Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

ΠΑΥΛΟΣ, Ο ΚΛΕΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Κά­θε φο­ρά που ε­ορ­τά­ζο­με την μνή­μη του Α­γί­ου Απο­στό­λου Παύ­λου, του ι­δρυ­τού της Α­γιω­τά­της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, αι­σθα­νόμε­θα βα­θειά συ­γκί­νη­ση και την α­νά­γκη να ευ­χα­ρι­στή­σω­με τον Θε­ό για την μεγά­λη Του δω­ρε­ά, να μας χα­ρί­ση τόν ιε­ρό και τρι­σμέ­γι­στο Α­πό­στο­λό μας.
Η θε­ϊ­κή πρό­νοια ο­δή­γη­σε τον Α­πό­στο­λο Παύ­λο, τον Παύ­λο α­πό την Ταρ­σό, να δια­βή, να πε­ρά­ση στην Ελ­λά­δα, στη δι­κή μας γη και έ­χο­ντας ως ε­φό­δια την χά­ρη και τη δύ­να­μη του Θε­ού, το δι­κό του ζή­λο, την Ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα και για­τί ό­χι την Ελ­λη­νι­κή ψυ­χή, προ­κει­μέ­νου να δώ­ση το φως το α­νέ­σπε­ρο στην χώ­ρα την «κα­τεί­δω­λον», στην χώ­ρα των πολ­λών πνευ­μα­τι­κών ανα­ζη­τή­σε­ων. Με συ­γκί­νη­ση πολ­λή θα το βε­βαιώ­ση ο ί­διος ο τρι­σμα­κά­ριος Παύλος: «Το Ευαγ­γέ­λιον η­μών ουκ ε­γεν­νή­θη εις υ­μάς εν λό­γω μό­νον, αλ­λά εν δυ­νά­μει καί εν πνεύ­μα­τι Α­γί­ω και εν πλη­ρο­φο­ρί­α πολ­λή» (Α’ Θεσ. 9,5). Το γε­γο­νός αυ­τό πε­ρι­ποιεί ι­διαί­τε­ρη τιμή και φα­νε­ρώ­νει την α­γά­πη του Θε­ού για τούς Έλ­λη­νες και ό­πως εί­ναι φυ­σι­κό γε­μί­ζει με ιε­ρή υ­πε­ρη­φά­νεια και εν Κυ­ρί­ω καύ­χη­ση τις ψυ­χές η­μών των Ελ­λήνων, οι ο­ποί­οι εί­χα­με και έ­χο­με την ε­ξαι­ρε­τι­κή τι­μή α­πό τον Θε­ό για μια τέτοια ευ­λο­γί­α. Μας η­λέ­η­σε ο Θε­ός καθ’ ό­σον ως όρ­γα­νο για τον φω­τι­σμό και πνευ­μα­τι­κό α­να­βα­πτι­σμό μας, ε­χρη­σι­μο­ποί­η­σε, «εν τη α­φά­τω αυ­τού ευ­σπλα­χνί­α», τον Ά­γιο Α­πό­στο­λο Παύ­λο, «Α­πό­στο­λον ουκ απ’ αν­θρώ­πων, ου­δέ δι’ αν­θρώ­που, αλ­λά δια Ι­η­σού Χρι­στού καί Θε­ού Πα­τρός τού ε­γεί­ρα­ντος αυ­τόν εκ νε­κρών» (Γαλ. 1,15). Ως εκ τού­του, δι­καί­ως θεω­ρεί­ται και εί­ναι, ο κλει­νός Α­πό­στο­λος, ο πνευ­μα­τι­κός δι­δά­σκα­λος καί πατήρ τής Ελ­λά­δος.

H νοερὰ προσευχὴ - π. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης


H νοερὰ προσευχὴ εἶναι ἀδιάλειπτος ἐνέργεια τῶν ἀγγελικῶν ταγμάτων, ὁ ἄρτος, ἡ ζωὴ καὶ ἡ γλῶσσα τῶν ἀΰλων αὐτῶν ὄντων, εἶναι ἔκφρασις τῆς ἀγάπης τῶν πρὸς τὸν Θεόν 
Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Ἀγωνιστεῖτε ν᾿ ἀποβάλετε τὰ πάθη τῆς ψυχῆς - Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Στολίστε τς λαμπάδες σας μ ρετές. γωνιστετε ν᾿ ποβάλετε τ πάθη τς ψυχς. Καθαρίστε τν καρδιά σας π κάθε ρύπο κα διατηρστε την γνή, γι ν ρθει κα ν κατοικήσει μέσα σας Κύριος, γι ν σς πλημμυρίσει τ γιο Πνεμα μ τς θεες δωρεές.  
Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Λόγος αδελφού που με λύπησε

Επισκέφθηκε κάποιος από τους Γέροντες τον αββά Αχιλλά και τον είδε να φτύνει αίμα από το στόμα του και τον ρωτάει: «Τι είναι αυτό,πάτερ;» Αποκρίθηκε ο Γέροντας: «Είναι λόγος αδελφού που με λύπησε και αγωνίστηκα να μην το ανακοινώσω. Παρακάλεσα τον Θεό να με απαλλάξει απ’αυτό (Δηλαδή από την θύμηση των λόγων του αδελφού) και έγινε ο λόγος αίμα στο στόμα μου και τον έφτυσα. Έτσι βρήκα την ανάπαυσή μου και λησμόνησα τη λύπη μου ».

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει εποχή, κατά την οποία θα παύσει να υφίσταται η επικαιρότητα του Ιερού Ευαγγελίου. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην Ευαγγελική περικοπή της Δ΄Κυριακής του Ματθαίου.  Ο Ρωμαίος Εκατόνταρχος, δεν ήλθε να παρακαλέσει ούτε για τον εαυτό του, ούτε για τη σύζυγό του ή τα παιδιά του, αλλά για τον δούλο του. Δηλ. για μια ύπαρξη η οποία κατά την εποχή εκείνη, δεν εθεωρείτω καν άνθρωπος. Αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά στην ιστορία εκείνης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και αμέσως θα διαπιστώσει την αξία του ανθρώπου. Περισσότερη αξία έδιναν οι πλούσιοι στα ζώα τους παρά στους ταλαίπωρους δούλους τους.
Ο εκατόνταρχος όμως, ξεκινά με κίνητρο την αγάπη. Την ανιδιοτελή αγάπη. (Και να σημειωθεί ότι δεν ανήκει στον «εκλεκτό λαό» του Ισραήλ).
Ας τον ακούσουμε: «Κύριε, είπε προς τον Χριστό, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος στο σπίτι μου, παράλυτος και βασανίζεται από τρομερούς πόνους». Στη συνέχεια,καθώς ξεδιπλώνει το μεγαλείο της καρδιάς του, δείχνοντας μαζί με την αγάπη, ταπείνωση και κυρίως πίστη στο πρόσωπο του Ιησού, έλαβε αυτό που ποθούσε. Δηλ. τη θεραπεία του δούλου του. «Και είπεν ο Ιησούς τω εκατοντάρχω, ύπαγε και ως επίστευσας γενηθήτω σοι, και ιάθη ο παις αυτού εν τη ώρα εκείνη» (Ματθ. Η΄ 13). Και είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχο: Πήγαινε στο σπίτι σου και όπως επίστευσες, ότι δηλ. με μόνο τον λόγο και από μακρυά μπορώ να θεραπεύσω τον δούλο σου, έτσι ας γίνει σε σένα. Πράγματι δε, κατά την στιγμή εκείνη εθεραπεύθει ο δούλος του.

"Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο"

«Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν φαίνεται να είμαστε στην πράξη όλοι "ίσοι απέναντι στο νόμο"» ανέφερε ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, ο οποίος αποχώρησε από το δικαστικό σώμα.

«Θα πρέπει να έχετε πάντα κατά νου ότι στην ιδιαίτερη ελληνική πραγματικότητα, η "μητέρα" των προβλημάτων παραμένει η κοινωνική ανισότητα. Αρκετοί από τους νόμους μας δυστυχώς δεν προάγουν ούτε προασπίζουν την ισονομία και την ισοπολιτεία» πρόσθεσε απευθυνόμενος σε συναδέλφους του.

Ο αποχωρών πρόεδρος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τόνισε ότι «η χώρα μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο ιστορικό μεταίχμιο, το παλιό πνέει τα λοίσθια και το νέο δεν έχει ακόμη γεννηθεί».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον των νεότερων γενιών, τη φυσιογνωμία μας ως κοινωνία αλλά και τον προσανατολισμό μας ως χώρα. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, χρειάζεται να οπλιστούμε όλοι με ψυχραιμία, θάρρος και ιστορική συνείδηση.

Να στηρίξουμε την πατρίδα μας για να καταφέρει να βγει ξανά στο φως, πιο αισιόδοξη, με περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της και στους δημοκρατικούς θεσμούς, περισσότερο σεβασμό από τους εταίρους μας στην Ευρώπη, περισσότερη ατομική και συλλογική αυτογνωσία.

Αλλά κυρίως με περισσότερη Δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας» σημείωσε.

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Όλοι εσείς είστε Πατριαρχείο. - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος


Υπάρχουν οι χαιρέκακοι που λένε 

«τι είναι το Πατριαρχείο,
 έχει τρεις-τέσσερις χιλιάδες κόσμο,
αυτό είναι που έμεινε». 
 

Δεν είναι μόνον αυτό.

Όλοι εσείς είστε Πατριαρχείο

Και για εμάς είστε φωτοστέφανον,
είστε καύχημα,
είστε υπερηφάνεια.

Με τα αισθήματα της αφοσιώσεως που έχετε προς το Ιερόν μας Κέντρο μας κάνετε να νιώθουμε υπερήφανοι και να αντλούμε δύναμη και ενίσχυση και με αυτή τη δύναμη συνεχίζουμε τον καθημερινό μας αγώνα στο Φανάρι, στο Κέντρον, που δεν είναι πάντα οι συνθήκες οι καλύτερες ή οι ευνοϊκότερες, όπως ξέρετε, αλλά επαναλαμβάνω αντλούμε δύναμη από το ποίμνιό μας ανά την οικουμένη, από τις επαρχίες του Θρόνου.


Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Συνεδέθη άρρηκτα το όνομα του π. Γερβασίου Παρασκευόπουλου με την πνευματικότητα των Πατρών - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Συνεδέθη άρρηκτα το όνομά του με την πνευματικότητα των Πατρών, με τους αγώνας υπέρ της αληθείας και της διατηρήσεως αμωμήτου της Θείας και Αγίας διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, της αποκεκαλυμμένης δηλαδή από τον Θεόν Αληθείας. Εις μνήμην του οι ευσεβείς χριστιανοί των Πατρών θα ανάβουν θυμίαμα ευγνωμοσύνης και επί του τάφου του θα καταθέτουν τα εύοσμα άνθη της ευγνωμοσύνης των.

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος


Ο π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος "είχε την άλλην λαμπρότητα την οποίαν του εχάριζε η χάρις του Αγίου Πνεύματος" - Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος Βαλληνδράς

Δεν τον συνεκίνησαν ούτε τα χρήματα, ούτε η λαμπρότης της εμφανίσεως. Ήτο ένας άνθρωπος σεμνός, λιτός, απλός. Και όταν εκυκλοφορούσε στην πόλη, και όταν ελειτουργούσε στον ναόν, δεν είχε την λαμπρότητα εις την εξωτερικήν εμφάνισιν. Αλλά είχε την άλλην λαμπρότητα την οποίαν του εχάριζε η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και έπρεπε να έχη κανείς το αισθητήριον το κατάλληλον, δια να διακρίνη σ' εκείνον τον απέριττον άνθρωπον το πώς εζούσε τα μυστήρια, πώς εζούσε την λειτουργική ζωή, πώς ενεθουσιάζετο όταν εκήρυττε, πώς ωμιλούσε υπεύθυνα στο εξομολογητήριον και στην κατηχητική προσφορά του...

Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος (Βαλληνδράς)

Η κοινωνική προσφορά του π. Γερβασίου Παρασκευόπουλου


Στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου ο Γέροντας Γερβάσιος (Παρασκευόπουλος) ίδρυσε στην Πάτρα συσσίτια, όπου στο πρόσωπο του Γέροντα γνώρισε το όργανο της πρόνοιας του Θεού.

Παναγιώτης Αντ. Λόης

Ὁ θεῖος καὶ πάνσοφος χορός, τῶν Ἀποστόλων Χριστοῦ

 Ὁ θεῖος καὶ πάνσοφος χορός, τῶν Ἀποστόλων Χριστοῦ, πυρὶ τοῦ Πνεύματος, ὡς ὕλην εὔπρηστον ἔφλεξε, τῶν δαιμόνων τὰ σεβάσματα, καὶ τὰς καρδίας τῶν πιστῶν ἐφωταγώγησε, τῶν βοώντων· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον.

Η ΔΩΔΕΚΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΛΑΓΞ

. Οἱ δώδεκα µαθητὲς τοῦ Κυρίου εἶναι οἱ στενοὶ ἄµεσοι συνεργάτες, οἱ συνεχιστὲς τοῦ σωτηρίου ἔργου του.


. Ἁπλή, λιτὴ καὶ ἀπέριττη εἶναι ἡ περιγραφὴ τῆς κλήσεώς τους. Ἄλλους τοὺς βρίσκει στὴν λίµνη τῆς Γενησαρὲτ νὰ ψαρεύουν ἢ νὰ διορθώνουν τὰ δίχτυα τους, ὅπως τὰ ἀδέλφια Πέτρο, Ἀνδρέα καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Ζεβεδαίου, Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη. Ἄλλον, ὅπως τὸν Ματθαῖο, στὸ τελωνεῖο. Ἄλλον µὲ τὸν φίλο του, ὅπως τὸν Ναθαναὴλ κλπ. (Ματθ. δ´ 18-22, θ´ 9, Ἰω. α´ 44-52).


. Αὐτοὶ οἱ δώδεκα θὰ εἶναι µαζί του κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δηµοσίας δράσεώς του. Αὐτοὶ θὰ εἶναι οἱ µόνιµοι καὶ σταθεροὶ συνοδοί του. «Ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι µετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλη αὐτοὺς κηρύσσειν» (Μάρκ. γ´ 14). Αὐτοὶ θὰ µείνουν κοντά του καὶ στὶς δοκιµασίες, ἕτοιµοι νὰ πεθάνουν µαζὶ µὲ τὸν Διδάσκαλό τους. «Ύµεῖς ἐστε οἱ διαµεµενηκότες µετ᾽ ἐµοῦ ἐν τοῖς πειρασµοῖς µου» (Λουκ. κβ´ 28).

Πανήγυρις Ιερού Ναού Οσίου Ιωακείμ έξω Αγυιάς Πατρών

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Προσκυνηματική επίσκεψη στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Χάλκης και στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο - Χρήστος Κ. Τσούβαλης

 Προσκυνηματική επίσκεψη
στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Χάλκης
και στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο
από 30 Μαῒου μέχρι και 13 Ιουνίου 2012

Και φέτος, για 6η χρονιά, μας αξίωσε ο Τριαδικός Θεός, τους αποφοίτους της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, να προσκυνήσουμε και να συνεορτάσουμε, την εορτή του Αγίου Πνεύματος στο Ναῒδιο της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος και να συμπροσευχηθούμε στον Πατριαρχικό Ιερό Ναό, κατά την εορτή Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, υποβάλλοντες σέβη και εγκάρδιες ευχές στον εορτάζοντα Οικουμενικό Πατριάρχη και πεφιλημένο και πολύτιμο ομογαλάκτο αδελφό μας κ.κ. Βαρθολομαίο.

Οι εμβιώσεις της καρδιάς μας ήταν ανεπανάληπτες και μοναδικές. Αναβαπτισθήκαμε στα ζωηφόρα νάματα, που έθρεψαν τη νεότητά μας. Συγκινηθήκαμε μέχρι δακρύων στο Ναῒδιο, με τις λειτουργίες, τους καθημερινούς όρθρους, εσπερινούς, τα απόδειπνα και την κοινή τράπεζα πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Χαρήκαμε τον ολάνθιστο κήπο με τα δένδρα και τις μουριές της Σχολής, τους περιπάτους μέσα και έξω από τη Μονή, επισκέψεις στα άλλα νησιά και στα μνημεία της πίστης και του πολιτισμού της αλησμόνητης και μαρτυρικής Πόλης. Πλουτίσαμε, με λίγα λόγια, με βιώματα, που είναι τόσο παλιά και ταυτόχρονα τόσο νέα και ανανεωτικά.

Φέτος μας υποδέχθηκαν, στο λόφο της Ελπίδος της Χάλκης, ο νέος Ηγούμενος της Ι. Μονής της Αγίας Τριάδος, Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, μαζί με τους πατέρας της Μονής, Ιερομόναχο Σαμουήλ Εφφέ και Διάκονο Εφραίμ Τσόλη.

Το Σάββατο 2 Ιουνίου (Ψυχοσάββατον), στο Ναῒδιο της Ι. Μονής, έγινε λειτουργία στο τέλος της οποίας τελέσθηκε το προ της εορτής της Πεντηκοστής μνημόσυνο «υπέρ πάντων των κεκοιμημένων Ορθοδόξων Χριστιανών πατέρων και αδελφών ημών». Ο εσπερινός της Πεντηκοστής μας εισήγαγε στο γνώριμο κλίμα της μεγάλης εορτής και μας προετοίμασε ψυχολογικά για να την βιώσουμε.

Την Κυριακή 3 Ιουνίου, μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, έγινε η Θεία Λειτουργία, στην οποία προέστη ο Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, Ηγούμενος της Ι. Μονής συμπαραστατούμενος από τον Ιερομόναχο π. Σαμουήλ και τον Διάκονο Εφραίμ. Μετά τη Θεία Λειτουργία αμέσως ακολούθησε ο εσπερινός της Αγίας Τριάδος. Μετά το «Φως ιλαρόν» και το «Τις Θεός μέγας» ο Σεβ. Ηγούμενος διάβασε τις ευχές της Γονυκλισίας, το δε εκκλησίασμα προσεύχονταν γονατιστό, πάνω σε φύλλα καρυδιάς, κατά την παράδοση, που τηρείται στην Πόλη. Κατά τη διάρκεια του γεύματος στην κοινή μοναστηριακή τράπεζα αναγνώσθηκε από τον απόφοιτο της Σχολής του έτους 1957, Ιωάννη Βαρδαβούλια, σχετικό με την εορτή, κείμενο του Ηλία Μηνιάτη.

Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου με την ίδια συγκίνηση και μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα γιορτάστηκε «το πανάγιον και ζωοποιόν και παντοδύναμον Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεόν, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον τω Πατρί και τω Υιώ». Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε, κατά την παράδοση της Ι. Μονής, ο Πρόεδρος της Εφορείας της Σχολής Σεβ. Μητρ. Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητρ. Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος. Παρέστη συμπροσευχόμενος και ο Ομότιμος καθηγητής μας κ. Βασίλειος Σταυρίδης.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε δεξίωση στην επίσημη Αίθουσα Τελετών της Σχολής, όπου μίλησαν κατά σειράν ο Σεβ. Μητρ. Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, Ηγούμενος της Ι. Μονής, ο Σεβ. Μητρ. Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, ο Σεβ. Μητρ. Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος και τέλος ο Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής μας και Πρόεδρος της Εστίας Θεολόγων Χάλκης κ. Βασίλειος Αναγνωστόπουλος.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, στην κοινή μοναστηριακή τράπεζα, αναγνώσθηκε από τον απόφοιτο της Σχολής του έτους 1962, Κωνσταντίνο Θερμό, ο Λόγος «περί Ομοουσίου» του Ιερού Χρυσοστόμου.

Την επομένη, Τρίτη 5 Ιουνίου, επισκεφθήκαμε όλοι οι ομογάλακτοι αδελφοί, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Εστίας μας και Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής μας κ. Βασίλειο Αναγνωστόπουλο, το Φανάρι για να υποβάλλουμε σέβη στον Παναγιώτατο, ο οποίος και μας παρέθεσε γεύμα σε εστιατόριο μπροστά στο μουσείο του Ναού της του Θεού Ειρήνης. Συνδαιτυμόνες ήσαν οι Μητρ. Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, Μύρων κ. Χρυσόστομος και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ο Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής μας κ. Βασίλειος Σταυρίδης και ο ομογάλακτος Δεληκωνσταντής Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου επισκεφθήκαμε, μετά από πρόσκληση του Σεβ. Μητρ. Γέρων Δέρκων κ. Αποστόλου, τον ανακαινισμένο Ι. Ναό της Αγίας Παρασκευής των Θεραπείων. Εκεί μας υποδέχθηκε ο αγαπητός και ομογάλακτος Μητροπολίτης κ. Απόστολος, ο οποίος συνοδεύονταν και από τον Μητρ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο. Αφού προσκυνήσαμε το Ναό και κάναμε τρισάγιο δια τον κοιμηθέντα Διάκονο κυρό Δωρόθεο, που προήρχετο από το Νιχώρι της Μητροπόλεως και υπηρέτησε για 14 χρόνια στην Ι. Μονή της Αγίας Τριάδος Χάλκης, οδηγηθήκαμε σε εστιατόριο των Θεραπείων, όπου και γευματίσαμε.

Την Πέμπτη 7 Ιουνίου, επισκεφθήκαμε, μετά από πρόσκληση του ομογαλάκτου αδελφού μας Σεβ. Μητρ. Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, την Πρίγκηπο. Μας υποδέχθηκε και μας δεξιώθηκε αρχικά σε αίθουσα της Μητροπόλεώς του και στη συνέχεια παρέθεσε γεύμα σε παραλιακή ταβέρνα της νήσου. Στο τέλος μας συνόδευσε στο μικρό γύρο με τα γνωστά αμαξάκια.

Το Σάββατο 9 Ιουνίου τελέσθηκε στο Ναϊδιο της Ι. Μονής Αρχιερατική Θεία λειτουργία από τον Σεβ. Μητρ. Προύσης και Ηγούμενο της Ι. Μονής κ. Ελπιδοφόρο, στο τέλος της οποίας έγινε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του αδελφού της Μονής Διακόνου κυρού Δωροθέου. Στην αίθουσα τελετών της Σχολής μίλησαν για τον εκλιπόντα τόσο ο νέος Ηγούμενος, όσο και ο προηγούμενος Σεβ. Μητρ. Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος. Παρέστησαν δε οι Μητροπολίτες Ελβετίας κ. Ιερεμίας και Άρτης κ. Ιγνάτιος και οι Επίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος και Λεύκης Ευμένιος, συγγενείς και φίλοι του εκλιπόντος.

Την Κυριακή 10 Ιουνίου τελέσθηκε Θ. Λειτουργία στο Ναῒδιο της Ι. Μονής, χοροστατούντος του Ηγουμένου Μητρ. Προύσης κ. Ελπιδοφόρου.

Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, όλοι μαζί πήγαμε στο Φανάρι, για να λειτουργηθούμε και να υποβάλλουμε τα σέβη μας στον εορτάζοντα Οικουμενικό Πατριάρχη. Μετά τη Θεία Λειτουργία παρακαθήσαμε, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο, πολλούς αρχιερείς και διάφορους επισήμους, σε γεύμα, που παρέθεσε η Παναγιότητά του, σε εστιάτοριο στο Βόσπορο.

Από την επομένη 12 Ιουνίου άρχισαν να φεύγουν και να επιστρέφουν στα ίδια οι περισσότεροι των ομογαλάκτων, κουβαλώντας στην καρδιά τους αξέχαστες εμπειρίες, που θα μας τρέφουν πνευματικά και θα μας στηρίζουν μέχρι να ξαναβρεθούμε του χρόνου ή και ακόμη πιο μπροστά, αν το θελήσει ο Θεός, και επαναλειτουργήσει η Τροφός Θεολογική μας Σχολή.

Χρήστος Κ. Τσούβαλης
Απόφοιτος της Σχολής έτους 1962
Άρχων Οστιάριος της Μ. τ. Χ. Ε.Τῶν Ἀποστόλων ἅπαντες, τὴν κορυφὴν ὑμνήσωμεν, Πέτρον καὶ Παῦλον τοὺς θείους

Τῶν Ἀποστόλων ἅπαντες,
τὴν κορυφὴν ὑμνήσωμεν,
Πέτρον καὶ Παῦλον 
τοὺς θείους,
τῆς οἰκουμένης φωστῆρας,
τοὺς κήρυκας τῆς πίστεως,
τὰς θεολόγους σάλπιγγας,
δογμάτων τοὺς ἐκφάντορας,
τῆς Ἐκκλησίας τοὺς στύλους,
 καὶ καθαιρέτας τῆς πλάνης.

Ο χριστιανισμός δεν καταργεί την προσωπικότητα του ανθρώπου - π. Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Ο χριστιανισμός δεν καταργεί την προσωπικότητα του ανθρώπου, αλλά τη μεταμορφώνει, την αγιάζει και την εναρμονίζει στην ποικιλία του πνευματικού στερεώματος. Της δίνει κοινά κριτήρια αλήθειας και την αφήνει ελεύθερη να πορεύεται με το δικό της βήμα προς τη Βασιλεία του Θεού.

Αλλοίμονο αν συνέβαινε το αντίθετο, Η Εκκλησία θα γινότανε μια άμορφη μάζα, μια βιομηχανία. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο και επιθυμεί τον αγιασμό του, χωρίς να χάσει την προσωπικότητα του.

Πρωτοπρεσβύτερος Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Η δοκιμασία, ως συνέπεια των επιλογών μας - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Η σημερινή κρίσις συνδέεται ασφαλώς στενώς με την απομάκρυνσιν από του Κυρίου, ουχί εν τη εννοία ότι αποτελεί μίαν τιμωρίαν του Θεού, αλλά, κυρίως, ότι η αποστασία η οποία εβασίλευσεν εις την σύγχρονον κοινωνίαν εδημιούργησε μίαν νοσηράν κατάστασιν με τας σημερινάς ορατάς συνεπείας αυτής. Και εφ’ όσον η σκληροκαρδία μας δεν μαλάσσεται ευχερώς, έρχεται η δοκιμασία, ως συνέπεια των επιλογών μας,  με την ανοχήν του Κυρίου, η οποία, δοκιμασία, ως το πυρ, διαλύει τον πάγον της ψυχής και της αναισθησίας μας. Επιτρέπει άλλωστε ο Κύριος την δοκιμασίαν είτε δια να εξέλθωμεν ισχυρότεροι και καθαρώτεροι, ως χρυσός εν χωνευτηρίω, είτε δια να αποκαλυφθή, δια της ιδικής μας στάσεως, η πίστις μας εις Αυτόν και η δόξα και η κατά Θεόν άνεσις και ανάπαυσις, την οποίαν χαρίζει εις τα γνήσια τέκνα Του.  
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Μητροπολίτης Περγάμου "αποτελεί τον στιβαρόν θεολογικόν βραχίονα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας" - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ιερώτατοι αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, επιτρέψατε ημίν όπως στρέψωμεν τον λόγον μας εις εν εκλεκτόν τέκνον της κωμοπόλεώς σας, τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Περγάμου και λίαν αγαπητόν αδελφόν και πολύτιμον συνεργόν εν Κυρίω κύριον Ιωάννην Ζηζιούλαν, ο οποίος αποτελεί μέλος της τιμίας ημών συνοδείας, ο οποίος ανήκει από το 1986, ήδη επί εικοσιπενταετίαν όλην, εις την χορείαν των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, τον οποίον διακονεί ευόρκως, εκκλησιοπρεπώς και αποτελεσματικώς. Πολύγονος και καλλίγονος η Μακεδονική γη ανέδειξε πλειάδα ανδρών διακριθέντων δια την προσφοράν εις το Γένος και την Εκκλησίαν. Εις εξ αυτών ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας.
Ως εγράφομεν εις μήνυμά μας απευθυνόμενον εις προς τιμήν αυτού οργανωθέν συνέδριον εν τη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού τον παρελθόντα Οκτώβριον, ο Μητροπολίτης Περγάμου "αποτελεί τον στιβαρόν θεολογικόν βραχίονα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, η οποία ενεπιστεύθη εις τον αγλαόν επίσκοπον και θεολόγον της τον χειρισμόν και την διεκπεραίωσιν υψίστης σημασίας εκκλησιαστικών υποθέσεων εις όλον το πλέγμα των ευθυνών και των δράσεών της, ανέθεσεν εις αυτόν δυσκόλους αποστολάς, προεδρείας και διαπραγματεύσεις. Ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης αναγνωρίζεται ως ο επιτελέσας ένα πραγματικόν πνευματικόν άθλον κορυφαίος ορθόδοξος θεολόγος, ο οποίος εχάρισεν ουχί μόνον εις την Ορθοδοξίαν αλλά εις σύμπαντα τον χριστιανικόν κόσμον μίαν εντυπωσιακήν θεολογικήν σύνθεσιν, επί της βάσεως της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας. Το γεγονός ότι ο εικοστός αιών εχαρακτηρίσθη ως «ο αιών της Εκκλησιολογίας» οφείλεται μεγάλως εις την συμβολήν του". Συγχαίρομεν τον ευλογημένον τούτον τόπον διότι ανέδειξε και αναδεικνύει προσωπικότητας χρησίμους δια το ευσεβές ημών Γένος, ιδία εις τας δυσκόλους ταύτας περιστάσεις, ως ο επιφανής Ιεράρχης και κατηξιωμένος θεολόγος άγιος Περγάμου.  
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Στον σεβαστό και αγαπητό π. Πέτρο Μποζίνη ευχές


Στον σεβαστό και αγαπητό
 π. Πέτρο Μποζίνη

ευχές για
«έτη πολλά και ευλογημένα»

Το 68% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας

Με τα πιο μελανά χρώματα περιγράφει η Επιτροπή την κατάσταση των αστέγων στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται στην τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική κατάσταση στη ΕΕ, το 2011 οι άστεγοι στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 25%, σε σχέση με το 2009, και ανέρχονται σε 20.000.
Πάνω από το ήμισυ των αστέγων εντοπίζονται στην Αθήνα και τον Πειραιά (11.000- από τους οποίους 8.000 είναι Έλληνες).
Το πρόβλημα των αστέγων έχει κάνει επίσης την εμφάνισή του σε πόλεις όπως τα Χανιά, το Ηράκλειο και τα Τρίκαλα, αναφέρει η Επιτροπή.
Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι λόγω της κρίσης έχει αυξηθεί ο αριθμός των αστέγων με υψηλή μόρφωση που είχαν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, χωρίς ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα εξάρτησης, οι οποίοι πλέον «δεν τα βγάζουν πέρα», έχοντας χάσει τη δουλειά τους.
Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι το 68% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζει κάτω από το όριο της φτώχειας (σ.σ. δηλαδή με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος) και διαθέτει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για το ενοίκιο ή την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου.

Ἐπιστολή στούς δημάρχους τῆς Ἑλλάδας γιά τίς παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε


Τά σέβη μας. Εἴμαστε μία ὁμάδα ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας-δράσης (Ὀρθόδοξη ΚίνησηΠολιτῶν).


Σᾶς ἀποστέλλουμε αὐτό τό μήνυμα, μέ ἀφορμή τίς προκλητικότατες καί πρωτόγνωρες γιά τήν Ἑλληνική κοινωνία gay-pride (ὁμοφυλοφιλία-ὑπερηφάνεια) παρελάσεις πού ἔλαβαν χώρα στήν Ἀθήνα καί στή Θεσσαλονίκη πρόσφατα καί ἐν ὄψει τοῦ διεθνοῦς ἐμβέλειας gay-culture festival πού θά πραγματοποιηθεῖ στό νησί τοῦ ἀείμνηστου Παπαδιαμάντη, τή Σκιάθο.


Σᾶς ἐνημερώνουμε καί σᾶς καλοῦμε πρός ἀποτροπήν ἀπό τήν ἐξάπλωση παρόμοιων happening. Ποτέ ξανά!

Ἡ Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Κοζάνην καί Καστορίαν


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

ναχώρησις το Πατριάρχου ες Κοζάνην καί Καστορίαν

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 27ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης,  ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, Ὑπογραμματέως κ. Ἰωακείμ καί Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος, καί Σταύρου Γαργαρίδου, ἐκ μέρους τῆς Νεολαίας τῆς Ὁμογενείας τῆς Πόλεως, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς  εἰς Κοζάνην, καί μετὀλίγας ἡμέρας, θά μεταβῇ ἐκεῖθεν εἰς Καστορίαν, ἵνα, κατόπιν προσκλήσεως τῶν οἰκείων Ποιμεναρχῶν, προστῇ διοργανουμένων ἐκδηλώσεων, ἐπεὐκαιρίᾳ εὐσήμων ἐν αὐταῖς γεγονότων καί ἐπετείων.
Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Πατριάρχου εἰς Κοζάνην θά προστεθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων.
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ ὁποῖος προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ Sabiha Gökçen.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν ὅμιλον Λουθηρανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Dietmar Hallwass, ἐξ Ἁννοβέρου Γερμανίας.

Νεοταξικοὶ σχεδιασμοὶ (περί νέων ταυτοτήτων ...)

Τρεῖς μόλις ἑβδομάδες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 6ης Μαΐου, ὅπως σχολιάσαμε σὲ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ, ἡ ἐκπνέουσα Κυβέρνηση τοῦ κ. Παπαδήμου ἀποφάσισε ὕπουλα μέσα στὴν προεκλογικὴ διάχυση πρωτοφανὲς ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
Καὶ τρεῖς μόλις ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου ἡ ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνηση τοῦ κ. Πικραμμένου σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἀποφάσισε νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸ Σεπτέμβριο οἱ ταυτότητες μὲ ἄλλες νέου τύπου σὲ μέγεθος καὶ σχῆμα πιστωτικῆς κάρτας, οἱ ὁποῖες θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς ταξιδιωτικὸ ἔγγραφο ἀντὶ διαβατηρίου. Οἱ νέες ταυτότητες, ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὸ δεῖγμα ποὺ παρουσιάσθηκε, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἤδη οἱ ἀστυνομικοὶ καὶ σχεδιάσθηκαν στὸ πλαίσιο ἐφαρμογῆς τοῦ Κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Ἐλάχιστες πληροφορίες δόθηκαν γιὰ τὸ σοβαρότατο αὐτὸ θέμα. Γιατί; Τί εἴδους ἀκριβῶς θὰ εἶναι οἱ ταυτότητες; Πρόκειται γιὰ μετονομασία τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη; Εἶναι προστάδιο τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη; Θὰ περιέχουν ὁλοκληρωμένο ἠλεκτρονικὸ κύκλωμα (τσίπ); Ἀγνοοῦμε. Ὅμως καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι τόσο σημαντικὴ ἀπόφαση λαμβάνεται ἀπὸ ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνηση φανερώνει σκοπιμότητα ἐπιλήψιμη. Καὶ γίνεται ἀκόμη πιὸ ἐπιλήψιμη ἡ ἀπόφαση ἀπὸ τὸ ὅτι αὐτὴ λαμβάνεται μόλις τρεῖς ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν.
Ἀλήθεια ποιὸν ἐπιδίωξαν νὰ ἐξαπατήσουν οἱ τότε κυβερνῆτες μας; Ποιοῦ ἐντολὲς ἔσπευσαν νὰ ἐκτελέσουν μέσα στὸ θολὸ τοπίο τῆς προεκλογικῆς περιόδου; Εἶναι φανερὸ ὅτι ἐνήργησαν σκόπιμα στὸ σκοτάδι. Δὲν εἴχατε τέτοιο δικαίωμα, κύριοι! Ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνηση γιὰ διενέργεια ἐκλογῶν εἶσθε, ὄχι γιὰ νὰ πάρετε ἀποφάσεις σὲ καίρια ζητήματα.
Ἀπαντῆστε μας: Ποιὰ βία σᾶς ἀνάγκασε νὰ προχωρήσετε τόσο ἐσπευσμένα σὲ θέμα τόσο σημαντικὸ μόλις τρεῖς ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν; Θὰ ἀπαντήσουμε ἐμεῖς: Ἐκτελέσατε ἐντολὲς τῶν νεοταξικῶν ἐπίδοξων τυράννων τῆς γῆς! Τὴν ὥρα ποὺ τὰ ἐλεγχόμενα μέσα ἐνημερώσεως φωνασκοῦσαν γιὰ ἀσήμαντα ζητήματα, οἱ κρυφοὶ κυβερνῆτες τοῦ κόσμου ὕπουλα καὶ μυστικὰ ἅπλωναν τὶς ἁλυσίδες τῆς ἐπερχόμενης σκλαβιᾶς.
Ἕνα μόνο ἀκόμη θὰ σᾶς ποῦμε: Ὄχι, δὲν θὰ τοὺς περάσει! Ὁ Θεός μας, ὁ πραγματικὸς Κυβερνήτης αὐτοῦ τοῦ τόπου, θὰ σκορπίσει τοὺς σκοτεινούς τους σχεδιασμοὺς σὰν σκόνη στὸν ἄνεμο, «ὡσεὶ χοῦν κατὰ πρόσωπον ἀνέμου»!

Περιοδικό «Ὁ Σωτήρ», τεῦχος 2049.

Πηγή: Τράπεζα Ιδεών

Η αδιαντροπιά είναι ιδιαίτερο γνώρισμα του τιποτένιου - Μέγας Φώτιος


"Η αδιαντροπιά είναι ιδιαίτερο γνώρισμα του κακού και τιποτένιου ανθρώπου και η ντροπή του σπουδαίου"
Μέγας Φώτιος


Οι περισσότεροι δεν θεωρούν τον εαυτό τους άθεο - Μάρτιν Λούθερ ΚινγκΟι περισσότεροι δεν θεωρούν τον εαυτό τους άθεο, αλλά είναι άθεοι στην πραγματικότητα. Δεν αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, όμως συνεχώς Τον απορρίπτουν με τη ζωή τους.
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό. - Αββάς Ισαάκ ο Σύρος


Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός.
Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό.
Αββάς Ισαάκ ο Σύρος


O Αλέξης Τσίπρας μιλάει για την ομοφυλοφιλία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, έδωσε συνέντευξη στο gay περιοδικό Fagazine και στον Αντώνη Μποσκοΐτη, θίγοντας ένα θέμα ταμπού -ακόμα- στην Ελλάδα, την ομοφυλοφιλία.
Συναναστρέφεται ο Αλέξης Τσίπρας ομοφυλόφιλους ανθρώπους; Ποια η γνώμη του για τους γάμους μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών;
Συνδέεται η πολιτική με τις σεξουαλικές προτιμήσεις ενός ανθρώπου, και αν ναι, πώς και ποια είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ;
Η Αριστερά πάσχει από σύνδρομο «ομοφοβίας»;  
Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια στο κοντινό του περιβάλλον και τόνισε ότι κινείται «σε έναν πολιτικό χώρο χωρίς προκαταλήψεις», χωρίς ωστόσο να εξάγει καθολικά συμπεράσματα.  
Θεωρεί ότι «οι ίδιοι είναι αρκετά καλά εξοπλισμένοι με θεωρίες ώστε να υπερασπίζονται τις προσωπικές τους επιλογές αλλά και να νιώθουν συμφιλιωμένοι με αυτές», επομένως σε προσωπικό επίπεδο δεν αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει εκ μέρους τους.  
Αλλά σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο ο πρόεδρος του  ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί «ότι στην Ελλάδα η επίσημη πολιτεία αρνείται να εφαρμόσει βασικές οδηγίες της ΕΕ σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να καθηλώνει την κοινωνία στο σκοταδισμό».  
Αναφορικά με τους γάμους μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών ο κ. Τσίπρας παρέπεμψε στη στάση που είχε υιοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον πρώτο γάμο ομόφυλου ζευγαριού που έγινε στην Τήλο, με δήμαρχο από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, τον Τάσο Αλφιέρη.  
«Θεωρώ ότι ήταν ένας ιδανικός γάμος, σε έναν ιδανικό τόπο με έναν ιδανικό τοπικό άρχοντα. Χωρίς πρόθεση να παραβλέψω ότι δεν έγινε από εκλεγμένο δήμαρχο του κόμματος μας, επιτρέψατέ μου να θυμίσω ότι τη διαδικασία υποστήριξαν με την παρουσία τους στην Τήλο μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από την Αθήνα και δημοσιογράφος από την εφημερίδα ΕΠΟΧΗ», είπε ο Α. Τσίπρας.  
Ωστόσο, αυτή η «ανοιχτόμυαλη» θέση του ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται ως «ύποπτη» από κάποιους ψηφοφόρους, φτάνοντας μάλιστα στο συμπέρασμα ότι απώτερος στόχος είναι η συγκέντρωση περισσότερων ψήφων.  
«Πολλοί και πολλές είναι καχύποπτοι για πολλά πράγματα, ίσως και με το δίκιο τους. Να ξεκαθαρίσουμε όμως μερικά πράγματα. Η αριστερά, η δική μας αριστερά, δεν πολιτεύεται με επικοινωνιακούς όρους, πολιτεύεται με κοινωνικούς όρους. Γι’ αυτό και δεν έχουμε διστάσει να πάμε “κόντρα στον καιρό” και κόντρα σε παγιωμένες συντηρητικές αντιλήψεις και στερεότυπα χωρίς να φοβόμαστε το κόστος και τις επιθέσεις που θα δεχτούμε από το σύστημα», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.  
Και συμπλήρωσε: «Να σας θυμίσω ότι δεν κάναμε βήμα πίσω στις θέσεις μας, ούτε στην υπεράσπιση του δημόσιου τομέα, ούτε για τα δικαιώματα των μεταναστών, ούτε τον Δεκέμβρη του ‘08, ούτε με την διαπλοκή. Δεν θα το κάνουμε ούτε για τα άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Από τα παραπάνω εύκολα θα συμπεράνατε πως δεν έχουμε καμία ψηφοθηρική διάθεση. Η απενοχοποίηση λοιπόν μάλλον δεν αφορά εμάς ή καλύτερα μας αφορά λιγότερο από ότι άλλους πολιτικούς χώρους. Εξάλλου από πού να εισπράξουμε ψήφους; Από μία κοινωνία που στην πλειοψηφία της δεν αποδέχεται τους ομοφυλόφιλους και τους θεωρεί ξένο σώμα;»  
Ερωτώμενος για το αν πιστεύει ότι στους κόλπους της Αριστεράς ελλοχεύει ο κίνδυνος της ομοφοβίας, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «η ευρωπαϊκή αριστερά έχει νικήσει πολλές από τις φοβίες της».  
Ωστόσο, τόνισε ότι «ο φόβος είναι ο χειρότερος κατασταλτικός μηχανισμός. Η εξουσία προσπαθεί πρώτα να νικήσει το μυαλό. Να μας κλείσει σπίτι μας και να ανανεώνει τις σχέσεις εξουσίας σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Η Αριστερά από την μήτρα της είναι μία θεωρία ανθρωποκεντρική, στηρίζεται όλο της το οικοδόμημα στον άνθρωπο. Δεν θα μας νικήσει κανένας φόβος, δεν θα οδηγηθούμε στον μισανθρωπισμό λόγω φύλου, θρησκείας, ιδεολογίας και σεξουαλικής συμπεριφοράς».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη του προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στο περιοδικό Fagazine και στον Αντώνη Μποσκοΐτη
εδώ.

Πηγή: Nooz.gr

Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Τι είναι ταπείνωση;

Τι είναι ταπείνωση;

Το να σε αδικήσει
ο αδελφός σου,
κι εσύ να τον
συγχωρήσεις
πριν σου ζητήσει συγχώρηση. 

Από το Γεροντικό

ΑΓΡΥΠΝΙΑ στον Πανεπιστημιακό Ναό Τριών Ιεραρχών Πατρών

Στον Πανεπιστημιακό Ιερό Ναό
Τριών Ιεραρχών
της Πάτρας
επί τη εορτή των
Αγίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου
θα τελεσθεί ΑΓΡΥΠΝΙΑ
από τον π. Παναγιώτη Ρόδη
την Πέμπτη το βράδυ
28 Ιουνίου 2012 
και ώρα : 9 μ.μ. – 1 π.μ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ GAY PRIDE - PARADE - ΚΙΝΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ GAY PRIDE - PARADE

Τό περασμένο Σάββατο τῆς 23ης/6/12 ἐκφράσαμε ἔντονα τήν ἀντίθεσή μας πού ἀποτελεῖ καί ἀντίθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας ἀπέναντι στήν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῶν σχετικῶν ἐκδηλώσεων πού γιά πρώτη φορά διοργάνωσε ὁ Δήμαρχος τῆς πόλης μας, ἐλπίζοντας ὅτι δεύτερη δέν θά ὑπάρξει.
Ἡ ἀντίθεσή μας αὐτή καί ἡ ἔντονη διαμαρτυρία μας πηγάζει ἀπό τό γεγονός ὅτι ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀκολουθοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου μας καί τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης οἱ ὁποῖες εἶναι σαφεῖς στο συγκεριμένο θέμα καί χαρακτηρίζουν τήν ὁμοφυλοφιλία ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ καί συνεπῶς ἐμπόδιο κοινωνίας Θεοῦ καί ἀνθρώπου.
Στήν διαμαρτυρία μας αὐτή ὑπήρξαμε ἔντονοι ποτέ ὅμως προσβλητικοί πρός τούς συνανθρώπους μας γιά τούς λόγους πού προαναφέραμε. Ἀντίθετα, οἱ πανηγυρίζοντες ὁμοφυλόφιλοι ἐκτόξευσαν προσβλητικά βλάσφημα συνθήματα κατά τοῦ ἱεροῦ προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί κατά τῆς ἐξ Ἁγίου Πνεύματος ἄμμωμης Συλλήψεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό ἐκείνην· βλασφημίες οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ποινικό ἀδίκημα λόγῳ προσβολῆς τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τῆς Πίστεώς μας.

99 ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΆ : Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει Κιλκίς, Καβάλα και Σέρρες - Γεώργιος Διον . Κουρκούτας

ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
21 έως 28 Ιουνίου 1913 :99 ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΆ:
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει
 Κιλκίς, Καβάλα και Σέρρες

Α’ μέρος : Η Μάχη Κιλκίς Λαχανά
Την διετία 1912-1913 η Ελλάς γνώρισε ξεχωριστές στιγμές με την συμμετοχή μας στους Βαλκανικούς Πολέμους . Μέσα σε λίγους μήνες η χώρα της Μελούνας διπλασιάστηκε σε έκταση και πληθυσμό ,καθώς συνεχίστηκε το μεγάλο όραμα των Ελλήνων του 1821.
Από τον Α’ Βαλκανικό στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο
Ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1912 με την ταυτόχρονη επίθεση των τεσσάρων Χριστιανικών Βασιλείων (Ελλάς ,Σερβία ,Μαυροβούνιο και Βουλγαρία) εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας .Σε λίγες εβδομάδες οι Ένοπλες δυνάμεις των 4 κρατών απελευθερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της Χερσονήσου του Αίμου ,που στέναζε υπό τον ζυγό ενός Ασιάτη και αλλόφυλου δυνάστη ,σαφώς κατώτερου πολιτισμικά. Την Άνοιξη του 1913 λήγει ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος και οι Τούρκοι φαίνονται να εγκαταλείπουν τα Βαλκάνια .Δυστυχώς όχι για πολύ ,καθώς η απληστία των Βουλγάρων θα τους οδηγήσει σε νέες περιπέτειες : τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. 

ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΗΡΩΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 1453-1821 - Στέφανος Νικ. Αβραμόπουλος

Στέφανος Νικ. Αβραμόπουλος

ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΗΡΩΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
1453-1821
(Β’ τόμος)

Η περίοδος της Τουρκοκρατίας από την Άλωση της Πόλης το 1453 ως την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 είναι από τις πιο σημαντικές για την διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού ,όπως τον γνωρίζουμε τον 19ο και τον 20ο αιώνα .Παρόλα αυτά , δεν έχει μάθει πολλά ο Νεοέλληνας για την περίοδο αυτήν ,τουλάχιστον σε σχέση με όσα γνωρίζει για το 1821 και τους μεγάλους Πρωταγωνιστές του.
Ο Στέφανος Νικ. Αβραμόπουλος κατάγεται από τον Αμπελόκαμπο Ηλείας και διετέλεσε Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και είναι ένας νέος στην ιστορική έρευνα συγγραφέας . Έχει αφιερώσει πολλές δεκαετίες στην μελέτη και την τεκμηρίωση της εποχής που προηγήθηκε του 1821 ,με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη και την προβολή σπουδαίων μορφών που αγωνίστηκαν για την επιβίωση και την απελευθέρωση του υπόδουλου στους Τούρκους Ελληνισμού. Καρπός αυτής της προσπάθειας υπήρξε το προ ολίγων ετών βιβλίο του «Προεπαναστατικές Ηρωικές Μορφές 1453-1821»,μια έκδοση από τις εκδόσεις «Βιβλιοπανόραμα» του Γεωργίου Δημητρόπουλου ,ένα βιβλίο που παρουσιάζει προσωπικότητες που έδρασαν στα μαύρα χρόνια της Σκλαβιάς .

Η θέσις και η διακονία των λαϊκών εν τη Εκκλησία - π. Κωνσταντίνος Διον. Καπετανόπουλος

π. Κωνσταντίνος Διον. Καπετανόπουλος

Η θέσις και η διακονία
των λαϊκών εν τη Εκκλησία

Ο πατήρ Κωνσταντίνος Καπετανόπουλος είναι ένας από τους δραστήριους Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Έχοντας εισέλθει στην 5η δεκαετία Διακονίας στην Ορθόδοξο Εκκλησία (με καταγωγή από την Ανδραβίδα και καθηγητής και εφημέριος στις Μητροπόλεις Ηλείας και Πατρών ) ο π. Κωνσταντίνος δεν είναι ένας εφησυχασμένος Κληρικός .Με διαρκή παρέμβαση στον τοπικό τύπο των Πατρών προβάλλει θεολογικές και εθνικές θέσεις με τόλμη ,σε μία εποχή απαράδεκτης σιωπής από πολλούς . Αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεών του είναι μία σειρά άρθρων και βιβλίων που καλύπτουν πληθώρα θεμάτων που απασχολούν την Ελλάδα και την Ορθοδοξία .
Πρόσφατο βιβλίο του είναι το «Η θέσις και η διακονία των λαϊκών εν τη Εκκλησία» ,μία ενδιαφέρουσα έκδοση 164 σελίδων που αναφέρεται στην θέση των Λαϊκών μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πρόκειται για ένα θέμα που απασχόλησε την Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της ,όπως φαίνεται από το έργο πολλών Πατέρων της Εκκλησίας .