Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

Ομιλίες Θεοδώρητου Κύρου και Κωνσταντίνου 5ου Πορφυρογέννητου στη γιορτή Ανακομιδής των Λειψάνων Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου*. - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ


Ομιλίες 
Θεοδώρητου Κύρου 
και Κωνσταντίνου 5ου Πορφυρογέννητου 
στη γιορτή Ανακομιδής των Λειψάνων 
Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου*.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

        Η Ανακομιδή των Τιμίων Λειψάνων Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου στην Κωνσταντινούπολη, από τα Κόμανα της Αρμενίας, όπου εξορίστηκε με απόφαση της κατά το Μέγα Φώτιο «παρανόμως συγκροτηθείσης Συνόδου»-Δρυς,404-τελέστηκε πανηγυρικά στις 27 Ιανουαρίου του 438, τριάντα χρόνια μετά την εκεί κοίμηση και ταφή του. Ο Πατριάρχης Πρόκλος, πνευματικό ανάστημα και Αρχιδιάκονος του Αγίου με μεγάλη πρεσβεία πιστών υπέβαλε θερμό αίτημα, το οποίο ενέκρινε ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος 2ος ο Μικρός, (408-450) γιος της αυτοκράτειρας Ευδοξίας, απηνούς διώκτριας του Αγίου από κοινού με τον Αλεξανδρείας Θεόφιλο ιδιαίτερα.
    Το παρατιθέμενο απόσπασμα ομιλίας του σύγχρονου με το γεγονός Θεοδώρητου Επισκόπου Κύρου, {393-457} που διασώζει στη «Βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλο» ο Πατριάρχης Φώτιος, μαρτυρεί την έκτοτε καθιέρωση της γιορτής, και το αντίστοιχο ομιλίας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου 5ου του Πορφυρογέννητου (913-959) εκτός από τα θαυμαστά γεγονότα που διασώζει, μαρτυρεί πόσο πάνδημα και μεγαλόπρεπα ετελείτο η γιορτή πεντακόσια χρόνια αργότερα..

Α.    Απόσπασμα ομιλίας Θεοδώρητου Επισκόπου Κύρου, 393-457

   « … Αν ακόμα κι αυτή την ώρα, Άγιε Πατέρα, έχεις κάθε λόγο να αγανακτείς για κάτι με τους ναύτες σου, αν σε λυπεί ό, τι έκαναν κάποιοι ταξιδευτές στο ίδιο πλοίο μαζί σου, παρακαλώ, δείξε τους όλη σου την κατανόηση. Χρόνια ανώμαλα πως ήταν πες, χειμώνας, τρικυμία,  θάλασσα που λυσσομανούσε φοβερά, και χωρίς να το θέλουν κι αυτοί, αναγκάστηκαν να σε ρίξουν στα κύματα σαν άλλο Ιωνά. Πες πως δεν έγινε από μίσος ό, τι έγινε τότε, πες πως ήταν δοκιμασία για σένα αληθινή. Πες πως δεν ήθελαν πόλεμο ν’ ανοίξουν μαζί σου, αλλά να σε ρίξουν σε πάλη πνευματική. Δε βγήκαν αυτοί κερδισμένοι από την ψήφο τους, την κάθε άλλο παρά αδελφική, βγήκες εσύ, που αξιώθηκες να περάσεις στενωπό μαρτυρική ! Η μυστική οικονομία του Θεού σου ευτρέπισε εκείνο το σκάμμα, εκείνη την πνευματική στενωπό !

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

«Πά­ντες οι των λό­γων αυ­τών ε­ρα­σταί...» - Παναγιώτου Σ. Μαρ­τί­νη


«Πά­ντες οι των λό­γων αυ­τών ε­ρα­σταί...»
(Α­πό το Α­πο­λυ­τί­κιο της ε­ορ­τής)
Του Παναγιώτου Σ. Μαρ­τί­νη, Δρ. Θ.

Σχο­λια­στής στη μνή­μη των Τριών Ιε­ραρ­χών ξε­κι­νά­ει ως ε­ξής: "Προ­ε­ξέ­χει ου­ρα­νο­μή­κης κο­ρυ­φή, Ιε­ράρ­χης θαυ­μα­σιό­τα­τος και δια τους α­γώ­νας και την ο­σιό­τη­τα του βί­ου...", ο της Ορ­θο­δο­ξί­ας πα­τήρ, ο Μέ­γας Α­θα­νά­σιος. Δια­κρί­νε­ται, ε­πί­σης, Ιε­ράρ­χης ε­ρευ­νη­τι­κώ­τα­τος και πο­λυ­γρα­φό­τα­τος ο Και­σα­ρεί­ας της Πα­λαι­στί­νης Ευ­σέ­βιος, ο γνω­στός ως πα­τήρ της Εκ­κλη­σια­στι­κής Ι­στο­ρί­ας. Δια­λά­μπει δια την δογ­μα­τι­κήν α­κρι­βο­λο­γί­αν ...ο ε­γκω­μια­ζό­με­νος ως ο «Νυσ­σα­έ­ων φω­στήρ και πα­τήρ Πα­τέ­ρων» Γρη­γό­ριος. Δια­πρέ­πουν, ε­πί­σης,  δια θε­ο­λο­γι­κήν σο­φί­αν ο δι­δά­σκα­λος της Α­ντιο­χεί­ας Διό­δω­ρος ο Ταρ­σού και ο έν­δο­ξος κα­τη­χη­τής ο Ιε­ρο­σο­λύ­μων Κύ­ριλ­λος, ο υ­πέρ­μα­χος  της Ορ­θο­δο­ξί­ας Ε­πί­σκο­πος Κων­στα­ντί­ας Κύ­πρου Ε­πι­φά­νιος. Και τέ­λος ο διά­ση­μος ε­ξη­γη­τής και του Χρυ­σο­στό­μου συμ­μα­θη­τής και φί­λος «το της σο­φί­ας πέ­λα­γος», ο πο­λυ­ί­στωρ, ο Μο­ψουε­στί­ας Θε­ό­δω­ρος... Ό­μως, μό­νοι ο Μ. Βα­σί­λειος, ο Θε­ο­λό­γος Γρη­γό­ριος και Ιω­άν­νης ο Χρυ­σό­στο­μος ω­νο­μά­σθη­σαν οι κατ΄ ε­ξο­χήν Τρεις Ιε­ράρ­χαι, διό­τι αυ­τοί οι τρεις οι­κου­με­νι­κοί δι­δά­σκα­λοι προ­ήλ­θαν εκ του αυ­τού α­γιω­τά­του φρο­ντι­στη­ρί­ου της πί­στε­ως και της α­ρε­τής, ε­γα­λου­χή­θη­σαν α­πό τον ζή­λον των προ­σφά­των α­να­μνή­σε­ων των μαρ­τύ­ρων, αν­δρώ­θη­καν κα­τά τους ο­ξυ­τά­τους α­γώ­νας των αι­ρε­τι­κών».

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ: "παιδιά σας επαινώ που κωφεύετε στις σειρήνες όλων αυτών που θέλουν να καταργήσουν την εορτή της παιδείας "

 Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πατρών.
Κατ' αυτήν την ημέρα εκκλησιάστηκαν στην Ενορία τα Σχολικά Συγκροτήματα της περιοχής, στα πλαίσια του Εορτασμού των Τριών Ιεραρχών των προστατών της παιδείας.


 Ο Θεοφιλέστατος στην ομιλία του προς τους μαθητές αναφέρθηκε εκτενώς στη ζωή και τη δράση των τριών αυτών μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Τόνισε, πως δικαίως η Εκκλησία μας τους όρισε προστάτες της Παιδείας, διότι και οι τρεις υπήρξαν μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και σοβαροί επιστήμονες και μελετητές. Τέλος, επαίνεσαι τους διδασκάλους και μαθητές που τίμησαν με τον εκκλησιασμό τους τους προστάτες των γραμμάτων, παρ' όλη την προσπάθεια που γίνεται από κάποιους να καταργηθεί ο σημαντικός αυτός εορτασμός, λέγοντας τα εξής: "Αγαπητοί μου δάσκαλοι και αγαπητά μου παιδιά σας επαινώ που κωφεύετε στις σειρήνες όλων αυτών που θέλουν να καταργήσουν την εορτή της παιδείας και σας εύχομαι οι Άγιοι Τρείς Ιεράρχες να είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες που θα φωτίζουν τον δρόμο σας..."

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 30ῆς Ἰανουαρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
 Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 29ης Ἰανουαρίου, Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ  ἀεροπορικῶς ἐκ Γενεύης, ὅπου προήδρευσε τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ .Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

* * *
  ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

ωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἱερά μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ παλαιόθεν καθιερωθεῖσα ὡς ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 30ήν Ἰανουαρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.      

Φευγαλέα πλευτικά θα λογιούνται - Β. Χαραλάμπους


Φευγαλέα πλευτικά θα λογιούνται
Του Β. Χαραλάμπους
Δραπετεύει το θώρι
από το μικρό παράθυρο
στην Τράπεζα της Μονής Γρηγορίου
στο πελαγίσιο αγνάντεμα
στο μικρό βαπόρι της γραμμής
που για τόσο λίγο φαίνεται
από τούτο τ’ αψηλό μοναστήρι
κι ύστερα χάνεται.

Αναθυμούμαι τα λόγια του γέροντα
«πως κάθε π΄αδιαφορείς
για τους λογισμούς τους αλλοτρίους
πέρασμα θα’ναι
για λίγο, μονάχα για λίγο».

Απαντοχή μονάχα
και τα μελτέμια των τόσων λογισμών
π’ επίμονα πασκίζουν για κείνο τον τάραχο
θα φευγατίζει η τόση αδιαφορία.
Φευγαλέα πλευτικά θα λογιούνται και τούτα.Πλευτικά  -  πλεούμενα

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.

Ἔναρξη: 8.30 μ.μ.        Λήξη: 1.00 π.μ.  


Τό πρωί τῆς ἑπομένης, Τρίτη 2-2-2016 καί τίς ὧρες ἀπό 7-9.45 π.μ. θά τελεσθεῖ Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία & ἀρτοκλασία ἀπό τόν Σύλλογο τῶν ἐν Πάτραις Μεσσηνίων. Θά ἱερουργήσει καί θά ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν. 

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν στό Δημοτικό Σχολεῖο καί τό Νηπιαγωγεῖο τῆς Χαλανδρίτσας

 Τό Δημοτικό Σχολεῖο καί τό Νηπιαγωγεῖο τῆς Χαλανδρίτσας, ἐπεσκέφθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, προκειμένου νά εὐχηθῇ στούς Δασκάλους καί στούς Μαθητές γιά τό νέο ἔτος καί νά εὐλογήσῃ τήν Βασιλόπιτα.
Τόν Σεβασμιώτατο, ἀνέμεναν, ἡ Διευθύντρια τοῦ Σχολείου καί οἱ Δάσκαλοι, ἡ Διευθύντρια τοῦ Νηπιαγωγείου καί οἱ Νηπιαγωγοί, ὁ Δήμαρχος Ἐρυμάνθου καί οἱ Ἱερεῖς τῆς Χαλανδρίτσας μετά τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς περιοχῆς.
Μετά τήν προσλαλιά καί τό καλωσόρισμα τῆς Διευθύντριας, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ πολλή ἀγάπη στά παιδιά  καί στούς Δασκάλους, τούς εὐχαρίστησε γιά τήν ὅλη ἐργασία στό Σχολεῖο, συνομίλησε μέ τούς μαθητές καί μέσα ἀπό μιά ξεχωριστή καρδιακή ἐπικοινωνία καί διάλογο μέ τούς 130 μαθητές περίπου, πέρασε ὡραία ἐπίκαιρα καί πνευματικά μηνύματα.
Ἐν συνεχείᾳ, εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα, συνεχάρη τόν Δήμαρχο γιά τό ὡραῖο Σχολεῖο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ κόσμημα τῆς Κωμοπόλεως καί τῆς περιοχῆς καί τούς Ἐκπαιδευτικούς γιά τήν προσφορά τους στόν χῶρο τῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῆς κοινωνίας.
Ἐπίσης χαιρετισμό, ἀπηύθυνε στό Ἐκπαιδευτικό προσωπικό τοῦ Σχολείου καί στούς μαθητές ὁ Δήμαρχος Ἐρυμάνθου κ. Ἀθανάσιος Καρπῆς.Νίκος Α. Τσούρας 1939-2015 - Γεώργιος Διον. Κουρκούτας

 Το έργο και η προσωπικότητα ενός 
ακούραστου Ηλείου δημιουργού
Νίκος Α. Τσούρας 1939-2015

Τον Δεκέμβριο του 2015 «έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 76 ετών ένα εξαίρετο μέλος της πνευματικής Ηλείας. Ο Νίκος Τσούρας καταγόμενος από το Αλποχώρι του σημερινού Δήμου Πύργου(όπου γεννήθηκε  το 1939) έγραψε σημαντικά έργα λογοτεχνικού και δημοσιογραφικού λόγου τις τελευταίες δεκαετίες. Στον σύντομο χαιρετισμό του, το πρωί της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2015 από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Χανακίων σαν μικρό επικήδειο κατά την εξόδιο Ακολουθία του, ο Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός μίλησε και για το ήθος του και για την αγάπη του Νίκου Τσούρα να μεταδίδει στους άλλους τις αξίες που υπηρετούσε με τον γραπτό του λόγο.
Προ 10 ετών περίπου(Δεκέμβριος 2004) ο γράφων είχε την τιμή να παρουσιάσει στην Παπαχριστοπούλειο Βιβλιοθήκη Αμαλιάδος τα τελευταία του έργα που αφορούσαν την Δημοτική Ποίηση και τον Δοκιμιακό Λόγο(«Τα Δημοτικά Ποιήματα της  Ηλείας» και «Αίρεση Βίου», που εξέδωσαν οι εκδόσεις Βιβλιοπανόραμα). Εκεί κατέδειξε με τον προφορικό λόγο του το πάθος του στο να εκφράζονται οι Ηλείοι Λογοτέχνες και να απευθύνονται στο κοινό που ενδιαφέρεται για την ποιότητα και τον λεκτικό πλούτο.

Τάκης Γιαννακόπουλος 1930-2015. - Γεώργιος Διον. Κουρκούτας

Ένας αληθινά ενεργός πολίτης της Ηλείας 
Τάκης Γιαννακόπουλος 1930-2015.

Ανήμερα τα Χρωστούμενα του 2015, μετά από σύντομη περιπέτεια της υγείας του, «έφυγε» από την ζωή ένα εκλεκτό και δραστήριο μέλος της Κοινωνίας της Ηλείας, ο Τάκης Γιαννακόπουλος. Γεννημένος στο Βεσίνι Καλαβρύτων το 1930, ζούσε για δεκαετίες στον Αμπελόκαμπο, όπου είχε χτίσει και την οικία του. Παρά την συνταξιοδότηση του από τον ΟΤΕ δεν έπαψε να  ασχολείται με τα κοινά μέσα από την συμμετοχή του σε Συλλόγους και εκδηλώσεις της Κοινωνίας και του Πνεύματος. Υπήρξε μέλος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας  Κωνσταντίνος Καραμανλής, αλλά και με την γραπτή του παρέμβαση στον Τύπο της Ηλείας(και ιδιαίτερα στην εφημερίδα «Ενημέρωση» της Αμαλιάδος). Δεν έπαψε να διατηρεί επαφή με την γενέτειρα του και να   δημοσιεύει θέματα Ιστορίας και Λαογραφίας του Καλαβρυτινού χώρου.
Τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής τα έζησε στο χωριό του(ο πατέρας του ήταν Πολεμιστής του 1940 και μέλος της Εθνικής Αντίστασης αργότερα), όπου βίωσε και την εχθρική Κατοχή και την πείνα, αλλά και όσα τραγικά οδήγησαν στην εσωτερική αναταραχή για πολλά χρόνια. Όλα αυτά συχνά ανακαλούσε στα άρθρα του  που δημοσίευε στο τοπικό Τύπο της Ηλείας, όπου δημοσίευε(κυρίως στην εφημερίδα «Ενημέρωση»), με έμφαση στα άγνωστα Κατοχικά Ολοκαυτώματα, όπως αυτό των Καλαβρύτων το Δεκέμβριο του 1943.

Διημερίδα για τα φαινόμενα βίας στην εκπαίδευση. Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερωνύμου

Διημερίδα για τα φαινόμενα βίας στην εκπαίδευση. Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερωνύμου και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Νίκου Φίλη.


Από το intv.gr εδώ

Τρισάγιο επί τη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου

 Τρισάγιο επί τη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου, υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ.

Από το intv.gr εδώ

Ο Μια Προειδοποίηση Από Τον Καναδά: Ομοφυλοφιλικός Γάμος Διαβρώνει Θεμελιώδη Δικαιώματα

Παιδί γκέϊ γονιών προειδοποιεί

Ο Μια Προειδοποίηση Από Τον Καναδά:
Ομοφυλοφιλικός Γάμος
Διαβρώνει Θεμελιώδη Δικαιώματα
της Dawn Stefanowicz

”Είμαι ένα από τα έξι ενήλικα παιδιά ομοφυλόφιλων γονέων που πρόσφατα κατέθεσαν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας από το Δικαστήριο να σεβαστεί την αρχή των πολιτών να διατηρήσουν τον αρχικό ορισμό του γάμου: την ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας που αποκλείει όλους τους άλλους, έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν και να μπορούν να ανατραφούν από τους βιολογικούς γονείς τους. Επίσης ζω στον Καναδά, όπου ο γάμος του ιδίου φύλου κατοχυρώθηκε με ομοσπονδιακή εντολή το 2005.
Είμαι η κόρη ενός γκέι πατέρα που πέθανε από AIDS. Περιέγραψα την εμπειρία μου στο βιβλίο μου: Η Επίδραση των Ομοφυλόφιλων Γονέων. Πάνω από πενήντα ενήλικα παιδιά που μεγάλωσαν με ομοφυλόφιλους γονείς έχουν επικοινωνήσει μαζί μου για να μοιραστούν τις ανησυχίες μου για το γάμο ατόμων του ιδίου φύλου και την ανατροφή των παιδιών. Πολλοί από εμάς παλεύουμε με την δική μας σεξουαλικότητα και την αίσθηση του φύλου, λόγω των επιδράσεων στα οικιακά περιβάλλοντα που μεγαλώνουμε.


ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ


ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Προσκλήσει τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, 
ἐπραγματοποιήθη ἡ Σύναξις τῶν Προκαθημένων 
τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν 
εἰς τό Ὀρθόδοξον Κέντρον 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Σαμπεζύ – Γενεύης 
ἀπό 21ης – 28ης Ἰανουαρίου 2016.

Παρέστησαν οἱ Προκαθήμενοι:
Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος,
Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος,
Ἱεροσολύμων Θεόφιλος,
Μόσχας Κύριλλος,
Σερβίας Εἰρηναῖος,
Ρουμανίας Δανιήλ,
Βουλγαρίας Νεόφυτος,
Γεωργίας Ἠλίας,
Κύπρου Χρυσόστομος,
Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
καί Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβος,
ἐνῷ ἐκωλύθησαν νά παραστοῦν οἱ Μακαριώτατοι, Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης καί Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας, ἐκ λόγων ὑγιείας, καί ὁ Ἀρχιεπισκόπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, διά προσωπικούς λόγους, ἐκπροσωπηθέντες ὅμως δι' ἐπισήμων ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν.

Οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν συνῆλθον διά νά ὁλοκληρώσουν τά θέματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Εἰς τό πλαίσιον τῆς Συνάξεως, τήν Κυριακήν, 24ην Ἰανουαρίου, ἐτελέσθη Συλλείτουργον εἰς τόν Σταυροπηγιακόν Ναόν τοῦ Ἀπ. Παύλου, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων καί ἀρχηγῶν τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πλήν τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας.
Κατά τήν Σύναξιν, τά μέλη αὐτῆς, «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ» κατά το ἀποστολικόν (Ἐφεσ. 4, 15), διεξήγαγον τάς ἐργασίας των ἐν πνεύματι ὁμονοίας καί κατανοήσεως. Οἱ Προκαθήμενοι ἐπεβεβαίωσαν τήν ἀπόφασιν αὐτῶν νά συγκληθῇ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Αὕτη θά πραγματοποιηθῇ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν τῆς Κρήτης ἀπό 16ης ἕως 27ης Ἰουνίου 2016. Ἐπί τῷ σκοπῷ τούτῳ οἱ Προκαθήμενοι ταπεινῶς ἐπικαλοῦνται τήν χάριν καί εὐλογίαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ἐκζητοῦν τάς θερμάς προσευχάς τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, κατά τήν περίοδον τήν ὁδηγοῦσαν πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς.

Χειροτονία Διακόνου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.


 Στίς 27 Ἰανουαρίου ἑορτή τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθ’ ἤν ἄγει τά ὀνομαστήρια του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχειροτονήθη Διάκονος στόν μεγαλοπρεπῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ Μοναχός Ἀνδρέας (Θεοδωρᾶτος), ἀδελφός της Ἱερᾶς καί σεβασμίας Μονῆς Ἁγίων Πάντων Τριταίας.
            Ὁ Διάκονος Ἀνδρέας, πολιτικός μηχανικός καί θεολόγος, ἀφιερώθηκε στό Θεό μετά ἀπό μιά ὡραία καί πνευματική μέχρι τώρα πορεία, ὡς στέλεχος τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπεύθυνος τῶν νεανικῶν ὁμάδων τῆς Χριστιανικῆς Στέγης καί τῶν Κατασκηνώσεων στή Ρίζα.
 Ἡ χειροτονία ἐτελέσθη σέ συγκινησιακά φορτισμένο κλῖμα, σέ ἕνα κατάμεστο ἀπό χιλιάδες εὐεσεβῶν Χριστιανῶν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, παρουσία πλειάδος Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι συλλειτούργησαν ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, πλήθους Ἱερέων καί Μοναχῶν.             Ὁ νέος Διάκονος στήν συγκινητική προσλαλιά του, ἀνεφέρθη στήν πορεία του μέχρι τώρα καί εὐχαρίστησε τά πρόσωπα πού τόν βοήθησαν στήν κατά Θεόν πρόοδό του.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ; - Β. Χαραλάμπους

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ  Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ;

Του Β. Χαραλάμπους

Η μετατροπή του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών,  σε προαιρετικό για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κατάργησή του. Ας θυμηθούμε τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι της Ένωσης αθέων με τον πρώην  Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη, όπου ζητήθηκε και η κατάργηση εορτασμού της εορτής των Τριών Ιεραρχών και θέσπιση εορτασμού ημέρας Παιδείας.
Εκζητούν να καταργηθεί η εορτή  των Μεγάλων Ιεραρχών της Εκκλησίας μας, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. «Οι στύλοι της Εκκλησίας», «οι στύλοι της ευσεβείας» και  σεπτοί Ιερομύστες της Εκκλησίας, μας πολεμούνται από τους αθέους.
Η  Ένωση αθέων καραδοκεί και φυσικά η αντίθεη μαρξιστική μάνητα. Ποιος μπορεί να αγνοήσει το  αντίθεο της μαρξιστικής μάνητας;  Μαρξιστές αρνούνται να παντρευτούν με εκκλησιαστικό γάμο,  μαρξιστές αρνούνται να βαπτίσουν τα παιδιά τους,   μαρξιστές αρνούνται να κάνουν το σημείο του Σταυρού κλπ. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ στο Εκκλησάκι του Πανεπιστημίου ΠατρώνΔευτέρα προς Τρίτη 2 Φεβρουαρίου
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
στο Εκκλησάκι του Πανεπιστημίου Πατρών
Ώρα ενάρξεως της ακολουθίας 8.30 μ.μ.
Λήξις 1.00 π.μ.
θα ψάλλουν φοιτητές του Πανεπιστημίου

Στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών κατά την Θεία Λειτουργία θα ομιλήση ο κ. Ηλίας Σκόνδρας

 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ


Tην Κυριακή 31η Ιανουάριου στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών κατά την Θεία Λειτουργία θα ομιλήση ο κ. Ηλίας Σκόνδρας Θεολόγος- Φιλόλογος τέως Λυκειάρχης.

Μνημόσυνο μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου


 Στίς 27 Ἰανουαρίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε καθηκόντως στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 8 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκδημίας του.
          Ὁ Σεβασμιώτατος στήν σύντομη προσλαλιά του, ἀναφέρθηκε μέ λόγια συγκινητικά στήν μεγάλη προσωπικότητα, τοῦ ἀλήστου μνήμης Πρωθιεράρχου Χριστοδούλου καί στήν ἀγάπη του γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα. 
          Στό ἱερό μνημόσυνο συμμετεῖχαν καί οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι λειτούργησαν μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἱερᾶς μνήμης τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 27ης Ἰανουαρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗτινος τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ παραθρονίου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 26ην Ἰανουαρίου, καί  τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 27ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐξεπροσωπήθη:
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Λέσβου ἐκδήλωσιν διά τήν τουριστικήν προβολήν τῆς Νήσου, ἐν τοῖς ἐνταῦθα γραφείοις τοῦ Ε.Ο.Τ., τήν Τρίτην, 26ην Ἰανουαρίου. 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου κατά τη Σύναξη των Προκαθημένων στο Σαμπεζύ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου
κατά τη Σύναξη των Προκαθημένων στο Σαμπεζύ

22  Ιανουαρίου  2016

Παναγιώτατε,
Άγιοι Αδελφοί,
Νωπές είναι ακόμη στη μνήμη μας οι εμπειρίες της, πριν από λιγότερο από δυο χρόνια, προηγούμενης σύναξής μας στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό και βαθιά η συγκίνηση που κατακλύζει εισέτι την ψυχή μας από αυτή. Και ιδού πάλιν «συνήχθημεν» στους χώρους αυτούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου για μελέτη και απόφαση επί των λεπτομερειών της επικείμενης Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας. Αφού ανταλλάξαμε τον επί τω νέω έτει αδελφικό ασπασμό, ευχαριστούμε την Υμετέρα Παναγιότητα για την ευκαιρία που μας δίνεται τής, πρόσωπο προς πρόσωπον, επικοινωνίας με τους αδελφούς Προκαθημένους των κατά τόπους Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

Τιμητικές διακρίσεις σέ Ἀστυνομικούς καί σέ Πτυχιοῦχο Φιλολογίας ἀπό τόν Μητροπολίτη Πατρῶν.


 Στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στόν νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, παρουσία καί ἄλλων Ἀρχιερέων καί πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐπέδωσε ἐπαίνους καί εὐεργετήρια Γράμματα.
          1) Στούς Ἀστυνομικούς (Ἀρχιφύλακες)
Α) Γιαννόπουλο Ἀπόστολο καί
Β) Κουραχάνη Βασίλειο,
οἱ ὁποῖοι μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους πρό ὀλίγων ἡμερῶν, εἰσῆλθαν σέ φλεγομένη κατοικία καί ἔσωσαν, ἐκ βεβαίου θανάτου συμπολίτισσά μας.
          2) Τόν ἀπόφοιτο τοῦ τμήματος Φιλολογίας καί μεταπτυχιακό, Δημήτριο Κομποχόλη, ὁ ὁποῖος μέ δεκάδες ἄρθρα του, στόν τοπικό τύπο καί γενικώτερο, ἀγωνίζεται γιά τήν παράδοση, τήν γλῶσσα, τά ἤθη, τίς ἀξίες γενικά γιά τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί ἔχει διακριθεῖ σέ λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, ὅπως πρόσφατα σέ λογοτεχνικό διαγωνισμό γιά τόν Λόρδο Βύρωνα.  Στήν ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης, ἐτόνισε ὅτι μέσα σέ ἕνα κόσμο, πού ἔχει χάσει τήν πνευματική του πυξίδα καί τήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ὑπάρχουν διαμάντια πού λάμπουν στήν ζωή, οἱ ὁποῖοι μέ τήν στάση τους ἀπέναντι στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, στίς ἀξίες καί στήν παράδοση, ἐμπνέουν αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα.

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

«Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη» - Ηλίας Γ. Σκόνδρας


«Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη»

Αυτή η φράση αναφέρεται δύο φορές στην Αποκάλυψη του Ιωάννου(14,8 και 18,2). Με τη λέξη «Βαβυλών» εννοείται συμβολικά η Ρώμη, η οποία έπεσε, διότι έγινε η πρωτεύουσα της τρομακτικής αποστασίας από τον Θεόν. Έπεσε το κέντρο της κρατικής ασέβειας και της αντιχριστιανικής δυνάμεως. Αυτή η ασέβεια και ο αντιχριστιανισμός δεν έχουν παύσει να εμφανίζονται μέσα στην ιστορία και διαποτίζουν κάθε πόλη ή έθνος που ζουν μέσα στον υλισμό και την ηθική διαφθορά. Κι αν δεν μετανοήσουν, κινδυνεύουν με αφανισμό. Η Ρώμη φάνταζε παντοδύναμη και αήττητη. Κι όμως έπεσε. Αυτό θα συμβεί οπωσδήποτε με κάθε άτομο ή κοινωνία, που δεν μετανοεί. Άρα και με την ελληνική κοινωνία θα έρθει η μεγάλη πτώση, αν δεν πάρει το ταξίδι της επιστροφής στο σπίτι του Πατέρα, αν δεν αλλάξει νοοτροπία, αν δεν μετανοήσει ειλικρινά.
Τι γινόταν στη Ρώμη και τι γίνεται σήμερα;
Και τότε και τώρα, όπως πίνουν το νερό, έτσι κάνουν την αμαρτία. Και τότε και τώρα, η αμαρτία παύει να θεωρείται αμαρτία. Και τότε και τώρα, ζούμε τα τελευταία σκαλιά στη σκάλα του κακού. Αυτά είναι η νομιμοποίηση της αμαρτίας (η μοιχεία, η έκτρωση, το σύμφωνο συμβίωσης), οι παρελάσεις υπερηφανείας και η καύχηση για την αμαρτία, η διαφήμιση και η προβολή  της αμαρτίας, οι διώξεις αυτών που υποδεικνύουν την αλήθεια και καταγγέλλουν την αμαρτία ως παράβαση του θελήματος του Θεού και ως αστοχία του ανθρώπου στην επίτευξη του προορισμού του ανθρώπου.

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος ευλόγησε την Βασιλόπιτα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως Πατρών


Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 στον 3ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου της Χριστιανικής Εστίας Πατρών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος μίλησε εμπνευσμένα σε Φοιτητές και Φοιτήτριες της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Πατρών και τους ευλόγησε την Βασιλόπιτα.
Μετά την εκδήλωση στην κατάλληλα διαμορφωμένη και χριστουγεννιάτικα στολισμένη αίθουσα τελετών της Χ.Ε.Π. επί της οδού Κανάρη ο Σεβασιώτατος ευλόγησε το δείπνο προς τιμή των Φοιτητών
Το φωτογραφικό υλικό είναι του κ. Ν. Νικολόπουλου