ­τό τα κόμ­μα­τα, οι πα­ρα­τά­ξεις, τα σω­μα­τεί­α;
Για­τί ερ­μη­νεύ­ο­νται και α­νι­χνεύ­ο­νται οι προ­θέ­σεις ε­νός Ιε­ράρ­χου ό­ταν ομι­λεί και δεν γί­νε­ται το ί­διο ό­ταν ο­μι­λεί έ­νας πο­λι­τι­κός ή έ­νας δη­μο­σιο­γρά­φος; (Ει­δι­κά οι Ε­πί­σκο­ποι κα­τέ­χουν η­γε­τι­κή θέ­ση και μά­λι­στα θέ­ση με τρομα­κτι­κές ευ­θύ­νες!).
Δεν α­πο­τε­λεί η Εκ­κλη­σί­α μέ­ρος της Ι­στο­ρί­ας μας; Μπο­ρού­με  να δι­χο­το­μή­σουμε τον ή­ρω­α Μα­κρυ­γιάν­νη ο ο­ποί­ος ταυ­τό­χρο­να ή­ταν και στρα­τιω­τι­κός και πιστό τέ­κνο της Εκ­κλη­σί­ας; Ι­σχύ­ουν και τα δύ­ο ό­πως το εκ­φρά­ζει ο ποι­η­τής: «Μέσα μας ρέ­ει η­ρώ­ων αί­μα, εί­μα­στε α­πό­γο­νοι μαρ­τύ­ρων».
Έ­να άλ­λο ση­μεί­ο, που ο­φεί­λου­με να πα­ρου­σιά­σου­με εί­ναι η πρό­τα­ση ζω­ής που κο­μί­ζει η Εκ­κλη­σί­α. Εί­ναι η α­γά­πη, ό­ταν ο κα­θέ­νας μοι­ρά­ζε­ται τη ζω­ή με τους άλ­λους, ό­πως ο Χρι­στός μοι­ρά­ζε­ται τον ε­αυ­τό του και την α­γά­πη του μέ­σα στην Εκ­κλη­σί­α. Η α­γά­πη ως ε­νό­τη­τα και μοί­ρα­σμα ζω­ής έ­χει πρό­τυ­πο την Α­γί­α Τριά­δα.
Πά­νω σ΄ αυ­τή την α­γά­πη θα κρι­θού­με και μέ­σα α­πό αυ­τή θα σω­θού­με.
Γι΄ αυ­τό μί­α α­πό τις πρα­ώ­τε­ρες ει­κό­νες για την Εκ­κλη­σί­α εί­ναι η ει­κό­να της ΜΑ­ΝΑΣ που α­νοί­γει την α­γκα­λιά της και προ­σφέ­ρει α­νι­διο­τε­λώς την α­γά­πη της προς ό­λον τον κό­σμο με αυ­ταπάρ­νη­ση και χω­ρίς δια­κρί­σεις, έ­στω κι αν η προ­σφο­ρά εί­ναι πο­λυώ­δυ­νη. Έ­στω και  κι αν οι και­ροί εί­ναι προ­δο­τι­κοί.
                                            «Ο ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙΟ­ΛΟ­ΓΟΣ»

Κωνσταντίνου Καντζιούρα, Αιωνία η μνήμη.


Αναπαύτηκε εν Κυρίω ο επί σειρά ετών προϊστάμενός μου 

Κωνσταντίνος Καντζιούρας.

Υπήρξε ζηλωτής εργάτης του Ευαγγελίου. Εκλεκτός στρατιώτης της αγωνιζομένης Εκκλησίας. Εζούσε έντονα την μυστηριακή ζωή. Ήταν φιλακόλουθος, φιλάγιος, φιλάνθρωπος και φιλομόναχος.

Κατά την αναστροφή μου μαζί του διαπίστωσα την ανεπιτήδευτη αγάπη του, την Αγιότητα της ζωής του, το σεμνό του παράδειγμα, την πατρική του στοργή, την διακριτική ταπεινοφροσύνη του.

Εβίωνε ενσυνείδητα την χριστιανική ζωή. Δεν ήταν Θεολόγος αλλά ζούσε περισσότερο Θεολογικά από άλλους πτυχιούχους.

Επί χρόνια δοκιμασμένος από ασθένεια, κλινήρης, ποτέ δεν άκουσα παράπονο ή βαρυγκώμια από το στόμα του, πάντα δόξαζε τον Θεό.

Το τέλος του υπήρξε οσιακό όπως και η ψυχή του.

Ο Κωνσταντίνος Κανζιούρας έζησε εν Κυρίω πάσας τας ημέρας της ζωής του, και απέθανε εν Κυρίω.

Τώρα πλέον πλησίον του Θρόνου του Κυριού θα συνάντησε και τον αγαπημένο του συναγωνιστή και φίλο π. Χριστόδουλο Φάσσο και ελπίζω να δέονται και υπέρ εμού.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Αναστάσιος Κ. Κωστόπουλος

Πάφος


Στην ηλιόλουστη Πάφο την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Αγάπης στον Θεό και τον άνθρωπο - Άγιος Μάξιμος Ομολογητής


Όποιος αγαπάει το Θεό, δεν είναι δυνατό να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του. Και όσους ακόμα είναι υπόδουλοι στα πάθη τους, κι αυτούς τους αγαπάει σαν τον εαυτό του, και χαίρεται με αμέτρητη και ανείπωτη χαρά, όταν τους βλέπει να διορθώνονται. 
Άγιος Μάξιμος Ομολογητής

Το θέλημα του Κυρίου - π. Ευσέβιος Βίττης

Υπάρχει ένας τρόπος για να προχωρήσω κι εγώ από πιο προσιτούς δρόμους. Μου το εξηγεί ο ίδιος ο Κύριος. «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσετε» (Ιω. ιδ’ 15). Και αντίστροφα: «Εάν τας εντολάς τας εμάς τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη τη εμή» (Ιω. ιε’ 10). Ό,τι λοιπόν δικό μου αδειάζω πετώντας το από μέσα μου, πρέπει να το αντικαθιστώ με το θέλημα του Κυρίου μου, με τις «εντολές» του, που εκφράζουν αυτό που εκείνος θέλει. 
Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Βίττης

Η οδός της σωτηρίας. - π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ


·         Όταν αποφασίζαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό κάθε μέρα της ζωής μας γίνεται μέρα παθημάτων δακρύων και πόνου.  Κατά καιρούς εγείρεται το ερώτημα: "Κύριε γιατί μας έπλασες έτσι ώστε να πρέπει να περάσουμε από τόσα παθήματα;" Αδυνατούμε να εννοήσουμε ότι αυτή η αρνητική εμπειρία είναι η οδός της σωτηρίας.   
Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Σαχάρωφ
 

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Ορκωμοσία για γέλια και για κλάματα - Ασέβεια προς τον Αρχιεπίσκοπο

Την απαρχή μιας σκοτεινής περιόδου για τον δήμο της Αθήνας πιθανώς να σηματοδοτεί η χθεσινή πολιτική ορκωμοσία του νέου δημάρχου Γιώργου Καμίνη.
Η πρωτοφανής αυτή κίνηση πολιτικού και θρησκευτικού αμοραλισμού του κ. Καμίνη, σε μια χρονική περίοδο που η κοινωνία χρειάζεται ενότητα, διχάζει και αποτελεί όνειδος για την ιστορία της πόλης.
Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίστηκαν στη σημερινή (σ.σ.: χθεσινή) ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβουλίου, για πρώτη φορά μετά από 176 χρόνια από την ίδρυση του δήμου Αθηναίων, αποτελούν ντροπή για την ιστορία της πόλεως των Αθηνών με ευθύνη της νέας δημοτικής αρχής ανέφερε σε δήλωση του ο απερχόμενος δήμαρχος Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζοντας έτσι την πλειοψηφία των δημοτών, οι οποίοι είναι αντίθετοι σε τέτοιους είδους κινήσεις, που πλήττουν και προσβάλλουν το θρησκευτικό αίσθημα του λαού.
Με πολιτικό όρκο συμπληρωματική δήλωση, τον οποίο διάβασε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Νιόλιος, ορκίστηκαν και οι επικεφαλής και τα μέλη των δημοτικών παρατάξεων Λαϊκή Συσπείρωση του κ. Νίκου Σοφιανού και Αθήνα Ανοιχτή Πόλη της κυρίας Ελένης Πορτάλιου η οποία χθες το πρωί επικοινώνησε με τον κ. Καμίνη και του ζήτησε να μην παρευρεθεί στην ορκωμοσία ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος καθώς και οι νεοεκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Αμυράς και Πέτρος Κωνσταντίνου.

Ευθύνη

Τον θρησκευτικό όρκο επέλεξαν ο κ. Κακλαμάνης και οι σύμβουλοι της παράταξης Αθήνα πόλη της ζωής μας, καθώς και ο νεοεκλεγείς σύμβουλος Νίκος Μιχαλολιάκος, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου.
Εχω πλήρη αίσθηση της ευθύνης (σ.σ.: μάλλον δεν την έχει αν κρίνουμε από τον τρόπο που επέλεξε να ορκιστεί) που αναλαμβάνουμε σήμερα και των προσδοκιών που έχει τροφοδοτήσει η προσπάθειά μας.
Εχω πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε σε αυτό το εγχείρημα. Η δημοτική αρχή που σήμερα αναλαμβάνει τα καθήκοντά της είναι η πρώτη δημοτική αρχή που καλείται να διοικήσει την Αθήνα σε συνθήκες μιας δεινής κρίσης που αλλάζει την οικονομική, κοινωνική και διανοητική ζωή της κοινωνίας μας.
Μιας κρίσης βιωσιμότητας, σε τελευταία ανάλυση ανέφερε στη δήλωση του μετά την ορκωμοσία ντροπή ο κ. Καμίνης.
Κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας έξω από το δημαρχιακό μέγαρο και υπό τη διακριτική παρακολούθηση ανδρών των ΜΑΤ ήταν συγκεντρωμένοι συμβασιούχοι του Δήμου της Αθήνας από τον τομέα της καθαριότητας, οι οποίοι αποδοκίμασαν τον κ. Κακλαμάνη κατά την αποχώρησή του, καθώς και οπαδοί της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι διαμαρτύρονταν γιατί δεν τους επέτρεψαν την είσοδο στο Δημαρχείο.
Εκτός από τον υφυπουργό Εσωτερικών στην ορκωμοσία ήταν παρόντες ο πρώην δήμαρχος και αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο γενικός γραμματέας Μετανάστευσης Ανδρέας Τάκης.

Ασέβεια προς τον Αρχιεπίσκοπο

ΜΠΑΧΑΛΟ πραγματικό επικράτησε κατά τη χθεσινή ορκωμοσία του νέου δημάρχου Γ. Καμίνη και των 148 δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αθηναίων.
Το δημαρχιακό μέγαρο περικυκλώθηκε από διμοιρίες των ΜΑΤ προς αποφυγήν επεισοδίων.
Αλλά όσοι παρευρέθησαν στην ορκωμοσία έμειναν έκπληκτοι με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ο νέος δήμαρχος στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και στον προκάτοχο του Ν. Κακλαμάνη.
Ενώ το τυπικό προέβλεπε να εισέλθουν και οι τρεις μαζί από την κεντρική είσοδο, ο νέος δήμαρχος τους εγκατέλειψε, χωρίς να τους ενημερώσει, και πραγματοποίησε μόνος του πανηγυ ρική είσοδο στην αίθουσα τελετών του μεγάρου, καταχειροκροτούμενος από τους συμβούλους του
Αιφνιδιασμένοι οι υπάλληλοι της εθιμοτυπίας αναζητούσαν εναγωνίως τους δύο ακόμη επισήμους για να ξεκινήσει η τελετή.
Και αφού τους βρήκαν, ήθελαν να τοτις περάσουν από το υπηρεσιακό πορτάκι που οδηγεί στην αίθουσα και όχι από ιην επίσημη είσοδο!
Την κατάσταση φαίνεται ότι έσωσε ο Νικήτας, ο οποίος πήρε τον Αρχιεπίσκοπο και τον οδήγησε στην αίθουσα για να αρχίσει η τελετή.
Ωστόσο δεν παραχωρήθηκε η κεντρική θέση στον Αρχιεπίσκοπο, αλλά την κράτησε για τον εαυτό του ο δήμαρχος.

Πηγή: Ρομφαία

Αγώνας να αγαπάς τον Θεό - Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Οσο περισσότερο αγωνίζεσαι
να αγαπάς τον Θεό,
τόσο περισσότερο Αυτός σου αποκαλύπτεται! 
  Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Ντροπή σε μερικούς, που βάλθηκαν να κάνουν την Ελλάδα μας άθεη - Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας«Ἐθνικὴ φυσιογνωμία καὶ Ὀρθόδοξη Οἰκουμενικότητα στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα - Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος

Ὁ τίτλος τοῦ θέματος ποὺ ἀνέλαβα νὰ σᾶς παρουσιάσω, ἔχει τὴν πρωτοτυπία νὰ σημαίνει κάτι, μόνο στὴ γλώσσα μας, στὰ ἑλληνικά! Ἄν μεταφραστεῖ σὲ ἄλλη γλώσα θὰ εἶναι τελείως ἀκατανόητος. Ἄς μὴν βιαστεῖ κάποιος νὰ πεῖ, «τί μᾶς ἐνδιαφέρει κάτι τέτοιο!». Εἶναι ἀνάγκη πλέον, νὰ μεταφράζουμε τὶς ἔννοιές μας καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες γιὰ νὰ βλέπουμε δύο πράγματα:

1. πόσο μποροῦν νὰ μᾶς κατανοήσουν οἱ ἄλλοι καὶ

2. πόσο ἀντέχουν οἱ ἀλήθειες μας στὸ εὑρύτερο σήμερα,

διαφορετικὰ θὰ μᾶς παραμείνουν γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση. Ὅμως, οἱ ἔννοιες «φυσιογνωμία» καὶ «οἰκουμενικότητα», εἶναι ἐξωστρεφεῖς∙ τὴ «φυσιογνωμία» μας, ἄλλοι τὴ διαπιστώνουν καὶ ἡ «οἰκουμενικότητα» εἶναι «ἄνοιγμα» σὲ ἄλλους.

Ὅταν συζητᾶμε τὶς δύο ἔννοιες τοῦ τίτλου «ἐθνικὴ ταυτότητα»-«Ὀρθόδοξη Οἰκουμενικότητα» καὶ τὴ σχέση ποὺ ἔχουν ἤ ποὺ δὲν ἔχουν, φανερώνουμε ὅτι ὅλοι μας, ἀνεξαιρέτως, εἴμαστε ἀκατάστατα ριγμένοι μέσα σ’ἕνα δίχτυ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο, νομίζω πὼς πρέπει γρήγορα νὰ βγοῦμε.

Τί ἐννοῶ∙

γιὰ τὴν πρώτη ἔννοια∙ κολακευόμαστε ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Αϊνστάιν ὅτι «τὸ σύμπαν εἶναι ἑλληνικό», πιστεύουμε ὅτι ὅλος ὁ κόσμος μᾶς ὀφείλει τὸ «ἀρχαῖο πνεῦμα ἀθάνατο» καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, «ἑλληνικὸ» θεωροῦμε μόνο ὅ,τι φαίνεται ἀπὸ τὴν πλατεῖα Συντάγματος (Γ. Σεφέρης).

Τὴν Ὀρθοδοξία, πάλι, τὴ βλέπουμε μὲ τὰ γυαλιὰ τῆς βοσπορίδος ἀνατολῆς, αὐτὰ τὰ γυαλιὰ εἶναι πολύχρωμα∙ ὅμως, ἐκεῖνο ποὺ μᾶς δυσκολεύει περισσότερο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν Ὀρθοδοξία ἐνῶ τὴ βιώνουμε γονιδιακά, τὴν ἐξωτερικεύουμε προτεσταντικά.

Ἐπιμένω, λοιπόν, ὅτι χρειάζεται νὰ ξέρουμε πῶς μᾶς βλέπουν οἱ ἄλλοι, γιὰ νὰ βγοῦμε μέσα ἀπὸ τὸ δίχτυ στὸ ὁποῖο βρισκόμαστε, ἐπειδὴ σὲ μιὰ ἐπίσκεψη τῶν ὀνομάτων τοῦ τίτλου μας, τὸ πιὸ ἀνώδυνο θὰ ἦταν νὰ συζητήσουμε: τί εἶναι «ἐθνικό», ποιά στοιχεῖα συγκροτοῦν τὴν ἐθνικὴ φυσιογνωμία μιᾶς χώρας, ποιὰ τακτικὴ κατέστησε τὸ Βυζάντιο «οἰκουμενικό» καὶ τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία!

Ὅμως, ἀφοῦ στὸν τίτλο τοῦ Συνεδρίου μας βάλατε τὴν δύσκολη λέξη «σήμερα», ἡ ὁμιλία θὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ κακοτοπιά, ὅπου τὸ λιγότερο, θὰ εἶναι νὰ παρεξηγηθοῦμε, ὅμως τὸ χειρότερο θὰ εἶναι νὰ χαθοῦμε σὲ ἀντιθέσεις καὶ νὰ πνιγοῦμε σὲ διαπιστώσεις, χωρὶς νὰ φτάσουμε πουθενά.

Λοιπόν, τί εἶναι «ἐθνικό», σήμερα;

Ποιὰ εἶναι, σήμερα, ἡ ἐθνικὴ φυσιογνωμία τῆς Χώρας μας;

Αὐτὸ ποὺ στὸ Βυζάντιο ἐννοοῦσαν «οἰκουμενικὸ» ἀποδίδεται, σήμερα, μὲ τὴ λέξη «παγκόσμιο»;

Τί σημαίνει «Ὀρθοδοξία», σήμερα; ὄχι στὴ Θεολογία, ἐκεῖ τὸ καταλαβαίνουμε∙ ἀλλὰ στὴν καθημερινότητα τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς, ὅπου ἀποδεικνύεται ἤ δὲν ἀποδεικνύεται τὸ ὀρθόδοξο τοῦ δόγματος σὲ κάθε ἐποχή.

Τί λέτε; θὰ τὸ ἀντέξουμε τὸ «σήμερα»; ἄν «ναί», τότε, σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ κάνατε νὰ μοῦ ἀναθέσετε αὐτὴν τὴν ὁμιλία καὶ συνεχίζω.


Ο ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ - π. Αθηναγόρας Καραμαντζάνης

Προ καιρού είχα την ευλογημένη ευκαιρία να παραστώ στην χειροτονία ενός πρεσβυτέρου αγαπητού φίλου και αδελφού.
Όταν έφθασε η ώρα της χειροτονίας, είδα δύο άλλους πρεσβυτέρους να τον περιφέρουν τρεις φορές κύκλω της Αγίας Τραπέζης, ψάλλοντες «δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός Αποστόλων καύχημα...» Κατόπιν τον είδα να γονατίζη μπροστά στο θυσιαστήριο, στηρίζοντας και τα δύο του χέρια επάνω σ' αυτό. Τί εσήμαιναν άραγε αυτά; Εσήμαιναν και σημαίνουν ότι από εκείνη την ώρα κέντρο της ζωής του ιερέως θα είναι το ιερό και άγιο αυτό θυσιαστήριο. Γι' αυτό και το αγκαλιάζει με όλη την θέρμη της καρδιάς του σαν το πολυτιμώτερο απόκτημα της ζωής του, αλλά και το θυσιαστήριο τον τυλίγει ολόκληρο μέσα στην δόξα και τον θείο του γνόφο.

1. Το μεγαλείο του Θυσιαστηρίου
Τί συγκλονιστική αλήθεια στιγμή, που βέβαια όλοι μας την έχουμε ζήσει! Όντως, αυτό το ιερό σύμπλεγμα, ιερεύς και θυσιαστήριο, είναι και θα είναι εις τους αιώνας, ό,τι πιο υψηλό ό,τι πιο μεγαλειώδες έχει να παρουσιάση αυτός ο κόσμος. Δύο πράγματα, που ενώθηκαν άπαξ δια παντός από αυτόν τον Κύριο, τον πρώτο και Μέγα ιερέα του κόσμου. Ο ιερεύς είναι τρόπον τινά συνεζευγμένος με το θυσιαστήριο. Ο ιερεύς γεννάται την ώρα της χειροτονίας του. Μήτρα αυτής της υπερφυούς γεννήσεως είναι ακριβώς το πανάγιο θυσιαστήριο, που έκτοτε θα γίνη ο ομφάλιος λώρος του. Από την στιγμή εκείνη γίνεται η ίδια η ζωή του. Υπάρχει εξ αιτίας αυτού και ζη μόνον γι' αυτό. Είναι το ιερό φορτίο του, η χαρά του και η δόξα του. 

Όλοι μας έχουν απογοητεύσει και από όλους έχουμε πληγωθεί - Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμων

Με την χάρη του Ενανθρωπήσαντος Κυρίου και Θεού υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο με αισιοδοξία και την ελπίδα στον Θεό και μόνο, ότι δεν θα μας εγκαταλείψει και ότι παρά την κρίση που βιώνουμε, κρίση πρώτιστα πνευματική, θα επιβιώσουμε.Ο λαός μας έζησε δίσεκτα χρόνια και δίσεκτους αιώνες και επιβίωσε, γιατί είχε πνευματικά αντισώματα. Διψώντας για την ζωή ανταλλάσσουμε αυτές τις ημέρες ευχές για χρόνια πολλά. Άλλοι συνηθίζουν για το καλό του νέου χρόνου να ξενυχτούν στα τυχερά παιγνίδια, να κρεμούν πέταλο στην πόρτα του σπιτιού τους, η να μπαίνουν με το δεξί πόδι στο σπίτι τους.
Όλα αυτά δείχνουν την βαθειά επιθυμία όλων μας να ζήσουμε μακρυά από προβλήματα και δυσκολίες, να έχουμε υγεία και ειρήνη. Μόνο που οι ευχές δεν φθάνουν και πολύ λιγότερο οι δεισιδαιμονίες δεν έχουν την δύναμη να αλλάξουν την ροή των πραγμάτων που κατευθύνονται κατά βάσιν από τον Θεό.
Οι τύχες, βέβαια, του κόσμου φαίνεται να είναι στα χέρια των ισχυρών της γης. Και οι δικές μας φαίνεται να εξαρτώνται από άλλους, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Η Εκκλησία μας διδάσκει: «μη πεποίθατε επ’ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων, οις ουκ έστι σωτηρία». Και αλλού: «Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον τον Θεόν αυτού».
Όλοι μας έχουν απογοητεύσει και από όλους έχουμε πληγωθεί. Τελικά συνειδητοποιούμε ότι πάνω στη γη βασιλεύει το ωμό συμφέρον, η εκμετάλλευση των αδυνάτων, η ανηθικότητα, η αστοργία, το ψεύδος και η απάτη.
Τα εθνικά και κοινωνικά μας προβλήματα περίσσεψαν, τα παιδιά μας κινδυνεύουν από τα ναρκωτικά, η ανεργία βρίσκεται στα ύψη, η οικονομία μας κατέρρευσε, η χώρα μας είναι υπό οικονομική κατοχή, η οικογένεια δεινοπαθεί, το ήθος δοκιμάζεται. Kατά τη ρήση ενός πνευματικού ανθρώπου σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν γίνεται τέτοια διαστρέβλωση και παραχάραξη της ιστορίας όπως σε εμάς. Τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά τα περιφρονήσαμε και τα βγάλαμε από την ζωή μας, δεν θα μπορέσουμε να φθάσουμε πιο κάτω απ’ ο,τι είμαστε και αναζητούμε διεξόδους. «Ουκ εστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία». Στο Χριστό και στην Εκκλησία ας αναζητήσουμε την δύναμη να ξεπεράσουμε την κρίση. Η πίστη τρέφει την ελπίδα και η ελπίδα δίνει φτερά και δύναμη.
Αυτά μας χρειάζονται για να βάζουμε σε κίνηση τις ψυχικές μας δυνάμεις, να ενεργοποιήσουμε τα ψυχικά μας κοιτάσματα, μπορούμε εάν το θέλουμε. Tό χρωστάμε στους προγόνους μας, το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στις μέλλουσες γενιές.

Καλή ευλογημένη και δημιουργική η νέα χρονιά.
Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Εφαρμογή "καινής" εντολής - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος (Κοτσώνης)

Αν δεν εφαρμόσουμε την «καινή», την καινούργια εντολή, θα αλληλοφαγωθούμε. Όπως διαμορφώθηκε σήμερα η ζωή μας, βρισκόμαστε μπροστά σ΄ ένα δίλημμα: Ή θα αγκαλιάσουμε την «καινήν» εντολή και θα εργασθούμε για την εφαρμογή της, ή θα εξαλειφθούμε από προσώπου της Γης, τρίτη λύση δεν υπάρχει για μάς.   
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος (Κοτσώνης)

Το ΕΓΩ μας τρώει - Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης)


-Το ΕΓΩ μας τρώει. Το ΕΓΩ με κεφαλαία γράμματα. Αυτό κλείνει τον Παράδεισο, ενώ μπαίνουν μέσα οι αμαρτωλοί και αι πόρναι. Αυτό το εγώ είναι ο κακός δαίμων. Κύριε, βγάλε αυτό το δαιμόνιον. Αμήν.  
Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης)

Θεσμοθετείται για κάθε πολίτη δικαίωμα καταγγελίας και κυρώσεων για όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις

Television
ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ...
Θεσμοθετείται για κάθε πολίτη δικαίωμα καταγγελίας και κυρώσεων για όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις

Συνιστούμε φυλάξτε το παρόν άρθρο είτε στην επιφάνεια εργασίας του ΗΥ σας, είτε τυπώστε το για να το έχετε πρόχειρο ... θα σας χρειαστεί σίγουρα !

TIDEON:  Αν εμείς δεν κατορθώσαμε να νοικοκυρέψουμε το άθλιο τηλεοπτικό τοπίο τόσα χρόνια, καλά που έρχεται η ΕΕ να δώσει σε όλους τους πολίτες αυτό το δικαίωμα.
  Με τον νέο ΠΔ109/2010 άρθρο 27, δίδεται το δικαίωμα για κάθε τι που μας θίγει να κάνουμε αναφορά στον Τηλεοπτικό Σταθμό και αν δεν επανορθώσει μέσα στην ίδια την εκπομπή του,   επιβάλλονται πρόστιμα.
  Παρά την επιφύλαξή μας ότι στην Ελλάδα πολλοί υγιείς νόμοι «υπολειτουργούν» είναι μια καλή ευκαιρία να εκδηλώσουμε την αντίσταση και αγανάκτησή μας σε όλο τον οχετό που μπαίνει καθημερινά στα σπίτια μας.

   Υπενθυμίζουμε τις μεγαλύτερες βλάβες που έκανε η  «ελεύθερη» και «πολυφωνική» ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα (χωρίς βέβαια  να αμνηστεύεται  και η Κρατική) :
 • Διασυρμός ορθοδόξων συμβόλων και κληρικών
 • Υποβάθμιση της Πατρίδας μας και των ιδεωδών του Έθνους
 • Συστηματική αποσιώπηση εθνικών κινδύνων
 • Έλλειψη απαξίωσης όλων των διεστραμμένων προτύπων, ταραξιών κλπ
 • Μονομερής θετική προβολή διαφόρων αιρέσεων, αλλοδόξων κλπ
 • Παραπληροφόρηση και επιλεκτική ή διεστραμμένη μετάδοση ειδήσεων
 • Ακατάλληλες σκηνές βίας και αισχρότητας όλες τις ώρες
 • Βίαιες και σατανιστικές εκπομπές κινουμένων σχεδίων, μουσικής και  παιδικών εκπομπών
 • Διαφημίσεις που παραπλανούν τα παιδιά.
 • Πλήρης απαξίωση της οικογένειας στην υγιή της μορφή και προβολή διάστροφων μορφών της
 • Συντονισμένη πλύση εγκεφάλου των τηλεθεατών για μακροπρόθεσμη επιδίωξη πολιτικών και εμπορικών στόχων
 • και άλλες εκπομπές ... «ων ουκ έστι αριθμός» χαμηλοτάτου διανοητικού επιπέδου και αποπροσανατολισμού από τα πραγματικά μας προβλήματα!
Τώρα όλοι έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε την σαπίλα .....

Παραθέτουμε:
Α. Τις δ/νσεις των τηλεοπτικών Σταθμών που μπορείτε να στέλνετε τις διαμαρτυρίες, τις οποίες θα τις κοινοποιείτε καλού – κακού ταυτόχρονα και στο ΕΣΡ  
Β.  Το κείμενο του ΠΔ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

902 Αριστερά - Λ. Ηρακλείου 145, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 2592902, www.902.gr
Alpha- Παύλου Μελά 25, Ρέντης, τηλ. 210/4897777, http://www.alphatv.gr/
E-mail:  pr@alphatv.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Alter- Αγ. Παρασκευής 36-38, Περιστέρι, τηλ. 210 5707000, http://www.alter.gr/     E-mail:   progalter@alter.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.                            
Mega - Ρούσου 4, Λεωφ. Μεσογείων, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 6903000, www.megatv.com     E-mail:    webmaster@megatv.comΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Star- Δήμητρος 37, Ταύρος, τηλ. 210 3421201-4, http://www.star.gr/
E-mail:  info@star.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.         
ΑΝΤ1 - Λ. Κηφισιας 10-12, Μαρούσι. τηλ. 210 6886100, www.antenna.gr
E-mail:  webmaster@antenna.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.      E-mail:  kalimeraellada@antenna.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.                              
Βουλή Τηλεόραση - Σέκερη 1Α, τηλ. 210 3673366, http://www.parliament.gr/videoaudio/default.asp (ΥΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
ΕΤ1 - Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6066000, http://tvradio.ert.gr/tv/   E-mail:  online@ert.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.      
ΠΡΩΪΝΗ ΠΑΡΕΑ ΕΡΤ   E-mail:proiniparea@ert.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.                                                                          ΤΡΑΓΚΑΣ              E-mail:  tragasnet@gmail.comΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ΕΤ3 - Λεωφ. Στρατού - Καυταντζόγλου, τηλ. 2310 299400, http://tvradio.ert.gr/tv/        E-mail:   ert3pl@compulink.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.         
ΝΕΤ - Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6066000,http://tvradio.ert.gr/tv/
Πρίσμα+ -Λεωφ. Μεσογείων 136, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6066452, http://www.ertdigital.gr/prisma/index.asp     E-mail:   prisma@ert.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.