Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Αἱ ἱεραί εἰκόνες, καταυγαζόμεναι ὑπό τῶν θείων καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν, ... ἀποτελοῦν τμῆμα τοῦ Ὀρθοδόξου ἡμῶν πολιτισμοῦ - Οικουμενικος Πατριάρχης Βαρθολομαίος


Αἱ ἱεραί εἰκόνες, καταυγαζόμεναι ὑπό τῶν θείων καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν, ἵνα κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν εἴπωμεν, ἀποτελοῦν τμῆμα τοῦ Ὀρθοδόξου ἡμῶν πολιτισμοῦ, οὐχί ὅμως ἁπλᾶ καλλιτεχνικά ἔργα, ὡς θεωροῦν αὐτάς τινες. Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Αἱ εἰκόνες ἐκφράζουν πρωτίστως τήν ἐσωτερικήν ψυχικήν ὡραιότητα τῶν εἰκονιζομένων προσώπων, καί διά τοῦ αἰσθητικοῦ κάλλους των μᾶς μεταφέρουν εἰς τό ὑπέρ αἴσθησιν καί ἔννοιαν κάλλος, ἀλλά καί ἐμφανίζουν ἐν χρωστῆρι καί χρώμασι τήν νέκρωσιν τῶν ἐμπαθῶν αἰσθήσεων τῆς καρδίας, τόν πλοῦτον τῶν ἀρετῶν, τήν θεολογικήν γνῶσιν καί ἐμπειρίαν τῆς Ἐκκλησίας, αὐτήν ταύτην τήν πίστιν, ἡ ὁποία "τήν οἰκουμένην ἐκράτυνε" καί κρατύνει καί συντηρεῖ μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, ὅτε ἥξει ὁ δίκαιος κριτής,

Ἐν σοὶ νῦν ἀγάλλεται ἡ Ἐκκλησία φιλάνθρωπε, τῷ Νυμφίῳ καὶ Κτίστῃ αὐτῆς,


Ἐν σοὶ νῦν ἀγάλλεται ἡ Ἐκκλησία φιλάνθρωπε, 
τῷ Νυμφίῳ καὶ Κτίστῃ αὐτῆς, 
τῷ ταύτην θελήματι, 
θεοπρεπεστάτῳ, 
ἐξ εἰδώλων πλάνης, 
λυτρωσαμένῳ καὶ σαυτῷ, 
ἁρμοσαμένῳ τιμίῳ Αἵματι, 
φαιδρῶς ἀπολαμβάνουσα, 
τὴν ἱερὰν ἀναστήλωσιν, 
τῶν Εἰκόνων, καὶ χαίρουσα, 
σὲ ὑμνεῖ καὶ δοξάζει πιστῶς.

Ὁ οὐρανός μένει ἀνοικτός - π. Γρηγόριος Μουσουρούλης

Κυριακή Α´Νηστειῶν
Ὁμιλία εἰς τό Εὐαγγέλιον
Ὁ οὐρανός μένει ἀνοικτός
 (Ἰω. α´44-52)
Α´. «Ἔρχου καί ἴδε»
Β΄ Ὁ οὐρανός μένει ἀνοικτός
                ˜˜˜˜˜˜˜˜  
        Ὁ Κύριος ξεκινᾶ τή δημόσια δράση Του μέ τήν ἐκλογή τῶν πρώτων Μαθητῶν Του. Ἤδη ἔχει συνάψει γνωριμία μέ τόν Ἀνδρέα καί τόν Ἰωάννη. Οἱ δύο ἄδολοι ἁλιεῖς τῆς Γαλιλαίας τόσο ἐνθου­σιάστηκαν καί σαγηνεύτητκαν ἀπό τήν πρώτη ἐ­κείνη συνάντηση καί ἐπικοινωνία μέ τόν Χριστό, ὥστε τήν ἴδια μέρα ἔτρεξαν κι ἔφεραν κοντά Του τά ἀδέλφια τους. Τόν Πέτρο καί τόν Ἰάκωβο ἀντίστοιχα.
*****
Α´. «Ἔρχου καί ἴδε»
        Τήν ἑπόμενη ἡμέρα καθώς ὁ Κύριος  ἀπο­φασίζει νά ἀναχωρήσει γιά τήν Γαλιλαία, ἀπευθύ­νεται πρός τόν Φίλιππο καί τοῦ λέγει: «Ἀκολού­θησέ με». Ἡ πρόσκληση συγκλόνισε τήν ὕπαρξη τοῦ ὑποψήφιου Μαθητῆ  τόσο, ὥστε ἀμέσως ἔ­τρεξε νά βρεῖ τόν φίλο του Ναθαναήλ καί νά τόν καταστήσει κοινωνό τῆς προσωπικῆς του εὐτυ­χίας. Μόλις τόν ἀντικρύζει τοῦ λέγει μέ ἐνθουσι­ασμό: «ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καί οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν... τόν ἀπό Ναζαρέτ». «Εὑρήκαμεν Αὐτόν, γιά τόν Ὁποῖο ἔγραψε ὁ Μωϋσῆς στόν Νόμο καί προφήτευσαν οἱ Προ­φῆτες, τόν Μεσσία: Εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ «υἱός» τοῦ Ἰωσήφ ἀπό τήν Ναζαρέτ.
        Ἡ εἴδηση προξένησε κατάπληξη στόν Ναθαναήλ πού αὐθόρμητα ἐρωτᾶ: Μά εἶναι δυνατό ποτέ νά βγεῖ κάτι καλό ἀπ᾽αὐτό τό ἄσημο καί κακόφημο χωριό;

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ = ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ = ΣΥΝΕΠΕΙΑ  ΚΑΙ  ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ
Αποστολικό ανάγνωσμα
Κυριακής της Ορθοδοξίας
(Εβρ. ια' 24-26, 32-40)

Κυριακή τής Ορθοδοξίας! Ένας σταθμός πνευματικός μέσα στον ενιαυτόν τής Χρηστότητος  του Κυρίου που κάνει τον κάθε συνειδητό πιστό αλλά και ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα να χαίρει για την διηνεκή νίκη τής Ορθοδόξου πίστεώς μας, αλλά και να αντλεί δυνάμεις για την έως τέλους ευλογημένη πορεία.
Στο καταπληκτικό Αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής, που κάθε στίχος του περιλαμβάνει και ολόκληρη βιβλική ιστορία, βλέπουμε να κατέχει περίοπτη θέση ο μεγάλος προφήτης Μωυσής. Ο ηγέτης τού εκλεγμένου λαού, ο οποίος έζησε χίλια πεντακόσια έτη προ Χριστού και εν τούτοις υπέστη παθήματα, που τον παρουσιάζουν ως άνθρωπον ο οποίος είχε ενώπιόν του και εμιμείτο το πρότυπον του Χριστού.  Αλλ' εκτός αυτού, τα όσα έπασχε, τα δέχεται με υπομονή χάριν Αυτού τού Χριστού, αφού κατά την Γραφή και τους Πατέρες, Αυτός που αοράτως προστάτευε και καθοδηγούσε τον αρχαίον Ισραήλ ήταν αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Ο άσαρκος Υιός και Λόγος τού Θεού, ο αρχηγός τού νέου Ισραήλ τής Χάριτος, τουτέστιν της Εκκλησίας. Η ιστορία είναι γνωστή. “Ένεκα της πίστεως, ο Μωυσής, όταν ανδρώθηκε, αρνήθηκε να λέγεται υιός τής θυγατέρας του Φαραώ. Προτίμησε μάλλον να συγκακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη αμαρτωλή απόλαυση. Και από τους θησαυρούς τής Αιγύπτου, θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο τον εξευτελισμό, όμοιο με εκείνον που υπέφερε ο Χριστός, διότι απέβλεπε στην θεία ανταπόδοση”.

Νά βλέπουν σέ μᾶς τήν ἀλήθεια, τό φῶς τοῦ Θεοῦ - Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Οταν ἑορτάζουμε τὴν γιορτή τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄς θυμόμαστε τὸ ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ νικητής, τὸ ὅτι ἐμεῖς διακηρύττουμε τήν ἀλήθεια, τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ἐνσαρκωμένη καὶ ἀποκεκαλυμμένη ἀπὸ τὸν ἴδιο, καί τὸ ὅτι εἶναι μία τεράστια εὐθύνη γιά ὅλους μαζί καί γιά τόν καθένα χωριστά τὸ ὅτι δέν πρέπει νά δίνουμε ψευδῆ μαρτυρία γιά ὅσα κηρύττουμε, μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς μας. Ἕνας δυτικός θεολόγος εἶχε πεῖ ὅτι πιθανόν νά κηρύττουμε ὅλη τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, καί ταυτόχρονα νά τήν ἀκυρώνουμε, νά τήν διαψεύδουμε μέ τήν ζωή μας, ἀποδεικνύοντας ὅτι πρόκειται γιά λόγια, καί ὄχι γιά πραγματικότητα.

Ἐκδήλωση τοῦ Παραρτήματος τῆς Πανελληνίου Ἐνώσεως Θεολόγων Πάτρας, γιὰ τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τὸ Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 στὴν Διακίδειο Σχολὴ Λαοῦ Πατρῶν, τὸ Παράρτημα τῆς Πανελληνίου Ἐνώσεως Θεολόγων Πάτρας πραγματοποίησε τὴν κατ’ ἔτος καθιερωμένη ἐκδήλωση γιὰ τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Τὴν ἐκδήλωση προλόγισε ἡ κα Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος, Δήμητρα Κόρδα- Κωτσάκη, ἐνῶ ὡμίλησε ἐπικαίρως ὁ Σχολικὸς Σύμβουλος Θεολόγων κ. Δημήτριος Δημακόπουλος μὲ θέμα:
«Ἡ σημασία τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».
Τὴν ὡραιοτάτη αὐτὴ ἐκδήλωση πλαισίωσε μὲ ὕμνους ἡ χορωδία «Κλεῖδα» , ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου Γαλάνη.
Στὸ τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐπήνεσε τὴν κα Πρόεδρο καὶ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο γιὰ τὶς ἐπιτυχημένες ἐκδηλώσεις ποὺ διοργανώνουν, ἐνῶ εὐχαρίστησε ἀπό καρδίας καὶ τὸν ὁμιλητὴ κ. Δημήτριο Δημακόπουλο γιὰ τὴν ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία του, ἀναφερθείς ἐν ὀλίγοις στὴν οὐσία τῆς μεγάλης ἑορτὴς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Στὴν ἐκδήλωση παρέστησαν ἐπίσης, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ Βουλευτής κ. Ἀνδρέας Κατσανιώτης καὶ ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καὶ Φορέων.Μην «παρκάρετε» τα παιδιά στις ταμπλέτες!

Ολο και περισσότεροι γονείς χρησιμοποιούν τους υπολογιστές - ταμπλέτες και τα «έξυπνα» κινητά, αντί για την τηλεόραση όπως έκαναν κάποτε, προκειμένου να κρατούν απασχολημένα τα μικρά παιδιά τους. Όμως, μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη εγείρει σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο αυτό, πέρα από βολικό για τους γονείς, είναι πράγματι καλό για τα παιδιά, καθώς μπορεί να «φρενάρει» την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του εγκεφάλου τους.
Οι επιπτώσεις
Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, με επικεφαλής την παιδίατρο Τζένι Ραντέσκι, αξιολόγησαν τις έως τώρα δημοσιευμένες μελέτες πάνω στις πιθανές επιπτώσεις της συχνής χρήσης υπολογιστών και κινητών από τα παιδάκια.

Κυριακή Ορθοδοξίας - Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς

Χαρμόσυνα κτύπησαν σήμερα οἱ καμπάνες καί τά σήμαντρα τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν ἁγιασμένων μοναστηριῶν μας. Κτύπησαν καί μετέδωσαν θριαμβευτικά τό πανηγυρικό μήνυμα τῆς νίκης καί τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
 Πανηγυρίζουμε σήμερα ὅλοι οἱ ὅπου γῆς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί τήν ἀναστήλωσι τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί συγχρόνως φέρουμε ἐνώπιόν μας τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες, ὅλων ἐκείνων τῶν ἡρωικῶν προμάχων καί ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, χάριν τῆς ἀμωμήτου πίστεως.
Χαίρουμε καί δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό μας.
Χαίρουμε χαρά μεγάλη διότι μᾶς χάρισε ὁ Κύριος τῆν ἀληθῆ πίστι καί μᾶς ἀνέδειξε μέ τό ἅγιο μυστήριο τοῦ βαπτίσματος μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
 Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ μεγάλος πολιοῦχος καί προστάτης μας, βεβαιώνει καί δικαιολογεῖ τή χαρά μας:  «Ἐγώ, λέει, διάβασα καί περί ἱερέων καί ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καί ἀθέων. Τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα, ὅλαι αἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες∙ τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι καλή καί ἁγία, τό νά πιστεύωμεν καί νά βαπτιζώμεθα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦτο σᾶς λέγω τώρα εἰς τό τέλος νά εὐφραίνεσθε ὅπου εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί».

Ἡ χαρά ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων - Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Ὄντως «ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως» ἀνέτειλε σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ χαρά ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων συνίσταται στό γεγονός ὅτι σήμερα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἀπέφυγε τόν κίνδυνο τοῦ ἐξανατολισμοῦ, δηλ. τῶν αἱρέσεων ἀπό τήν Ἀνατολή, ἀπό ἰουδαϊκές καί ἰσλαμικές ἐπιρροές. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας εἶχε τίς ρίζες της στόν Ἰσλαμισμό καί τόν Ἰουδαϊσμό, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀνεικονικές θρησκεῖες, δέν ἔχουν εἰκόνες. Οἱ εἰκονομάχοι προσπάθησαν νά περάσουν τό μένος τους ἐναντίον τῶν ἁγίων εἰκόνων μέσα στήν πίστη μας, τήν ἁγία Ὀρθοδοξία. Ὅμως, οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον τῶν χριστιανοκατηγόρων εἰκονομάχων, τό ἀπέτρεψαν αὐτό καί ἔτσι ἀποφεύχθηκε ὁ ἐξανατολισμός τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλ. τό νά μᾶς παρασύρει ἡ Ἀνατολή, οἱ Μουσουλμάνοι καί οἱ Ἑβραῖοι.
Ἡ χαρά ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων δικαιολογεῖται, ἐπίσης, καί ἀπό τό γεγονός ὅτι σήμερα ἐπιβεβαιώνεται τό γεγονός ὅτι τό ψεῦδος δέν ἐπεκράτησε καί δέν πρόκειται νά κυριαρχήσει ὁριστικά ἐπί τῆς ἀληθείας τῶν δογμάτων τῆς πίστεως, ἔστω καί ἄν ταλαιπώρησε καί ταλαιπωρεῖ ἀκόμη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπί μακρό χρονικό διάστημα, ὅπως συνέβη παλαιά, τόν 8ο καί 9ο αἰώ., μέ τήν αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας, καί ὅπως συμβαίνει καί σήμερα, τόν 20ο καί 21ο αἰώ., μέ τήν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαχριστιανικοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἡ φαιδρότης τῶν ἀληθεστάτων δογμάτων τῆς πίστεως πάντοτε φανερώνεται, μέ συνέπεια ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νά ἀστράπτει καί νά λάμπει μέσα στό φῶς τῆς Ἀληθείας.

ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΥΞΗ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Με μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνυξη η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, υποδέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2015, τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου το οποίο είναι εγκιβωτισμένο στην ιερά Εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και φυλάσσεται στο Σκευοφυλάκιο του Πατριαρχικού Ιερού Ναού στα Ιεροσολύμα. Το ιερό κειμήλιο κόμισε ο Ιερολογιότατος Διάκονος Χαράλαμπος, εντεταλμένος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την μεταφορά των ιερών κειμηλίων.
Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας-Αμμοχώστου κ. Βασίλειο, στο προαύλιο του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι με την παρουσία του ιερού κλήρου της Μητροπόλεως, τοπικών αρχών και πλήθος πιστών, ενώ η μπάντα του Κατηχητικού του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου απέδωσε τις δέουσες τιμές. 


Στον σύντομο λόγο του ο Πανιερώτατος ανέφερε πως «με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση υποδεχόμαστε σήμερα στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού προς ευλογία και αγιασμό του πληρώματος της τοπικής Εκκλησίας, εν όψει και της περιόδου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην οποία πριν λίγες ημέρες εισήλθαμε». Κατόπιν αναφέρθηκε στην πορεία της ιστορίας του Τιμίου Σταυρού και στην ίδρυση της Ιεράς Μονής του Σταυροβουνίου από την Αγία Ελένη όπου και είχε αφήσει τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού.

Η ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΣΉΜΑΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ - Βασίλειος Χαραλάμπους

Κατά την πρώτη Κυριακή των νηστειών, «ανάμνησιν ποιούμεθα της αναστηλώσεως των αγίων και σεπτών Εικόνων».  Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, εορτάζομε την «των σεπτών Εικόνων ανόρθωσιν».  «Ιερογραφίαις Εικόνων, κεκοσμημένην καθορώντες, πάλιν την σεπτήν Εκκλησίαν», ψάλλομε στην Εκκλησία μας.
Ένα ακόμα θέμα που πιστεύω έπρεπε να συζητείται στους διαλόγους με τους Παπικούς, είναι και η εκτροπή τους από την Αγιογραφία της Μίας Αγίας Εκκλησίας. «Η λειτουργική Εικών έχει θεολογικήν έννοιαν» λέγει ο Φώτης Κόντογλου. «Προς το πρωτότυπον φέρει, φησί Βασίλειος, τιμή η της εικόνος», ψάλλομε στην Ακουλουθία της Εορτής της Κυριακής της Ορθοδοξίας.
Τόσες συναντήσεις άτυπες, τυπικές και…άτοπες, Ορθοδόξων και Παπικών έγιναν, και έχουν αρκεστεί δυστυχώς στα ελάσσονα.  Αντί να συζητούν περί οικολογικών ανέμων και υδάτων, ας συζητούν την ουσία των διαφορών και των αιτίων που είναι αποκομμένοι οι Παπικοί από την Εκκλησία.  Γιατί όχι μαζί με τις δογματικές και άλλες διαφορές, να συζητούν και  τις ‘’εικαστικές’’ εκτροπές των Παπικών;  Οι εκτροπές της θρησκευτικής τέχνης των Παπικών, γίνονται αντιληπτές και από Παπικούς ακόμα.  

Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν.

 Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν ἡ ἀνάμνησις τοῦ διὰ κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος .
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Θεοδώρων Δεμενίκων Πατρῶν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ἀναφερθείς σὲ πρακτικὰ ζητήματα σχετικὰ μὲ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὸν τρόπο οὐσιαστικῆς συμμετοχῆς μας σὲ αὐτήν.
Ὁ Σεβασμιώτατος τέλος, εὐχαρίστησε τὸν εὐλογημένο Λαὸ τοῦ Θεοῦ ποὺ κατέκλυσε τὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ τὰ πέριξ αὐτοῦ καὶ εὐχήθηκε στοὺς ἑορτάζοντες καὶ στίς ἑορτάζουσες ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα παρὰ Θεοῦ.
● Ἐπίσης, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Θεοδώρου Ἐλαιοχωρίου Πατρῶν καὶ ὡμίλησε ἐπικαίρως.


Ο κ. Νικόλαος Σίμος στον Ι. Ν. Οσίου Ιακείμ Έξω Αγυιάς Πατρών


Η αγάπη αποσκοπεί στο να μπορεί ο ένας να δίνη χαρά στον άλλον. - π. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης


Η αγάπη αποσκοπεί στο να μπορεί ο ένας να δίνη χαρά στον άλλον. Να στερούμαι εγώ εκουσίως, για να έχει περισσότερα ο άλλος. Να θυσιάζω τον εαυτό μου, για να νοιώθει ο άλλος άνετα, να νιώθει ασφάλεια στην ζωή. 

Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Ο κ. Ηλίας Σκόνδρας στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών,

 Ανακοινώνεται, ότι την προσεχή 
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015
και στην αίθουσα ομιλιών του 
πνευματικού κέντρου του
Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρώνθα μιλήσει 
Ο κ. ΗΛΙΑΣ  ΣΚΟΝΔΡΑΣ
Φιλόλογος
Με το επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα:
 «ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ  
ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΗΜΕΡΑ;»
ΩΡΑ 6 μ. μ.

Αγαθό συναπάντηµα (Κυριακή της Ορθοδοξίας) - δ. Γρηγόριος Φραγκάκης

 Από τον αμπελώνα της Μεγάλης Εκκλησίας

Αγαθό συναπάντηµα
(Κυριακή της Ορθοδοξίας)

Την ονόµασε η Εκκλησία ηµέρα-Κυριακή της Ορθοδοξίας και θυµάται σε αυτήν τον θρίαµβο της Πίστης µε αφορµή την οριστική αναστήλωσι των Ιερών Εικόνων από την Αυγούστα Αγία Θεοδώρα το 843 µ.Χ. στην Πόλι µας.
Στο πλαίσιο αυτού του γεγονότος αποδίδουµε τιµή στις αλήθειες της Πίστης µας. Καυχιόµαστε µε σεµνότητα ότι το µεγαλείο της Ορθοδοξίας µας είναι αληθινό. Και δεν κάνουµε λάθος. Δεν είναι η Ιστορία µας ούτε ο λογικός χαρακτήρας των επιχειρηµάτων όσων προασπίζονται τη Διδασκαλία µας όσο η εµπιστοσύνη-τουλάχιστον µε τα λόγια µας- στο Θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Θεού µας, ο Οποίος µας αποκάλυψε ότι είναι η Αλήθεια.
Η Αλήθεια, λοιπόν, είναι ο Χριστός και αληθινή η Πίστι µας. Ποια είναι, όµως, η δική µας σχέσι µε αυτό το Μυστήριο; Ο κόσµος µας, τονίστηκε και άλλοτε, κινείται στους ρυθµούς της προχειρότητας και της επιφανειακότητας.

Φρίκη...


 Τὸν τελευταῖο καιρὸ δεχόμαστε καταιγισμὸ εἰδήσεων ποὺ ἀναφέρονται σὲ βίαιες ἐνέργειες φανατικῶν μουσουλμάνων. Ἂς δοῦμε μία ἀπὸ αὐτές:
   «Ἰμάμης ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τὴν 12χρονη κόρη του καὶ ἄφησε ἀναίσθητη ἀπὸ τὰ χτυπήματα τὴν 15χρονη ἀδελφή της, ἐπειδὴ καὶ οἱ δυό τους ἀλλαξοπίστησαν καὶ ἀσπάστηκαν τὸν Χριστιανισμό. (...) Οἱ δύο ἀδελφὲς εἶχαν ἀποφασίσει νὰ συμμετάσχουν σὲ χρι­στιανικὴ ἐκδήλωση, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας συγκινήθηκαν ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ μηνύματα καὶ διδασκαλία καὶ ἀποφάσισαν νὰ ἀσπαστοῦν τὴν Χριστιανοσύνη. Ὁ ἰμάμης καὶ πατέρας τῶν δύο κοριτσιῶν Abudalah Ali στὸ τζαμὶ Bwita τῆς περιοχῆς Kaliro στὴν Οὐγκάντα, μόλις ἐνημερώθηκε γιὰ τὴν ἀπόφαση τῶν νεαρῶν κοριτσιῶν του, συγκέντρωσε μιά ὁμάδα μουσουλμάνων, ἀποτελούμενη ἀπὸ περίπου 17 ἄτομα καὶ ἐπιχείρησε νὰ ἐπιτεθεῖ στὴ χριστιανικὴ ἐκδήλωση. Ὅμως τὴν ὥρα ποὺ τὸ φανατισμένο πλῆθος τῶν μουσουλμάνων κατέφθασε στὸ σημεῖο, ἡ ἐκδήλωση εἶχε ἤδη ὁλοκληρωθεῖ. Ὁ ἰμάμης ὅμως πῆγε στὸ σπίτι του καὶ περίμενε τὶς δύο κόρες του, ὅπου καὶ τοὺς ἐπιτέθηκε μὲ μπαστούνι, χτυπώντας τες ἄγρια μέχρι ποὺ ἡ 12χρονη κατέληξε» («Defencenet» 23-1-2015).

Οἱ Α’ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας μας, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν.

 Μέσα σὲ κλῖμα ἱερᾶς κατανύξεως ἐτελέσθησαν οἱ Α’ Χαιρετισμοὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου:
α)  Στὸν μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὅπου ἐχοροστάτησε ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος εὑρέθη στὴν Πάτρα γιὰ λόγους πνευματικούς, ἐνῶ παρέστη καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος
Ὁ Σεβασμιώτατος Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο ἀναφερθείς στὸ γεγονὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου καὶ στὸν ρόλο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας.
β)  Στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὅπου ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἀναλύσας τὸν στίχο τῶν χαιρετισμῶν «Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε».
          ● Σὲ ὅλους τούς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἐτελέσθησαν οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν.


O Κατανυκτικός Εσπερινός εις τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών

 O Κατανυκτικός Εσπερινός
θα τελεσθεί την Κυριακή
1 Μαρτίου 2015
υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Πατρών κ. Χρυσοστόμου
εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Ευαγγελιστρίας Πατρών      

ώρα 6:00 μ.μ.

Εκδήλωση - ομιλία, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, από την Π.Ε.Θ. Πατρών

Το Παράρτημα Πατρών της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων  διοργανώνει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19.00 στην αίθουσα της Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών, Κανάρη 56, εκδήλωση - ομιλία, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας στην οποία ο Σχολικός Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Δημακόπουλος, θα αναπτύξει το επίκαιρο θέμα, «Η σημασία των Ιερών Εικόνων στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας».
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους ο Βυζαντινός Χορός Ψαλτικής, «Κλείδα», υπό τη Διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Καθηγητού και Διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών κ. Δημητρίου Γαλάνη.

 Την εκδήλωση θα επισφραγίσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Όταν ήταν Ηγούμενος ο Γέροντας Γεώργιος Καψάνης) - Βασίλης Χαραλάμπους

Το Μετόχι της Μονής Γρηγορίου ή απλά  για τους περίοικους ‘’Μετόχι’’, βρίσκεται στους Ανθόκηπουςτης Πολίχνης, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.   Ο Ναός του Μετοχίου είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.  Βρίσκεται σ’ ένα περίκλειστο χώρο, όπως αρμόζει σ΄ ένα μοναστηριακό μετόχι.    Ο Ναός αυτός κτίστηκε το έτος 1978, αλλά κατόπιν δωρήθηκε το έτος 1980 στην Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους για να χρησιμοποιηθεί ως Μετόχι.  Παρενθετικά να αναφέρομε ότι στην πόλη της Θεσσαλονίκης η Μονή Γρηγορίου διαθέτει  Κονάκι (στην περιοχή Αγιου Γεωργίου-Ροτόντα), στο οποίο διαμένουν  οι μοναχοί της Μονής όταν έρχονται για κάποιο λόγο στη Θεσσαλονίκη.  
Να αναφέρομε ότι το Μετόχι ακολουθεί το Αγιορείτικο τυπικό.  Ο Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, με διάκριση κατάφερε να επανέλθουν στην Εκκλησία οι αποσχισθέντες αδελφοί μας, λόγω του παλαιού ημερολογίου.  Με διάκριση και πολλή αγάπη κατάφερε να επανέλθουν οι αδελφοί μας, που λόγω του αδόκιμου ημερολογιακού ζήλου, αποσχίστηκαν από την Εκκλησία. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους τήρησης του Αγιορείτικου τυπικού, όταν έγινε Μετόχι της Μονής Γρηγορίου. 

Το αδιαχώρητο στον Ι.Ν. του Ευαγγελισμού και Αγίας Φωτεινής Υμηττού

Εορτή της Αγίας Φωτεινής εχθές όπου πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού και Αγίας Φωτεινής Υμηττού, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού ο οποίος προεξήρχε το πρωί της Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος υπό του Προϊσταμένου και των εφημερίων του Ιερού Ναού καθώς και κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο Ευαγγέλιο της εορτής και ευχαρίστησε δημοσίως τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεόκτιστο για την αποστολή των Ιερών Κειμηλίων στον ανωτέρω Ιερό Ναό της Ι. Μητροπόλεώς του.
Το απόγευμα στις 5.30 τελέστηκε το Μέγα Απόδειπνο. Εν συνεχεία μίλησε στον κατάμεστο Ιερό Ναό ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης σχετικά με την Αποκάλυψη, τα όσα έζησε στο ταξίδι του στην Σουηδία και το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον στην Ελλάδα. Μετά την ομιλία ο Γέροντας τέλεσε τον μικρό αγιασμό με το Τίμιο Ξύλο. Ο κόσμος στην κυριολεξία κρεμιόταν από τον γυναικωνίτη, ενώ αρκετοί από τους πιστούς βρισκόντουσαν και έξω από τον Ιερό Ναό. Παρά την βροχή και το τσουχτερό κρύο οι πιστοί προσήλθαν για να προσκυνήσουν τα Ιερά Κειμήλια που βρίσκονται στον Ιερό Ναό και θα παραμείνουν μέχρι και τις 4 Μαρτίου το απόγευμα, για να ακούσουν τον θείο λόγο και να πάρουν και τον αγιασμό που τελέστηκε υπό του Καθηγουμένου. Τέλος να τονίσουμε ότι μετά τον Αγιασμό ο Γέροντας Νεκτάριος σταύρωσε με το Τίμιο Ξύλο έναν έναν όλους τους πιστούς.
Το Σαββάτο το απόγευμα στις 5.30 θα τελεστεί το Μέγα Απόδειπνο και στην συνέχεια θα ομιλήσει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης ο οποίος βλέποντας αυτές τις ημέρες την δίψα του κόσμου για πνευματική τροφή, υποσχέθηκε στον κόσμο ότι θα φέρει το καλογερικό σκουφάκι του Αγίου Νεκταρίου για να το προσκυνήσουν οι πιστοί και το οποίο για ευλογία θα το φορέσει στα κεφάλια τους.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

...Μεγάλη ἡ μετάνοια!... - π. Αθανάσιος Μηνάς

 «ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει» (Ματθ., 12:30)

...Μεγάλη  ἡ  μετάνοια!...

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ
«Χριστοῦ προφήτης τε καὶ Ἀπόστολος, Ἄγγελός τε καὶ Πρόδρομος τῆς θείας σαρκώσεως, Βαπτιστὴς καὶ Ἱερεὺς καὶ Μάρτυς πιστός, κήρυξ τε τοῖς ἐν ᾅδου, σὺ ἐχρημάτισας, καὶ τοῖς παρθενεύουσι κανών, καὶ τῆς ἐρήμου βλαστός.» (Τροπάριο θ’ὠδῆς, ΚΔ’Φεβρ.)  «Ἀπεστάλη βοῶντος φωνὴ ὁ Πρόδρομος, ταῖς ἐρήμοις καρδίαις, τὴν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πίστιν εὐσεβῆ, ἐγκεντρίζων τοῦ ὄντως Θεοῦ, ὅν ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».
Μεγάλη ὄντως ἡ μετάνοια ! Ἀρχή καί τέλος τῆς κατά Χριστόν διαγωγῆς εἶναι ἡ μετάνοια, γι’αὐτό καί ὁ Πρόδρομος τοῦ Κυρίου καί Βαπτιστής, ὡς ἀρχή τῆς κατά τόν Χριστό διαγωγῆς «κήρυττε μὲ τοὺς λόγους, μετανοεῖτε· γιατί πλησίασε ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ.,’κεφ.γ’,στ.2). Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἡ τελειότητα κάθε καλοῦ, ἔλεγε τό ἴδιο στό κήρυγμά Του (Ματθ., κεφ.θ’,στ.13). Μετάνοια δέ, εἶναι τό νά μισήσῃ κάποιος τήν ἁμαρτία καί ν’ἀγαπήσῃ τήν ἀρετή(τίς ἐντολές), νά ἐκκλίνῃ ἀπό τό κακό καί νά ἐκτελέσῃ τό ἀγαθό.

Ομιλία του αρχιμ. Αντωνίου Στυλιανάκη στη Σχολή Γονέων στο Αγρίνιο

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι στην εκδήλωση της Σχολής Γονέων που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:30’ στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου θα μιλήσει ο πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Αντώνιος Στυλιανάκης. Το θέμα που θα αναπτύξει είναι: «Μικρά και μεγάλα μυστικά της έγγαμης ζωής».

Ο πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Αντώνιος Ι. Στυλιανάκης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής (1984) του Α.Π.Θ. και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά και τη Θεολογία.

Συνεχίζεται η μεγάλη προσέλευση του κόσμου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινή Υμηττού,

Μέρα με τη μέρα συνεχίζεται με αυξανόμενους ρυθμούς η προσέλευση των πιστών στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινή Υμηττού, (κάποιες φορές η αναμονή στην ουρά ξεπερνά τα 45 λεπτά), για να προσκυνήσουν το Τίμιο Ξύλο και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως και Σεραφείμ του Σάρωφ. Τα Ιερά Κειμήλια βρίσκονται από τις 21 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό και θα παραμείνουν έως τις 4 Μαρτίου. 
Την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου ο Ιερός Ναός γέμισε από πιστούς που προσήλθαν να προσκυνήσουν τα Ιερά Κειμήλια με σκοπό να πάρουν δύναμη για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να ακούσουν ομιλία και να σταυρωθούν ένας ένας με το Τίμιο Ξύλο από τον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη.
Όπως και την Δευτέρα έτσι και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο Ναός ήταν κατάμεστος από πιστούς που προσήλθαν για να πάρουν δύναμη από τους Αγίους, να πάρουν την ευλογία από το Ιερό Ευχέλαιο που τελέστηκε καθώς και να ακούσουν πνευματικούς λόγους από τον Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Αρχιμ. Καλλίνικο Νικολάου.
Σήμερα  Πέμπτη 26 Φεβρουρίου εορτή της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός όπου το πρωί στις 7.00 θα τελέσθηκε   Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 5.30 θα τελεστεί η Ακολουθία του μικρού αγιασμού με το Τίμιο Ξύλο και στην συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη με θέμα: "Εμπειρίες από το ταξίδι μου στη Σουηδία".


Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

“Το σημείο του Λαζάρου”: όταν κινούνται οι νεκροί… - Νικόλαος Στανίτσας


Κατά την διάρκεια των τριάντα τελευταίων ετών έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ασυνήθιστων κινήσεων σε εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς λίγα, συνήθως, λεπτά μετά την αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα και την τέλεση της δοκιμασίας της άπνοιας.
Στο δημοσίευμα της επιτροπής του Harvard το έτος 1968 αναγράφεται μεταξύ των άλλων κριτηρίων για τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου η έλλειψη ύπαρξης κινήσεων (αυτόματων και προκλητών) και η μη ύπαρξη αντανακλαστικών68. Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του εγκεφαλικού θανάτου σύμφωνα με την Ad-Hoc επιτροπή της ιατρικής σχολής του Harvard καθορίστηκαν από τον καθηγητή Raymon Adams69 και περιλάμβαναν την μόνιμη κατάσταση της πλήρους αδυναμίας πρόσληψης ερεθισμάτων και της πλήρους αδυναμίας απόκρισης στα ερεθίσματα. Κατά συνέπεια όλες οι αυτόματες κινήσεις και τα εκλυόμενα αντανακλαστικά πρέπει να είναι απόντα στην κατάσταση του εγκεφαλικού θανάτου.70
Η αντίστοιχη όμως επιτροπή του 1981, η οποία καθιέρωσε την έννοια του «ενιαίου» («uniform») ορισμού του θανάτου σχολίαζε ότι η δραστηριότητα του περιφερικού, νευρικού συστήματος και των αντανακλαστικών του νωτιαίου μυελού είναι δυνατόν να επιμένουν μετά τον θάνατο.71

Ο Χριστὸς εἶνε τὸ φῶς ποὺ «φαίνει πᾶσι» - Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

Δὲν ἀρκεῖ, ἀδελφοί μου, νὰ λέμε μόνο μέσα στὸ ναὸ καὶ ν᾽ ἀ­κοῦ­με στὴν Προ­ηγιασμένη ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε τὸ φῶς ποὺ «φαίνει πᾶσι», ποὺ φωτίζει δηλαδὴ ὅλους. Ὁ ἴδιος στὴν Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία ζητάει ἀπὸ τὰ παιδιά του· «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶνἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐντοῖς οὐ­ρανοῖς» (Ματθ. 5,16). Θέλει, καθένας ἀπὸ μᾶς νὰ γινώμαστε ἀφορμὴ νὰ δοξάζεται ὁ οὐράνιος Πατέρας ἀ­πὸ ἐκείνους ποὺ θὰ βλέπουν τὰ κα­λὰ ἔρ­γα μας, τὴν συνεπῆ καὶ ἐνάρετη ζωή μας.  

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

Η ΤΕΛΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ - π. Αρσένιος Κατερέλος

Μέγιστο προνόμιο στόν νθρωπο εναι προσευχή. Καί προσευχή σημαίνει νάτασι στόν ορανό καί διάλογος καί προσωπική πικοινωνία μας μέ τόν Θεό. ς πρός τήν ποιότητά της, εναι συνουσία μετά το Θεο, φ σον συνάπτεται νθρωπος μετά τόν Θεό, δηλαδή μέ τίς κτιστες θεϊκές νέργειες.
Δέν πρέπει μως νά ξεχνμε τι προσευχή εναι μία πό τίς ντολές. Καί βέβαια, εναι πό τίς πιό βασικές. Μέ τήν προσευχή βελτιωνόμαστε στήν τήρησι τν ντολν. λλά καί ντίστροφα μέ τήν τήρησι τν ντολν προαγόμαστε στήν προσευχή. προσευχή εναι καθρέφτης τς λης πνευματικς μας πορείας. Καί γιά νά γίνη επρόσδεκτη πό τόν Θεό, πρέπει κατά τό λιγώτερο περισσότερο, νά τηρηθον πωσδήποτε κάποιες προϋποθέσεις.