Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2016.


    † Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁλοκαρδίως σᾶς ἀπευθύνομεν ἀπὸ τῆς ἕδρας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸν χαρμόσυνον χαιρετισμὸν «Χριστὸς Ἀνέστη!». Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ κέντρον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Χωρὶς τὴν Ἀνάστασιν ἡ πίστις ἡμῶν εἶναι «κενή» (Α’ Κορ. ιε΄, 14). Ὁ Θεὸς Λόγος μὲ τὴν Ἀνάστασίν Του ἀφθαρτοποίησε καὶ ἐθέωσε τὸν τετραυματισμένον καὶ ἀμαυρωμένον ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον, καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν καὶ πάλιν τὴν δυνατότητα τοῦ καθ᾿ ὁμοίωσιν, τοῦ ὁποίου ἀπεστερήθη διὰ τῆς παρακοῆς.

Τί σημαίνει, ὅμως, ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, ἡ νίκη τῆς ζωῆς κατὰ τοῦ θανάτου, μέσα εἰς ἕνα κόσμον βίας καὶ πολέμων, ἐν ὀνόματι μάλιστα τῆς θρησκείας καὶ τοῦ Θεοῦ;

Πολλοὶ σοφοὶ προσεπάθησαν νὰ ἐξεύρουν λύσιν εἰς τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου καὶ νὰ τὸ ὑπερβοῦν διὰ διαφόρων θεωριῶν. Ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑορτάζομεν τὴν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ κηρύσσομεν εὐθαρσῶς τὴν κατάργησιν τοῦ θανάτου. Γνωρίζομεν ὅτι χορηγὸς τῆς ζωῆς εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐν τῷ Ὁποίῳ «ζωὴ ἦν» (Ἰωάν. α’, 4). Ἔχομεν τὴν χαροποιὸν ἐμπειρίαν τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἐνικήθη ὁ θάνατος διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. «Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότα». Αὐτὴ ἡ πίστις καταυγάζει ὅλας τὰς ἐκφάνσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, συμπυκνοῦται δὲ ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ. Τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς τὸν χριστιανικὸν κόσμον κυρίως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διέσωσε τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν ὡς κέντρον τῆς ζωῆς καὶ τῆς πνευματικότητός της εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένον μὲ τὸ ὅτι ἡ Ἀνάστασις εἶναι ὁ πυρὴν τῆς πίστεως, τῆς λατρείας καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἡ εὐχαριστιακὴ λειτουργία εἶναι πάντοτε πανηγυρικὴ καὶ χαρμόσυνος καὶ συνδέεται πρωτίστως μὲ τὴν Κυριακήν, τὴν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

MHNYMA ΠΑΣΧΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ


Πρός
τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,
          Σήμερα ζοῦμε μέσα στό πέλαγος τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγαλλιάσεως, γιατί ἀναπνέομε τόν πνευματικό ἀέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς νίκης τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου.
          Αὐτός ὁ ἑορτασμός δέν εἶναι ἓνα κοσμικό γεγονός. Αὐτό τό πανηγύρι δέν εἶναι μιά ἁπλῆ συμμετοχή σέ μιά ἑορταστική σύναξη, ἀλλά εἶναι «ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων».
          Πρόκειται γιά «Σύνοδο οὐρανοῦ καί γῆς», ὃπως θά ἒλεγε ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ὁ ὡραιότερος ὓμνος πού ἒχει γραφεῖ γιά ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι αὐτός πού ἀκούεται κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως . «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια. Ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις, τήν ἒγερσιν Χριστοῦ ἐν ᾗ ἐστερέωται...» Δηλαδή: «Τώρα ὃλα ἒχουν πλημμυρίσει ἀπό φῶς. Ὁ Οὐρανός καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια. Ὃλη ἡ κτίση ἂς ἑορτάσει τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γιατί μέσα ἀπό τήν Ἀνάσταση ἀνακαινίστηκε...»

Ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" (Ἀποκ. α΄ 18). Ἀναστάσιμη Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Δρυϊν., Πωγων. & Κονίτσης ΑΝΔΡΕΟΥ


"Ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" (Ἀποκ. α΄ 18).

          Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

          Τὸ Ἀναστάσιμο Φῶς  ἦλθε πάλι, γιὰ νὰ φωτίσῃ τὰ πυκνὰ σκοτάδια, ποὺ ἔχει ἁπλώσει γύρω μας ἡ ἀπιστία καὶ ἡ ποικιλόμορφη διαφθορά. Ἦλθε, γιὰ νὰ δώσῃ κουράγιο καὶ δύναμη σὲ ὅλους ὅσοι ἀγωνίζονται τὸν καλὸ ἀγῶνα τῆς χριστιανικῆς ἀρετῆς. Ἦλθε, γιὰ νὰ φωτίσῃ καὶ νὰ ζεστάνῃ τὴν χριστιανικὴ οἰκογένεια, ἡ ὁποία "πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως" ὑπονομεύεται ἀπὸ νόμους ἀντιχριστιανικούς, ὅπως αὐτὸς ποὺ ψηφίστηκε, τελευταῖα, ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, γιὰ τὸν ὁποῖο καυχήθηκε ὁ Πρωθυπουργός μας, ὅτι, ἐπιτέλους, ἡ Ἑλλάδα θὰ μεταβληθῇ σύντομα σὲ Σόδομα καὶ Γόμορρα. Δηλαδή, δὲν τὸ εἶπε ἀκριβῶς ἔτσι, ἀλλὰ εἶναι βέβαιο πὼς ἐκεῖ θὰ φθάσουμε, ἀργὰ ἤ γρήγορα, μὲ τὸ ἐπαίσχυντο σύμφωνο συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων ...
          Ὁ Χριστὸς πολεμεῖται, ἡ Ἐκκλησία βάλλεται, ἡ ἀπιστία μοιάζει νὰ ἔχῃ στήσει γιὰ καλὰ τὸν θρόνο της στὴν Πατρίδα μας. Κι' ἀπὸ κοντά, δείχνεται μιὰ πρωτοφανὴς ἀδιαφορία γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, ποὺ ἔχουν τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα προβλήματά τους. Ἀφήνω τὴν Θράκη, τὸ Σκοπιανό, τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Κύπρο. Καὶ μένω στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἡ ὁποία διέρχεται μιὰ ἀπὸ τὶς χειρότερες στιγμές της : Μὲ πρόσφατο νόμο τῆς ἀλβανικῆς Βουλῆς, οἱ Βορειοηπειρῶτες ποὺ ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ψηφίσουν καί, οὐσιαστικά, διαγράφονται καὶ δὲν θεωροῦνται Βορειοηπειρῶτες. Παράλληλα, οἱ περιβόητοι "Τσάμηδες", μὲ ὑποκίνηση τῆς ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως, ἔκαναν ἤδη προσφυγὴ στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης, διεκδικῶντας μεγάλες ἐκτάσεις γῆς στὴν Θεσπρωτία καὶ ἀποζημιώσεις ἑκατομμυρίων ΕΥΡΩ...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2016 Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά


Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Κ Ο Σ Μ Α Σ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

«Εγώ ειμί ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζων, και εγενόμην νεκρός 
και ιδού ζων ειμί εις τους αιώνας των αιώνων  
και έχω τας κλεις του θανάτου και του άδου…» (Αποκ. α , 17-18).

 Αυτές τις αιώνιες αλήθειες απεκάλυψε και εφανέρωσε ο Αναστάς Κύριος στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όταν ο άγιος Απόστολος ήταν εξόριστος στην Πάτμο «δια τον λόγον του Κυρίου και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού» (στ. 9), προσφέροντάς του τα του ιερού βιβλίου της Αποκαλύψεως.
 Μη φοβάσαι Ιωάννη, του είπε: Εγώ είμαι ο πρώτος, διότι αιωνίως υπάρχω, αλλά και έσχατος, διότι θα είμαι πάντοτε. Είμαι Εκείνος που ζει διαρκώς, είμαι η ταυτοζωή. Και έγινα νεκρός, διότι όπως είδατε απέθανα ως άνθρωπος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Όμως παρά τον θάνατό μου, ζω εις τους αιώνας των αιώνων.
 Δεν απέθανα διότι ήθελαν οι εχθροί μου, οι σταυρωταί μου. Δεν σταυρώθηκα επειδή οι άρχοντες των Εβραίων με κατεδίκασαν στον θάνατο και ο Ρωμαίος ηγεμών εθεώρησε την καταδίκη μου. Όλα αυτά μπορούσα να τα απομακρύνω, να τα διαλύσω, να τα αποτρέψω.
 «Εγενόμην νεκρός» εκουσίως, διότι ο Ίδιος το θέλησα, κινούμενος από αγάπη για τον πεσόντα άνθρωπο. Αυτό ήταν και το θέλημα του Ουρανίου Πατρός, αυτό χάρισε τη σωτηρία και τη λύτρωσι στον κόσμο. Το θέλησα και «εγενόμην νεκρός», το θέλησα και εφώναξα «τετέλεσται», το θέλησα και ενταφιάσθηκα ως κοινός άνθρωπος εν τω «καινώ μνημείω». «Ουδείς αίρει την ψυχήν μου απ’ εμού, αλλ’ εγώ τίθημι αυτήν απ’ εμαυτού. Εξουσίαν έχω θείναι αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν…» (Ιω. ι , 18).

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου για το Άγιον Πάσχα 2016


Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου για το Άγιον Πάσχα 2016:

Ο Αναστάς Χριστός: «Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καί ἐστε σκυθρωποί;»  (Λκ. 24: 17).

Η  απογοήτευση συνθλίβει τις ψυχές των Μαθητών του Χριστού μετά τη σύλληψή Του, τα φρικτά βασανιστήρια και τη σταύρωσή Του από τους ισχυρούς θρησκευτικούς και πολιτικούς αντιπάλους Του. Όσα τραγικά είχαν ακολουθήσει, γέμισαν την καρδιά τους με πυκνά σύννεφα απογοητεύσεως. Γκρέμισαν τις ελπίδες τους ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που έμελλε να λυτρώσει τον λαό τους. Είχαν δει την αδικία, το ψέμα, το μίσος να επιβάλλονται, να συντρίβουν τον αθώο.
Όμως, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Την αποκάλυψε ο Αναστάς Ιησούς Χριστός, καθώς πλησίασε τους δύο Μαθητές, τον Κλεόπα και τον Λουκά, στην πορεία τους προς το χωριό Εμμαούς:  «ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται˙  οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;» (Λκ. 24:25-26). Στη συνέχεια ερμήνευσε όσα είχαν γραφεί περί Αυτού στα προφητικά βιβλία. Έμεινε μαζί τους, όπως Τον παρακάλεσαν, και αποκαλύφθηκε πλήρως, όταν την ώρα του δείπνου έλαβε τον άρτο, τον ευλόγησε και αφού τον έκοψε τους τον μοίρασε. Τότε ανοίχθηκαν τα μάτια τους «καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν» ·  αναγνώρισαν τον Αναστάντα Κύριο.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ», Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Του Β. Χαραλάμπους

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 
- ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ»,
 Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

Του   Β. Χαραλάμπους

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν εκλαμβάνουν την Ζωηφόρο και Αγία Ανάσταση, ως μεγίστη έκφραση αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο.  Με την Ανάσταση του ο Χριστός εχάρισε ζωήν «τοις εν τοις μνήμασι».  «Εκ γαρ θανάτου προς ζωήν, και εκ γης προς ουρανόν, Χριστός ο Θεός, ημάς διεβίβασεν».  Το μέγεθος της δωρεάς καθορίζει το μέγεθος και το κάλλος της Θείας αγάπης.  Για τούτο και εμείς την Άγια τούτη μέρα της Ανάστασης, ομολογούμε «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη». 
Ομιλώντας ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς για την Ανάσταση του Χριστού αναφέρει : «Οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεόν εις θάνατον· ο Θεάνθρωπος όμως δια της αναστάσεώς Του ‘’καταδικάζει’’ τους ανθρώπους εις αθανασίαν.  Δια τα κτυπήματά τους ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς· δια τας ύβρεις τας ευλογίας· δια τον θάνατον την αθανασίαν.  Ποτέ δεν έδειξαν οι άνθρωποι τόσον μίσος προς τον Θεόν, όσο όταν Τον εσταύρωσαν· ποτέ δεν έδειξαν ο Θεός τόσην αγάπην προς τους ανθρώπους, όσην όταν ανέστη».

Πασχάλιο μήνυμα 2016 Μητροπολίτου Εσθονίας Στεφάνου


Πασχάλιο μήνυμα του Εσθονίας Στεφάνου

«Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ,
καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν».
(Ψαλμός 67 (68), 1-2).

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές,

Χαρά και ευφροσύνη υπάρχει για όλους μας, για όλο τον κόσμο επειδή ο Χριστός αναστήθηκε! Σήμερα ο Θεός προσφέρει σε όλη την ανθρωπότητα ένα νέο κόσμο εντελώς αλλότριο και ξένο προς την φθορά, τον τρόμο του θανάτου και όλες τις εχθρικές συμπεριφορές που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων. Σήμερα όλη η Δημιουργία γιορτάζει, και αυτό γιατί η Ανάσταση του Χριστού συνιστά εκδήλωση αγάπης και ελπίδας και αναδύει ένθερμες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.
Το Πάσχα είναι επιτέλους εδώ. Ακριβώς όπως και ο χειμώνας, έτσι και αυτό εμπεριέχει μέσα του την ίδια προσμονή για την άνοιξη και την χαρά της Ανάστασης, η οποία ήδη έκανε την εμφάνισή της καθ’ όλη τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών της Σαρακοστής και της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και η οποία μόλις άνθισε ξαφνικά μπροστά στα μάτια μας, συναρπάζοντάς μας με το ισχυρό και γλυκό της άρωμα και την δόξα του χαρμόσυνου φωτός της, η οποία δεν γνωρίζει τέλος.

Αναστάσιμες ευχές από π. Ευάγγελο


  Εύχομαι σε όλους από καρδιάς, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  π. Ευάγγελος

Ευχές Αναστάσιμες


Ἡ A’ Ἀνάσταση στὴν Πάτρα.

Ἀνάστα ὁ Θεός κρίνων τήν γῆν...

Μὲ μεγαλοπρέπεια καὶ λαμπρότητα ἐτελέσθη σὲ ὅλους τούς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἡ Α’ Ἀνάσταση.
Ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Mητροπολιτικό Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σέ ὃλους Καλή Ἀνάσταση ἐνῶ ἐπανέλαβε τήν πατρική του παράκληση νά μή φύγῃ κανείς ἀπό τήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.
●Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης.
●Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού.


Με ξεχωριστή λαμπρότητα τελέσθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου εις τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Πατρών, ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία της Πρώτης Αναστάσεως.


 Με ξεχωριστή λαμπρότητα τελέσθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου εις τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Πατρών, ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία της Πρώτης Αναστάσεως.
Κόσμος εντός και εκτός του Ναού. Ιδίως νέοι στην ηλικία προσήλθαν στον Ιερό Ενοριακό Ναό για να ακούσουν το προανάκρουσμα του μεγάλου μηνύματος της Αναστάσεως του Κυρίου, μέσα από την ανάγνωση των Προφητειών και τον Ύμνο των Τριών Παίδων που τον έψαλαν με μεγαλοπρέπεια νεαρά παιδιά της ενορίας.
Ψάλλοντας τον Αναστάσιμο παιάνα «Ανάστα ο Θεός», ο οποίος αποτελεί και το εγερτήριο μήνυμα της νίκης της ζωής κατά του θανάτου, ο Ναός σείστηκε από τους χτύπους των Σημάντρων από τον γυναικωνίτη, που σημαίνουν τη νίκη του Θεανθρώπου επί του Θανάτου, πλημύρισε όλη η Εκκλησία από βάγια και ροδοπέταλα  που σκόρπιζαν σε όλο το μήκος της οι Ιερείς, και υπό τους εκκωφαντικούς ήχους και τις υμνωδίες , που έδιναν μία ξεχωριστή εικόνα. Ταυτόχρονα νέοι κουνούσαν τους πολυελαίους, συμβολίζοντας το μεγάλο σεισμό που ταρακούνησε τη γη συθέμελα. Αρκετοί από τους πιστούς βούρκωσαν από συγκίνηση.
Ο Ιεροκήρυκας μίλησε για την δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού. Επί 30 λεπτά κοινωνούσαν οι πιστοί από τρία άγια Ποτήρια. Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί η Πρώτη Ανάσταση στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Πατρών. 
Στην Θεία Λειτουργία ιερούργησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ο ο οποίος και ομίλησε επικαίρως.
Στο κήρυγμά του ο Θεοφιλέστατος ομίλησε για την ζωή του Προφήτου Ιωνά, ο οποίος Προφήτης προτυπώνει την τριήμερη ταφή και Ανάσταση του Κυρίου μας.
Κλείνοντας ευχήθηκε στην Οσιοτάτη Καθηγουμένη, την εν Χριστώ συνοδεία της αλλά και σε όλο το εκκλησίασμα Καλή Ανάσταση.  Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Την Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος τέλεσε την Ακολουθία του Επιταφίου στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.
Ο Θεοφιλέστατος στην σύντομη ομιλία του μετέφερε τις θερμές εγκάρδιες ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου για καλή Ανάσταση και παρεκάλεσε θερμά τους πιστούς που είχαν κατακλύσει τον Μεγαλοπρεπέστατο Νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου και τους πέριξ χώρους να παραμείνουν στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.
Μετά την ομιλία πραγματοποιήθηκε η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της Ενορίας.
Η περιφορά του Επιταφίου στην Ενορία Αγίας Μαρίνης Πατρών

Περιφορά Επιταφίου στον Πύργο της Σαντορίνης 29.4.2016 Pyrgos Santorini Epitaph lights!!

Το νησί της Σαντορίνης ένα απέραντο γεωλογικό μνημείο, εξακολουθεί να μαγεύει τον κάθε επισκέπτη, από τις φυσικές ομορφιές που της χάρισε ο Θεός. 
Φανταστική και μαγευτική είναι η απέραντη καλντέρα με την  γλυκιά της αγριάδα, που όσες φορές και να την δει κανείς, συνεχίζει να του προκαλεί ανεξήγητες ψυχοθεραπευτικές εντυπώσεις.
Ποτέ δεν μπορούμε να "χορτάσουμε" την καρτποσταλική θέα της μαγευτικής καλντέρας!!!
Οι ομορφιές της όμως δεν σταματούν εδώ, αφού
οι παραλίες της, έχουν την δική τους πινελιά, από αυτές που γνωρίζει ο κάθε επισκέπτης

Η αρχιτεκτονική της, αφήνει άφωνους όλους εκείνους που προσπαθούν να την ερευνήσουν.
Χαρακτηριστικά είναι οι παραδοσιακοί της οικισμοί, οι πανέμορφες εκκλησίες του νησιού, αλλά και οιπαραδοσιακές κατοικίες.
Ο πρωτογενής τομέας του νησιού, έχει την δική του ταυτότητα στο κρασί, την φάβα, τα πεντανόστιμα καιάνυδρα ντοματάκια, αλλά και άλλα άνυδρα προϊόντα.
Η πολιτιστική της κληρονομιά και αυτή έχει μια βαθειά ιστορία από την προϊστορική περίοδο και μετά.
Όλες αυτές οι εικόνες συνθέτουν ένα μεγάλο πάζλ που εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες.
    Σ΄ όλες αυτές τις ομορφιές έρχεται να βάλει και το δικό της στίγμα η νεολαία του Πύργου, ένα ιδιαίτερο και εντυπωσιακό  τρόπο, που το ξεκίνησαν εδώ και είκοσι χρόνια περίπου.
Πρόκειται για το πιο εντυπωσιακό πασχαλινό έθιμο της Σαντορίνης κατά την περιφορά του επιταφίουτης Μ. Παρασκευής, στα πρανή και γραφικά σοκάκια του χωριού.
Πραγματικά είναι μια μοναδική ευκαιρία που αξίζει να ζήσετε από κοντά κατά την ημέρα αυτή.

Δείτε το βίντεο!!!


Ο Πύργος της Σαντορίνης εξ΄ ονόματός του βρίσκεται στη κορυφή του νησιού και είναι ορατός σχεδόν  απ΄ όλα τα σημεία του νησιού.

Συνάντηση των Επιταφίων στο Αγρίνιο


 Στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, υπό τους πένθιμους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου, πραγματοποιήθηκε και φέτος η συνάντηση των Επιταφίων των πέντε κεντρικών ενοριών της πόλεως.
Στη δέηση που τελέσθηκε προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος στο σύντομο μήνυμα του προς τους πιστούς, που κατέκλυσαν την πλατεία και τους γύρω δρόμους, τόνισε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Αναστάς Θεάνθρωπος. Είναι η αληθινή Ζωή και η Ανάσταση που «μπορεί να νικήση και τον θάνατο και την αμαρτία και τον διάβολο και τον αποστάτη κόσμο και να δώσει στον άνθρωπο ειρήνη, χαρά, πληρότητα, ζωή, αγιασμό και αιωνιότητα». Τέλος ο Σεβασμιώτατος κάλεσε τους πιστούς να κλείσουν τα αυτιά τους στις φωνές των «συγχρόνων μιμητών των Γραμματέων και των Φαρισαίων και όλων των συκοφαντών και των εχθρών του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Κυρίου».
Τα Εγκώμια απέδωσε θαυμάσια η παιδική χορωδία του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, υπό την διεύθυνση του κ. Παναγιώτη Μήτσου.
Παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Γεώργιος Βαρεμένος, ο Δήμαρχος του Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κα. Χριστίνα Σταρακά, βουλευτές, πολιτευτές, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και λοιπών αρχών της περιοχής και πλήθος κόσμου.

Ακολουθεί η προσφώνηση του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας
«Μόλις προηγουμένως όλοι μας, εμπρός στον Επιτάφιο της ενορίας μας ψάλλαμε και υμνήσαμε με πίστι, με δύναμι, με αγάπη τον Ταφέντα Κύριό μας. «Η Ζωή εν τάφω κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσι την Σην».
Η ζωή! Ποιά είναι η ζωή; Αυτός ο ίδιος ο Χριστός! Αυτός ο δημιουργός, που έδωσε ύπαρξι, πνοή, ζωή, κίνησι σε όλη την υλική δημιουργία, σε όλα τα υπάρχοντα στη γη, ζώα και φυτά, πτηνά και στη θάλασσα.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ