Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Mήνυμα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπὶ τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου, ἡμέρᾳ προσευχῆς διὰ τὸ φυσικὸν περιβάλλον (01.09.2011).

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καταξιώνει ἡμᾶς σήμερον ὅπως ἐναρξώμεθα ἑνὸς εἰσέτι ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἑνὸς εἰσέτι ἑορτολογικοῦ κύκλου, ἐντὸς τῶν εὐλογημένων εὐκαιριῶν τοῦ ὁποίου καλούμεθα νὰ καταβάλλωμεν ἀγῶνα πνευματικὸν διὰ νὰ ἀξιοποιήσωμεν καλλίτερον τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν δυνατότητα τοῦ γενέσθαι «καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ ὥστε νὰ καταστῶμεν καὶ ἡμεῖς ἅγιοι Αὐτοῦ.
Ἡ σημερινὴ ὅμως ἡμέρα, ἡ 1η Σεπτεμβρίου, ἡ πρώτη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἶναι ἀφιερωμένη, πρωτοβουλίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καὶ εἰς τὴν προσευχὴν διὰ τὸ φυσικὸν περιβάλλον. Ἡ δὲ πρωτόβουλος αὕτη ἀπόφασις οὐδόλως τυγχάνει ἄσχετος πρὸς τὴν ἀνωτέρω σημειολογίαν τῆς σημερινῆς ἡμέρας, καθὼς ὁ πνευματικὸς ἀγὼν ὁ ὁποῖος ἐπιφέρει τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν τοῦ ἀνθρώπου συμβάλλει καὶ εἰς τὴν βελτίωσιν τῶν σχέσεών του πρὸς τὸ περιβάλλον καὶ εἰς τὴν καλλιέργειαν τῆς εὐαισθησίας τοῦ ἀνθρώπου ὑπὲρ τῆς προστασίας καὶ διαφυλάξεως αὐτοῦ.
Δοξολογοῦμεν, λοιπόν, σήμερον τὸ ἅγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι ἐχάρισεν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα καὶ διατηρεῖ καὶ συνέχει τὴν φύσιν, ὡς τὸ καταλληλότατον περιβάλλον διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ὑγιεινὴν ἀνάπτυξιν τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου. Ταυτοχρόνως δὲν δυνάμεθα ὅμως νὰ παρασιωπήσωμεν καὶ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν τιμᾷ πρεπόντως τὴν δωρεὰν ταύτην τοῦ Θεοῦ καὶ καταστρέφει τὸ περιβάλλον, ἐκ πλεονεξίας ἢ ἐξ ἄλλων ἐγωϊστικῶν ἐπιδιώξεων.
Τὸ περιβάλλον ἡμῶν ἀποτελεῖται, ὡς γνωστόν, ἐκ τοῦ ἐδάφους, τῶν ὑδάτων, τοῦ ἡλίου, τοῦ ἀέρος ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς πανίδος καὶ τῆς χλωρίδος. Ὁ ἄνθρωπος δύναται νὰ ἐκμεταλλεύηται πρὸς ἴδιον ὄφελος τὴν φύσιν μέχρις ὅμως ἑνὸς ὁρίου, ὥστε νὰ διασφαλίζηται ἡ ἀειφορία, ἤτοι ἡ δυνατότης ἀναπαραγωγῆς τῶν καταναλωθέντων ἐνεργειακῶν πόρων ἀλλὰ καὶ τῶν ἐμβίων, ἀλόγων, κτισμάτων. Ἄλλωστε, ἡ καλῶς ἐννοουμένη ἐκμετάλλευσις τῆς φύσεως ἀποτελεῖ καὶ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, πρὸ καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ. Ἡ ὑπέρβασις ὅμως τοῦ ὁρίου τούτου, ἥτις δυστυχῶς ἀποτελεῖ φαινόμενον τῶν δύο τελευταίων αἰώνων εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καταστρέφει τὴν ἁρμονίαν τῶν φυσικῶν συνισταμένων τοῦ περιβάλλοντος καὶ ὁδηγεῖ εἰς τὸν κορεσμὸν καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τούτου τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δὲν δύναται νὰ ἐπιβιώσῃ ἐντὸς ἀπερρυθμισμένων εἰς βαθμὸν μὴ ἀναστρέψιμον οἰκοσυστημάτων. Ἀποτέλεσμα δὲ τοῦ φαινομένου τούτου εἶναι ἡ ἐμφάνισις καὶ ἐξάπλωσις ἀσθενειῶν προκαλουμένων ὑπὸ τοῦ, ἀνθρωπίνῃ εὐθύνῃ, μολυσμοῦ τῶν διατροφικῶν ἀγαθῶν.
Εἰς τὰς ἡμέρας μας, ὀρθῶς μὲν τονίζεται ἡ μεγάλη σημασία τῶν δασῶν καὶ ἐν γένει τῆς χλωρίδος διὰ τὴν ἀειφορίαν τοῦ γηΐνου οἰκοσυστήματος ὡς καὶ τὴν διασφάλισιν τῶν ὑδατίνων πόρων, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμᾶται καὶ ἡ μεγάλη συμβολὴ τῶν ζῴων εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν αὐτοῦ. Τὰ ζῷα ἀνέκαθεν ὑπῆρξαν φίλοι τοῦ ἀνθρώπου καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν καθὼς παρεῖχον καὶ παρέχουν εἰς αὐτὸν τροφήν, ἔνδυσιν, μεταφορικὸν ἔργον ἀλλὰ καὶ προστασίαν καὶ συντροφικότητα. Στενοτάτη εἶναι ἡ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ ζῷα, ὡς καταδεικνύεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι αὐτὰ ἐπλάσθησαν τὴν ἰδίαν ἡμέραν μὲ αὐτόν (Γεν. 1, 24-31) ἢ καὶ ἐκ τῆς δοθείσης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐντολῆς εἰς τὸν Νῶε ὅπως διασώσῃ ἕν ζεῦγος ἐξ ἑκάστου εἴδους ἀπὸ τὸν ἐπικείμενον κατακλυσμόν (Γεν. 6, 19). Τυγχάνει χαρακτηριστικὸν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιδεικνύει ἰδιαιτέραν μέριμναν διὰ τὴν διάσωσιν τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου. Εἰς τοὺς βίους τῶν Ἁγίων ἀναφέρονται πολλαὶ διηγήσεις διὰ τὰς ἀρίστας σχέσεις μεταξὺ Ἁγίων καὶ ἀγρίων ζῴων, τὰ ὁποῖα ὑπὸ ἄλλας συνθήκας δὲν διατηροῦν φιλικὰς σχέσεις πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Βεβαίως αὐτὸ δὲν ὀφείλεται εἰς τὴν κακὴν φύσιν των, ἀλλὰ εἰς τὴν ἀντίστασιν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συνεπακόλουθον συγκρουσιακὴν σχέσιν αὐτοῦ μετὰ τῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀλόγων ἐμβίων ὄντων τῆς φύσεως. Ἄλλωστε, συνέπεια τῆς διαταράξεως τῆς σχέσεως τῶν πρωτοπλάστων πρός τὸν Δημιουργόν των καὶ Θεὸν ἦτο καὶ ἡ διατάραξις τῶν σχέσεων αὐτῶν μετὰ τοῦ περιβάλλοντος: «ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· ἀκάνθας καί τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φάγῃ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης·» (Γεν. 3, 17-19) Ἡ εἰρήνευσις τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τοῦ Θεοῦ συνεπάγεται καὶ τὴν εἰρήνευσιν αὐτοῦ μετὰ τῶν στοιχείων τῆς φύσεως.
Εἶναι φανερόν, κατόπιν τούτων, ὅτι ἡ ἀγαθὴ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ περιβάλλον ἀναπτύσσεται ὅταν παραλλήλως ἀναπτύσσηται ἀγαθὴ σχέσις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεόν. Τυγχάνει γνωστὴ ἡ ἀφήγησις τοῦ Συναξαριστοῦ περὶ τῆς ἐμπειρίας τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος εἰς ἡλικίαν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπεφάσισε, καθοδηγηθείς ὑπό Ἀγγέλου Κυρίου, νὰ πορευθῇ ἐνδότερον τῆς ἐρήμου πρὸς ἀναζήτησιν καὶ ἄλλου ἀναχωρητοῦ, τοῦ Ὁσίου Παύλου τοῦ Θηβαίου, ἵνα λάβῃ παρ’ αὐτοῦ ὠφέλειαν πνευματικήν. Πορευθεὶς ἐπὶ τριήμερον εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ καὶ ἰχνηλατήσας σημεῖα θηρίων ἀγρίων συνήντησε λέοντα, ὁ ὁποῖος ὑπεκλίθη ἤρεμος ἔμπροσθέν του καὶ ποιήσας μεταβολὴν ὡδήγησε τὸν Μέγαν Ἀντώνιον εἰς τὸ σπήλαιον τοῦ Ὁσίου Παύλου, ἔνθα εὗρεν αὐτὸν διακονούμενον ὑπὸ θηρίων. Κόραξ ἐκόμιζεν αὐτῷ τὸν ἐπιούσιον ἄρτον! Τὴν ἡμέραν μάλιστα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου ἐκόμισεν εἰς αὐτὸν διπλῆν μερίδα μεριμνήσας καὶ διὰ τὸν ἐπισκέπτην αὐτοῦ! Οἱ Ἅγιοι οὗτοι εἶχον ἀναπτύξει ἀγαθὴν σχέσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ, διὸ καὶ εἶχον φιλικὰς σχέσεις πρὸς πάντα τὰ ζῷα τῆς φύσεως. Ἡ δημιουργία αὐτῆς τῆς ἀγαθῆς σχέσεως πρὸς τὸν Θεὸν πρέπει νὰ προτάσσηται ὡς τὸ κύριον μέλημά μας, καὶ ὑπηρέτης αὐτῆς τῆς προοπτικῆς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀγαθὴ σχέσις μας πρὸς τὸ ζωϊκόν, τὸ φυτικὸν καὶ τὸ ἄψυχον περιβάλλον μας. Ὑπὸ τὴν προοπτικὴν αὐτὴν ἡ ζωοφιλία δὲν θὰ ἀποτελῇ στεῖραν κοινωνικὴν ἐκδήλωσιν συμπαθείας πρὸς τὰ προσφιλῆ μας ζῷα, πολλάκις συνοδευομένην δυστυχῶς καὶ ὑπὸ ἀναλγησίας διὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπον, τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀγαθῆς σχέσεώς μας πρὸς τὸν Δημιουργὸν τοῦ παντός. Εἴθε ὁ Δημιουργός τοῦ καλοῦ λίαν σύμπαντος καὶ τοῦ καλοῦ λίαν γηΐνου οἰκοσυστήματος νὰ ἐμπνεύσῃ ὅλους ἡμᾶς νὰ συμπεριφερώμεθα εὐσπλάχνως πρὸς ἅπαντα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως, μὲ καρδίαν ἐλεήμονα ὑπὲρ πάντων αὐτῶν, ἀνθρώπων, ζῴων καὶ φυτῶν, ὡς καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος λέγει, ἀπαντῶν εἰς τὴν ἐρώτησιν: “Τί ἐστι καρδία ἐλεήμων;”. “Καρδία ἐλεήμων ἐστί, καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν ὀρνέων, καὶ τῶν ζῴων, καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν, καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ρέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ δάκρυα. Ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν, καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ οὐ δύναται βαστάξαι, ἢ ἀκοῦσαι, ἢ ἰδεῖν βλάβην τινά, ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γενομένην” (Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Ἅπαντα τὰ εὑρεθέντα σχετικά, Λόγος ΠΑ’).
Διὰ τῆς τοιαύτης εὐσπλαχνίας ἡμῶν πρὸς ἅπασαν τὴν κτίσιν θὰ τιμήσωμεν τὸ θεόσδοτον ἀξίωμα ἡμῶν ὡς ἀρχηγῶν τῆς Κτίσεως, ἐνδιαφερομένων μετὰ πατρικῆς στοργῆς ὑπὲρ πάντων τῶν στοιχείων αὐτῆς, τὰ ὁποῖα οὕτω θὰ μᾶς ὑπακούουν αἰσθανόμενα τὴν ἀγαθοεργὸν διάθεσίν μας, καὶ θὰ πειθαρχοῦν εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τῆς φιλανθρώπου καὶ ὑπηρετικῆς τῶν ἀναγκῶν μας ἀποστολῆς των.

,βια΄ Σεπτεμβρίου α΄


+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης

Nα διατηρήσεις την ειρήνη της ψυχής σου - Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ

«Αν θέλεις να διατηρήσεις την ειρήνη της ψυχής σου,
να αποφεύγεις με κάθε τρόπο
να κρίνεις τους άλλους.
Με το να μην κρίνεις τους άλλους και να μένεις εν σιωπή,
περιφρουρείς την ειρήνη.
Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση,
δέχεται θείες αποκαλύψεις»
Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ'αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος (ώρα 7 μ.μ.)
Παρασκευή πρός Σάββατο: Ιερά Αγρυπνία (ώρα ενάρξεως: 10 μ.μ. - 1 μ.μεσον.)
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα ομιλήσει ο πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χρύσανθος Στελλάτος (ώρα ενάρξεως: 7 π.μ. - 10 π.μ.)
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, απόγευμα: Μεθεόρτιος Εσπερινός, Ιερά Παράκλησις & Λιτάνευσις Αγίων Λειψάνων και Ιεράς Εικόνος του Αγίου (ώρα 6.30 μ.μ.)

Να διαβάζετε την αγία Γραφή - π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος


Να διαβάζετε την αγία Γραφή, έστω και αν δεν καταλαβαίνετε τίποτε από αυτήν. Να την διαβάζετε για αγιασμό σας. Από την μελέτη σας αυτή θα παίρνετε δύναμη• θα στερεώνεσθε.

Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιαννακόπουλος

Οι άνθρωποι τιμωρούνται απο τις αμαρτίες τους - ΤολστόιΟι άνθρωποι τιμωρούνται όχι για τις αμαρτίες τους, αλλά από τις αμαρτίες τους και αυτή είναι η πιο βαριά και σωστή τιμωρία.


Τολστόι, Λέων Νικολάγεβιτς

Ο Θεός έγινε άνθρωπος - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος

Ο Θεός έγινε άνθρωπος από αγάπη στο πλάσμα του. Κι αυτό με περισσή αχαριστία τον ανέβασε πάνω στο Σταυρό. Ο Θεός εξήντλησε τα αποθέματα των ευεργεσιών του, και ο άνθρωπος εκόρεσε επάνω του την μανία του μίσους του. Ο Θεός εκάλεσε τον άνθρωπο να γίνη Θεάνθρωπος και αυτός «παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις και ωμοιώθη αυτοίς Ό Θεός εξηγόρασε τον άνθρωπο «εκ κατάρας του νόμου τω τιμίω του αίματι τω Σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς» και ο άνθρωπος με πείσμα του ηρνήθη την χάριν. «Απόστα απ' εμοϋ, οδούς σου ειδέναι ου βούλομαι».
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

Πολιτικοί και πολιτική - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

«Το τέρας το καλούμενον επιφανής τρέφει τη φυγοπονίαν, την θεσιθηρίαν, τον τραμπουκισμόν, τον κουτσαβακισμόν, την εις τους νόμους απείθειαν. Πλάττει αυλήν εξ αχρήστων ανθρώπων, στοιχείων φθοροποιών τα οποία τον περιστοιχίζουσι, παρασίτων τα οποία αποζώσιν εξ αυτού...
Μεταξύ δύο αντιπάλων μετερχομένων την αυτήν διαφθορά, θα επιτύχει εκείνος όστις ευπρεπέστερον φορεί το προσωπείον κ' επιδεξιώτερον τον κόθορνον».

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Άμυνα περί πάτρης - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Άμυνα περί πάτρης θα ήτο
η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών,
η εθνική αγωγή,
η χρηστή διοίκησις,
η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και πιθηκισμού,
του διαφθείροντος το φρόνημα
και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος,
και η πρόληψις της χρεοκοπίας».
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Το νέο τεύχος του περιοδικού «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»

Κυκλοφόρησε το 18ο τεύχος (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2011) του Περιοδικού «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», που εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Το τεύχος είναι αφιερωμένο σε μια μεγάλη μορφή της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την κοίμησή του († 1911).
Στο αφιέρωμα, με τίτλο «Μνήμη κυρ Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη» έχει και κείμενο του δασκάλου Γιάννη Παναγιωτόπουλου με θέμα: «100 χρόνια από το θάνατο του Σκιαθίτη κοσμοκαλόγερου»,

Νέα ΠΥΡΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κονίτσης Ἀνδρέα ἐπὶ τὴ ἑορτὴ τῆς νίκης τῶν Γραμμομάχων στὸ χωριὸ Βούρμπιανη


Φωτιὰ καὶ Λάβρα γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως καὶ Κονίτσης Ἀνδρέας. Χθὲς (28/08) βρέθηκε μὲ πλῆθος λαοῦ στὸ ἀκριτικὸ χωριὸ Βούρμπιανη γιὰ νὰ τιμήσει τοὺς γενναίους μαχητὲς τοῦ Γράμμου καὶ τοῦ Βίτσι. Μετὰ τὴν τέλεση τῆς θείας λειτουργίας καὶ τῆς ἐπιμνημόσυνης δέηση ὑπὲρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν ἠρωικῶς πεσόντων παλικαριῶν τοῦ ἑλληνικοῦ μας στρατοῦ, ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων στὸ ἡρῶο, ποὺ εἶναι τοποθετημένο στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ ναοῦ, καθὼς καὶ ἡ πύρινη ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη Ἀνδρέα. Ὁ ἐπίσκοπος μὲ τὸ δυναμικὸ λόγο τοῦ ξεσήκωσε τὸν πιστὸ λαὸ καὶ ἔστειλε μήνυμα ἀδιάλειπτου ἀγώνα μέσα στὴν κρίσιμη ἐποχὴ ποὺ διανύουμε.
Συγκεκριμένα ἀναφέρθηκε στὴν ξένη κηδεμονία ὑπὸ τὸ δυσβάστακτο καθεστὼς ποὺ ἐπέβαλε ἡ τροϊκα ἐξοντώνοντας οἰκονομικὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό, στὴ μαζικὴ νομιμοποίση χιλιάδων λαθρομεταναστῶν μὲ στόχο τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἐθνικοῦ ἱστοῦ τῆς χώρας μας καὶ στὴν ἀπαράδεκτη πρόθεση τῆς κυβέρνησης νὰ ἀποποινικοποιήσει τὴ...  χρήση τῶν ναρκωτικῶν.
Στάθηκε ἰδιαίτερα στὴν προκλητικότατη καὶ ἀπαράδεκτη ρήση τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβέρνησης κ. Πάγκαλου σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ στρατιωτικοὶ εἶναι ἀντιπαραγωγικοί. Ἀναλυτικὰ σημείωσε: «Οἱ ἥρωες τοῦ Γραμμου καὶ τοῦ Βιτσι ποὺ ἔσωσαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ «σιδηροῦν παραπέτασμα» ποὺ ἀψηφώντας γονεῖς, συγγενεῖς, φίλους μήπως εἶναι καὶ αὐτοὶ ἀντιπαραγωγικοί; Πράγματι, γιὰ σᾶς (ἐννοεῖ τοὺς πολιτικοὺς) εἶναι ἀντιπαραγωγικοὶ γιατί ἂν ἦταν παραγωγικοὶ θὰ ἔπρεπε ὅλη ἡ πολιτικὴ καὶ πολιτειακὴ ἡγεσία της χωρᾶς νὰ βρίσκεται ἐδῶ γιὰ νὰ προσκυνήσει τοὺς αἱματοβαμμένους και ταπεινούς αυτούς τόπους τῆς θυσίας»
Σύντομη ἀναφορὰ ἔκανε καὶ στὰ ἐθνικά μας θέματα σημειώνοντας ὅτι τὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ Θράκη ἔχουν ἀνοίξει τὴν ὄρεξη τῆς γείτονος Τουρκίας ἐνῶ καὶ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα βρίσκεται σὲ κρίσιμη καμπὴ καθὼς ἡ Βόρειος Ἤπειρος βρίσκεται στὸν ἀστερισμὸ τοῦ ἐσωτερικοῦ διχασμοῦ Ἐπίσης ἐπισήμανε πὼς ἡ Ἑλλάδα, δυστυχῶς, χορεύει ὅπως τῆς τραγουδοῦν οἱ ξένοι καὶ ἔκανε ἔκκληση στοὺς πολιτικοὺς να «στείλουν τὴν Τρόϊκα στὸν Ἀγύριστο».

Τέλος, ἐξῆρε τὰ πρόσωπα τῶν μαχητὼν τοῦ Γράμμου καὶ τοῦ Βίτσι ποὺ ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι Ἑλληνόπουλα ἀσυμβίβαστα καὶ ἀνυποχώρητα ἐνῶ διαβεβαίωσε ὅτι ὅσο μπορεῖ, θὰ μένει πιστὸς στὶς σεπτὲς ὑποθῆκες τοῦ ἀείμνηστου προκατόχου τοῦ ἱεράρχη Σεβαστιανοῦ: στὴν ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Πηγή: 
Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό

Στην Αγία Σκέπη Πατρών ο π. Γερασιμάγγελος Στανίτσας

 Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γερασιμάγγελος Στανίτσας, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών τέλεσε την Κυριακή 28 Αυγούστου 2011 την Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης
Κυριακή 28 Αυγούστου 2011

Το τουρκικό κράτος επιστρέφει στα μειονοτικά ιδρύματα περιουσίες τους

Προεδρικό διάταγμα του Τούρκου πρωθυπουργού Ταγίπ Ερντογάν, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της τουρκικής κυβερνήσεως, προβλέπει την επιστροφή στα μειονοτικά κοινωφελή ιδρύματα της ακίνητης περιουσίας, που απέκτησαν με την καταγραφή του 1936.
Ο κ. Ερντογάν αναμένεται να κάνει την επίσημη ανακοίνωση σε γεύμα «ιφτάρ» που παραθέτει την Κυριακή προς τιμήν του η ελληνική μειονότητα, με αφορμή τη λήξη της νηστείας για το Ραμαζάνι.
Το διάταγμα, που έχει την ισχύ νόμου, προβλέπει ότι τα κοινωφελή ιδρύματα των μειονοτήτων έχουν προθεσμία 12 μηνών για να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους.
Σε περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο έχει περάσει σε χέρια τρίτων, τότε το ίδρυμα θα λάβει αποζημίωση βάσει της αντικειμενικής αξίας, όπως ορίζεται από το τουρκικό υπουργείο Οικονομικών.
Το πρόβλημα με τους τίτλους ιδιοκτησίας των μειονοτικών ιδρυμάτων είναι αρκετά παλιό. Το 1936 η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε από τις ενορίες και τα μειονοτικά ιδρύματα να υποβάλουν αναλυτικές δηλώσεις με τα ακίνητα που κατείχαν.
Η Διεύθυνση Βακουφίων θεώρησε ως τελικές και αμετάκλητες τις δηλώσεις αυτές (ο περιώνυμος «μπεγιαναμές»). Η απαγόρευση αυτή επεβλήθη στην πράξη μετά το 1972, όταν μία απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Ανώτερου Εφετείου αποτέλεσε για τη Διεύθυνση Βακουφίων την «νομική βάση» για να θεωρήσει τις προαναφερθείσες δηλώσεις του 1936 οριστικές αφαιρώντας από τα μειονοτικά όργανα την κυριότητα όλων των ακινήτων, που είτε από παράληψη δεν δηλώθηκαν, είτε αποκτήθηκαν (μέσω δωρεάς, διαθήκης ή αγοράς) μετά τη χρονολογία αυτή.
Το προεδρικό διάταγμα της τουρκικής κυβέρνησης έρχεται να αποκαταστήσει τις αδικίες που έγιναν σε σχέση με την απόδοση στις μειονότητες της κυριότητας των ακινήτων τους με βάση τη δήλωση του 1936, ενώ παράλληλα δίνει λύση και σε ευρύτερα θέματα, όπως το καθεστώς ιδιοκτησίας κάποιων κρηνών και των μειονοτικών νεκροταφείων, η κυριότητα των οποίων μεταβιβάστηκε στο παρελθόν στους δήμους.
Μία ανάλογη με την παρούσα ρύθμιση είχε γίνει και το 2008. Η ρύθμιση αυτή προέβλεπε την άρση της απαγόρευσης προς τα κοινωφελή μειονοτικά ιδρύματα να δέχονται ακίνητα ως δωρεά ή κληροδότημα ακίνητη περιουσία και ως εκ τούτου η πράξη μεταβίβασή τους είχε ακυρωθεί για όσα ακίνητα είχαν αποκτήσει μετά τον «μπεγιαναμέ» του 1936.
Με την απόφαση του 2008 είχε δοθεί λύση σε μέρος των εκκρεμών υποθέσεων, επιστράφηκε μέρος των ακινήτων που δεν είχαν δηλωθεί το 1936, ωστόσο παράγοντες της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολης σχολίαζαν ότι η ρύθμιση δεν ήταν επαρκής.
Η ρύθμιση του 2008 δεν προέβλεπε την καταβολή αποζημιώσεων για τα ακίνητα που η ιδιοκτησία τους πέρασε με διάφορες μεθοδεύσεις σε τρίτους. Οι ίδιοι παράγοντες της μειονότητας επισήμεναν ιδιαίτερα το γεγονός ότι η νέα ρύθμιση προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεων.
Ιδιαίτερη σημασία έχει τέλος το γεγονός ότι ο Τούρκος πρωθυπουργός προτίμησε να προωθήσει τη νέα ρύθμιση με προεδρικό διάταγμα, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες μία νομοθετικής ρύθμισης στην Εθνοσυνέλευση και τις αντιδράσεις εντός και εκτός του κόμματός του που πιθανώς αυτή θα προκαλούσε.
Πηγή: in.gr 

Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Θεολογία εκκλησιαστική - π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος

Η θεολογία η ορθόδοξη, δεν είναι αυτόνομη ή υποκειμενική, όπως τα προτεσταντικά κατασκευάσματα, αλλά είναι στόμα και όργανο της Εκκλησίας, λειτουργός του μυστικού Σώματος του Χριστού. Διακονεί τον Θεόν και υπηρετεί τον άνθρωπο μέσα στο μυστικό «πανδοχείον». Δεν είναι δυνατόν να νοηθεί έξω από τον αγιαστικό χώρο και από την ζωογόνο ατμόσφαιρα της μητρός Εκκλησίας. Μόνον «πεφυτευμένη εν τω Oίκω Κυρίου» δύναται να «φέρη καρπόν πολύν» (Ιω, ιε’,5).   
Αρχιμανδρίτης Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ (Α΄ ΚΟΡ. θ΄ 2-12) - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄
(Α΄  ΚΟΡ. θ΄ 2-12)

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βάλει σκοπό στη ζωή τους να «μωμοσκοπούν» τους εργάτες του Ευαγγελίου και ευκαίρως-ακαίρως, να κρίνουν και να κατακρίνουν τους λόγους, τα έργα και γενικώς όλες τις ενέργειες των ποιμένων.
Το ότι βέβαια  σε κάθε εποχή υπάρχουν οι προκατειλημμένοι «ιεροεξεταστές», και φυσικά δεν θα παύσουν έως τέλους, τούτο το βλέπουμε στην πολύ χαρακτηριστική περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, όπως μελετούμε και στην Αποστολική περικοπή που θα αναγνωσθεί στους Ιερούς μας Ναούς την Κυριακή.
Τί ακριβώς είχε συμβεί; Οι ορκισμένοι εχθροί του Αποστόλου των Εθνών, τον κατηγορούσαν στους πιστούς που ο ίδιος είχε κατηχήσει και είχε κάνει μέλη της Εκκλησίας, ότι δήθεν δεν ήταν γνήσιος Απόστολος.
Του πρόσαπταν δηλ. μια συκοφαντία βαρύτατη που ήταν δυνατόν να κλονίσει, πράγματι, ολόκληρο το αποστολικό του έργο, αν δεν δινόταν πειστική απάντηση και δυναμική αντίκρουση του ψεύδους.
Ο Απόστολος, στην βδελυρή αυτή συκοφαντία, αντί άλλου επιχειρήματος, διατύπωσε ξεκάθαρα και με πνευματική παρρησία, αυτή την άποψη: «Η σφραγίς της εμής αποστολής, υμείς εστέ εν Κυρίω» (Α΄ Κορ. θ΄ 2). Δηλ.  Να η σφραγίδα του αποστολικού μου έργου: Οι πιστοί χριστιανοί. Οι ψυχές αυτές που καλλιεργήθηκαν και ζουν τη ζωή του Κυρίου Ιησού ως οργανικά μέλη του σώματός του, της Εκκλησίας του.

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Αν μέσα στην ασέληνη τη νύχτα - Αλέξανδρος Κρέσοβιτς


Αν μέσα στην ασέληνη τη νύχτα
που την ψυχή σου χρόνια την πιέζει
κάποιος αλέκτωρ σε ξυπνήσει ξάφνου
σαν μακρινός προφήτης της ημέρας
φρόντισε την εφήμερη τη λάμψη
αυτής της αστραπής να μην τη χάσεις•
Και κοίτα στο λευκό το φως της πόσες
φορές τον απαρνήθηκες Εκείνον.

Κι έβγα με την αυγή κάποιας ελπίδας,
να πας στα πόδια Του να κλάψεις.

Αλλιώς θα βυθιστείς ξανά στον ύπνο•
θ’ αργεί, θ’ αργεί πολύ να ξημερώσει.

Κι αλέκτωρ πια κανείς δε θα φωνήσει
στ’ ορόσημο τη νύχτα που χωρίζει
από τη λαμπροφόρα την ημέρα
τα κάτασπρα χτυπώντας τα φτερά του.

Αλέξανδρος Κρέσοβιτς

Σύντομος ιδιόχειρος Διαθήκη Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανού

ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
Εν Κονίτση τη 27η Αυγούστου 1994


Σύντομος ιδιόχειρος Διαθήκη μου.


Κατόπιν της κλονισθείσης υγείας μου καί επειδή η εκ του κόσμου τούτου ώρα της εξόδου μου είναι άδηλος, γράφω ιδίαις χερσί τήν Διαθήκην μου, ήτις αποτελεί καί τήν τελευταίαν μου βούλησιν :
α) Ευγνωμονώ εξ όλης ψυχής καί καρδίας τόν Άγιον Θεόν, διότι, καίτοι ανάξιον όντα από πάσης απόψεως, μέ ετίμησε ποικιλοτρόπως, αξιώσας με μάλιστα καί του ανωτάτου αξιώματος της Αρχιερωσύνης. Ας είναι ευλογημένον καί δοξασμένον τό Πανάγιον Όνομά Του εις τούς αιώνας των αιώνων.
β) Ευχαριστώ επίσης τήν Αδελφότητα Θεολόγων «Σωτήρ», τήν μητέρα καί τροφόν μου, εις τά σπλάγχνα της οποίας εγαλουχήθην πνευματικώς , διά τήν όλην της πνευματικήν βοήθειαν καί στοργήν πρός τό πρόσωπόν μου, μάλιστα δέ κατά τάς ημέρας της ασθενείας μου.
γ) Ευχαριστώ από τά βάθη της ψυχής μου τούς πολυτίμους συνεργάτας, πού μου εχάρισε ο Θεός εις τήν Επαρχίαν μου, τόσον τούς κληρικούς, όσον καί τούς λαϊκούς , καθώς επίσης καί τάς ευσεβεστάτας συνεργάτιδας εις τό έργον της Ιεραποστολής, των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, του Ραδιοφωνικού Σταθμού κ.λ.π. Ιδιαίτερα θά ήθελα νά αναφερθώ εις τήν θυσίαν καί τήν αυταπάρνησιν πού έδειξαν οι αρχιμ. π. Άνδρέας Τρεμπέλας , π. Θεόδωρος Διαμάντης, π. Κοσμάς Σιώζος, π. Νικόλαος Χατζηνικολάου, π. Χριστόδουλος Δεληγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος καί ψυχή της Ιεράς Μητροπόλεως, ο διάκονος Ιωήλ Κωνστάνταρος, ως καί ο εκλεκτός μας οδηγός Λεωνίδας Νικολάου.
Όλοι οι ανωτέρω τα εθυσίασαν όλα καί ήλθαν διά νά μείνουν κοντά μου καί νά εργασθούν μετά πάσης αυταπαρνήσεως καί αφοσιώσεως εις τό πρόσωπόν μου. Τό αυτό έπραξαν καί αι εκλεκταί μας συνεργάτιδες καθηγήτριες, διδασκάλισσες κ.λ.π.
Ο Κύριος νά τούς ευλογήση όλους καί νά ανταμείψη επί γης καί εν ουρανοίς τήν θυσίαν τους αυτήν καί αυταπάρνησιν.  

Κύριε, πάρε την ελευθερία μου - Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος

Κύριε, πάρε την ελευθερία μου και οδήγησέ την όπου θέλεις.
Πάρε την μνήμη μου και σβήσε και χάραξε ό,τι θέλεις.
Πάρε τη βούλησή μου και εκπαίδευσέ την στις άγιες εντολές Σου.
Πάρε το πνεύμα και χαρίτωσέ το με το λόγο Σου.
Μίλησε Σύ, Κύριε, στη ζωή μου, την αδύνατη, την αμαρτωλή! ...
Δείξον μοι, Κύριε.
Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης)

Η μοναξιά είναι μια δοκιμασία - Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης Νικηφόρος

Η μοναξιά είναι μια δοκιμασία. Και χρειάζεται πνευματικά εφόδια για να την αντιμετωπίσει κανείς θετικά. Αν αυτά λείπουν, η μοναξιά γίνεται πρόβλημα.
Ανυπόφορη είναι η μοναξιά για τον μικρό, για τον μέτριο. Για τον άδειο, που δεν έχει τίποτε να δώσει στους άλλους και δεν περιμένει τίποτε να πάρει. Για εκείνον που φοβάται τον εαυτό του και το κενό της ψυχής του.
Λόγους να φοβούνται τη μοναξιά έχουν εκείνοι που κλείνουν μέσα τους την έρημο, την ερημιά και την ερήμωση. Για να υπερβούμε τη μοναξιά χρειάζεται η αναφορά μας προς τον Θεό και η επικοινωνία μας με τους ανθρώπους.

Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης Νικηφόρος

Ταξιδεύοντας στην Ελαφόνησο

 Ταξιδεύοντας στην Ελαφόνησο   με τον φακό Α&ΧΠ
Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Σωτηρία ανθρώπου - Άγιος Κλήμης Ρώμης

Ολόκληρο το σώμα σώζεται εν Χριστώ όταν όλοι υποτασσόμαστε στον πλησίον μας σύμφωνα με το χάρισμα που έχει δοθεί στον καθένα. Ο ισχυρός να φροντίζει τον αδύνατο και ο αδύνατος να υπολογίζει τον ισχυρό. Ο πλούσιος να βοηθάει τον φτωχό και ο φτωχός να ευχαριστεί τον Θεό που του έδωσε την δυνατότητα να αναπληρώνει διαφορετικά αυτό το υστέρημά του. Ο σοφός να φανερώνει την σοφία του όχι με τα λόγια αλλά με τα αγαθά έργα. Ο ταπεινός να μην επιδεικνύει τον εαυτό του αλλά να αφήνει τους άλλους να τον αναγνωρίζουν. Και ο αγνός να μην επαίρεται για το σώμα του αλλά να γνωρίζει ότι άλλος είναι εκείνος που του χορηγεί την εγκράτεια.

Άγιος Κλήμης Ρώμης

Φέρνε στο νου σου τις ευεργεσίες και την πρόνοια του Θεού - Μέγας Αντώνιος

Όταν το βράδυ, με ευχάριστη καρδιά φτάσεις στο κρεβάτι σου για ύπνο, φέρνε στο νου σου τις ευεργεσίες και την πρόνοια του Θεού. Θα γεμίσεις τότε από αγαθές σκέψεις και θα ευφρανθεί πιο πολύ η ψυχή σου. Τότε ο ύπνος του σώματος γίνεται ξύπνημα πνευματικό της ψυχής · και το κλείσιμο των ματιών σου θα γίνεται αληθινή όραση του Θεού · και η σιωπή σου, γεμάτη από τα αγαθά αυτά δώρα, θα σου επιτρέψει με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να προσφέρεις στο Θεό των όλων δυνατή και βαθιά δοξολογία. Διότι, όταν απουσιάζει η κακία από τον άνθρωπο, και μόνη η ευχαριστία και ευγνωμοσύνη αρέσει στο Θεό περισσότερο από οποιαδήποτε πολυτελή εξωτερική θυσία. Σ’ Αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.  
Μέγας Αντώνιος

Στὸν ἀγώνα ἐντοπίζουμε τὶς ἀδυναμίες - Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

ν γωνίζεσαι τν γώνα τν καλό, Θες θ σ νισχύσει. Στν γώνα ντοπίζουμε τς δυναμίες, τς λλείψεις κα τ λαττώματά μας. Εναι καθρέφτης τς πνευματικς μας καταστάσεως. ποιος δν γωνίστηκε, δν γνώρισε τν αυτό του.    
Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

«Η αναπηρία με έκανε να ωριμάσω» - Γιάννης Παπαδόπουλος

Στα 17 του ο Χρήστος Κάπελλας έπρεπε να μάθει ξανά να περπατά. Στα 29 του, έπειτα από μετάλλια και ρεκόρ, κάνει και πάλι όνειρα για συμμετοχή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες

Τι κι αν έχουν περάσει χρόνια. Κάθε πρωί ο Χρήστος Κάπελλας νιώθει την ίδια κρυάδα. Κάθεται στο κρεβάτι του, ξετυλίγει μια θήκη από σιλικόνη και τη βάζει στο αριστερό του γόνατο. Η σκέψη του ταξιδεύει σε εκείνη τη βόλτα. Τοποθετεί στη θήκη μια μικρή ασημένια βίδα και τη θηλυκώνει σε ένα καλούπι. Θυμάται την ταχύτητα, τη στροφή, το δέντρο. Στιγμιαία αναλαμπή. Κρατάει λιγότερο από μισό λεπτό - όσο χρειάζεται για να φορέσει το τεχνητό του πόδι.

Οταν κινείται ξεγελά ακόμη και τα πιο έμπειρα μάτια. Ισια πλάτη, αεράτος βηματισμός, καμία υποψία ύπαρξης προσθετικού μέλους. Ούτε σύρσιμο ούτε σπάσιμο ή κόπος. Στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», όπου δουλεύει ως τηλεφωνητής, υπήρχαν γιατροί που δεν είχαν διακρίνει την αναπηρία του. Στον στίβο όμως, όταν προπονείται, αποκαλύπτεται το προσθετικό του μέλος. Μια μαύρη λάμα από ανθρακόνημα που στηρίζει τα όνειρά του. Τον βλέπεις να τρέχει με αυτήν, να κάνει άλματα και ασκήσεις ισορροπίας. Ενα ξένο σώμα που το έκανε δικό του.

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερῶν.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερῶν, ὅπου πληθύς εὐλαβῶν προσκυνητῶν κατέκλυσε τό Μοναστήρι γιά νά τιμήσῃ τήν Παναγία μας καί νά συνεορτάση μέ τήν Μοναστηριακή Ἀδελφότητα.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἔγινε ἡ λιτάνευσις τῆς Εἱκόνος τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοποδαριτίσσης καί ἡ Ἀρτοκλασία, στό προαύλιο τῆς Μονῆς. Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τόν Θεῖο λόγο πρός τούς ἑκατοντάδες προσκυνητές, ἀναφερθείς στίς ρήσεις τῶν Προφητῶν γιά τήν Παναγία. Μάλιστα συνεδύασε τόν λόγο τῶν Προφητῶν μέ τόν τόπο τοῦ Μοναστηριοῦ, ἀρχίζοντας ἀπό τήν πύλη, τήν εἴσοδο στό Μοναστήρι περνώντας στήν κλίμακα πού ὁδηγεῖ στό Καθολικό, βλέποντας τά εὐσκιόφυλλα δέντρα, τό κατάσκιον ὄρος στό ὁποῖο εἶναι κτισμένο τό Μοναστήρι καί τήν πηγή τοῦ ὕδατος, ἡ ὁποία δροσίζει τούς ἀνθρώπους. Ἡ Παναγία εἶναι πύλη καί κλῖμαξ καί ὄρος πῖον καί πηγή ὕδατος ζωῆς καί τόσα ἄλλα, ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρουν οἱ θεηγόροι Προφῆτες.
Ἀκόμη ὁ Σεβασμιώτατος, μίλησε γιά τήν στενή σχέση τῆς ζωῆς τῶν Μοναχῶν μέ τήν Παναγία. Ἡ Παναγία ἦταν θυγατέρα ὑπακοῆς, ταπεινώσεως, προσευχῆς, ἐγκράτειας, μυστικῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό, κατοικητήριον καί σκήνωμα Θεοῦ. Ἦταν καί εἶναι εὐεργέτις τῆς κοινωνίας μέ τίς προσευχές καί τίς πολλές καί ἀκοίμητες πρεσβεῖες της.
Οἱ Μοναχοί μέ τόν ἀγῶνα τους, μιμοῦνται τίς ἀρετές τῆς Παναγίας, τήν ὑπακοή, τήν ταπείνωση, τήν προσευχή, τήν ἐγκράτεια, τήν ἀφοσίωση στό Θεό, τήν νυχθημερόν δοξολογία πρός τόν Δημιουργό μας καί τήν παράκληση γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τήν Μοναστική Ἀδελφότητα, γιά τόν τρόπο τῆς αὐστηρᾶς Μοναστικῆς ζωῆς τους καί τό μοναχικό ἦθος καί ἐξέφρασε τήν ἐν Κύρίῳ καύχηση του για τόν Ἡγούμενο καί τούς ἀδελφούς τῆς Μονῆς».
Σημειωτέον ὅτι ἡ Μονή εἶναι ἄβατος γιά τίς γυναῖκες, ἐκτός ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πανηγύρεως καί οἱ Μοναχοί, σπανίως καί μόνο γιά πολύ σοβαρούς λόγους ἐξέρχονται ἀπό τό Μοναστήρι.
Ὁ Σεβασμιώτατος πολλάκις ἔχει ἐκφράσει τήν πολλή του ἀγάπη καί τήν ἐκτίμησή του πρός τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς π. Νικόδημο καί τούς λοιπούς Ἀδελφούς, ὅπως καί γιά τίς ἄλλες Μοναστικές ἀδελφότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, τίς ὁποῖες χαρακτηρίζει δῶρα Θεοῦστήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν

Εποχή κατακτητικών πολέμων -ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ

Η επικείμενη ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι στη Λιβύη ως αποτέλεσμα του σχεδόν εξάμηνου πολέμου που διεξάγουν εναντίον του οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θέτει εκ νέου επί τάπητος ένα κολοσσιαίο θέμα, τη σοβαρότητα του οποίου δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος ευρέως.
Ανεξαρτήτως του αν συμπαθεί ή απεχθάνεται κανείς τον Μουαμάρ Καντάφι, το αναμφισβήτητο γεγονός είναι πως η Λιβύη θα αποτελέσει την τέταρτη κατά σειρά χώρα η οποία πέφτει θύμα πολεμικής επίθεσης των ΗΠΑ και των συμμάχων τους κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα - την τελευταία δωδεκαετία, αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ακριβείς.

"Μπαμπάς"... η αυστραλέζα υπουργός Οικονομικών

Την ώρα που η αυστραλιανή ομοσπονδιακή γερουσία συζητά το ενδεχόμενο νομιμοποίησης των γάμων των ομοφυλόφιλων μετά από πρόταση του κόμματος των Πράσινων, η υπουργός Οικονομικών Πένι Γουόγκ, ανακοίνωσε ότι θα γίνει… μπαμπάς, καθώς η σύντροφός της Σόφι Αλουΐσε περιμένει παιδί.

Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ - η οποία προσωπικά έχει ταχθεί κατά των γκέι γάμων - έσπευσε να δηλώσει ενθουσιασμένη με τα ευχάριστα νέα, επιμένοντας ότι η υπουργός πρέπει, οπωσδήποτε, να πάρει άδεια μετά τη γέννηση του μωρού.

Ως η πρώτη ομοσπονδιακή υπουργός που δηλώνει φανερά ότι είναι ομοφυλόφιλη, η Πένι Γουόγκ επιθυμεί να διαχωρίσει την προσωπική της ζωή από την πολιτική: «Έχεις ένα παιδί γιατί σ’ ενδιαφέρει να έχεις οικογένεια. Δεν το κάνεις για να το εκμεταλλευτείς πολιτικά. Έτσι δεν είναι;».

Η Γουόγκ, ηλικίας 42 ετών και η σύντροφός της 35, περιμένουν το μωρό τα Χριστούγεννα. Η εγκυμοσύνη επιτεύχθηκε δια της μεθόδου της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η υπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει το γένος του παιδιού, καθώς η σύντροφός της επιθυμούσε να είναι έκπληξη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η επικείμενη γέννηση του μωρού θα συμβεί την ίδια χρονική στιγμή που ο γάμος των ομοφυλόφιλων θα αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα στην ατζέντα του Εθνικού Συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος τον ερχόμενο Δεκέμβρη.

Οι Πράσινοι υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης είναι, πλέον, υπέρ της νομιμοποίησης των γάμων των γκέι και καλούν τους γερουσιαστές και βουλευτές όλων των παρατάξεων «να εναρμονιστούν με την σημερινή εποχή».

Την ίδια στιγμή με επιστολή τους εκπρόσωποι διαφόρων δογμάτων καλούν τη βουλή να μην προβεί σε νομιμοποίηση τέτοιων γάμων. Η επιστολή δεν υπογράφεται από την Ελληνορθόδοξη Ιερά Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας. Εκπρόσωπός της δήλωσε σχετικά ότι: «Δεν την υπογράψαμε, γιατί δεν μας ζητήθηκε. Ως εκκλησία αγαπάμε τον άνθρωπο, όλους τους ανθρώπους αλλά δεν μπορούμε να ευλογήσουμε τους γάμους των ομοφυλόφιλων».
Πηγή: Nooz.gr

Ἀπὸ 1.8.2011 13 φορὲς ἀκριβώτερα τὰ ταχυδρομικὰ τέλη τῶν ἐλεύθερων περιοδικῶν


ΑΚΡΩΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ «ΦΙΜΩΤΡΟ»
ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ, ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ…
SOS

Ἀπὸ 1.8.2011
13 φορὲς ἀκριβώτερα τὰ ταχυδρομικὰ τέλη
τῶν ἐλεύθερων περιοδικῶν

1. Στοὺς ἑκάστοτε ἰθύνοντες ποτὲ δὲν ἄρεσε ἡ ἐλεύθερη πολυφωνία, ἀλλὰ μόνο ἡ ἀσυδοσία τῶν κρατικῶν = κυβερνητικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ἁμαρτωλοῦ κατεστημένου ἐλεγχομένων ἐντύπων καὶ ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐνημερώσεως.

2. Ἐστήριζε καὶ στηρίζει ὅλους αὐτοὺς τοὺς μεγαλοεκδότες ἀναλόγως τὴν προπαγάνδα, ποὺ ἔκαναν καὶ κάνουν, στὴν ἀναρρίχησι καὶ διατήρησι τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων.

3. Ὅσο ἐπικίνδυνο γιὰ τὸν πολιτισμό, τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου, τὴν ἐλεύθερη διακίνησι τῶν ἰδεῶν καὶ τὴν ἔκφρασι γνώμης εἶναι ἡ βία τῶν φασιστικῶν καὶ ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων - τυράννων τῆς ὀλιγαρχίας, ἄλλο τόσο καὶ περισσότερο ἐπικίνδυνο εἶναι ἡ αἰσχρὴ προπαγάνδα τῶν διεφθαρμένων καθεστώτων, τὰ ὁποῖα αὐτοπροβάλλονται καὶ διαφημίζονται ὡς δημοκρατικὰ καθεστῶτα. Οἱ συμμορίες τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων φροντίζουν νὰ ἰσχυροποιοῦν ἀετονύχηδες μεγαλοεκδότες καὶ μεγαλοκαναλάρχες ἐφαρμόζοντες τὸν νόμο τῆς ἀντιπαροχῆς do ut des = σοῦ δίδω γιὰ νὰ μοῦ δώσῃς.