Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009

O πόλεμος εν ονόματι της θρησκείας αποτελεί πόλεμον κατά της θρησκείας - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Η μισαλλοδοξία και ο φανατισμός προκαλούν την αμυντικήν περιχαράκωσιν εκάστης πλευράς εις τυφλήν εμμονήν εις τας ιδίας αυτής θέσεις και απόψεις, μονιμοποιεί τας διαιρέσεις και εξανεμίζει πάσαν ελπίδα καταλλαγής. Μία τοιαύτη στάσις ουδεμίαν απολύτως σχέσιν δύναται να έχη προς το πνεύμα του Ευαγγελίου του Χριστού και προς το παράδειγμα των Αποστόλων.
Μόνον «αληθεύοντες εν αγάπη» (Εφ. δ’, 15) αληθεύομεν αληθώς, ως και μόνον εν αληθεία αγαπώντες (Β’ Ιω. 1) αγαπώμεν γνησίως. Ο ειλικρινής και εν πνεύματι ταπεινοφροσύνης διάλογος διασφαλίζει τον ευλογημένον τούτον συνδυασμόν, όστις και αποτελεί την μόνην θεοδίδακτον οδόν δι’ όσους επιθυμούν να είναι μιμηταί των Αποστόλων (Α’ Κορ. δ’, 16).
Το πνεύμα τούτο του ειλικρινούς και εν αγάπη διαλόγου καλείται σήμερον η Εκκλησία του Χριστού να εφαρμόση η ιδία εις τας μεταξύ των διηρημένων χριστιανών σχέσεις, αλλά και να κηρύξη αυτό προς πάντα άνθρωπον καλής θελήσεως εις οιονδήποτε χώρον και αν ανήκη ούτος.

Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν


«Ευρήκαμεν
τον Μεσσίαν
ο εστι
μεθερμηνευόμενον
Χριστός».

Ως των αποστόλων Πρωτόκλητος


Απολυτίκιο Ήχος δ'

Ως των αποστόλων Πρωτόκλητος
και του κορυφαίου αυτάδελφος,
τω Δεσπότη των όλων, Ανδρέα,
ικέτευε ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσασθαι
και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Έτη πολλά, ευφρόσυνα, ευλογημένα….


Σεβασμιώτατε άγιε
Δρυϊνουπόλεως κ. Ανδρέα


Έτη πολλά,
ευφρόσυνα, ευλογημένα….

Κύριος ο Θεός κραταιούτω Σου τον βραχίονα και φωτιζέτω Σου τον νουν και την καρδίαν ως δαψιλέστατα.

Η των Πατρέων σε πόλις


Η των Πατρέων σε πόλις,
Ποιμένα κέκτηται,
και πολιούχον θείον,
και κινδύνων παντοίων,
ρύστην και φρουρόν σε,
Ανδρέα σοφέ,
ευχαρίστως τιμώσά σε·
Αλλ' εκδυσώπει απαύστως υπέρ αυτής,
διασώζεσθαι αλώβητον.

Συ γέγονας των Αποστόλων πρωτόκλητος


Συ γέγονας των Αποστόλων πρωτόκλητος,
ο δε Πέτρος πρόκριτος,
Υπέστητε σταυρόν δε και άμφω,
Μιμηταί φανέντες του Χριστού,
Εν υπάρχοντες. Διό νυν μετ' αυτού,
ω αυτάδελφοι, ειρήνην ημίν νέμοιτε

Αγίου Συμεών του Μεταφραστού,
Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009

Αξίως περιπατήσαι…Αξίως περιπατήσαι…


μετά πάσης

ταπεινοφροσύνης»


(Εφεσ. δ΄ 1)

Θύμηση Θεού - Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης


Όποιος αγαπάει τον Κύριο, σκέφτεται πάντα Εκείνον. Η θύμηση του Θεού γεννάει την προσευχή. Αν δεν θυμάσαι τον Κύριο, τότε και δεν θα προσεύχεσαι και χωρίς την προσευχή, δεν θα παραμείνει η ψυχή στην αγάπη του Θεού, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

π. Σάββας Δημητρόπουλος Ηγούμενος Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Τριταίας

Αρχιμανδρίτης Σάββας Δημητρόπουλος
Ηγούμενος Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων ΤριταίαςΠατέρα Σάββα καλήν αντάμωση
στην πέρα του τάφου ζωή.

Πορεύσου εν ειρήνη, σεβάσμιε Ηγούμενε π. Σάββα Δημητρόπουλε

Πορεύσου εν ειρήνη, σεβάσμιε Ηγούμενε π. Σάββα.
Θυμήσου , πλησίον του Θρόνου του Αρνίου, της Ιεράς Μονής της μετανοίας σου, και πάντων των τιμώντων σε περιλειπομένων, τους οποίους αγάπησες και σε αγάπησαν. Με αυτή την ολόθυμο αγάπη μας, και ως ελάχιστο αντίδωρο τον σεβασμό, την τιμή και την αναγνώρισή μας, σε προπέμπομεν.
Ο καλέσας Κύριος να αναπαύσει την ψυχή σου και να σου αποδώσει κατά την προσφορά και την καρδία σου.

Είη η μνήμη σου αιωνία και άληστος. Αμήν

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009

Το Αντί-δωρον στην Μαρία Φιλιππάτου - Ηλία ΣκόνδραΣτην Μαρία Φιλιππάτου

Το Αντί-δωρον
για όσα πρόσφερε
στις ψυχές μας

και στην περιοχή μας


* * *

«Εάν τε γαρ ζώμεν, τω Κυρίω ζώμεν,
εάν τε αποθνήσκωμεν, τω Κυρίω αποθνήσκομεν,
εάν τε ουν ζώμεν εάν τε αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν»
(Ρωμ. ΙΔ΄ 8)

Η αείμνηστος αδελφή μας Μαρία Φιλιππάτου ζούσε για τον Κύριο εργαζόταν στο έργο του Κυρίου και εξεδήμησε προς Κύριον.
Αυτό το τρίπτυχο χαρακτήριζε τη ζωή της. Γι’ αυτό κινήθηκε πέρα από τα συνήθη μέτρα.
* Σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί η μετριότητα, ξεχώριζε με τα χαρίσματα και τις αρετές της.

* Σε μια εποχή όπου επικρατεί ο συμβιβασμός και ο συσχηματισμός, διέφερε με την αρχοντιά του ορθοδόξου ήθους της.
* Σε έναν κόσμο που βασιλεύει ο εγωκεντρισμός και η ιδιοτέλεια ακτινοβολούσε με το φως της αγάπης και της καλωσύνης της.
Δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος, γιατί είδε τη ζωή της όχι ως ανάπαυση και απόλαυση, αλλά ως ανάβαση και αγώνα. Ο Χριστός που ζούσε μέσα της γινόταν το μόνιμο και αδιάκοπο κίνητρο για εργασία πνευματική, για έργα ιεραποστολής και πολύμορφης χριστιανικής αγάπης.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1690 - 2009 -- Θεόδωρος Λουλούδης


ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ
ΑΧΑΪΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1690 - 2009

Έκδοση
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ 2009

Προκειµένου να διευκολύνεται ο ερευνητής και αναγνώστης, στην εύρεση της Ορθοδόξου βιβλιογραφίας, η οποία αφορά: στον χώρο της Αχαίας, και να γvωρίσn καταξιωµένους Αχαιούς Συγγραφείς, καταρτίσαµε την ανά χείρας Έκδοση, η οποία είναι πρωτότυπη και πρωτοποριακή. Το ανά χείρας πόνηµα αποτελεί χρέος έναντι της ιστορίας και των προσώπων εκείνων, τα οποία συνέβαλαν µε τις γνώσεις τους και την γραφίδα τους στο πέρασµα του χρόνου και συµβάλλουν και σήµερα στην πρόοδο της επιστήµης και της γνώσεως και στον φωτισµό των καρδιών, αφού μέσα από λόγο γνήσια ορθόδοξο εβοήθησαν και βοηθούν στην πνευµατική άνοδο και προκοπή των ανθρώπων. Αποτελεί όµως και χρέος έναντι του ποιµνίου µας και των ανθρώπων της εποχής µας γενικώτερα, τους οποίους πρέπει πνευµατικά να καταρτίζουµε. Έχοµεν ως στόχο κατ' έτος, µέσα από τα “Πρωτοκλήτεια”, να µένη κάτι πολύ σηµαντικό για την πόλη µας και τον τόπο µας και πολύ επιστηρικτικό και πνευµατικά ωφέλιμο. Η παρούσα Έκδοση πιστεύω ότι δικαιώνει τους πόθους µας αυτούς.

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Βιββλιοκρισία για το "Η Συμπροσευχή με αιρετικούς" του π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
από τον Παν. Λεπίδα, Θεολόγο

για το βιβλίο του
π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου

Η Συμπροσευχή με αιρετικούς
Προσεγγίζοντας την κανονική πράξη της Εκκλησίας

στο

Για το σπίτι του Κωστή Παλαμά

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Ν. Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Πάτρα 25 Νοέμβρίου 2009

Αξιότ. Κύριο
Παύλο Γερουλάνο
Υπουργό Πολιτισμού
ΑΘΗΝΑ


Αγαπητέ κ. Υπουργέ,
Η πόλη του Πατρέα, είναι η πόλη που γεννήθηκε ο Εθνικός μας ποιητής ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ.
Η πόλη μας διακρίνεται για τη βαθιά θρησκευτικότητα των κατοίκων της . Από αρχαιοτάτων χρόνων σέβονταν και τιμούσε την Παναχαϊδα Αθηνά. Στις μέρες μας τιμά το Πρωτόκλητο των Αποστόλων Ανδρέα και ανήγειρε στη μνήμη του μεγαλοπρεπή Ναό με την συνδρομή των πιστών με τέλος το οποίο συνεισπράτονταν με το λογαριασμό ρεύματος της ΔΕΗ μέχρι πρόσφατα.
Αλλά και τον Εθνικό μας ποιητή τιμά η πόλη μας, με μια μαρμάρινη προτομή του στα Ψηλά Αλώνια, με ένα χάλκινο Ανδριάντα του στην Πλατεία Νόρμαν ,με μια μαρμάρινη επιγραφή στο σπίτι που γεννήθηκε στην οδό Κορίνθου 241 και με ένα δρόμο που φέρει το όνομα του.
Φέτος συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γέννηση του.
Η Εταιρεία μας διοργάνωσε για την επέτειο σειρά εκδηλώσεων (16-23 Μαρτίου) όπου αναλύθηκε η σημαντική προσφορά του και προβλήθηκε η αναγκαιότητα μιας τελευταίας τιμής προς αυτόν.

Εκοιμήθη ο Ηγούμενος π. Σάββας Δημητρόπουλος


Εκοιμήθη εν Κυρίω

ο Ηγούμενος
της Ιεράς Μονής
Αγίων Πάντων
Τριταίας


Αρχιμανδρίτης
Σάββας Δημητρόπουλος

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει
το Σαββάτο 28 Νοεμβρίου
την 12η μεσημβρινή
στην Ιερά ΜονήΈφυγε η Μαρία Φιλιππάτου για τον ουρανό

Έφυγε για την Ουράνια Βασιλεία

η Μαρία Φιλιππάτου

η οποία πολλά είχε προσφέρει στο Ιεραποστολικό έργο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών σήμερα 3 μ.μ.

Αιωνία της η μνήμη

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009

Ανθρωπογεωγραφία της νέας Βουλής

Μετά τις πρόσφατες εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, η ηµερήσια εφηµερίδα των Αθηνών “Ελευθεροτυπία” έκανε ειδική έκδοση ενός Φυλλαδίου 80 σελίδων µε τίτλο “Οι 300 της Βουλής”. Στο εισαγωγικό της Σηµείωµα η εφηµερίδα επισηµαίνει ότι φέτος εκλέχθηκαν για πρώτη φορά 98 βουλευτές (το 2007 ήταν 95), 55 γυναίκες (στους 300), υπερτερούν οι δικηγόροι (66), έπονται οι οικονοµολόγοι (37), οι γιατροί (36), οι δηµοσιογράφοι (21) κ.λπ. Εµείς σκεφθήκαµε να εξετάσουµε, µε βάση τα δηµοσιευόµενα στο φυλλάδιο στοιχεία, την οικογενειακή κατάσταση των 300 της Βουλής. Και ιδού τι προέκυψε:
Παρατηρήσεις:
Ι. Από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ένας έχει 6 παιδιά, 2 από 5, και 2 από 4. Από της ΝΔ 2 βουλευτές έχουν από 4 παιδιά.
2. Πάνω από το 50% των βουλευτών του ΚΚΕ δεν απάντησαν.
3. Ενώ υποτίθεται ότι οι αντιπρόσωποι του λαού στη Βουλή ενδιαφέρονται για το δηµογραφικό πρόβληµα της Χώρας µας, οι ίδιοι δεν το δείχνουν στην πράξη, αφου αντιστοιχεί (στους έγγαµους και τους διαζευγµένους) µόλις 1,84 παιδί, δηλαδή ούτε 2, εvώ και το ποσοστό των αγάµων εγγίζει το 10%. Και όλοι τους δεν είναι ότι αντιµετωπίζουν οικονοµικό πρόβληµα, που καθυστερεί το γάµο ...

Ε.Π.Λ.
Από το περιοδικό "Όσιος Νικάνωρ"

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009

Γνήσια αγάπη προς τον Θεό - Άγιος Νεκτάριος


Γνήσια αγάπη
προς τον Θεό
είναι το ενδιαφέρον
για κάθε δυστυχία
του πλησίον.


Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Ραδιομαραθώνιος βοήθειας -ανθρωπιάς κι αγάπης στην μικρή Μαρία.

Η μικρή Μαρία 3 ετών από το Ηράκλειο έχει δικαίωμα στην ζωή και ζητά την βοήθεια όλων μας.. Βρίσκετε σε Νοσοκομείο της Γερμανίας σε δύσκολη κατάσταση με τεράστια έξοδα νοσηλείας.. Βοηθήστε να σωθεί το μικρό κορίτσι..

Από τις 9 το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου και όλη την ημέρα θα γίνει ο ραδιομαραθώνιος βοήθειας στην μικρή Μαρία..
Από το στούντιο του Ερωτόκριτου 87,9 στην Κρήτη και από το στούντιο του Κρήτη fm 87,5 της Αθήνας με συνδεμένα μαζί μας πολλά ραδιοτηλεοπτικά μέσα της Κρήτης και όχι μόνο.

Στείλτε μήνυμα από το κινητό σας γράφοντας ΜΑΡΙΑ με ελληνικούς η λατινικούς χαρακτήρες και το στέλνετε στο 54234 με χρέωση 1 ΕURO + ΦΠΑ ..όλο το ποσό πηγαίνει για την βοήθεια της μικρής Μαρίας..

Μηνύματα μπορούμε να στέλνουμε μόνο 7 μέρες από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου μέχρι και την ημέρα το Ραδιομαραθωνίου Πέμπτη 26 Νοεμβρίου..

Μπορείτε να στείλετε την βοήθειά σας και μέσω Παγκρήτιας τράπεζας στον αριθμό λογαριασμού 742051 .

Ο αριθμός ισχύει ως και τις 26/11/2009 το βράδυ.
Προωθήστε τον πενταψήφιο αριθμό σε όλους τους γνωστούς σας. Λογαριασμοί Τραπέζης: Στο όνομα: Μαρία Φαρσαράκη Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: Αρ. Λογαριασμού: 742051ΙΒΑΝ: GR 300 87 00 71 000 000 000 074 20 51Αγροτική Τράπεζα:Αρ. Λογαριασμου: 366 01 154191 52ΙΒΑΝ: GR 46 0431 1100 0036 6011 5419 152 BIC:ABGRGRAA

Ο Ραδιομαραθώνιος διενεργείτε με την έγκριση και άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου όλη την μέρα.. βοηθήστε και σεις..

Από το: http://www.erotokritos.gr/index.php?topic=news&nid=1461


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - Έκδοσις της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Έκδοσις της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Επιμέλεια εκδόσεως:
Ι. Φ. Αθανασόπουλος,
Στέφανος Σκαρπέλος,
Αλέξανδρος Κολλιόπουλος
Φωτογραφίες: Ι. Μαραζιώτης


Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος γράφει στον πρόλογο:

«Η ανά χείρας έκδοση αποτελεί έκφραση ευγνωμοσύνης προς το Σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου και διασώζει τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την ευλογημένη ενταύθα επίσκεψή του και παραδίδει στην ιστορία τις λεπτομέρειες της ευφροσύνης και της χαράς της τοπικής μας Εκκλησίας κατά τις ανεπανάληπτες εκείνες μέρες

Τι θα πουν για μας οι πολλοί - Πλάτων


Δεν πρέπει να νοιαζόμαστε τόσο πολύ, για το τι θα πουν για μας οι πολλοί, αλλά τι θα πει όποιος ξέρει καλά για τα δίκαια και τα άδικα, ο ένας δηλαδή και αυτή θα είναι η αλήθεια.

Πλάτων

Η Συμπροσευχή με αιρετικούς - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

Πρεσβύτερος
Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

Η Συμπροσευχή
με αιρετικούς


Προσεγγίζοντας την κανονική πράξη της Εκκλησίας

Εκδόσεις Θεοδρομία

Οδηγός η συνείδηση - ΤσόρτσιλΟ μόνος οδηγός του ανθρώπου είναι η συνείδησή του.

Η μόνη ασπίδα της μνήμης του είναι η ευθύτητα κι η ειλικρίνεια των πράξεών του.

Τσόρτσιλ, Γουίνστον Λέοναρντ Σπένσερ

Η 25η Νοεμβρίου είναι αφιερωµένη στην καταπολέµηοη της βίας κατά των γυναικών

Η 25η Νοεμβρίου είναι ηµέρα αφιερωµένη στην καταπολέµηοη της βίας κατά των γυναικών. Ο απολογισµός, στίγµα για την εποχή µας, τραγικός. “Απειλή, ταπείνωση, ξυλοδαρµός, βιασµός. Ανθρώπινες τραγωδίες, εγκλωβισµένες στους τοίχους της οικογενειακής θαλπωρής. .. Το κοινωνικό στίγµα εχθρός της καταγγελίας, της δηµοσιοποιήσεως. Γυναίκες σε όλο τον κόσµο υφίστανται τροµερή κακοποίηση, σύµφωνα µε την οργάνωση Διεθνής Αµνηστία. Όπως επισηµαίνεται, σε σχετική έκθεση, περίπoυ ένα δισεκατοµµύριο γυναίκες κακοποιούται, συχνά από φιλικό πρόσωπο ή µέλος της οικογενείας." Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τα θύµατα έχουν πολλαπλασιασθή”.
Και όλα αυτά στην αυγή του 21ου αιώνα. Παρά τις κάποιες κατακτήσεις των γυναικών και µε τα φεµινιστικα κινήµατα σε πλήρη δράση, έχουµε οπισθοδρόµηση στις προχριστιανικές εποχές. Η βαθύτερη αιτία; Ο άνθρωπος της εποχής µας θέλησε να οικοδοµήση το µεγαλόπρεπο οικοδόµηµα του πολιτισµού στην άρνηση των πνευµατικών και ηθικών αξιών. Παραµέρισε τον Χριστιανισµό και τη διδασκαλία του. Πίστεψε πως θα εξυψώση τη γυναίκα µε την υποτίµηση του ιερού θεσµου του γάµου και της οικογενείας, µε το εύκολο διαζύγιο, µε την νοµιµοποίηση των αµβλώσεων. Και τα αποτελέσµατα;
Από το περιοδικό "ΖΩΗ"

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009

Xριστέ μου βοήθησέ με - Τάκης ΒαρβιτσιώτηςXριστέ μου
βοήθησέ με να μάθω
την ορθογραφία της λέξης "αγαπώ"
την ορθογραφία των λέξεων
"ταπείνωση"
"υπομονή"
"αθωότητα"
για να υπομείνω
τα βάσανα της ζωής
όπως υπόμεινες Εσύ
το μαρτύριο του Σταυρού
για να μπορώ να ψαλιδίζω
το πλέγμα του σκότους
την επηρμένη λάμψη των καθρεφτών
για να μπορώ να ελπίζω
σ’ ένα φως αναστάσιμο.

Τάκης Βαρβιτσιώτης.

Ατέρμονη αιωνιότητα - π. Θεόκλητος Φεφές

Ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος
κι ο θάνατος ένας μεγάλος ύπνος
Το πρώτο, Θεέ μου, το ξέρω.
Το δεύτερο, αξίωσέ με να το ζήσω.
Να κοιμηθώ το μεγάλο ύπνο
Και να ξυπνήσω στην ατέρμονη αιωνιότητα.

Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φεφές

Η Εκκλησία είναι το σπίτι σας - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος


Η Εκκλησία είναι η κοινή μας οικογένεια και το σπίτι σας. Κι όταν βλέπετε αυτό το σπίτι να κινδυνεύει από δικά μας λάθη και αμέλειες μην απομακρύνεστε, μην κάθεστε στο απέναντι πεζοδρόμιο εξαντλώντας το ζήλο σας σε εύκολες κριτικές.
Μείνετε εδώ και αγωνιστείτε για ότι πολυτιμότερο μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Μην χαρίζετε το σπίτι σας στους εχθρούς της πίστεως που το θέλουν ερείπια. Μείνετε εδώ διεκδικώντας την πολύτιμη κληρονομιά που σας ανήκει. Μείνετε στο σπίτι σας για να το ανανεώσετε και να το ανακαινίσετε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος προς Φοιτητές Θεολογίας

Ξεχάστε όσα έχετε ακούσει ή πιστεύατε έως τώρα για την Εκκλησία και τη Θεολογία. Τολμήστε να αμφισβητήσετε τα τετριμμένα και τα αυτονόητα. Επιστρατεύστε την κρίση και την εξυπνάδα σας, την τόλμη και τη νεανική σας ειλικρίνεια και αντιπαραταχτείτε στις διαστρεβλώσεις της αλήθειας που κάνουν την καθημερινότητα της ζωής μας μίζερη και στενόκαρδη.
Ανοίξτε την καρδιά σας στο κάλεσμα του Θεού. Του Θεού που έγινε άνθρωπος γιατί αυτός μας αγάπησε πρώτος.
Ο ιερός Φώτιος, ένας άλλος μεγάλος άγιος της Εκκλησίας, περί του οποίου νομίζω ότι θα ακούσετε πολλά κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, περιγράφει αυτή τη σχέση με τρόπο δυναμικό και ευαίσθητο.
Σας μεταφέρω αυτούσιο τον λόγο του: Ο Χριστός «μας αγάπησε πρώτος. Εμάς που υπήρξαμε και είμαστε εχθροί και πολέμιοί Του. Καταλαβαίνετε την υπερβολική αγάπη; Κατανοείτε το χρέος μας απέναντί Του; Προσθέστε λοιπόν και το ακόμη σπουδαιότερο: όχι μόνο μας αγάπησε, αλλά και ατιμάστηκε για χάρη μας και χαστουκίστηκε και σταυρώθηκε και καταριθμήθηκε μεταξύ των νεκρών. Και με όλα αυτά έδειξε έμπρακτα την αγάπη του για μας».

Η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία αρνείται τη θεία κοινωνία σε βουλευτή που υποστηρίζει την άμβλωση

Η δημόσια υποστήριξή του στο δικαίωμα των ζευγαριών και ειδικά των γυναικών στην άμβλωση κοστίζει στον Πάτρικ Κένεντι, ανιψιό του δολοφονηθέντος Αμερικανού προέδρου, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, το δικό του δικαίωμα στην θεία κοινωνία.
Και αυτό γιατί η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αρνείται στον Πάτρικ Κένεντι τη θεία κοινωνία, αφού ως γνωστόν οι αρχές της δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην άμβλωση, όπως δημοσιοποίησε σήμερα ο ίδιος.
Ο επίσκοπος του Road Island, Τόμας Τόμπιν, είπε στο πλαίσιο συνέντευξής του στην εφημερίδα «Providence General» ότι από το 2007 ζήτησε από τον Πάτρικ Κένεντι να μην κοινωνεί, επειδή η προάσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση είναι «ασυμβίβαστη με τη θέση της Καθολικής Εκκλησίας».

Αγάπη στον άνθρωπο - Άγιος Μάξιμος Ομολογητής


Αγωνίσου, όσο μπορείς, ν’ αγαπήσεις κάθε άνθρωπο. Αν αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ακόμα, τουλάχιστον μη μισήσεις κανέναν. Αλλά ούτε αυτό θα μπορέσεις να το πετύχεις, αν δεν καταφρονήσεις τα πράγματα του κόσμου.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009

Προς την "Επιτροπή Πρωτοκλητείων 2009"

Πάτραι, 19 Νοεμβρίου 2009

Προς την
Επιτροπή Πρωτοκλητείων 2009

Από το 1996 και ήδη επί 13 συναπτά έτη οι “Εκδόσεις Ταώς” υπηρετούν και προσπαθούν να προβάλουν το ορθόδοξο βιβλίο. Η προσπάθειά μας αυτή με έδρα την πόλη των Πατρών απέδωσε ως τώρα -με τη βοήθεια του Θεού- πλούσιους καρπούς που σε επίπεδο αριθμών αποδίδονται με 25 τίτλους βιβλίων σε 131.000 αντίτυπα. Ορισμένα δε των βιβλίων μας έτυχαν πολλών επανεκτυπώσεων.

Θεωρούσα ως εκ τούτου απολύτως φυσική την πρόσκλησή μου ως υπευθύνου των εκδόσεων στην έκθεση με τίτλο “Αχαϊκή Ορθόδοξη Βιβλιογραφία”. Πλην όμως η προσδοκία μου απεδείχθη ματαία. Γνωστά τα λόγια του Κυρίου “ουδείς προφήτης δεκτός εστίν εν τη πατρίδι αυτού” (Λουκά δ΄ 24). Ωστόσο για την συγκεκριμένη έκθεση αρκετές φορές ως τώρα οι διοργανωτές ζήτησαν την εμπειρία μου από την 24χρονη ενασχόλησή μου με το αντικείμενο της ορθόδοξης βιβλιογραφίας.

Καλλιέργεια της ψυχής - Γεροντικόν


Τρία πράγματα είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια της ψυχής: Πρώτον, η ησυχία, δεύτερον, η προσευχή και τρίτον η αυτογνωσία. Αυτή η τελευταία επιτυγχάνεται, όταν μάθη ο άνθρωπος να μη προσέχει τα σφάλματα του άλλου, παρά μόνο τα δικά του. Αν επιμείνει σ’ αυτά, δε θ’ αργήσει να καρποφορήσει η ψυχή σ’ όλες τις άλλες αρετές.
Γεροντικόν

Εφημερίδα - Σω, Τζορτζ Μπέρναρντ
Εφημερίδα: τυπογραφικό όργανο, το οποίο δεν βλέπει τη διαφορά μεταξύ πτώσης από ποδήλατο και κατάρρευσης πολιτισμού.


Σω, Τζορτζ Μπέρναρντ

π. Δανιήλ Δρακόπουλος

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
π. Δανιήλ Δρακόπουλος
Προηγούμενος Ιεράς Μονής Ομπλού

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ - Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Μπαρούσης

Όταν την Κυριακή της Πεντηκοστής (2α Ιουνίου 1974), ο νεοεκλεγείς τότε Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος, εκφωνούσε, από του θρόνου του Ναού τού Πρωτοκλήτου, τον ενθρονιστήριον λόγον του, μεταξύ άλλων είπεν:

«Η λειτουργική ζωή της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, και μάλιστα η μυστηριακή τοιαύτη, είναι πρώτιστον μέλημά μου. Διότι το πρώτον έργον της Εκκλησίας είναι το αγιαστικόν. Οι έχοντες διάφορον αντίληψιν δεν ορθοδοξούσιν. Οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Πατρινοί θα γνωρίζωσιν ότι ο επίσκοπός των θα ιερουργή τακτικώτατα, κατά πάσαν εόρτιον ευκαιρίαν. Θα επιτελή δε πάντοτε υποδειγματικώς τα της θείας λατρείας, τόσον από πλευράς μυσταγωγικής και κατανυκτικής, όσον και, ως προς την ψαλμωδίαν και την εν γένει λειτουργικήν παράστασιν και μεγαλοπρέπειαν».

Και πράγματι ο Μητροπολίτης ετήρησε ακέραια την υπόσχεσίν του. Θα έλεγε κανείς ότι όλη την δραστηριότητά του εις την Πάτρα, την άντλησε από την Αγίαν Τράπεζαν. Επί είκοσι χρόνια λειτουργεί τόσο συχνά, όσον ένας απλούς, καλός εφημέριος. Αφοσιωμένος εις το ιερόν θυσιαστήριον, έχει από τον Θεόν το χάρισμα, όχι μόνο να λειτουργή αυτός υποδειγματικά, αλλά και να βοηθή τους συλλειτουργούς του και τους εκκλησιαζομένους να προσεύχονται «εν πνεύματι», προσηλωμένοι εις το μυστήριον. Δεν μπορώ να λησμονήσω ότι κατά τις ιερές χοροστασίες και λειτουργίες του, εδημιουργείτο εις το εκκλησίασμα μία ένθερμος ατμόσφαιρα, ικανή να συνεπάρη και τους χλιαρούς. Έτσι μπορούσε επαγωγικώς να οδηγήση εις την κατάνυξι της μετανοίας.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009

Αισιόδοξος άνθρωπος - Τσέχωφ, Αντόν Παύλοβιτς


Εάν θέλεις να γίνεις ένας αισιόδοξος άνθρωπος και να καταλάβεις τη ζωή, τότε πάψε να πιστεύεις σ' αυτά που λένε και γράφουν, αλλά να παρατηρήσεις και να αναλύσεις.

Τσέχωφ, Αντόν Παύλοβιτς

Αγώνα πίστεως και αρετής - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Εκείνο όμως που χρειάζεται εμείς οι ίδιοι να κάνουμε, είναι το να γίνει ο καθένας από εμάς άξιος να οικοδομηθεί επάνω στον Χριστό. Και για να γίνει τούτο, είναι φυσικά ανάγκη να καλλιεργήσουμε και να κατεργαστούμε τον εαυτό μας, ώστε ως ζωντανός λίθος ο καθένας να ομοιάζει κατά το δυνατόν προς τον ακρογωνιαίο, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.
Οπωσδήποτε η καλλιέργεια αυτή και η λείανση του χαρακτήρα μας, επόμενο είναι να χρειάζεται υπομονή και επιμονή στον ευλογημένο αγώνα. Στον αγώνα της πίστεως και της αρετής. Στην απόλυτη εφαρμογή των θείων εντολών, στην προσευχή, στην μυστηριακή ζωή και γενικώς σε όλη την ευλογημένη ζωή που μας προσφέρει η Εκκλησία μας και που την ονομάζουμε Ορθόδοξη πνευματικότητα.

Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος

Στην "Παναγία του Πέρα" στην Πόλη - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

«Αγαλλιάσθω σήμερον ο ουρανός άνωθεν, και αι νεφέλαι ευφροσύνην ρανάτωσαν, επί τα λίαν παράδοξα μεγαλεία του Θεού», όσα συμβαίνουν γύρω από την αγίαν μορφήν της Υπεραγίας Θεοτόκου! Ας χαρώμεν και ημείς, αδελφοί και τέκνα ηγαπημένα, την μεγάλην εορτήν της Παναγίας! Ιδίως ημείς οι ενταύθα, οι «ολίγοι και αμέτρητοι» της Ομογενείας, ας χαρώμεν επιπροσθέτως δια την επαναλειτουργίαν του αγίου Ναού της. Η Παναγία μας του Πέραν είναι και πάλιν ανοικτή από σήμερον, με ανοικτήν την μητρικήν της αγκάλην δια να μας χωρέση όλους, να ενωτισθή την προσευχήν μας, να ακούση το παράπονόν μας, να σπογγίση τα δάκρυά μας, να αναπτερώση τας ελπίδας μας! Και έχομεν ελπίδας πολλάς! Είναι χαρούμενη η ιδία η Παναγία, είναι ιλαρά, είναι ολόφωτος, έχει ζωήν και «περισσόν ζωής», και επείγεται να χαρίση τον πλούτον των χαρίτων της εις ημάς, τα παιδιά της.

Πανηγυρικός της ημέρας εις την Δοξολογία υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων εις τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών από τον κ. Νικόλαο Μεσσαλά


Χρέος καί ἐθνικό καί ἱστορικό καί ἱερό καί ἀληθινό ὅρισε κατά τή σημερινή ἑορτή τῶν ἱερῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας μας, πού σάν σήμερα τό 1940 ὁ ἔνδοξος Ἑλληνικός Στρατός ἀπελευθέρωσε τήν Κορυτσά, νά συνεορτάζουν καί οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τοῦ Ἔθνους μας.
Σήμερα οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τοῦ Ἔθνους μας πανηγυρίζουν, διότι ἑορτάζει ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός μας, ἡ Ὁποία ἀπό τό 626 μέχρι σήμερα καί τίς προστατεύει καί τίς σκεπάζει καί τίς ὁδηγεῖ. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς λίγο πρίν ψάλαμε «Τῇ Ὑπερμάχω Στρατηγῷ τά νικητήρια...»
Καί μοῦ ἔρχονται ἀφθορμήτως καί τά λόγια τοῦ Γέρου τοῦ Μωριά Θ. Κολοκοτρώνη ἀμέσως μετά τή μάχη τοῦ Βαλτετσίου " 23 ὥραις ἐβάσταξε ὁ πόλεμος. Ἐκείνην τήν ἡμέρα ἦτον Παρασκευή καί ἔβγαλα λόγον, ὃτι: πρέπει νά νηστεύσωμεν ὃλοι διά δοξολογίαν ἐκείνης τῆς ἡμέρας, καί νά δοξάζεται αἰῶνας αἰώνωνἔως οὗ στέκει τό ἐθνος, διατί ἦτον ἡ ἐλευθερία τῆς Πατρίδος." (σ. 70, Διήγησις Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἀπό τά 1770-1836, Ἀθήνησιν 1846).
ἀλλά καί ὁ στῖχος τοῦ Προφητάνακτος Δαυΐδ «Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡμῖν, συστήσασθε ἑορτήν» (ψ. 117).

Η ταυτότητα της Ευρώπης - Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος


Η χριστιανική ταυτότητα της Ευρώπης αποτελεί ένα αναλλοίωτο δεδομένο, το οποίο δε μπορεί να καταστραφεί χωρίς να γκρεμίσουμε τον ίδιο τον ευρωπαϊκό κόσμο. Κατά τη διάρκεια των αιώνων η Εκκλησία ήταν φύλακας της ανεκτίμητης αξίας πνευματικής κληρονομιάς. Οι αξίες πίστεως και αγάπης που κηρύσσει, μπορούν και πρέπει να μένουν την ψυχή του Ευρωπαίου. Συμμορφώνοντας τη ζωή του με αυτά τα διαχρονικά ιδεώδη, θα είναι πάντα ανοιχτός προς την ειρηνική γειτονιά γεμάτη από αλληλοσεβασμό όχι μόνο προς τους αδελφούς του κατά πίστη, αλλά και προς τους εκπροσώπους των άλλων θρησκειών και εθνικοτήτων.

Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος

Μεγαλεία της Παρθένου - Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς


Ποιος μπορεί να περιγράψει τα μεγαλεία σου, παρθένε; Έγινες Θεομήτωρ, ένωσες το νου με το Θεό, ένωσες το Θεό με τη σάρκα, έκανες το Θεό υιό ανθρώπου και τον άνθρωπο υιό Θεού, συμφιλίωσες τον κόσμο με τον ποιητή του κόσμου. Μας δίδαξες με έργα ότι το θεωρείν δεν προσγίνεται μόνο με αίσθηση ή και λογισμό στους πραγματικούς ανθρώπους (διότι τότε θα ήσαν λίγο μόνο καλύτεροι από τα άλογα), αλλά πολύ περισσότερο με τη κάθαρση του νου και τη μέθεξη της θείας χάριτος, κατά την οποία εντρυφούμε στα θεοειδή κάλλη όχι με λογισμούς, αλλά με άυλες επαφές. Έκαμες τους ανθρώπους ομοδίαιτους με τους αγγέλους, ή μάλλον αξίωσες και μεγαλύτερων βραβείων, αφού συνέλαβες από το άγιο Πνεύμα θεανδρική μορφή και την γέννησες παράδοξα και κατέστησες την ανθρώπινη φύση απορρήτως συμφυή και, θα λέγαμε, ομόθεη με τη θεία φύση.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον

Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. εν Ναώ του Θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν. χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις.

Ο Ιερός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου Αλατσάτων Μικράς Ασίας

Ο Ιερός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου στα Αλάτσατα Ερυθραίας Μικράς Ασίας.
Αρχιτέκτονας του νέου ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου, που οικοδομήθηκε το 1833, ήταν ο γνωστός Σμυρνιός Εμμανουήλ Καλονάρης. Το 1838, ο περίβολος του ναού στρώθηκε όλος με μικρά άσπρα και μαύρα βότσαλα που σχημάτιζαν διάφορα σχέδια. Τμήμα του περιβόλου σώζεται μέχρι σήμερα με το δικέφαλο αετό και τη χρονολογία κατασκευής.
Το θαυμάσιο μαρμάρινο τέμπλο που κοσμεί το ναό κατασκεύασε ο Τηνιακός Ιωάννης Χαλαπάς (ή Χαλεπάς και πατέρας του Γιαννούλη) το 1874, σε ρυθμό ανάμεικτο, με πολλά νεοκλασσικίζοντα και μπαρόκ στοιχεία. Το κόστος του τέμπλου ανήλθε στο υπέρογκο για εκείνη την εποχή ποσό των 710 λιρών. Η αγιογράφηση έγινε από το μεγάλο Καλύμνιο ζωγράφο Σακελλάριο Α. Μαγκλή.