Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

Λόγια και πράξεις χριστιανών - Κλήμης Αλεξανδρεύς

Οι ειδωλολάτρες, όταν ακούν από το στόμα μας τα λόγια του Θεού, επειδή είναι καλά και μεγάλα, τα θαυμάζουν ύστερα. Όταν αντιληφτούν ότι τα έργα μας δεν είναι αντάξια των λόγων που λέμε, τρέπονται σε βλασφημία και λένε ότι αυτά είναι μύθος και πλάνη.

Κλήμης Αλεξανδρεύς

Κερκυραϊκά κάλαντα πρωτοχρονιάς

Σε ποιόν ανήκουν τα λαϊκά στρώματα; -Αλέξανδρος Κολλιόπουλος


Ψύ­χραι­μη και ταυ­τό­χρο­να δυ­να­μι­κή ή­ταν η α­ντί­δρα­ση του Σε­βα­σμιω­τά­του Μητρο­πο­λί­του Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σο­στό­μου, ό­ταν ο κ. Δε­σύλ­λας στην ορ­κω­μο­σί­α του Περ­φιε­ρειάρ­χου και των Συμ­βού­λων την περ. Δευ­τέ­ρα στο Δη­μο­τι­κό Θέ­α­τρο «ΑΠΟΛ­ΛΩΝ», ζή­τη­σε α­πό την Εκ­κλη­σί­α να πε­ριο­ρι­σθεί στα του οί­κου της, ζητώντας παράλληλα τον πλήρη διαχωρισμό του Κράτους με την Εκκλησία.
Με ή­ρε­μο αλ­λά και α­πο­φα­σι­στι­κό τρό­πο πρώ­τα – πρώ­τα ξε­κα­θά­ρι­σε ό­τι ι­σχύ­ουν σή­με­ρα οι δια­κρι­τοί ρό­λοι Εκ­κλη­σί­ας και Κρά­τους. Στη συ­νέ­χεια τό­νι­σε την α­ξί­α της α­γά­πης με την ο­ποί­α η Εκ­κλη­σί­α α­γκα­λιά­ζει ό­λους τους αν­θρώπους α­κό­μα και τους ε­χθρούς της. Ζη­τώ­ντας συ­γνώ­μη α­πό τους πα­ρι­στα­μέ­νους Αρ­χιε­ρείς, α­πευ­θυ­νό­με­νος στον κ. Δ. Δε­σύλ­λα εί­πε χαρακτηριστικά:
«Η Εκ­κλη­σί­α με την Πο­λι­τεί­α έ­χουν δια­κρι­τούς ρό­λους και αυ­τούς τους σε­βόμα­στε. Η Εκ­κλη­σί­α α­γω­νί­ζε­ται για αυ­τό τον λα­ό. Ε­δώ εί­ναι η θέ­ση μας και μαζί σας α­γω­νι­ζό­μα­στε. Με πολ­λή α­γά­πη η Εκ­κλη­σί­α στη­ρί­ζει και τα λα­ϊ­κά στρώμα­τα και ό­λους τους αν­θρώ­πους α­γκα­λιά­ζει με πολ­λή α­γά­πη, εί­τε πι­στεύ­ουν, εί­τε ό­χι, α­νε­ξάρ­τη­τα των πε­ποι­θή­σε­ών τους  και βε­βαί­ως α­γκα­λιά­ζου­με και τον προ­λα­λή­σα­ντα».
Τα λό­για του Σε­βα­σμιω­τά­του α­κο­λού­θη­σε πα­ρα­τε­τα­μέ­νο θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα.
Για ό­λα τα πα­ρα­πά­νω έ­χου­με να πα­ρα­τη­ρή­σου­με τα ε­ξής: Η Εκ­κλη­σί­α δεν εί­ναι α­πλώς έ­νας θε­σμός με διοι­κη­τι­κή ορ­γά­νω­ση και ιε­ραρ­χί­α. Εί­ναι λα­ϊ­κό σώ­μα, σώ­μα του λα­ού του Θε­ού, στο ο­ποί­ο με­τέ­χου­με ό­λοι.
Δεν εί­ναι λα­ός αυ­τοί που προ­στρέ­χουν στις ε­νο­ρί­ες και ζη­τούν υ­λι­κή και πνευ­μα­τι­κή α­ρω­γή;
Δεν εί­ναι λα­ός αυ­τοί που στέλ­νουν τα παι­διά τους στα σχο­λεί­α και ζη­τούν Ελλη­νορ­θό­δο­ξη α­γω­γή;

Κωνσταντίνου Καντζιούρα, Αιωνία η μνήμη.


Αναπαύτηκε εν Κυρίω ο επί σειρά ετών προϊστάμενός μου 

Κωνσταντίνος Καντζιούρας.

Υπήρξε ζηλωτής εργάτης του Ευαγγελίου. Εκλεκτός στρατιώτης της αγωνιζομένης Εκκλησίας. Εζούσε έντονα την μυστηριακή ζωή. Ήταν φιλακόλουθος, φιλάγιος, φιλάνθρωπος και φιλομόναχος.

Κατά την αναστροφή μου μαζί του διαπίστωσα την ανεπιτήδευτη αγάπη του, την Αγιότητα της ζωής του, το σεμνό του παράδειγμα, την πατρική του στοργή, την διακριτική ταπεινοφροσύνη του.

Εβίωνε ενσυνείδητα την χριστιανική ζωή. Δεν ήταν Θεολόγος αλλά ζούσε περισσότερο Θεολογικά από άλλους πτυχιούχους.

Επί χρόνια δοκιμασμένος από ασθένεια, κλινήρης, ποτέ δεν άκουσα παράπονο ή βαρυγκώμια από το στόμα του, πάντα δόξαζε τον Θεό.

Το τέλος του υπήρξε οσιακό όπως και η ψυχή του.

Ο Κωνσταντίνος Κανζιούρας έζησε εν Κυρίω πάσας τας ημέρας της ζωής του, και απέθανε εν Κυρίω.

Τώρα πλέον πλησίον του Θρόνου του Κυριού θα συνάντησε και τον αγαπημένο του συναγωνιστή και φίλο π. Χριστόδουλο Φάσσο και ελπίζω να δέονται και υπέρ εμού.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Αναστάσιος Κ. Κωστόπουλος

Πάφος


Στην ηλιόλουστη Πάφο την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Αγάπης στον Θεό και τον άνθρωπο - Άγιος Μάξιμος Ομολογητής


Όποιος αγαπάει το Θεό, δεν είναι δυνατό να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του. Και όσους ακόμα είναι υπόδουλοι στα πάθη τους, κι αυτούς τους αγαπάει σαν τον εαυτό του, και χαίρεται με αμέτρητη και ανείπωτη χαρά, όταν τους βλέπει να διορθώνονται. 
Άγιος Μάξιμος Ομολογητής

Το θέλημα του Κυρίου - π. Ευσέβιος Βίττης

Υπάρχει ένας τρόπος για να προχωρήσω κι εγώ από πιο προσιτούς δρόμους. Μου το εξηγεί ο ίδιος ο Κύριος. «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσετε» (Ιω. ιδ’ 15). Και αντίστροφα: «Εάν τας εντολάς τας εμάς τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη τη εμή» (Ιω. ιε’ 10). Ό,τι λοιπόν δικό μου αδειάζω πετώντας το από μέσα μου, πρέπει να το αντικαθιστώ με το θέλημα του Κυρίου μου, με τις «εντολές» του, που εκφράζουν αυτό που εκείνος θέλει. 
Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Βίττης

Η οδός της σωτηρίας. - π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ


·         Όταν αποφασίζαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό κάθε μέρα της ζωής μας γίνεται μέρα παθημάτων δακρύων και πόνου.  Κατά καιρούς εγείρεται το ερώτημα: "Κύριε γιατί μας έπλασες έτσι ώστε να πρέπει να περάσουμε από τόσα παθήματα;" Αδυνατούμε να εννοήσουμε ότι αυτή η αρνητική εμπειρία είναι η οδός της σωτηρίας.   
Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Σαχάρωφ
 

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Ορκωμοσία για γέλια και για κλάματα - Ασέβεια προς τον Αρχιεπίσκοπο

Την απαρχή μιας σκοτεινής περιόδου για τον δήμο της Αθήνας πιθανώς να σηματοδοτεί η χθεσινή πολιτική ορκωμοσία του νέου δημάρχου Γιώργου Καμίνη.
Η πρωτοφανής αυτή κίνηση πολιτικού και θρησκευτικού αμοραλισμού του κ. Καμίνη, σε μια χρονική περίοδο που η κοινωνία χρειάζεται ενότητα, διχάζει και αποτελεί όνειδος για την ιστορία της πόλης.
Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίστηκαν στη σημερινή (σ.σ.: χθεσινή) ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβουλίου, για πρώτη φορά μετά από 176 χρόνια από την ίδρυση του δήμου Αθηναίων, αποτελούν ντροπή για την ιστορία της πόλεως των Αθηνών με ευθύνη της νέας δημοτικής αρχής ανέφερε σε δήλωση του ο απερχόμενος δήμαρχος Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζοντας έτσι την πλειοψηφία των δημοτών, οι οποίοι είναι αντίθετοι σε τέτοιους είδους κινήσεις, που πλήττουν και προσβάλλουν το θρησκευτικό αίσθημα του λαού.
Με πολιτικό όρκο συμπληρωματική δήλωση, τον οποίο διάβασε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Νιόλιος, ορκίστηκαν και οι επικεφαλής και τα μέλη των δημοτικών παρατάξεων Λαϊκή Συσπείρωση του κ. Νίκου Σοφιανού και Αθήνα Ανοιχτή Πόλη της κυρίας Ελένης Πορτάλιου η οποία χθες το πρωί επικοινώνησε με τον κ. Καμίνη και του ζήτησε να μην παρευρεθεί στην ορκωμοσία ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος καθώς και οι νεοεκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Αμυράς και Πέτρος Κωνσταντίνου.

Αγώνας να αγαπάς τον Θεό - Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Οσο περισσότερο αγωνίζεσαι
να αγαπάς τον Θεό,
τόσο περισσότερο Αυτός σου αποκαλύπτεται! 
  Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Ντροπή σε μερικούς, που βάλθηκαν να κάνουν την Ελλάδα μας άθεη - Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας«Ἐθνικὴ φυσιογνωμία καὶ Ὀρθόδοξη Οἰκουμενικότητα στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα - Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος

Ὁ τίτλος τοῦ θέματος ποὺ ἀνέλαβα νὰ σᾶς παρουσιάσω, ἔχει τὴν πρωτοτυπία νὰ σημαίνει κάτι, μόνο στὴ γλώσσα μας, στὰ ἑλληνικά! Ἄν μεταφραστεῖ σὲ ἄλλη γλώσα θὰ εἶναι τελείως ἀκατανόητος. Ἄς μὴν βιαστεῖ κάποιος νὰ πεῖ, «τί μᾶς ἐνδιαφέρει κάτι τέτοιο!». Εἶναι ἀνάγκη πλέον, νὰ μεταφράζουμε τὶς ἔννοιές μας καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες γιὰ νὰ βλέπουμε δύο πράγματα:

1. πόσο μποροῦν νὰ μᾶς κατανοήσουν οἱ ἄλλοι καὶ

2. πόσο ἀντέχουν οἱ ἀλήθειες μας στὸ εὑρύτερο σήμερα,

διαφορετικὰ θὰ μᾶς παραμείνουν γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση. Ὅμως, οἱ ἔννοιες «φυσιογνωμία» καὶ «οἰκουμενικότητα», εἶναι ἐξωστρεφεῖς∙ τὴ «φυσιογνωμία» μας, ἄλλοι τὴ διαπιστώνουν καὶ ἡ «οἰκουμενικότητα» εἶναι «ἄνοιγμα» σὲ ἄλλους.

Ὅταν συζητᾶμε τὶς δύο ἔννοιες τοῦ τίτλου «ἐθνικὴ ταυτότητα»-«Ὀρθόδοξη Οἰκουμενικότητα» καὶ τὴ σχέση ποὺ ἔχουν ἤ ποὺ δὲν ἔχουν, φανερώνουμε ὅτι ὅλοι μας, ἀνεξαιρέτως, εἴμαστε ἀκατάστατα ριγμένοι μέσα σ’ἕνα δίχτυ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο, νομίζω πὼς πρέπει γρήγορα νὰ βγοῦμε.

Τί ἐννοῶ∙

γιὰ τὴν πρώτη ἔννοια∙ κολακευόμαστε ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Αϊνστάιν ὅτι «τὸ σύμπαν εἶναι ἑλληνικό», πιστεύουμε ὅτι ὅλος ὁ κόσμος μᾶς ὀφείλει τὸ «ἀρχαῖο πνεῦμα ἀθάνατο» καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, «ἑλληνικὸ» θεωροῦμε μόνο ὅ,τι φαίνεται ἀπὸ τὴν πλατεῖα Συντάγματος (Γ. Σεφέρης).

Τὴν Ὀρθοδοξία, πάλι, τὴ βλέπουμε μὲ τὰ γυαλιὰ τῆς βοσπορίδος ἀνατολῆς, αὐτὰ τὰ γυαλιὰ εἶναι πολύχρωμα∙ ὅμως, ἐκεῖνο ποὺ μᾶς δυσκολεύει περισσότερο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν Ὀρθοδοξία ἐνῶ τὴ βιώνουμε γονιδιακά, τὴν ἐξωτερικεύουμε προτεσταντικά.

Ἐπιμένω, λοιπόν, ὅτι χρειάζεται νὰ ξέρουμε πῶς μᾶς βλέπουν οἱ ἄλλοι, γιὰ νὰ βγοῦμε μέσα ἀπὸ τὸ δίχτυ στὸ ὁποῖο βρισκόμαστε, ἐπειδὴ σὲ μιὰ ἐπίσκεψη τῶν ὀνομάτων τοῦ τίτλου μας, τὸ πιὸ ἀνώδυνο θὰ ἦταν νὰ συζητήσουμε: τί εἶναι «ἐθνικό», ποιά στοιχεῖα συγκροτοῦν τὴν ἐθνικὴ φυσιογνωμία μιᾶς χώρας, ποιὰ τακτικὴ κατέστησε τὸ Βυζάντιο «οἰκουμενικό» καὶ τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία!

Ὅμως, ἀφοῦ στὸν τίτλο τοῦ Συνεδρίου μας βάλατε τὴν δύσκολη λέξη «σήμερα», ἡ ὁμιλία θὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ κακοτοπιά, ὅπου τὸ λιγότερο, θὰ εἶναι νὰ παρεξηγηθοῦμε, ὅμως τὸ χειρότερο θὰ εἶναι νὰ χαθοῦμε σὲ ἀντιθέσεις καὶ νὰ πνιγοῦμε σὲ διαπιστώσεις, χωρὶς νὰ φτάσουμε πουθενά.

Λοιπόν, τί εἶναι «ἐθνικό», σήμερα;

Ποιὰ εἶναι, σήμερα, ἡ ἐθνικὴ φυσιογνωμία τῆς Χώρας μας;

Αὐτὸ ποὺ στὸ Βυζάντιο ἐννοοῦσαν «οἰκουμενικὸ» ἀποδίδεται, σήμερα, μὲ τὴ λέξη «παγκόσμιο»;

Τί σημαίνει «Ὀρθοδοξία», σήμερα; ὄχι στὴ Θεολογία, ἐκεῖ τὸ καταλαβαίνουμε∙ ἀλλὰ στὴν καθημερινότητα τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς, ὅπου ἀποδεικνύεται ἤ δὲν ἀποδεικνύεται τὸ ὀρθόδοξο τοῦ δόγματος σὲ κάθε ἐποχή.

Τί λέτε; θὰ τὸ ἀντέξουμε τὸ «σήμερα»; ἄν «ναί», τότε, σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ κάνατε νὰ μοῦ ἀναθέσετε αὐτὴν τὴν ὁμιλία καὶ συνεχίζω.


Ο ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ - π. Αθηναγόρας Καραμαντζάνης

Προ καιρού είχα την ευλογημένη ευκαιρία να παραστώ στην χειροτονία ενός πρεσβυτέρου αγαπητού φίλου και αδελφού.
Όταν έφθασε η ώρα της χειροτονίας, είδα δύο άλλους πρεσβυτέρους να τον περιφέρουν τρεις φορές κύκλω της Αγίας Τραπέζης, ψάλλοντες «δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός Αποστόλων καύχημα...» Κατόπιν τον είδα να γονατίζη μπροστά στο θυσιαστήριο, στηρίζοντας και τα δύο του χέρια επάνω σ' αυτό. Τί εσήμαιναν άραγε αυτά; Εσήμαιναν και σημαίνουν ότι από εκείνη την ώρα κέντρο της ζωής του ιερέως θα είναι το ιερό και άγιο αυτό θυσιαστήριο. Γι' αυτό και το αγκαλιάζει με όλη την θέρμη της καρδιάς του σαν το πολυτιμώτερο απόκτημα της ζωής του, αλλά και το θυσιαστήριο τον τυλίγει ολόκληρο μέσα στην δόξα και τον θείο του γνόφο.

1. Το μεγαλείο του Θυσιαστηρίου
Τί συγκλονιστική αλήθεια στιγμή, που βέβαια όλοι μας την έχουμε ζήσει! Όντως, αυτό το ιερό σύμπλεγμα, ιερεύς και θυσιαστήριο, είναι και θα είναι εις τους αιώνας, ό,τι πιο υψηλό ό,τι πιο μεγαλειώδες έχει να παρουσιάση αυτός ο κόσμος. Δύο πράγματα, που ενώθηκαν άπαξ δια παντός από αυτόν τον Κύριο, τον πρώτο και Μέγα ιερέα του κόσμου. Ο ιερεύς είναι τρόπον τινά συνεζευγμένος με το θυσιαστήριο. Ο ιερεύς γεννάται την ώρα της χειροτονίας του. Μήτρα αυτής της υπερφυούς γεννήσεως είναι ακριβώς το πανάγιο θυσιαστήριο, που έκτοτε θα γίνη ο ομφάλιος λώρος του. Από την στιγμή εκείνη γίνεται η ίδια η ζωή του. Υπάρχει εξ αιτίας αυτού και ζη μόνον γι' αυτό. Είναι το ιερό φορτίο του, η χαρά του και η δόξα του. 

Όλοι μας έχουν απογοητεύσει και από όλους έχουμε πληγωθεί - Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμων

Με την χάρη του Ενανθρωπήσαντος Κυρίου και Θεού υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο με αισιοδοξία και την ελπίδα στον Θεό και μόνο, ότι δεν θα μας εγκαταλείψει και ότι παρά την κρίση που βιώνουμε, κρίση πρώτιστα πνευματική, θα επιβιώσουμε.Ο λαός μας έζησε δίσεκτα χρόνια και δίσεκτους αιώνες και επιβίωσε, γιατί είχε πνευματικά αντισώματα. Διψώντας για την ζωή ανταλλάσσουμε αυτές τις ημέρες ευχές για χρόνια πολλά. Άλλοι συνηθίζουν για το καλό του νέου χρόνου να ξενυχτούν στα τυχερά παιγνίδια, να κρεμούν πέταλο στην πόρτα του σπιτιού τους, η να μπαίνουν με το δεξί πόδι στο σπίτι τους.
Όλα αυτά δείχνουν την βαθειά επιθυμία όλων μας να ζήσουμε μακρυά από προβλήματα και δυσκολίες, να έχουμε υγεία και ειρήνη. Μόνο που οι ευχές δεν φθάνουν και πολύ λιγότερο οι δεισιδαιμονίες δεν έχουν την δύναμη να αλλάξουν την ροή των πραγμάτων που κατευθύνονται κατά βάσιν από τον Θεό.
Οι τύχες, βέβαια, του κόσμου φαίνεται να είναι στα χέρια των ισχυρών της γης. Και οι δικές μας φαίνεται να εξαρτώνται από άλλους, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Η Εκκλησία μας διδάσκει: «μη πεποίθατε επ’ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων, οις ουκ έστι σωτηρία». Και αλλού: «Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον τον Θεόν αυτού».
Όλοι μας έχουν απογοητεύσει και από όλους έχουμε πληγωθεί. Τελικά συνειδητοποιούμε ότι πάνω στη γη βασιλεύει το ωμό συμφέρον, η εκμετάλλευση των αδυνάτων, η ανηθικότητα, η αστοργία, το ψεύδος και η απάτη.

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Εφαρμογή "καινής" εντολής - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος (Κοτσώνης)

Αν δεν εφαρμόσουμε την «καινή», την καινούργια εντολή, θα αλληλοφαγωθούμε. Όπως διαμορφώθηκε σήμερα η ζωή μας, βρισκόμαστε μπροστά σ΄ ένα δίλημμα: Ή θα αγκαλιάσουμε την «καινήν» εντολή και θα εργασθούμε για την εφαρμογή της, ή θα εξαλειφθούμε από προσώπου της Γης, τρίτη λύση δεν υπάρχει για μάς.   
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος (Κοτσώνης)

Το ΕΓΩ μας τρώει - Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης)


-Το ΕΓΩ μας τρώει. Το ΕΓΩ με κεφαλαία γράμματα. Αυτό κλείνει τον Παράδεισο, ενώ μπαίνουν μέσα οι αμαρτωλοί και αι πόρναι. Αυτό το εγώ είναι ο κακός δαίμων. Κύριε, βγάλε αυτό το δαιμόνιον. Αμήν.  
Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης)

Θεσμοθετείται για κάθε πολίτη δικαίωμα καταγγελίας και κυρώσεων για όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις

Television
ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ...
Θεσμοθετείται για κάθε πολίτη δικαίωμα καταγγελίας και κυρώσεων για όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις

Συνιστούμε φυλάξτε το παρόν άρθρο είτε στην επιφάνεια εργασίας του ΗΥ σας, είτε τυπώστε το για να το έχετε πρόχειρο ... θα σας χρειαστεί σίγουρα !

TIDEON:  Αν εμείς δεν κατορθώσαμε να νοικοκυρέψουμε το άθλιο τηλεοπτικό τοπίο τόσα χρόνια, καλά που έρχεται η ΕΕ να δώσει σε όλους τους πολίτες αυτό το δικαίωμα.
  Με τον νέο ΠΔ109/2010 άρθρο 27, δίδεται το δικαίωμα για κάθε τι που μας θίγει να κάνουμε αναφορά στον Τηλεοπτικό Σταθμό και αν δεν επανορθώσει μέσα στην ίδια την εκπομπή του,   επιβάλλονται πρόστιμα.
  Παρά την επιφύλαξή μας ότι στην Ελλάδα πολλοί υγιείς νόμοι «υπολειτουργούν» είναι μια καλή ευκαιρία να εκδηλώσουμε την αντίσταση και αγανάκτησή μας σε όλο τον οχετό που μπαίνει καθημερινά στα σπίτια μας.

   Υπενθυμίζουμε τις μεγαλύτερες βλάβες που έκανε η  «ελεύθερη» και «πολυφωνική» ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα (χωρίς βέβαια  να αμνηστεύεται  και η Κρατική) :
 • Διασυρμός ορθοδόξων συμβόλων και κληρικών
 • Υποβάθμιση της Πατρίδας μας και των ιδεωδών του Έθνους
 • Συστηματική αποσιώπηση εθνικών κινδύνων
 • Έλλειψη απαξίωσης όλων των διεστραμμένων προτύπων, ταραξιών κλπ
 • Μονομερής θετική προβολή διαφόρων αιρέσεων, αλλοδόξων κλπ
 • Παραπληροφόρηση και επιλεκτική ή διεστραμμένη μετάδοση ειδήσεων
 • Ακατάλληλες σκηνές βίας και αισχρότητας όλες τις ώρες
 • Βίαιες και σατανιστικές εκπομπές κινουμένων σχεδίων, μουσικής και  παιδικών εκπομπών
 • Διαφημίσεις που παραπλανούν τα παιδιά.
 • Πλήρης απαξίωση της οικογένειας στην υγιή της μορφή και προβολή διάστροφων μορφών της
 • Συντονισμένη πλύση εγκεφάλου των τηλεθεατών για μακροπρόθεσμη επιδίωξη πολιτικών και εμπορικών στόχων
 • και άλλες εκπομπές ... «ων ουκ έστι αριθμός» χαμηλοτάτου διανοητικού επιπέδου και αποπροσανατολισμού από τα πραγματικά μας προβλήματα!
Τώρα όλοι έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε την σαπίλα .....

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Ο Θεός γίνεται άνθρωπος - Άγιος Θεόδοτος Αγκύρας


Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και διαλέγει τα ανθρώπινα για να δώση τα θεϊκά, και κάνη δικά Του τα πάθη, για να χαρίση την απάθεια (την απαλλαγή από τα πάθη)
Άγιος Θεόδοτος Αγκύρας

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - Παναγιώτης ΤελεβάντοςΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Του Παναγιώτη Τελεβάντου
============
Η είδηση για την ενθρόνιση του κ. Θεοδόσιου ως νέου Μητροπολίτη Ράσκας και Πριζρένης - πέραν της θλίψης που προκαλεί, επειδή η Σερβική ιεραρχία αποφάσισε να οριστικοποιήσει εμπράκτως τις αποφάσεις της εναντίον του Σεβασμιότατου κ. Αρτέμιου - πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τον αντικανονικά καθαιρεθέντα Αγιο πρώην Ράσκας κ. Αρτέμιο για το τι δέον γενέσθαι.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΔΕΝ ΕΥΟΔΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
____________
Η ανάρτηση αφισών εναντίον του κ. Θεοδόσιου και η έκκληση στους πιστούς του Κοσσυφοπεδίου να μην παραστούν στην ενθρόνιση δεν είναι αρκετά μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα.
Οι Λαρισσαίοι λ.χ. έκαναν τόσους αγώνες εναντίον των μοιχεπιβατών του αείμνηστου Θεολόγου αλλά ουδέποτε απεκατεστάθη στο θρόνο του και οι υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες - μηδεμιάς εξαιρουμένης - δέχθηκαν σε πλήρη κοινωνία τους μοιχεπιβάτες ως τους νόμιμους (προσέξτε νόμιμους όχι κανονικούς) Μητροπολίτες των Μητροπόλεων που αντικανονικά κατέβαλαν.
Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι ο αγώνας για την αποκατάσταση του αείμνηστου Θεολόγου δεν είναι καθόλα αξιέπαινος και ότι δεν θα έπρεπε να διεξαχθεί! Για την ακρίβεια το ακριβώς αντίθετο πρεσβεύω: Οτι ήταν μια σαφώς αξιέπαινη προσπάθεια. Απλά επισημαίνω ότι από μόνοι τους αυτοί οι αγώνες ΔΕΝ είναι στην πράξη αποτελεσματικοί αν ΔΕΝ τύχουν συνοδικής κατοχύρωσης.

Στέλνω μια κάρτα στο Καστελόριζο!

Καστελόριζο
Εμπροσθοφύλακας
«Εκστρατεία Εμπροσθοφύλακα: Στέλνω μια κάρτα στο Καστελόριζο!»
24 Δεκεμβρίου 2010
Συντακτική Ομάδα

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ
Βλέποντας  το Καστελόριζο από ένα χάρτη της ανατολική Μεσογείου, θα δείτε πως το νησί αποτελεί ένα κόμπο που δένει γεωπολιτικά την Ελλάδα με την Κύπρο μας. Χωρίς το Καστελόριζο, τα χωρικά ύδατα των ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, θα τέμνονταν κάθετα από ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, καθιστώντας την δυνατότητα κοινής ελλαδοκυπριακής συνεκμετάλλευσης κοιτασμάτων ορυκτού πλούτου, όπως επίσης και την δυνατότητα ενεργοποίησης του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, αδύνατη.
Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), αν τύχει σωστής πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης, με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον, θα μπορεί να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που μαστίζουν την χώρα και να την βγάλουν από τα αδιέξοδα που την οδηγούν επιλογές υποτέλειας τύπου ΔΝΤ. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Γεωλογίας Αβραάμ Ζεληλίδη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, «αν αξιοποιηθούν οι περιοχές νότια της Κρήτης, τα ευρήματα στη Δυτική Ελλάδα, το Καστελόριζο και η λεκάνη “Ηρόδοτος”, που εκτείνεται μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, τότε καλύπτεται η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης για 50 χρόνια» [1]. Ο καθένας μας λοιπόν μπορεί να αντιληφθεί την τοποστρατηγική σπουδαιότητα του Καστελόριζου, χωρίς το οποίο Ελλάδα και Κύπρος δεν θα μπορέσουν να οριοθετήσουν την Αποκλειστική Οικονομική τους Ζώνη.

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010

Ο άσαρκος παίρνει σάρκα - Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος


Ο άσαρκος παίρνει σάρκα, ο Λόγος ενώνεται με την ύλη, ο αόρατος γίνεται ορατός, ο άχρονος αποκτά αρχή, ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν χθες και σήμερα και εις τους αιώνες ο ίδιος.

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος

Όποιος σε γνωρίζει, Κύριε - π. Ευσέβιος Βίττης


Όποιος σε γνωρίζει, Κύριε, σε αγαπάει πιο πολύ από τον εαυτό του, απομακρύνεται από τον εαυτό του και έρχεται σε Σένα, για να νιώσει χαρά κοντά Σου και μέσα σε Σένα.

Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Βίττης