Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι, τῆς ἀληθείας Χριστοῦ,

Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι, τῆς ἀληθείας Χριστοῦ, τῷ κόσμῳ ἐδείχθητε, ἐπὶ τῆς γῆς ἀληθῶς, Πατέρες μακάριοι, τήξαντες τὰς αἱρέσεις, τῶν δυσφήμων γλωσσάλγων, σβέσαντες τὰς φλογώδεις, τῶν βλασφήμων συγχύσεις· διὸ ὡς Ἱεράρχαι Χριστοῦ, πρεσβεύσατε σωθῆναι ἡμᾶς.

Τό σωτήριο μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Τό σωτήριο μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι, ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐθέσπισε τά δόγματα, τούς ὅρους δηλαδή μεταξύ ἀληθείας καί αἱρέσεως, εἶναι ζωή, ἐνῷ ἡ αἵρεση εἶναι θάνατος. Ὅποιος, λοιπόν, εἶναι ἑνωμένος μέ τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία σώζεται, ἐνῷ ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία καταστρέφεται, ἀφοῦ ἐκτός Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία («extra Ecclesiam nulla salus», κατά τόν Ἅγιο Κυπριανό Καρχηδόνος). Σοφά ἔχει ὁρισθῆ κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων νά ἀναγινώσκεται ἡ περικοπή ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Ἁγίου Εὐαγγελίου, πού εἶναι γνωστή καί ὡς «Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Κυρίου», ἡ ὁποία μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρεται καί στήν ἑνότητα τῶν Ἁγίων Μαθητῶν καί Ἀποστόλων, ἀλλά καί γενικώτερα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, μέ τόν ἀληθινό Θεό, ἀλλά καί μεταξύ τους ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς μιᾶς πίστεως:

ΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΤΕΡΩΝ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΝΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΚΑΙ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΠΑΤΕΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α' ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ
(Ιωάννου ΙΖ' 1-13)

Δεν είναι μόνο αυτοί που αγνοούν τα της Ορθοδόξου Πίστεως που αρνούνται την σημασία και τη συμβολή των δογματικών αγώνων των Αγίων Πατέρων, αλλά είναι και ορισμένοι που κατέχουν θέσεις και μάλιστα υψηλές στον χώρο της Εκκλησιαστικής διοικήσεως, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα δόγματα καταστρατηγούν την ενότητα του Χριστιανικού κόσμου.
Η Ευαγγελική όμως περικοπή από την αρχή του ΙΖ' κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, αλλά και η εορτή των Αγίων πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, μας φωτίζουν το όλον θέμα, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιούμε την Ορθόδοξη πίστη μας και να οικοδομούμαστε επάνω σε ορθή και ακλινή βάση.
Ας ξεκινήσουμε με μια γενική ερώτηση.
Υφίσταται ποτέ πράξις άνευ θεωρίας και βεβαίως το αντίθετο, θεωρία άνευ πράξεως; Όσο κι αν ψάξουμε, από τα άκρως “θεωρητικά” έως και τα άκρως “πρακτικά”, θα διαπιστώσουμε ότι και τα δύο είναι αλληλένδετα φυσικώ τω τρόπω. Όποιος δε επιχειρήσει να τα διαχωρίσει, φέρει διάσπαση και κατάσταση εντελώς αφύσικη.

Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας - π. Γρηγόριος Μουσουρούλης

 Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α´Οἰκ.Συνόδου
Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον
Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας
 «Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματί σου... ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς »  (Ἰω. ζ´3)
˜˜˜˜˜˜˜˜

« Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματί σου... ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς »
        Πόθος καί πόνος καί λαχτάρα καί καϋμός τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς εἶναι ἡ ἑνότης. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποθοῦμε τήν εἰρηνική ζωή, τήν ἀδελφι­κή συνεργασία, τήν ἁρμονική συνύπραξη. Ὅλοι λαχταροῦμε ἄτομα καί λαοί νά ζήσουμε εἰρηνικά, ἀδελφικά, ἀγαπημένα. Ὅμως ἄν καί ὁ κόσμος πο­θεῖ τήν ἑνότητα, βιώνει τή διαίρεση καί τό διχα­σμό.
        Καί ὅμως ἡ ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων ἀποτε­λεῖ ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα αἰτήματα, τά ὁποῖα ἀπηύθυνε ὁ Κύριος πρός τόν οὐράνιο Πατέρα Του κατά τήν ἀρχιερατική Του προσευχή. Ἕνα τμῆμα αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἀκούσαμε στό ση­μερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀπ᾽ὅπου πήραμε καί τά λόγια μέ τά ὁποῖα  ἀρχίσαμε.

Αἴσθησγη τῆς θεανθρωπίνης καθολικότητος - Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Οἱ ὀρθόδοξοι κατά τοῦτο εἶναι ὀρθόδοξοι: ὅτι ἔχουν ἀκαταπαύστως τήν αἴσθησιν τῆς θεανθρωπίνης καθολικότητος, θερμαινόμενοι μέ αὐτήν καί φυλαττόμενοι μέ προσευχήν καί ταπείνωσιν. Δέν κηρύττουν ποτέ τούς ἑαυτούς των, δέν καυχῶνται ποτέ διά τόν ἄνθρωπον, δέν ἱκανοποιοῦνται μέ τόν γυμνόν ἀνθρωπισμόν καί δέν εἰδωλοποιοῦν ποτέ τόν οὑμανισμόν. Εἰς ὅλας τάς ὁδούς των ὁμολογοῦν καί κηρύττουν τόν Θεάνθρωπον, ὄχι τόν ἄνθρωπον. Διά τί; Διότι γνωρίζουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος καί ἡ ἀνθρωπίνη κοινωνία χωρίς τόν Λόγον ὡς τήν ἄφθαρτον ἕνωσιν καί ἑνότητά των, τρέχουν ἀσυγκρατήτως πρός τήν ἀλογίαν καί πρός τόν ζόφον τοῦ μή εἶναι"
Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς 

Ἡ Ἐκκλησία μας κρατεῖ τήν ἀλήθειαν τοῦ σώματος τοῦ ζῶντος Χριστοῦ. - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

 Ἡ καθημερινή βίωσις τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας δέν περιορίζεται χρονικῶς, δέν εἶναι μία "φαντασία" ἤ μία "ἰδέα", οὔτε μία ἀναμονή βελτιώσεως τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς μας, ἀλλά εἶναι μία "καινή ζωή", ἀποκεκαλυμμένη εἰς τό πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καινή, νέα, ζωή, δέν εἶναι "ἐκ τοῦ κόσμου τούτου". Ἡ Ἐκκλησία μας κρατεῖ τήν ἀλήθειαν τοῦ σώματος τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, ὡς οἰκουμενικόν θησαυρόν, καί εἶναι ὁ μόνος χῶρος ὅπου ἐπί δύο καί πλέον χιλιετηρίδας ὁ ἀπρόσιτος Θεός "μετέχεται κατά χάριν", τά παρόντα ἑνώνονται μέ τά ἔσχατα, ὁ σταυρός μέ τήν ἀνάστασιν, καί ἡ "ζωή ἡμῶν κέκρυπται σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ" (Κολ. γ΄, 4).

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΩΥΣΗΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας μετά θλίψεως βαθυτάτης ανακοινώνει την προς Κύριον εκδημία του Γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου, σήμερα Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 1 Ιουνίου 2014 και ώρα 04.14 π.μ.
Ο Γέροντας Μωυσής κατόπιν δικής του επιθυμίας εφιλοξενήθη το τελευταίο εξάμηνο στο Ιερό Επισκοπείο της Καστοριάς, περιβαλλόμενος μετά πολλής υιικής στοργής, αγάπης και σεβασμού υπό του υποτακτικού του π. Χρυσοστόμου και των πατέρων του Επισκοπείου.Το τέλος της ζωής του ήταν ειρηνικό, ανεπαίσχυντο και οσιακό.
Η τιμία σωρός του θα τεθεί σε προσκύνηση στο Παρεκκλήσιο του Ιερού Επισκοπείου της Καστοριάς, όπου θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια στους χώρους του Επισκοπείου.
Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 η τιμία σωρός του μακαριστού Γέροντος Μωυσέως θα μεταφερθεί στο Άγιον Όρος, προκειμένου να ψαλλεί στις 1.00 μ.μ. η Εξόδιος Ακολουθία στο Κυριακό της Ιεράς Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος και ο ενταφιασμός του στο Κοιμητήριο της Σκήτης.

Να είναι αιωνία αυτού η μνήμη και ας μας συνοδεύουν οι άγιες ευχές του.

Νὰ καλλιεργοῦμε τὸ πνεῦ­μα τῆς ἑνότητος


Πολὺ συγκινητικὸ εἶναι καὶ τὸ σημεῖο ὅπου ὁ Κύριος ἐκφράζει στὴν ἀρχιερατικὴ προσευχὴ τὴ μεγαλύτερη ἐπιθυμία Του γιὰ τοὺς πιστοὺς μαθητές Του ὅλων τῶν αἰώνων: Παρακαλεῖ τὸν Οὐράνιο Πατέρα νὰ τοὺς διατηρήσει ἑνωμένους μαζί Του καὶ ἑνωμένους μεταξύ τους μέσα στὴν Ἐκκλησία. 
Ἀποτελεῖ λοιπὸν χρέος ἐπιτακτικὸ ὅ­­­­­λων μας νὰ καλλιεργοῦμε αὐτὸ τὸ πνεῦ­μα τῆς ἑνότητος. Νὰ προσευχόμαστε νὰ διατηροῦμε τὴν ἑνότητα τῆς ­πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης μέσα στὴν Ἐκκλησία. Νὰ ­πα­­ρακαλοῦμε ἐπίσης τὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ τοὺς πεπλανημένους ἀδελφούς μας, αὐ­­­τοὺς ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν Ποί­­­μνη τοῦ Χριστοῦ καὶ δημιούργησαν σχίσματα καὶ διαιρέσεις, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν καὶ νὰ γίνει «μία ποίμνη, εἷς ποιμήν» (Ἰω. ι΄ 16).   


Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ

Εσπερινός Εγκαινίων στο παρεκκλήσι του Καθεδρικού της Αναστάσεως των Τιράνων

 Τίρανα | Αιμίλιος Πολυγένης
Με μεγαλοπρέπεια τελέστηκε πριν από λίγο ο πανηγυρικός εσπερινός των εγκαινίων, στο παρεκκλήσιο της γεννήσεως του Κυρίου του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως των Τιράνων.
Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαντίας κ. Ναθαναήλ, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ηλίας.
Να αναφερθεί ότι στον εσπερινό έψαλλαν στα Αλβανικά και στα Ελληνικά, ενώ παρέστη πλήθους πιστών από τα Τίρανα αλλά και από διάφορα μέρη της Ελλάδος.

Πηγή: Ρομφαία

Παρέστη και ο κ. Νικόλαος Π. Βασιλειάδης μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων "Ο ΣΩΤΗΡ" 

ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Άρθρο του Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στην εφημερίδα "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" (31/05/2014)

Ένα συνέδριο με θέμα «Κανόνες της Εκκλησίας και σύγχρονες προκλήσεις», που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στον Βόλο, με πρωτοβουλία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, έφερε στην επιφάνεια την διαρκή αγωνία της Εκκλησίας να προσφέρει με τρόπο κατανοητό και αποτελεσματικό τους θησαυρούς της παράδοσής της στον σύγχρονο άνθρωπο.
Το εγχείρημα φαίνεται να είναι δυσκολότατο και αποτελεί πρόκληση, της οποίας η απάντηση, όχι μόνο στον λόγο άλλα και στην πράξη, θα καθορίσει τη θέση της Εκκλησίας στη σύγχρονη κοινωνία. Το ερώτημα είναι καίριο: Πώς θα κατορθώσει ο εκκλησιαστικός λόγος, προερχόμενος από μια ιστορική διαδρομή δύο χιλιετιών,  να ανταποκριθεί στις ανάγκες και την αγωνία μιας κοινωνίας, η οποία μεταλλάσσεται με ραγδαίους ρυθμούς; Πώς, προβλήματα πρωτόγνωρα και συνθήκες άγνωστες μέχρι πρόσφατα, όπως οι ανοιχτές κοινωνίες με την ανάμιξη εθνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών στοιχείων, οι εκρηκτικές κοινωνικές ανισότητες, τα οικολογικά προβλήματα, οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, το γκρέμισμα αρχών και αξιών, που επί αιώνες διατηρούσαν μια στοιχειώδη κοινωνική ισορροπία και ενότητα, θα βρουν στην Ορθόδοξη παράδοση εναλλακτικές και ρεαλιστικές διεξόδους;

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀλβανίαν.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

                Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Hilton» διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Μονίμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συζήτησιν στρογγύλης τραπέζης, τῇ συμμετοχῇ Πρέσβεων  Χωρῶν αὐτῆς καί ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα μειονοτήτων.
 Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Πανεπιστημίου «Bilgi» συνδιοργανωθεῖσαν ὑπ̉ αὐτοῦ καί τῆς Νορβηγικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑλσιγκίου ἐπί τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος τῆς νομικῆς προσωπικότητος τῶν ἐν Τουρκίᾳ Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων, τήν Παρασκευήν, 30ήνἰδίου.      

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀλβανίαν.
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 31ης Mαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου,

Λήξη Κατηχητικών Ι. Ν. Παντοκράτορος Πατρών

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Λήξη Κατηχητικής χρονιάς 2013-2014

Άλλη μια κατηχητική χρονιά έφτασε στο τέλος της, και το Σάββατο 31 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση όπου έγινε ο απολογισμός της παρελθούσης  χρονιάς. Ο Υπεύθυνος Νεότητος π. Περικλής και ο συνεργάτης του στο κατηχητικό έργο της ενορίας κ. Νικόλαος Τριανταφύλλης ευχήθηκαν τα δέοντα στους νέους και νέες της ενορίας και ευχήθηκαν επίσης να εφαρμόσουν στην ζωή τους όλα τα πνευματικά εφόδια που λαμβάνουν από την συμμετοχή  τους στο κατηχητικό. Εν συνεχεία δόθηκε ως ενθύμιο ένα βιβλίο και πλούσιο κέρασμα, ανανεώνοντας το ραντεβού  για την νέα χρονιά.
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙH εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου στον ενοριακό Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και Οσίου Ιωάννου Ρώσσου Πατρών

Με τις ευχές και ευλογίες του σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου,  η Ενορία μας εόρτασε και φέτος με κάθε Εκκλησιαστική λαμπρότητα την μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, εις τον οποίο είναι αφιερωμένο το Θυσιαστήριο του κάτω Ι.Ν. 
Την παραμονή της εορτής 26/5 στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε η έξοδος της Ιεράς εικόνος και τελέστηκε δέησις έμπροσθεν αυτής. Οι κωδωνοκρουσίες σήμαναν την έναρξη της Ιεράς Πανηγύρεως. 
Στο κέντρο του Ναού τοποθετήθηκε ευπρεπισμένο κουβούκλιο με το Σκουφάκι και την Ζώνη του Οσίου, ευλογία από το σκήνωμα του, που φυλάσσεται στο Νέο Προκόπι Ευβοίας.
Στις 19:00 τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Γερασιμαγγέλου Στανίτσα, προϊσταμένου του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Πατρών και την συμμετοχή 20 και πλέον Ιερέων. 
Το βράδυ 22:00-01:00 τελέστηκε Μικρά Αγρυπνία-Θεία Λειτουργία στον κάτω Ι.Ν. του Οσίου, εις την οποία ιερούργησε και ομίλησε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος  Δημήτριος Μπιλιανός, Εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων Πατρών.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τό ἀτύχημα ἐν Soma.

     ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τό ἀτύχημα ἐν Soma.


        Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον συνέβαλεν εἰς τόν διεξαγόμενον ἔρανον διά τάς οἰκογενείας τῶν θυμάτων τοῦ τραγικοῦ δυστυχήματος τῶν ἀνθρακωρυχείων τῆς Soma διά τῆς ἀποστολῆς ποσοῦ δέκα χιλιάδων (ἀρ. 10.000) δολλαρίων Η.Π.Α., ἐνῶ τό Βακούφιον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀπέστειλε διά τόν αὐτόν σκοπόν τό ποσόν τῶν δέκα καί πέντε χιλιάδων (ἀρ. 15.000) Λ.Τ. . 

Ἄννα Στάμου Ἐλγαντούρ - Μίριαμ Γιαχία Ἰμπραήμ Ἰσάγκ. Βίοι παράλληλοι - Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Ἡ παγκόσμια φρίκη πού μέχρι στιγμῆς ἔχει συγκεντρώσει 700.000 ὑπογραφές μετά ἀπό τήν ἔκκληση τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας γιά τήν 27χρονη νεαρή μητέρα Μίριαμ Γιαχία Ἰμπραήμ Ἰσάγκ πού καταδικάστηκε τήν 15/5/2014 σέ θάνατο δι’ ἀπαγχονισμοῦ βάσει τοῦ μουσουλμανικοῦ νόμου Σαρία, στό μουσουλμανικό Σουδάν καί σέ 100 μαστιγώσεις, γιατί συνεζεύχθη ἕναν Χριστινανό καί γιατί ἀσπάστηκε τόν Χριστιανισμό καί παραλλήλως ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία μέ τήν ὑποψηφιότητα γιά τήν Εὐρωβουλή μέ τό κόμμα τῶν Οἰκολόγων Πρασίνων, τῆς κ. Ἄννας Στάμου, μιᾶς ἐκ τῶν συζύγων τοῦ κ. Ναΐμ Ἐλγαντούρ, ἱδρυτοῦ τῆς ΜΚΟ «Μουσουλμανική Ἕνωση Ἑλλάδος», πρώην Ὀρθοδόξου Χριστιανῆς, πού θήτευσε στήν ἐξωκοινοβουλευτική ἀριστερά καί στήν ἰνδουϊστική Γιόγκα καί ἀντικατέστησε «τόν Στάλιν μέ τόν Μωάμεθ καί τό ταγάρι μέ τήν μαντίλα» (Ἐφ. Παραπολιτικά 16/5/2014) εὔλογα καί ἀναπόδραστα καταδεικνύουν τήν ἀβυσσαλέα διαφορά μεταξύ Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ, φωτός καί σκότους, ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας καί δαιμονικῆς δουλείας, ἀλήθειας καί ψεύδους.

Το ΣτΕ έκρινε ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών απειλούν σοβαρά την υγεία των μαθητών!


ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΕΩΝ: Κρατούμε λοιπόν στα υπ΄όψιν αυτή τη "φροντίδα" του ΣτΕ για την υγεία του πληθυσμού, ώστε σε επόμενες δίκες για περικοπές συντάξεων, φαρμάκων, ασφαλιστικών καλύψεων, ανεργίας, απολύσεων, μαζικών καταθλίψεων,  αυτοκτονιών κλπ, που ασφαλώς επηρρεάζουν και τους μαθητές,  να δικάσει  με το ίδιο σκεπτικό.


Διαβάστε όλο το άρθρο:
ΣτΕ: Νόμιμη και συνταγματική η επιστράτευση των εκπαιδευτικών, κ ρίνοντας ότι από τις συγκεκριμένες απεργιακές κινητοποιήσεις υπήρχε κίνδυνος για την δημόσια υγεία

15/05/2014 12:47
   
Νόμιμη και συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, την επιστράτευση των εκπαιδευτικών τον περασμένο Μάιο και των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς τον Ιανουάριο του 2013.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τρεις αποφάσεις της, απέρριψε προσφυγές των σωματείων των εργαζομένων, κρίνοντας ότι από τις συγκεκριμένες απεργιακές κινητοποιήσεις υπήρχε κίνδυνος για την δημόσια υγεία.

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Η Κωνσταντινούπολη, ανήκει σ’ ολόκληρο τον κόσμο. - π. Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Το τέλος της Πόλης ήταν  μια τραγική στιγμή για το Γένος μας. Μπορεί βέβαια να έπεσε η Πόλη, αλλά παρέμεινε η υπόσταση της. Δεν αλώθηκε ποτέ η πνευματική της ακτινοβολία. Από τότε έχουν περάσει 561 χρόνια και εξακολουθεί να προκαλεί το δέος σε παγκόσμιο επίπεδο και σ’ όλες τις γενεές των ανθρώπων. Η Πόλη είναι τόπος ιερός, ένδοξος, πονεμένος, τόπος γεμάτος αναμνήσεις. Η ιστορία της έγινε θρύλος στις συνειδήσεις των Ρωμιών και τόπος συναντήσεως ποικίλων συναισθημάτων.
          Η Πόλη, η Κωνσταντινούπολη, είναι μία πόλη που δεν έχει ιδιοκτήτη. Ανήκει σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Είναι κληρονομιά  της ιστορίας στην ανθρωπότητα, για να γνωρίζουν οι εκάστοτε γενεές την ευλογία του Θεού και το μεγαλείο του ορθοδόξου χριστιανικού πνεύματος, το οποίο  σεβάστηκαν οι αιώνες, αλλά το αγνοούν ή και το περιφρονούν οι σύγχρονοι νεοέλληνες ως βυζαντινισμό!

Πρωτοπρεσβύτερος Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρό τοῦ Παναγίου Τάφου

Ὁμιλία
 τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
 τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
 κ. κ. Βαρθολομαίου
 πρό τοῦ Παναγίου Τάφου
(25 Μαΐου 2014)

«Μή φοβεῖσθε ὑμεῖς∙ οἶδα γάρ ὅτι Ἰησοῦν τόν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε∙ οὐκ ἔστιν ὧδε∙ ἠγέρθη γάρ καθώς εἶπε∙ δεῦτε ἴδετε τόν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος» (Ματθ. 28, 5-6)

Ἁγιώτατε καί προσφιλέστατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Πάπα Ρώμης κύριε Φραγκῖσκε,
Μακαριώτατε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ, λίαν ἀγαπητέ ἐν Κυρίῳ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ,
Σεβασμιώτατοι, Ἐξοχώτατοι καί αἰδεσιμώτατοι ἐκπρόσωποι τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί ὁμολογιῶν,

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Μετά δέους, συγκινήσεως καί εὐλαβείας ἱστάμενοι πρό τοῦ τόπου «ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος», τοῦ ζωοδόχου Μηνύματος, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀνέτειλεν ἡ ζωή, δοξολογοῦμεν τόν πανοικτίρμονα Θεόν, τόν καταξιώσαντα ἡμᾶς τούς ἀναξίους δούλους Του τῆς ὑψίστης εὐλογίας, ἵνα γινώμεθα προσκυνηταί τοῦ τόπου, ὅπου ἐτελεσιουργήθη τό μυστήριον τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. «Ὡς φοβερός ὁ τόπος οὗτος! Οὐκ ἔστι τοῦτο, ἀλλ᾿ ἤ οἶκος Θεοῦ, καί αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ» (Γεν. 28,17).
Ἐλθόντες ὡς αἱ μυροφόροι γυναῖκες τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων «θεωρῆσαι τόν τάφον» (Ματθ. 28,1), ἀκούομεν καί ἡμεῖς, ὡς ἐκεῖναι, τήν ἀγγελικήν προτροπήν: «μή φοβεῖσθε». Ἀποβάλετε ἀπό τῶν καρδιῶν ὑμῶν πάντα φόβον, μή δειλιᾶτε, μή ἀπελπίζεσθε. Ὁ Τάφος οὗτος ἐκπέμπει μηνύματα θάρρους, ἐλπίδος καί ζωῆς.

Τὸ νέο μουσικὸ CD μὲ τραγούδια ἀφιερωμένα στὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ στὴν μάνα Ἑλλάδα.Τὸ νέο μουσικὸ CD ἀπὸ τὴν Ἱ. Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης μὲ τραγούδια ἀφιερωμένα στὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ στὴν μάνα Ἑλλάδα.

«Εκδήλωση τιμής και μνήμης για την πτώση της Βασιλεύουσας» στην Ιερα Πόλη Μεσολογγίου

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας τιμώντας την 29η Μαΐου 1453 ημέρα της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως οργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης στον αύλειο χώρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου την Δευτέρα 2 Ιουνίου και ώρα 8:00 το απόγευμα.

Η εκδήλωση την οποία θα τιμήσει με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς θα περιλαμβάνει: α) ύμνους και επίκαιρα τραγούδια από την χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών περιοχής Μεσολογγίου «Αρχιδιάκονος Άνθιμος», β) ομιλία από τον Καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Παναγιώτη Πουλή, με θέμα: «Εάλω η Πόλις: η πτώσις της Βασιλεύουσας» και γ) χορούς και τραγούδια της Πόλης από τον χορευτικό όμιλο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου «Ο Άη Συμιός».

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Μεταμόρφωση - Στάχυς


Μεταμόρφωση
  
Χρόνια είχα να δω πεταλούδες.
Σήμερα είδα κιόλας δύο.
Πάρα πολλές για έναν άνθρωπο της πόλης.
Είχα ξεχάσει πως υπήρχαν.
Ίσως να φταίει η Άνοιξη που έρχεται,
ή ο Χειμώνας που σιγά-σιγά αποσύρεται.
Ίσως όμως πιότερο να φταίει
η αλλοίωση που μέσα μου, δειλά-δειλά τελείται.

Στάχυς

η Άλωση της 29ης Μαΐου 1453 Αιώνια διλήμματα και συνεχείς προδοσίες - Γεώργιος Διον. Κουρκούτας

η Άλωση της 29ης Μαΐου 1453
Αιώνια διλήμματα και συνεχείς προδοσίες

Την 29η Μαΐου 1453 η Βασιλίδα των πόλεων, η Νέα Ρώμη, η πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, έπεσε για δεύτερη φορά στα χέρια αλλοφύλων και αλλόθρησκων. Μετά την πρώτη Άλωση του 1204, όταν οι ¨στρατιώτες του Χριστού¨, οι Σταυροφόροι των Φράγκων και του Πάπα, κυρίευσαν την Πόλη εκμεταλλευόμενοι την εσωτερική διαμάχη των βυζαντινών ηγεμόνων, η Αυτοκρατορία δεν μπόρεσε να ξανασταθεί στο παλαιό της μεγαλείο.

Από την κραταιά Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως, που άγγιζε το μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής, της Μικράς Ασίας και της Μεσογείου, έμεναν ελάχιστες περιοχές στην Πελοπόννησο, στην Θράκη και την Θεσσαλονίκη. Η συρρίκνωση είχε επέλθει και όλα φαίνονταν χαμένα μπροστά στην ορμή μιας  νέας φυλετικής ομάδας τουρκικής καταγωγής, αυτής των Οθωμανών, που άρχισαν να σαρώνουν την Βαλκανική έναν αιώνα προ του 1453.

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ἐκ τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, 
ἐκ τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν
 Χριστὲ ὁ Θεὸς 
ἐνώπιον τῶν σῶν Μαθητῶν, 
καὶ ἐκάθισας ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς 
ὁ τὰ σύμπαντα πληρῶν τῇ Θεότητι, 
καὶ ἀπέστειλας αὐτοῖς Πνεῦμα τὸ ἅγιον,
 τὸ φωτίζον, καὶ στηρίζον,
 καὶ ἁγιάζον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Μὲ τὴν Ἀνάληψή Του φώτισε τὸ νοῦ μας - Άγιος Νικόλαος Ἀχρίδος

Αἰνοῦμε κι εὐλογοῦμε τὸν Κύριο, γιατί μὲ τὴν Ἀνάληψή Του φώτισε τὸ νοῦ μας γιὰ νὰ δοῦμε τὸ δρόμο καὶ τὸν προορισμὸ τῆς ζωῆς μας. 
Αἰνοῦμε κι εὐλογοῦμε τὸν Πατέρα, πού μὲ τὴν ἀγάπη Του ἀνταποκρίνεται στὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν Υἱό καὶ ἐνοικεῖ, μαζὶ μὲ τὸν Υἱό, σὲ ὅλους ἐκείνους πού ὁμολογοῦν καὶ τηροῦν τὶς ἐντολές Του. 
Ἔχουμε διαρκῶς τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ στὸ νοῦ μας, τοὺς αἰνοῦμε καὶ τοὺς εὐλογοῦμε ὅπως ἔκαναν οἱ ἀπόστολοι στὴν Ἱερουσαλὴμ κι ἀναμένουμε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸν Παράκλητο, νὰ ἔρθει καὶ σέ μᾶς. 
Περιμένουμε Ἐκεῖνον πού μᾶς ἐπισκιάζει ὅλους στὸ βάπτισμα, ἀλλά ἀποσύρεται ὅταν ἁμαρτάνουμε.

Άγιος Νικόλαος Ἀχρίδος

Με φίλους στην Λευκωσία


Γεώργιος Θεοδώρου - Αναστάσιος Κωστόπουλος - Χρυσόστομος Μαυρουδής

Συνάντηση μετά από χρόνια στην Λευκωσία 
με τον καλό φίλο ιατρό Χρυσόστομο Μαυρουδή

«Η πορεία και τα προβλήματα του Επισήμου Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών μετά το Κείμενο της Ραβέννας(2007)» - Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος

 Ἐν πρώτοις θά ἤθελα νά ἐκφράσω τίς εὐχαριστίες μου, πρός τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων, Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμορίου κ. Νικηφόρο, γιά τήν τιμητική πρόσκληση, τήν ὁποίαν μοῦ ἀπηύθυνε, προκειμένου νά συμμετάσχω στό παρόν Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἀπό τήν ἱστορική ἐκείνη συνάντηση τῶν Ἱεροσολύμων, μεταξύ τῶν δύο μεγάλων ὁραματιστῶν καί πρωτεργατῶν τῆς ἔναρξης μιᾶς προσπάθειας, ἡ ὁποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα καί ἡ ὁποία ἔχει ὡς σκοπό τήν ἐπίλυση τῶν διαφόρων θεολογικῶν προβλημάτων πρός ἐπίτευξη τῆς ἑνότητας τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου.
Ὅπως φαίνεται καί ἀπό τόν τίτλο τοῦ θέματός μου, ἔθεσα ὡς  ἀφετηριακή βάση τό Κείμενο τῆς Ραβέννας καί τήν θεολογική προσέγγισή του, σέ ἀναφορά πρός τήν λειτουργία καί ἐφαρμογή τοῦ πρωτείου, στό πλαίσιο τῆς ἐκκλησιολογίας τῆς πρώτης χιλιετίας, ἐνῶ σκοπός μου εἶναι νά παρουσιάσω τόν τρόπο ἀποδοχῆς καί κατανόησης τῶν θέσεων τοῦ Κειμένου, τόσο στήν Ἀνατολική ὅσο καί στή Δυτική παράδοση, ὑπό τήν θεώρηση τῆς μελλοντικῆς προοπτικῆς τοῦ διεξαγόμενου Θεολογικοῦ Διαλόγου.  

Συνάντηση Φραγκίσκου Βαρθολομαίου στα Ιεροσόλυμα - Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Στά πλαίσια τῆς «εὐφυοῦς διπλωματίας», πού ἐφαρμόζει τό Σεπτόν Κέντρον τοῦ Φαναρίου ἐντάσσεται ἀσφαλῶς καί ἡ ἐπετειακή ἐκδήλωσι στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως διότι ὅπως προέκυψε ἀπό τήν ὑπογραφεῖσα διακήρυξι μετά τήν πάροδο 50 χρόνων ἀπό τήν «ἔναρξη τῆς διαδικασίας» καί 30 χρόνων ἀπό τόν περιώνυμο θεολογικό διάλογο μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς πού διεξάγεται ἀπό τήν μεικτή διεθνῆ ἐπιτροπή, δέν ὑφίσταται οὔτε κἄν τό πρῶτο βῆμα διά τήν πραγμάτωση τῆς διακήρυξης ὅτι «δέν ἐπιδιώκεται ἕνας θεολογικός ἐλάχιστος κοινός παρονομαστής γιά νά πλησιάσουμε σέ ἕναν συμβιβασμό ἀλλά μᾶλλον ἡ ἐμβάθυνσι στήν κατανόηση τῆς ἀληθείας πού ὁ Χριστός ἔχει δώσει στήν Ἐκκλησία Του, μιά ἀλήθεια πού δέν θά πάψουμε νά κατανοοῦμε καλύτερα ὅσο ἀκολουθοῦμε τίς παροτρύνσεις τοῦ Ἁγ. Πνεύματος» (Παραγρ. 4 Κοινῆς Διακήρυξης). Ἡ ἐμφάνισις μάλιστα τοῦ ἀντικανονικῶς κατέχοντος τόν Πρεσβυγενῆ Θρόνο τῆς παλαιᾶς Ρώμης καί τοῦ Πατριαρχείου τῆς Δύσεως μετά κουστωδίας ἑτεροκλήτων Οὐνιτῶν, ἀποδεικνύει πασίδηλα τά ἀνωτέρω καί κονιορτοποιεῖ τίς ὅποιες ἀφελεῖς προσδοκίες τῶν γνωστῶν «χρησίμων ἠλιθίων», ὅπως τούς ἀποκαλοῦν ἀπρεπῶς μέν, ἀλλά ἀληθῶς δέ, οἱ ἐντολεῖς των!!!

Ζωντανές Μεταδόσεις από intv.gr

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Τριήμερες Εκδηλώσεις για την Προσωπικότητα του
Ιωάννη Καποδίστρια στην Αθήνα και το Ναύπλιο

1) ΑΘΗΝΑ
 Παρασκευή 30 Μαΐου
 Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα,
οδός Σταδίου 13, πλ. Κολοκοτρώνη,
«Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ως πρότυπο Πολιτικού Ηγέτου».

2) ΝΑΥΠΛΙΟ
 Σάββατο 31-5-2014 19:00
Από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου.

3) ΝΑΥΠΛΙΟ
 ΚΥΡΙΑΚΗ 1-6-2014 07:30
Από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου.

Εγκαίνια του Νέου Καθεδρικού Ναού της «Αναστάσεως του Χριστού» στα Τίρανα

 Την Κυριακή 1η Ιουνίου 2014, τελούνται στα Τίρανα τα εγκαίνια  του Νέου Καθεδρικού Ναού της «Αναστάσεως του Χριστού», από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίο, με τη συμμετοχή των Μακαριωτάτων Πατριαρχών Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, Σερβίας κ. Ειρηναίου, Ρουμανίας κ. Δανιήλ, των Αρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, Αθηνών κ. Ιερωνύμου, Βαρσοβίας κ. Σάββα και του, επιχώριου Ποιμενάρχη, Τιράνων κ. Αναστασίου. Θα συλλειτουργήσουν και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Εκπρόσωποι των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Μόσχας, Βουλγαρίας και Γεωργίας.
  Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια του ολοκληρωτικού διωγμού της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας (1967-1990), το αθεϊστικό καθεστώς είτε κατέστρεψε πλήθος ιερών ναών και μονών είτε τα μετέτρεψε σε αποθήκες, μηχανουργεία, στρατόπεδα, κέντρα ψυχαγωγίας. Ήδη το 1965 ο παλαιός Καθεδρικός Ναός στην κεντρική πλατεία των Τιράνων κατεδαφίσθηκε και στη θέση του κτίσθηκε δεκαπενταόροφο ξενοδοχείο.

2ο Forum Υγείας με θέμα: «Αγωγή υγείας στην σχολική κοινότητα».

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος ΠατρέωνΑντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Πρόνοιας,
στα πλαίσια του 2ου Forum Υγείας, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση με
θέμα: «Αγωγή υγείας στην σχολική κοινότητα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαΐου στις 10:00-12:00 στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» (Αίθουσα ΙΙ).
Ομιλητές:
 Λιάνας Δημήτριος, Ε.Α. ΕΣΥ, Γενικός Ιατρός Κ.Υ. Ερυμάνθειας, Αναπληρωτής συντονιστής εκπαίδευσης ειδικευόμενων Γενικής Ιατρικής Γ.Ν. Πατρών,
6η ΥΠΕ, Υπεύθυνος Δημοτικού Ιατρείου Αγυιάς Δήμου Πατρέων
Θέμα: «Παιχνίδια με την υγεία στα σχολεία της Πάτρας»
Λαμπροπούλου Μέμα - Συμεοπούλου Μαρκέλλα, Κλινικοί Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, MSC στην διαχείριση βάρους
Κ

« Βυζαντινή Μουσική Εκδήλωση » από την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο Ψαλμωδός»

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο Ψαλμωδός» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με την ευκαιρία της λήξεως των μαθημάτων του σχολικού έτους θα πραγματοποιήσει Βυζαντινή Μουσική Εκδήλωση την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 και ώρα 07:30’ μ.μ. στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου.
Οι μαθητές της Σχολής θα ψάλλουν ύμνους από τις εορτές της Αναστάσεως του Κυρίου και του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και θα ερμηνεύσουν τραγούδια με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Η εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του π. Γρηγορίου Μουσουρούλη - Λόγος Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου κατά την Χειροτονία - Αντιφώνηση π. Γρηγορίου Μουσουρούλη

Μέσα σε κλίμα κατανύξεως ετελέσθη την 25η Μαΐου ε.έ. στον κατάμεστο Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας στην Παλουριώτισσα Λευκωσίας  πολυαρχιερατικό   Συλλείτουργο  προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου συλλειτουργούντος του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου  κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου η εις Πρεσβύτερο Χειροτονία του Οσιολογιωτάτου Ιεροδιακόνου π. Γρηγορίου Μουσουρούλη, στην  συνέχεια ο Μητροπολίτης Μεσογαίας τον προχείρισε εις Αρχιμανδρίτη.  


ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β' 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ

Προσφιλέστατε ἐν Κυρίῳ Ἀδελφέ,  Ἱερολογιώτατε  πάτερ  Γρηγόριε,
Ἀπὸ σήμερα ἡ Ἐκκλησία σέ καλεῖ νά ὑπηρετήσεις τόν λαόν τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τό ἱερό Θυσιαστήριο. Ἐκεῖ ὅπου ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακῦψαι. Καλεῖσαι δηλαδὴ ὅπως « ἀναιμάκτῳ τομῇ Σῶμα καὶ Αἷμα τέμνῃς Δεσποτικόν, φωνὴν ἔχων τὸ ξίφος»   κατὰ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. 
Αἰσθήματα βαθύτατης χαρᾶς γεμίζουν σήμερον τὶς καρδιὲς ὅλων μας, ἰδιαιτέρως δὲ ἐμοῦ, καθ’ ὅτι  ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα βρίσκει στὸ πρόσωπὸ σου «ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον» ὁ ὁποῖος ἀπό τή νεότητά του διήγαγε τὸν βίο αὐτοῦ «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας» ( Β΄Τιμ.2,15) τοῦ Κυρίου.
Χαίρομε διότι στό πρόσωπὸ σου βρίσκομε λειτουργὸ  «φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, ἀντεχόμενον  τοῦ  κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου» (Τιτ.1,8)  ὁ ὁποῖος  ἀνεδείχθης  «δυνατὸς καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν»        (Τίτ. 1,9).        

Να λάμπει η ψυχή του ιερέα. - Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος


Σαν το φως 
που λάμπει 
στην οικουμένη, 
πρέπει να λάμπει 
η ψυχή του ιερέα.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Το έργο ενός ιερέα - Βιργκίλ Γκεωργκίου

Το έργο ενός ιερέα, όπως το έργο του Θεού, είναι αποκλειστικά ένα πατρικό έργο.
Βιργκίλ Γκεωργκίου 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ. ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ; - Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ. 
ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ;
Ομιλία στο Στ΄Ετήσιο Σεμινάριο των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Αρχιεπισκοπής. 24/05/2014.

                                        Του Μητροπολίτη Πάφου Γεωργίου.

          Οφείλω, από την αρχή, ως κληρικός, να δώσω κάποιες διευκρινίσεις και κάποιες  ορθές προσεγγίσεις ορισμένων χωρίων της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένων διδασκαλιών πολλών Πατέρων της Εκκλησίας μας, αν πρόκειται ο λόγος μου, να βρει σε σας, πιστά τέκνα της Εκκλησίας, απήχηση και αποδοχή. Στόχος μου είναι να καταδείξω ότι η έννοια της πατρίδας καταφάσκεται από τη θρησκεία.
          Η αγωνία για την τύχη της πατρίδας μας και την έκβαση του εθνικού μας θέματος είναι έκδηλη. Αναλογιζόμενοι τους θανάσιμους κινδύνους που διατρέχουμε, ως Έλληνες στην Κύπρο, «βίον βιούμεν, θανάτου πικρότερον», κατά τον Μέγα Φώτιον. Αυτό το πρόβλημα θέλει να αναδείξει, και ταυτόχρονα να υποδείξει τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής του, και το σημερινό σεμινάριο. Πολλοί, όμως, είτε από άγνοια, είτε από αδιαφορία, μένουν αμέριμνοι. Άλλοι μας ειρωνεύονται, κάποιοι και μας μέμφονται ως άπιστους, ή ολιγόπιστους. Τι Χριστιανοί είμαστε, λεν, αν μένουμε προσκολλημένοι στη γη των πατέρων μας, στην επίγεια πατρίδα μας;
          Μήπως ως χριστιανοί «έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν», δεν «επιζητούμεν την μέλλουσαν»; Πού πάει η προτροπή του Χριστού «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού»; Η επισήμανση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον κάθε πιστό: «Ουκ ει πολίτης αλλ’οδίτης...ουδείς έχει πόλιν....η πόλις άνω εστίν..» δεν μας αγγίζει; Τι απαντούμε; Πώς δικαιολογούμαστε;

Ἀπάντηση Μητροπολίτου Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ πρός τόν Δημοτικό Συνδυασμό «Τό λιμάνι τῆς ἀγωνίας-Πειραιᾶς ἡ πόλη μας»

Ἀπάντηση Μητροπολίτου Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ πρός τόν Δημοτικό Συνδυασμό 
«Τό λιμάνι τῆς ἀγωνίας-Πειραιᾶς ἡ πόλη μας»

Ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία, διαχρονικά καί διϊστορικά οὐδέποτε ἀπεδέχθη τήν στρέβλωση τοῦ Χριστιανικοῦ ἰδεώδους μέ τόν Παποκαισαρισμό καί οὐδέποτε παραθεώρησε τόν Κυριακό λόγο «ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰω. 18:36), ἀνιδρύουσα ὡς ἰδιώνυμο κανονικό ἔγκλημα κολαζόμενο μέ τήν ἐσχάτη ποινή τοῦ ἀναθεματισμοῦ, τήν ἀνάληψη κοσμικοῦ ἀξιώματος καί ἐξουσίας ὑπό ἐκκλησιαστικῶν προσώπων (7ος Κανών Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
Ἀκόμα καί στά πέντε μαῦρα ἀτέλειωτα ἑκατόχρονα τῆς δουλείας, ἡ ἐθναρχεύουσα Ἐκκλησία, οὐδέποτε παραθεώρησε τήν ἔκφραση τῆς δημοκρατικῆς συλλογικότητος πού ὀντοποιήθηκε στό κοινοτικό σύστημα μέ τό ὁποῖο ἐπορεύθη τό δοῦλο Γένος. Συνεπῶς ἡ ἀπαράδεκτη ἀναφορά τοῦ Δημοτικοῦ Συνδυασμοῦ «Τό λιμάνι τῆς ἀγωνίας-Πειραιᾶς ἡ πόλη μας» σέ δῆθεν «ἄγρια οἰκειοποίηση θρησκευτικοῦ συναισθήματος μέ εὐθύνη καί τῆς ἡγεσίας τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας» ἀποτελεῖ μία ἀφαντάστου ἀμετροέπειας ἐμπαθῆ συκοφαντίαν, πού δυστυχῶς χαρακτηρίζει τούς δηλοῦντες, οἱ ὁποίοι χωρίς νά προσκομίσουν τήν παραμικράν ἀπόδειξι προέβησαν σέ μία τόσο δεινή καταγγελία πού προσάπτει κομματισμό καί ἐνδοκοσμική μεθοδεία στήν Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διακονεῖ τό ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀπροϋποθέτως καί ἀπροσωπολήπτως, ὅπως ἀποδεικνύουν στήν πόλη μας τά 17 συσσίτια τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς καί οἱ 6.000 μερίδες ἡμερησίως πού προσφέρονται σέ αὐτά χωρίς διάκριση φυλῆς, χρώματος, γλώσσης καί θρησκείας.