Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος


 Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
 κ.κ. Χρυσοστόμου

Ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι μεγάλη καί θαυμαστή, διότι κατ’ αὐτήν, κατῆλθε τό Πανάγιον Πνεῦμα, ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν καί ἐκάθησε ἐφ’ ἕνα ἕκαστον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ἐφώτισε αὐτούς καί τούς κατέστησε θεοκήρυκας.
 Μέ τήν χάρη καί τήν δύναμη τοῦ Παρακλήτου  κατά τήν ἐπαγγελία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐδίδαξαν στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης καί ἵδρυσαν τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες, ἀφοῦ μέ τόν πύρινο καί θεόπνευστο λόγο τους ὡδήγησαν εἰς Θεογνωσίαν τούς εὑρισκομένους εἰς τήν πλάνην καί τό σκότος τῆς ἀγνωσίας καί εἰδωλολατρείας.
 Στό Σύμβολο τῆς πίστεως, τό «Πιστεύω», ὅπως εἶναι γνωστό σέ ὅλους, ὁμολογοῦμε καί διακηρύττομε τήν πίστη μας, εἰς Μίαν Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν.
 Θά σταθῶ ἰδιαιτέρως στόν ὃρο «Ἀποστολική», προκειμένου νά γνωρίζουν, ὅσοι τυχόν ἀγνοοῦν, τό βάθος αὐτῆς τῆς ὁμολογίας.
 Ἡ Ἐκκλησία, ἡ Μία, Ἁγία καί Καθολική, ἡ Ὀρθόδοξος δηλαδή Ἐκκλησία, γιατί ἄλλη Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει, εἶναι Ἀποστολική γιά τούς ἑξῆς λόγους.
Πρῶτον, διότι οἱ Ἐπίσκοποί της εἶναι διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἄν δηλαδή ξεκινήσωμε ἀπό τόν σημερινό Ἐπίσκοπο, π.χ. τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί γυρίσωμε πρός τά πίσω, θά φθάσωμε μέχρι τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί ἐν προκειμένῳ μέχρι τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.

Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταὶ χαρᾶς ἐπλήσθησαν,


 Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταὶ χαρᾶς ἐπλήσθησαν, 
καὶ θάρσος ἔλαβον, οἱ πρῴην δειλιῶντες, 
ὡς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον σήμερον ἐξ ὕψους,
 κατῆλθεν ἐπὶ τὸν οἶκον τῶν Μαθητῶν, 
καὶ ἄλλος ἄλλα ἐλάλει πρὸς τοὺς λαούς· 
γλῶσσαι γὰρ διεσπάρησαν, ὁρώμεναι ὡσεὶ πυρός, 
καὶ τούτους οὐ κατέφλεξαν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐδρόσισαν.

Πεντηκοστή σημαίνει αλλαγή καρδιάς - π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος

Όλοι μας θεωρούμε ότι η Εκκλησία είναι ένας κατεστημένος θεσμός που εκφράζεται με τους παπάδες, τους δεσποτάδες, ή τον Αρχιεπίσκοπο! Μεγάλο λάθος! Η Εκκλησία του Χριστού είναι το μυστήριο του Σώματος του Χριστού, τα μέλη του οποίου είμαστε ΟΛΟΙ εμείς διά του Βαπτίσματος. Κάθε βαπτισμένος είναι μέλος του Σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Μα εγώ δεν έχω σχέση με την Εκκλησία και δεν μετέχω στη ζωή της, θα μού πεις. Λάθος σου! Όμως ακόμα και έτσι είσαι μέλος της Εκκλησίας, μέλος που νοσεί ίσως, αλλ᾿ όμως μέλος. Όπως στο φυσικό μας σώμα αποτελεί μέλος του και το πόδι και το δόντι, ακόμα και αν πονούν ή αν για κάποιο λόγο δεν τα αισθανόμαστε! Το να είναι κανείς χριστιανός σημαίνει να ανήκει στην κοινότητα της Εκκλησίας. Χριστιανός σημαίνει "κοινή ζωή" ἐν Χριστῷ. Ο Χριστός ο ίδιος ανήκει στην κοινότητα αυτή, ως κεφαλή της και Κύριός της. Η ενότητα αυτή πραγματοποιείται και φανερώνεται κυρίως στα Μυστήρια του Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας.
Μόνο με αυτά τα Μυστήρια ξεπερνούμε τα ανθρώπινα μέτρα μιας ομάδας ή ενός συλλόγου, και μπαίνουμε στο μέγα μυστήριο της Εκκλησίας. Μέσα από τα μυστήρια, οι χριστιανοί ενσωματώνονται στον Χριστό και ο Χριστός μένει με αυτούς. Και ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός ιερέας της Εκκλησίας. Αυτός τελεί τα πάντα με τα χέρια των Αρχιερέων και των Ιερέων. Η αναξιότητα των κληρικών σε τίποτε δεν ζημιώνει και δεν ελαττώνει τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Άλλωστε όλοι είμαστε ίσοι μέσα στην Εκκλησία, όπως τα κύτταρα του οργανισμού του ανθρώπου, έστω και αν κάποια έχουν διαφορετική δομή. Οι κληρικοί είναι πατέρες μας πνευματικοί, και ο Αρχιερέας κάθε τόπου είναι η ορατή συνέχεια των αγίων Αποστόλων και ο σύνδεσμος με την παγκόσμια Εκκλησία. Χωρίς αρχιερέα δεν μπορεί να υπάρξει Εκκλησία.

EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS
Αποστολικό ανάγνωσμα
Κυριακής της Πεντηκοστής
(Πραξ. β' 1-11)
Από τα μεγαλύτερα γεγονότα τής πίστεώς μας σε Παγκόσμια κλίμακα είναι το γεγονός τής Πεντηκοστής. Δηλ. η έλευσις του Αγίου Πνεύματος και η ίδρυσις της Εκκλησίας τού Χριστού.
Κατά την ημέρα αυτή οι μαθητές τού Χριστού “επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου”. Εφωτίσθηκαν και έλαβαν τα εφόδια της χάριτος για να γίνουν οι διδάσκαλοι πάσης τής οικουμένης    και φυσικά οι πρώτοι ιερουργοί των μυστηρίων τής σωτηρίας που κατά αποκλειστικό τρόπο κατέχει η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Ήδη όμως με την καταγραφή των χαρακτηριστικών αυτών περάσαμε στο θέμα μας που είναι η Εκκλησία.
Και προβάλλει το ερώτημα τι είναι Εκκλησία;
Εκκλησία είναι το Σώμα τού Χριστού που κεφαλήν του έχει τον ίδιο τον Χριστό και μέλη αυτού τού Σώματος είναι οι βαπτισμένοι και πιστεύοντες στην θεότητα του Χριστού και σε ό,τι ακριβώς διδάσκει αυθεντικώς η Εκκλησία, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Όπου ευρίσκονται τα μέλη τού Σώματος συγκεντρωμένα “ομοθυμαδόν επί το αυτό”, όπως οι Απόστολοι κατά την ημέρα τής Πεντηκοστής για να λατρεύσουν ορθώς τον Θεό και να δεχθούν την χάριν Του διά των ιερών μυστηρίων, εκεί έχουμε “Εκκλησίαν Θεού ζώντος”. Εκεί ευρίσκεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, εκεί ο Πατήρ, εκεί και το Πνεύμα το Άγιον, για να φωτίσει και αγιάσει τους πιστούς. Ακριβώς εκεί με κέντρο τη θεία λατρεία οι Ορθόδοξοι πιστοί καταρτίζονται σε Σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 29-05-2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἁγίας ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοδοσίας καί τῆς ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Θεοδοσίας τῆς ΚΠολιτίσσης, τήν Παρασκευήν, 29ην Μαΐου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντων Ὁμογενῶν καί Ὁμοδόξων κατά τήν Ἅλωσιν τῆς ΚΠόλεως.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Σάββατο 30 Μαΐου 2015

Ὤ χάρις! ὤ ἐνέργεια! ὤ πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - Ἁγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης

Ὤ χάρις! ὤ ἐνέργεια! ὤ πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖον ὅταν μίαν φοράν ἀνάψῃ τήν καρδίαν, τούς λαγῳούς κάμνει λέοντας, τούς ἀδυνάτους δυνατούς, τούς ἀσόφους σοφούς, τούς πηλίνους κατασκευάζει πυρίνους καί τούς πρῴην ἀνδριάντας μεταβάλλει εἰς ἄνδρας τελείους. Καί τοῦτο εἶναι ἐκεῖνο ὅπου ὁ Θεός ὑπεσχέθη νά δώσῃ διά τοῦ Προφήτου Μιχαίου λέγων· «οὐκ ἔσται ὁ ἐπακούων αὐτῶν, ἐάν μή ἐγώ ἐμπλήσω ἰσχύν ἐκ Πνεύματος Κυρίου» (Μιχ. γ´ 8).

Ἁγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επισκέφθηκε ο επικεφαλής του Ποταμιού

(Φωτογραφία:  Eurokinissi ) 
Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η συνάντηση του επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρου Θεοδωράκη, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο Φανάρι.
«Ο Πατριάρχης ξεπερνά τα όρια, όχι μόνο του Πατριαρχείου αλλά και του Ελληνισμού. Πάντα στις συναντήσεις μου στο εξωτερικό και στο κέντρο της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες, μπορώ να διακρίνω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπικότητά του», είπε ο επικεφαλής του Ποταμιού, προσθέτοντας ότι ο κ. Βαρθολομαίος είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας.
«Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο και θα πρέπει να συνταχθούμε πίσω από κάποιες αρχές που θα φέρουν ανάπτυξη στη χώρα. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα. Η οικονομική δυσπραγία και η οικονομική κατάρρευση πολλές φορές φέρνει και άλλα τινά. Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη περιοχή γεωπολιτικά και υπάρχει ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη η οποία θα σημάνει ενδυνάμωση του ρόλου μας, στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο κ. Θεοδωράκης.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

«ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ» ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ - Αθανάσιος Κοτταδάκης


«ΕΡΓΑ  ΚΑΙ  ΛΟΓΙΑ»  
ΤΩΝ   ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ  ΤΗΣ   ΑΛΩΣΗΣ

ΑΘ.  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

   
   11 Μαϊου του 330  μ. Χ., περιχαρής ο Μέγας Κωνσταντίνος, εγκαινιάζει την πολύ μεγαλύτερη πόλη, που έχτισε με υπόδειξη του Θεού στη θέση τους αρχαίου Βυζαντίου- «Τοῖς τοῦ Θεοῦ λόγοις πεισθεὶς, τὴν πρὶν Βυζάντιον προσαγορευομένην εἰς εὐρυχωρίαν ἐκτείνας, μεγίστοις τείχεσι περιέβαλε» -ΣωζομενούΕ.Ι.2,3. «Ίσην τε τῇ βασιλευούσῃ ῾Ρώμῃ ἀποδείξας, Κωνσταντινούπολιν δε μετονομάσας, χρηματίζειν ‘δευτέραν ῾Ρώμην’ νόμῳ ἐκύρωσεν…», προωθεί ο εκκλ. ιστορικός Σωκράτης, ενώ με την προσθήκη, «ἐν ταύτῃ τῇ πόλει, δύο μὲν οἰκοδομήσας ἐκκλησίας, μίαν ἐπωνόμασεν Εἰρήνην, ἑτέραν δὲ τὴν τῶν ᾿Αποστόλων ἐπώνυμον» - Ε.Ι.1,16- επισημαίνει ότι, από δω αρχίζει η χριστιανική πολιτισμική παρέμβαση και παρουσία στην ιστορία.

     Μια πολιτισμική παρέμβαση και παρουσία, που έμελλε να κρατήσει χίλια εκατόν είκοσι τρία χρόνια και δεκαοκτώ ημέρες! Τη δέκατη ένατη, που είναι η αποφράδα Τρίτη, 29 Μαϊου 1453, η Κωνσταντινούπολη θα έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Μαζί, με το γύρω από τα τείχη της απολειφάδι εδάφους του άλλοτε μεγάλου Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, που είχαν αφήσει οι όχι σπάνιες δυναστικές έριδες, και η εξ αρχής δυτική επιβουλή, ιδιαίτερα όταν η καρδιά του άρχισε να κτυπά σε ρυθμό ελληνικού πνεύματος. Αυτή τη μέρα, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τελευταίος  Έλληνας αυτοκράτορας, μαχόμενος γενναία πάνω στα τείχη, και όταν «ην μονώτατος αποληφθείς», και πέφτοντας ηρωικά ως κοινός στρατιώτης μπρος στην Πύλη του Αγίου Ρωμανού, «θα αναδειχτεί Μέγας γι αυτή τη μαρτυρική θυσία του, όσο και ο ιδρυτής της για την ιδιοφυία του»!
      Στο κείμενο που ακολουθεί προσεγγίζουμε τις δραματικές και μεγάλες ώρες του Ελληνισμού και της ανθρωπότητας, από «έργα και λόγια» του τελευταίου Έλληνα Αυτοκράτορα και του Πορθητή, αντλημένα από ιστορικούς της Αλώσεως, οριακά στίγματα δυο κόσμων, που στέκονταν -και στέκονται- ο ένας στους αντίποδες του άλλου. Κοινωνούμε με λόγο και έργο υπέροχων Ελλήνων ενδιαφέρον και επίκαιρο. 

Γι' αυτό η «Πόλις εάλω» αλλά και ζή. - Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

Μετά την άλωση της Πόλης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέπτυξε μεγάλη δράση, ο δέ Οικουμενικός Πατριάρχης έγινε ο εθνάρχης και μάρτυρας του Γένους μας. Μέσα στην οργάνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παρά τα προβλήματα που ανεφύησαν, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποδείχθηκε ο συνεκτικός δεσμός όλων των άλλων Πατριαρχείων και κράτησε αναμμένη την φλόγα της πίστεως, της θεολογίας και της κοινοτικής ζωής. Η Εκκλησία ως μαρτυρική ανέδειξε νεομάρτυρες και πολλοί Πατριάρχες και Επίσκοποι ανεδείχθησαν μάρτυρες στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Τό πνεύμα του ρωμαίϊκου πολιτισμού επέζησε και επιζή. Καί το σημαντικότερο είναι ότι ακόμη και σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η πρωτόθρονη Εκκλησία, που προεδρεύει και αναλαμβάνει υπεύθυνες αποστολές και πρωτοβουλίες για την διατήρηση της ενότητος των Ορθοδόξων Εκκλησιών, και με αυτόν τον τρόπο μάς υπενθυμίζει ζωντανά και δυναμικά την για χίλια χρόνια λάμψασα Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Ουκ εάλω η ρίζα ουκ εάλω το φως! - Νικηφόρος Βρεττάκος


«Ουκ εάλω η ρίζα
ουκ εάλω το φως!
ουκ εάλω η βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων»


Νικηφόρος Βρεττάκος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 28-05-2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Κατσιάρα, Διευθυντοῦ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Μουσικολ. κ. Δημήτριον Νεραντζῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Ἀποστόλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Τήνου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας καί τοῦ υἱοῦ των Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ, ἐκ Λονδίνου. 
Τόν Ἐξοχ. Δρα κ. Asaf Hajiyev, Καθηγητήν, Γεν. Γραμματέα τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Παρευξεινίων Χωρῶν, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Akkan Suver, Προέδρου τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Marmara».
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Κωνσταντέλλον, Δήμαρχον Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Πρίφτη καί τῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Μαράντου. 

Πάρθεν η Ρωμανία


Πάρθεν η Ρωμανία

Έναν πουλίν, καλόν πουλίν εβγαίν' από την Πόλην°
ουδέ στ' αμπέλια κόνεψεν ουδέ στα περιβόλια,
επήγεν και-ν εκόνεψεν α σου Ηλί' τον κάστρον.
Εσείξεν τ' έναν το φτερόν σο αίμα βουτεμένον,
εσείξεν τ' άλλο το φτερόν, χαρτίν έχει γραμμένον,
Ατό κανείς κι ανέγνωσεν, ουδ' ο μητροπολίτης°
έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρχεται κι αναγνώθει.
Σίτ' αναγνώθ' σίτε κλαίγει, σίτε κρούει την καρδίαν.
"Αλί εμάς και βάι εμάς, πάρθεν η Ρωμανία!"
Μοιρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρια
κι ο Γιάννες ο Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπιέται,
-Μη κλαίς, μη κλαίς Αϊ-Γιάννε μου, και δερνοκοπισκάσαι
-Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία 'πάρθεν.
-Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.


Δημοτικό τραγούδι του Πόντου

ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ Η ΘΑΛΑΣΣΑ - Βασίλη Χαραλάμπους


 ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ Η ΘΑΛΑΣΣΑ

                              Του Βασίλη Χαραλάμπους

Εκεί στην Προποντίδα σ΄ έναν γρίπον παλαιόν
μεσοκαλόκαιρο στο φεγγαρόφωτο
με φίλεψε ο γέρο Κωνσταντής
ρωμιός ψαράς από τους παλαιούς
με λακέρδες και τζήρους
κι ίσαμε να τελειώσουμε κείνο ψιλολόγημα
γιόμισε η καλαθιά
σκουμπριά, παλαμίδες, λοφάρια
γιόμισαν και τα δυο ολογάλανα
ρωμαίϊκα του μάτια δάκρυα.
Κι ύστερα έπιασε να μου λέει
τα ίδια και τα ίδια
για τις κτένες της Προποντίδας
πως συνήθειο τό’χαν από τα παμπάλαια χρόνια
να διαφεντεύουν τούτη των Ρωμιών τη θάλασσα .
Παραύστερα κοιτώντας τις ξενικές παντιέρες
που τόσο μας πληγώνουν
χαμογέλασε περίεργα σιγοψιθυρίζοντας
πως ετούτοι δω οι φερτοί
σαν τα ψάρια τα κοπαδιαστά
περαστικοί θε νά’ναι.

*γρίπος - ψαρόβαρκα
**λακέρδες – ψάρια παστά
***τζήροι – ξηραινόμενα ψάρια
****κτένες - οστρακοειδή
***** Στην Προποντίδα μεγάλο ψάρεμα γινόταν από τα περαστικά τα ψάρια τα λεγόμενα κοπαδιαστά


Από την ποιητική συλλογή «Γη άγνωρος»

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Ο Χριστός, θὰ βασιλεύῃ στοὺς πνευματικοὺς ναούς, ποὺ εἶνε οἱ καρδιὲς τῶν πιστῶν. - Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

Κάθε ἄνθρωπος ποὺ πιστεύει στὸ Χριστὸ εἶνε ἕνας πνευματικὸς ναός, τὸν ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ καταλύσῃ ἡ κακία τῶν ἀντιχρίστων. Αὐτοὶ μποροῦν νὰ γκρεμίζουν μόνο χειροποίητους ναούς.
Ἀλλὰ κι ἂν ἀκόμη ὑπο- θέσουμε, ὅτι ὁ διάβολος μὲ τὰ ὄργανά του κατορθώσῃ κάποτε νὰ γκρεμίσῃ ὅλους τοὺς ναοὺς ποὺ χτίζουν οἱ Χριστιανοί, καὶ πάλι ὁ Χριστός, ὡς κραταιὸς καὶ αἰώνιος βασιλεὺς τῶν καρδιῶν, θὰ βασιλεύῃ στοὺς πνευματικοὺς ναούς, ποὺ εἶνε οἱ καρδιὲς τῶν πιστῶν. 

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ, Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΕΧΘΗΚΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ - Βασίλης Χαραλάμπους

«Ήλθαν εις την Κύπρον πολλοί καλοί άνδρες από την Κωνσταντινούπολιν, και πολλοί καλογήροι» 
Λεόντιος Μαχαιράς

Του   Βασίλη Χαραλάμπους

Ο  Κύπριος χρονικογράφος του 15ου αι. Λεόντιος Μαχαιράς στο σύγγραμμά του «Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου», αναφερόμενος στη λύπη που δοκίμασε η βασίλισσα της Κύπρου Ελένη Παλαιολογίνα, όταν είχε μάθει για την  για την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους γράφει : «Και έχοντα και εις τους αυνγ΄ επήρεν ο άνομος Τούρκος την Πόλιν τη κη΄ Μαΐου, εποίκεν μεγάλην λύπην η άνωθεν ρήγαινα εις την Κύπρον· και ήλθαν εις την Κύπρον πολλοί καλοί άνδρες από την Κωνσταντινούπολιν, και πολλοί καλογήροι, και δια να τους αναπάψη, επήρεν τον Άγιον Γεώργιον τον επονομαζόμενον Μάγκανα και έκτισεν και εποίκεν τους μοναστήριν, και εχάρισεν χωργιά και πολλές ρέντες, δια να μνημονεύγεται».
Είναι ιστορικό γεγονός ότι στην Κύπρο κατέφυγαν πολλοί πρόσφυγες από τα μέρη της Κωνσταντινούπολης, μετά  την άλωσή της από τους Τούρκους.
Παρενθετικά να αναφέρομε ότι η βασίλισσα της Κύπρου Ελένη Παλαιολογίνα, ήταν κόρη του δεσπότη του Μωριά Θεοδώρου Β΄ Παλαιολόγου και σύζυγος του Φράγκου βασιλιά της Κύπρου Ιωάννη Β΄ Lusignan.

Ο χριστιανός οφείλει να είναι ευγενής προς όλους. - Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Ο χριστιανός οφείλει να είναι ευγενής προς όλους. Τα λόγια και τα έργα του να αποπνέουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην ψυχή του, ώστε να μαρτυρείται η χριστιανική του πολιτεία και να δοξάζεται το όνομα του Θεού.  

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Εξ' αφορμής της εκλογής του π. Γερασίμου Φωκά σε Μητροπολίτη Κεφαλληνίας, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, προέβει στην ακόλουθη δήλωση στο ειδησεογραφικό site thebest.gr των Πατρών.
«Είχε πάντοτε μεγάλη αγάπη και κλίση προς τον Θεό και την εκκλησία. Εξελέγη νέος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας ο π. Γεράσιμος, ο επί σειρά ετών Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως του νησιού, ο οποίος είναι αγαπητός στους ιερείς και του κατοίκους του νησιού και στους λοιπούς Κεφαλλήνες όπου αυτοί κατοικούν. Διακρίνεται για τον ζήλο και την πνευματικότητα του, την βαθιά πίστη και αγωνιστικότητα του και πάντοτε όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό της τοπικής εκκλησίας.

Επίσης ο Γεράσιμος Φωκάς γνωρίζει εκ του πλησίον τα θέματα και προβλήματα της Μητροπόλεως Κεφαλληνίας και διαδέχεται τον αοίδιμο Μητροπολίτη πρώην Κεφαλληνίας κυρό Σπυρίδωνα, έναν ιεράρχη που άφησε αγαθή μνήμη και σπουδαίο έργο, που λειτούργησε με αγάπη και ενωτικά και είχε μία λαμπρά και πολύχρονη αρχιερατεία για τριάντα και πλέον χρόνια»

Έκθεση της Σχολής Αγιογραφίας Αγρινίου

 Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας σας προσκαλεί στην Έκθεση της Σχολής Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου θα παρουσιαστούν έργα των μαθητών με γενικό θέμα ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ.
Την Έκθεση θα εγκαινιάσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου και ώρα 19:30’ το απόγευμα στον εκθεσιακό χώρο του Δήμου Αγρινίου (παλαιά αγορά) στην οδό Σκαλτσοδήμου.
Η λειτουργία της θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ενώ θα παραμένει ανοιχτή κατά τις ώρες 10:00’ – 13:00’ και 18:00’ – 21:00’.

Ορθόδοξος Τοποθέτησις - Μιχαήλ Γ. Αγγελίδης

 Ορθόδοξος Τοποθέτησις
διατυπωθείσα εις την ακόλουθον επιστολήν μου:

Εκφράζω εγκάρδιον ευχαριστίαν δια την προς εμέ ιατρικήν προσφοράν σας, και τιμητικώς συνοδεύουν αυτήν δύο βιβλία μου «Οσμή Ευωδίας πνευματικής, Τόμος Α΄ και Β΄» καθώς και βιβλίδια «Πατέρες Πρωτοχριστιανικής περιόδου τι αναφέρουν δια ιατρούς και ιατρικήν.»
Κατ΄ ουσίαν η ιατρική είναι δίδυμη αδελφή της Θεολογίας. Και αι δύο θεόθεν επιδιώκουν την διάγνωσιν, πρόληψιν και καταπολέμησιν ασθενειών και αμαρτημάτων, προς εξυγείανσιν του διφυούς ψυχοσωματικού ανθρώπου. Τούτο επιβεβαιώνει η φοίτησις του Μ. Βασιλείου και του Γρηγορίου εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών προς εκμάθησιν της φιλοσοφίας και μάλιστα ο Μ. Βασίλειος  ησχολήθει και με την ιατρικήν επιστήμην, παρακολουθήσας σχετικά με αυτήν μαθήματα.
Κατά τον Ευσέβιον Καισαρείας οι Τρεις Ιεράρχαι ήσαν «Έλληνες εξ Ελλήνων και τα Ελλήνων φρονούντες», και συγχρόνως άριστοι γνώσται των δογμάτων της Ορθοδοξίας. Όθεν κατάλληλοι προς σύζευξιν Ελληνισμού και Χριστιανισμού, εξ ης προήλθεν ο Ελληνο-χριστιανικός Πολιτισμός των κρατών της Ευρώπης και της Αμερικής.

Ὁ κόσμος αὐτός εἶναι ἔρημος καί μοναξιά.- Κώστας Τσιρόπουλος

 Ἡ διδαχή τοῦ Χριστοῦ εἶναι σαφής: στό κόσμο αὐτό θά ἔχουμε θλίψεις, θά ζοῦμε σ’ ἐξορία, θά μᾶς μισοῦν καί θά μᾶς καταδιώκουν. Πρέπει νά σφίγγουμε τή καρδιά μας, ν’ ἀντέχουμε τίς δοκιμασίες χωρίς νά ἐκπλησσόμαστε, χωρίς ν’ ἀδημονοῦμε, ἀκόμα κι ὅταν πρόκειται γιά δοκιμασίες καί πίκρες ἀπροσδόκητες, πού προέρχονται ἀπό «ἐν Χριστῷ» ἀδελφούς μας, ἀπό ἐκείνους πού θά ἔπρεπε νά μᾶς βοηθούv μέ τήν ἀγάπη καί τήν εὐλογητή ἐπιείκειά τους. Ὁ κόσμος αὐτός εἶναι ἔρημος καί μοναξιά. Καί μονάχα ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει τήν ἀντοχή νά ζοῦμε, ν’ ἀγαποῦμε τούς ἄλλους καί μάλιστα τούς ἐχθρούς μας, νά πράττουμε τό καλό, ὁ καθείς κατά τό μέτρο τῆς δωρεᾶς πού ἔλαβε, καί νά προσκαρτεροῦμε τήν ὥρα πού θ’ ἀστράψει ἐμπρός μας ὁ Θεός σέ ὅλη του τή δόξα.  

Κώστας Τσιρόπουλος

Νὰ ἔχουμε μεταξύ μας ἐπικοινωνία μὲ εἰλικρίνεια - Στάρετς Βαρσανούφιος

Ὁ ἐχθρὸς τὸ φθονεῖ, ὅταν μας βλέπῃ νὰ ἔχουμε μεταξύ μας ἐπικοινωνία μὲ εἰλικρίνεια καὶ ἀγάπη ἐν Χριστῷ. Καὶ προσπαθεῖ νὰ σπείρῃ ἔχθρα καὶ διχόνοια ἐπειδὴ μισεῖ τὸ καλό... Ἡ καλή μας πράξη νὰ φανερώνωμε τοὺς λογισμούς μας ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, θὰ διαλύση τὴν κακία του.   
 Στάρετς Βαρσανούφιος 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 27-05-2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἴμβρον

Τήν Παρασκευήν, 22αν Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τό Τρισάγιον ἐν τῇ Χερσονήσῳ τῆς Καλλιπόλεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ κατά τόν Α´ Παγκόσμιον πόλεμον πεσόντων, διεπεραιώθη εἰς Ἴμβρον ἔχων ὡς συνέκδημον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα ἐλθόντα ἐπί τούτῳ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου ὑπεδέχθησαν τόν Πατριάρχην ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πολλῶν πιστῶν αὐτοῦ. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, ἀφοῦ προηγουμένως ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἱεράρχαι καί οἱ συνοδοί αὐτῶν παρηκολούθησαν τήν ὑπό μαθητῶν τῆς ἐν τῇ Πόλει Ζαππείου Σχολῆς δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ φιλοξενούμενος ἅγιος Ξάνθης καί ὁ Πατριάρχης.
Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 23ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρέστησαν εἰς τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τῶν ἔργων τῶν Ρωμηῶν Ἀρχιτεκτόνων τῆς Πόλεως ἐν τῇ Δημοτικῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Νήσου, καθ᾿ ἅ ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας.

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Εγκαίνια του Ιερού Ναού Μεγάλου Βασιλείου του Γηροκομείου Αγρινίου της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου.

 Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 τελέσθηκαν κατά την Εκκλησιαστική τάξη τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Μεγάλου  Βασιλείου του Γηροκομείου Αγρινίου της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου.
Τα Εγκαίνια με ιεροπρέπεια και κατάνυξη τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος και ομίλησε επίκαιρα τόσο το εσπέρας της 23ης Μαΐου κατά την κατάθεση των Αγίων Λειψάνων, όσο και το πρωί της επόμενης ημέρας, Κυριακής 24 Μαΐου, κατά την Τελετή των Εγκαινίων. Τα της ιεράς Ακολουθίας των Εγκαινίων τελούμενα εξηγούσε αναλυτικά στους, -από πολύ πρωί προσελθόντες, προσευχόμενους- πιστούς ο Αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης.
Εκτός των κληρικών που έλαβαν μέρος, στο Ιερό Βήμα ήταν συμπροσευχόμενος ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας. Το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Ενώσεως παρέθεσε γεύμα. 


ἐγκαίνια Ἁγίου Βασιλείου (στό γηροκομεῖο)

Τήν περασμένη Κυριακή 24 Μαΐου 2015 ὁ σεβασμιώτατος μητροπολίτης μας κ. Κοσμᾶς, συμπαραστατούμενος ἀπό ἀρκετούς κληρικούς, τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἀγίου Βασιλείου πού βρίσκεται ἐντός τοῦ γηροκομείου Ἀγρινίου. Ἡ ὅλη ἀκολουθία ἦταν λαμπρή, συνάμα ὅμως κατανυκτική. Μάλιστα, ὁ ἀρχιμ. π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης ἐξηγοῦσε δι’ ὀλίγων λόγων τά τελούμενα. Το ψαλτικό μέρος ἀποδόθηκε χορωδιακά ἀπό τούς: Χρῆστο Τόλια, Λεωνίδα και Γεώργιο Γαρουφαλῆ, Ἀθανάσιο Πετρόπουλο, Κωνσταντῖνο Νικολόπουλο, Δημήτριο Τσιβίλη, Ἀθανάσιο Ἀγγελάκη, Ἀνδρέα Φούκα. Στόν ἑσπερινό βοήθησε καί ὁ Ἰωάννης Γκιάφης. Οἱ φωτογραφίες πού παραθέτουμε μᾶς ἐδόθηκαν ἀπό τόν φίλο Μιχαήλ Νίνογλου.

ψάλσιμο κατα τη λιτανεία

τοποθέτηση Ευαγγελιστών 
 αναλόγιο Αγίου Βασιλείου στο γηροκομείο Αγρινίου.

 απόστολος εγκαινίων (ανάγνωση από φυλλάδα).

 Πηγή: Ψαλτωδία

Οἱ Ἅγιοι στήν θλίψη ἐδοκιμάσθηκαν - Εφραίμ Κατουνακιώτης

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι στήν θλίψη ἐδοκιμάσθηκαν καί ὄχι στήν χαρά. Καί ὁ Χριστός στούς μακαρισμούς, τήν θλίψη ἐμακάρισε καί ὄχι τήν χαρά.
Νά εὐχόμεθα ὁ Θεός νά μᾶς δίδει ὑπομονή καί ὄχι νά μᾶς πάρει τά βάσανα, γιατί αὐτά μᾶς πηγαίνουν στόν παράδεισο».

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Εις βόρβορον είμι καταποντιζόμενος έως τραχήλου - Αββάς Παύλος


Είπεν ο Αββάς Παύλος : 
«εις βόρβορον είμι
καταποντιζόμενος έως τραχήλου,
και κλαίω έμπροσθεν του Ιησού λέγων ̇
ελέησον με.

ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΗΓΑΠΗΣΑΣ ( Μερος 2ον ) - π. Ιωήλ ΚωνστάνταροςΑΛΗΘΕΙΑΝ ΗΓΑΠΗΣΑΣ ( Μερος 2ον ) - 
Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος

Έκτακτη Συνεδρία της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 26-5-2015

Έκτακτη Συνεδρία 
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας 
της Ελλάδος 26-5-2015


Από το intv.gr

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Συνέντευξη Αμβροσίου, πρώην Μητροπολίτη Κοζάνης

Συνέντευξη Αμβροσίου,
πρώην Μητροπολίτη Κοζάνης

EP.: Ποιο πιστεύετε πως είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα της Eκκλησίας;
AΠ.: Ο εαυτός της. Δεν ξέρει πώς να αιτιολογήσει την ύπαρξή της σε ένα κόσμο που αλλοτριώνεται συνεχώς απομακρυσμένος από κάποια ιδεώδη στερεότυπα, όπως π.χ. θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια.

EP.: Mιλάτε, δηλαδή, για κρίση ταυτότητας;
AΠ.: Aκριβώς. Eδώ, πρόκειται για αιφνίδια συνειδητοποίηση μιας εξέλιξης που άρχισε πριν αρκετούς αιώνες. Συγκεκριμένα: H Kαινή Διαθήκη μιλά για Eκκλησία-Σώμα Xριστού ή για τοπικές Eκκλησίες: Pώμης, Kορίνθου, Eφέσου κ.λπ. Σήμερα όμως έχουμε εντελώς άλλη κατάσταση: Έχουμε Eκκλησία Eλλάδος, Pωσίας, Σερβίας κ.λπ. Aν δηλώσω ότι ανήκω π.χ. στην «Eκκλησία του Xριστού», θα νομίσουν πως πρόκειται για ένα καινούριο θρησκευτικό σύλλογο που ιδρύθηκε πριν λίγα χρόνια στην Aθήνα.

EP.: Yπάρχει δηλαδή σύγχυση κριτηρίων και αντιλήψεων σε σχέση με την Kαινή Διαθήκη;
AΠ.: Bεβαίως. Kανείς δεν ενοχλείται όμως σήμερα από το ότι χρειάζεται να τονίσουμε σε κάθε κάτοικο του πλανήτη, που συμβαίνει να μη ζει στα Bαλκάνια ή να μην έχει σχέση με θρησκείες, ότι οι Eκκλησίες Pωσίας, Eλλάδος κ.λπ. είναι όλες ορθόδοξες, δηλαδή έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Aυτό το κοινό έπαψε προ πολλού να είναι αυτονόητο. Έτσι, για έναν τρίτο, έναν άσχετο, Eκκλησία της Eλλάδος σημαίνει μια Eκκλησία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του.

Απογευματινός καφές στην Ενορία Αγίας Μαρίνης Πατρών

 Έναν διαφορετικό τρόπο βρήκε η ενορία της Αγίας Μαρίνας ώστε να ενισχυθεί οικονομικά για την αποπεράτωση του ναού.
Περισσότεροι από 120 φίλοι και ενορίτες παρέστησαν στον απογευματινό καφέ όπου υπήρξε μικρή ευχαριστήρια ομιλία καθώς και ενημέρωση από τον π. Παναγιώτη για τις δραστηριότητες της ενορίας. Οι παρευρισκόμενοι απήλαυσαν το είδος του καφέ που ήθελαν, συνοδευόμενο από διάφορων ειδών πίτες και γλυκά, τα οποία είχαν φτιάξει οι κυρίες της ενορίας.
Ακολουθήσε χορός από τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου Μακρυγιάννη και στο τέλος είχαν τη δυνατότητα συμμέτοχης και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι.
Το γεγονός αυτό βοήθησε ώστε να γνωριστούν και να συνδεθούν οι ενορίτες και φίλοι της ενορίας μεταξύ τους και να ξεφύγουν για λίγο από τα βάσανα και την πίεση της καθημερινότητας, πάντα με κοινό γνώμονα τον Θεό! 
Παναγιώτης Γούδας