Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2015)


 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
 ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
 ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
 ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ
 ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
 ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


«Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς τὸ πρῶτον» 
(Ἀναβαθμοὶ Α΄ ἤχου).
«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν ποίησιν τῶν ἔργων σου καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν»  
(Μέγας Βασίλειος).

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα εὐλογημένα ἐν Κυρίῳ,

Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ 1η Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους ἔχει ἀφιερωθῆ πρωτοβούλως ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου -προσφάτως δὲ καὶ ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας- εἰς τὴν προσευχὴν διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Κατ᾿ αὐτήν, παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως τὸν Ὕψιστον ὅπως φαιδρύνῃ τὴν δημιουργίαν Του ὥστε νὰ εἶναι εὐχάριστος καὶ καρποφόρος ἡ ἐν αὐτῇ διαβίωσις τοῦ ἀνθρώπου. Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ αἰτήματος περιλαμβάνεται ἀσφαλῶς καὶ ἡ παράκλησις ὅπως αἱ ἀναπόφευκτοι φυσιολογικαὶ κλιματικαὶ ἀλλαγαὶ συμβαίνουν καὶ ἐπιτρέπωνται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ἀντοχῆς, τοῦ μὲν ἀνθρώπου πρὸς ἐπιβίωσιν αὐτοῦ, τῆς δὲ φύσεως πρὸς ἀειφορίαν αὐτῆς.

Ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Εὐαγγέλου Μεϊμαράκη στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο.

 Στό πλαίσιο τῆς ἐπισκέψεώς του στήν Πάτρα ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Μεϊμαράκης ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο.
Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεδέχθη στό Ἐπισκοπεῖο τῶν Πατρῶν τόν κ. Μεϊμαράκη ὅπου συνεζήτησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, πού ἀπασχολοῦν τήν ἐπικαιρότητα καί τήν Πατρίδα μας, ἐνῶ ἀμφότεροι ὑπεγράμμισαν τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἑνότητος γιά τό καλό τοῦ τόπου μας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτόνισε τόν ἑνωτικό ρόλο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τήν σημασία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως γιά τόν Λαό μας καί τήν ἀνάγκη συνεργασίας Ἐκκλησίας – Πολιτείας, καί σεβασμοῦ στίς πνευματικές ρίζες τῆς Πατρίδος μας καί τήν ἰδιοπροσωπία καί πνευματική ταυτότητα τοῦ Ἒθνους μας.
Ἐπίσης προσέφερε ὡς εὐλογία στόν κ. Πρόεδρο ἀναμνηστικό τόμο γιά τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα.


Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Εγκύκλιος για την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού έτους και της ημέρας προσευχής για το Φυσικόν Περιβάλλον


† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου, 
παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
Ἡ χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Δημιουργοῦ πάσης τῆς κτίσεως Κυρίου
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μὲ τὴ βοήθεια καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμαστε σήμερα σ’ἕνα ἀκόμη ἐκκλησιαστικὸ ἔτος. Ἀνανεώνουμε ὅλοι τὶς πνευματικὲς μας δυνάμεις καὶ ἐπικαλούμεθα τὶς εὐλογίες καὶ τὴ στήριξη τοῦ Κυρίου στούς νέους ἀγῶνες καὶ προκλήσεις γιὰ πνευματικὴ τελείωση.
Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἔχει ὁρισθεῖ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἔχει, ἐπίσης, καθιερωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὡς ἡ ἡμέρα προσευχῆς γιὰ τὸ φυσικὸ περιβάλλον. Αὐτό, βέβαια, δὲν εἶναι ἄσχετο πρὸς τὴ σημειολογία τῆς σημερινῆς ἡμέρας, καθὼς οἱ ἀγῶνες τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν κατὰ Θεὸν τελείωση συμπεριλαμβάνουν, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὴ βελτίωση τῶν σχέσεών του μὲ τὸ περιβάλλον καὶ τὴν καλλιέργεια εὐαισθησίας γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴ διαφύλαξή του.
Ὁ Θεὸς δημιουργεῖ κατὰ τὶς πρῶτες ἕξι ἡμέρες τῆς δημιουργίας τὸν Κόσμον: τὴ γῆ, τὸν οὐρανό, τὸ ἔδαφος καὶ τὸ νερό, τοὺς ποταμούς, τοὺς ὠκεανούς, τὴ χλωρίδα καὶ τὴν πανίδα. Δημιουργεῖ, δηλαδή, ὁ Θεὸς ἕνα εὐνοϊκὸ καὶ ἄρτιο περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ σταθεῖ καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ τὸ τελευταίο δημιούργημά Του: ὁ ἄνθρωπος.

Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν Με - Γεωργίου Χ.Κάτσου

Αγαπητοί μας φίλοι,
Με μία νέα μας έκδοση, καθολικά επίκαιρη, χαιρετίζουμε τον νέο μήνα, το Φθινόπωρο που ξεκινάει, την αρχή της Ινδίκτου και του νέου εκκλησιαστικού έτους.
Καλή χρονιά σε όλους, ευλογημένη και δημιουργική,
Οι Εκδόσεις Πορφύρα.


Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν Με
Ένας πρακτικός οδηγός στην προσευχή του Ιησού Χριστού
Γεωργίου Χ.Κάτσου
Λιανική τιμή: 9,5€, Σελ.: 252

Ο Κύριος μας, ο Υιός και Λόγος του Πατρός Ιησούς Χριστός, παρότρυνε τους Μαθητές Του να επικαλούνται το Άγιο Όνομά Του ζητώντας ό,τι χρειάζονται στην επιτέλεση του έργου τους επί της Γης. Τη συνεχή προσευχή συνιστούσε θερμά και ο Απόστολος Παύλος με το «αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε», δηλαδή συνέχεια να προσεύχεστε και να ευχαριστείτε τον Θεό για όλα.
Και το ερώτημα είναι: «Εμείς γιατί να μην πράττουμε ομοίως»; Γιατί να αφήνουμε ανεκμετάλλευτη την παρακαταθήκη και το οπλοστάσιο που η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, έχει θέσει στη διάθεσή μας για να αξιωνόμαστε να προσευχόμαστε συνεχώς και αδιαλείπτως;

Aπροετοίμαστοι για τα κύματα των προσφύγων και των μεταναστών - Άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στην Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Του Σεβ. Μητροπολίτου 
Δημητριάδος κ. Ιγνατίου

Τα κύματα των μεταναστών και προσφύγων, που κατακλύζουν τη χώρα μας, είναι πλέον ολοφάνερο πως μας βρίσκουν από κάθε άποψη απροετοίμαστους. Πολιτικά, αδυνατούμε να εκπληρώσουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό δεσμεύσεις, προερχόμενες από συμβάσεις και συνθήκες. Ψυχολογικά, δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τις ανεξέλεγκτες εισροές των «ξένων», που παραβιάζουν τα απολύτως αυτονόητα: Τα σύνορά μας, τις γειτονιές μας, πολλές φορές τα ίδια μας τα σπίτια. Κοινωνικά, πιεζόμαστε αφόρητα από μια βίαιη αλλοίωση πληθυσμιακών δεδομένων, η οποία δείχνει ασταμάτητη, τουλάχιστον για το κοντινό μέλλον.

Αυτό όμως που κυρίως καταρρέει με ραγδαίους ρυθμούς είναι η ασφάλεια και η δεδομένη, μέχρι τώρα, δυνατότητα να αφήνουμε έξω από την πόρτα μας τα προβλήματα των άλλων λαών, όχι μόνον σε απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη, αλλά και στην «γειτονιά μας». Η ηθική μας, αλλά και ο τρόπος που ο λαός μας ανατράφηκε από σχολείο και κοινωνία, έφτανε μέχρι το σημείο ενός στιγμιαίου αποτροπιασμού μπροστά σε τραγωδίες, που μας μετέφεραν οι οθόνες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ώσπου ξαφνικά, τα μακρινά αυτά πρόσωπα βρέθηκαν να χτυπούν την πόρτα του σπιτιού και της συνείδησής μας.

Εἰσήγησις κατά τήν Ἱεράν Σύναξιν τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν Κωνσταντινουπόλει ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυρίου Δημητρίου


Εἰσήγησις 
κατά τήν Ἱεράν Σύναξιν τῶν Ἱεραρχῶν 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν Κωνσταντινουπόλει 
ἀπό 28 Αὐγούστου ἕως 2 Σεπτεμβρίου 2015
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυρίου Δημητρίου 

Ἡ εὐλογία καί ἡ δόξα καί ἡ σοφία καί ἡ εὐχαριστία καί ἡ τιμή καί ἡ δύναμις καί ἡ ἰσχύς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. (Ἀποκάλυψις Ἰωάννου 7:12)

Παναγιώτατέ μοι Δέσποτα, Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί,

Ἔχω τήν ἰδιαιτέραν τιμήν καί εὐλογίαν νά παρουσιάσω σήμερον εὐλαβῶς εἰς τήν Ἱεράν αὐτήν Σύναξιν συνοπτικήν εἰσήγησιν, ἀνατεθεῖσαν μοι ὑπό τῆς ἀγαθυνθείσης Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, περί τῶν ἀνά τόν κόσμον, ἐν τῇ λεγομένῃ Διασπορᾷ, Συνελεύσεων τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων.

1.Χρονικόν τῆς ἱδρύσεως τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων

 Αἱ Συνελεύσεις αὗται ὡς γνωστόν, ἱδρύθησαν ὑπό τῆς Δ΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Ἡ Διάσκεψις αὕτη, ὡς κατά λέξιν διατυποῦται ἐν τῇ ἀπό 13ης Ἰουνίου 2009 Ἀποφάσει αὐτῆς,

«Συγκληθεῖσα ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τῇ συμφώνῳ γνώμῃ τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐκφρασθείσῃ κατά τήν ἐν Φαναρίῳ Ἱεράν Σύναξιν αὐτῶν τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 2008, συνῆλθεν εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό 6ης μέχρι 13ης Ἰουνίου 2009, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ἡ Διάσκεψις αὕτη, εἰς τήν ὁποίαν προσεκλήθησαν καί ἐξεπροσωπήθησαν πᾶσαι αἱ ἁγιώταται Ὀρθόδοξοι Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, ἠσχολήθη περί τό θέμα τῆς κανονικῆς ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς.

Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ - π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ

 « .....  έστε γαρ καιρός  ότε της  υγιαινούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας  ιδίας εαυτοίς επισωρεύσουσι διδασκαλίας κνηθόμενοι την ακοήν .... πλην ο υιός του ανθρώπου, ( ο Μεσσίας  Ιησούς Χριστός ), ελθών άρα ευρήσι την πίστιν επί της γης; ».  
( 2 Τιμ. 4, 3-4.  Λουκ. 18,8 ) 

Ο Χιλιασμός - Μάρτυρες του Ιεχωβά, στην πραγματικότητα είναι μιά ύποπτη  Διεθνής Εταιρία, υπό την επωνυμία ΣΚΟΠΙΑ με έδρα το Μπρούκλιν στις Η.Π.Α., και οι ανά τον κόσμο οπαδοί της, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται «Μάρτυρες του Ιεχωβά», είναι πλασιέ της. Αυτή η πολυεθνική Εταιρία έφτασε, υπούλως, και στην Ορθόδοξη πατρίδα μας, μέσω μιάς Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής, και τονίζεται τούτο όλως ιδιαιτέρως και με έμφαση, γιά να καταφανή το ύπουλον γενικά της Εταιρίας αυτής και η εμπορικότητά της, και όχι η δήθεν θρησκευτικότητά της, όπως θα καταδειχτεί τούτο περίτρανα στην συνέχεια.

Η ΑΚΡΑΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΒΙΑ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ,ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΙΕΡΟ ΚΟΡΑΝΙ ΕΛΚΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ - Βασίλης Χαραλάμπους

(Εξ αφορμής του απάνθρωπου εγκλήματος των τζιχαντιστών στην Παλμύρα)

Του Β. Χαραλάμπους

Η ανθρωπότητα με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί τα απάνθρωπα εγκλήματα των τζιχαντιστών.  Το πρόσφατο αποτρόπαιο έγκλημα των τζιχαντιστών με τον αρχαιολόγο ερευνητή Χάλεντ Άσαντ στην Παλμύρα (82 ετών) ήταν ακόμα ένα έγκλημα στο πλήθος των εγκλημάτων των φανατικών μουσουλμάνων.   Οι τζιχαντιστές τον αποκεφάλισαν και κρέμασαν το σώμα του σε κίονα στην κεντρική πλατεία.
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες από το πλήθος των απάνθρωπων εγληματικών ενεργειών των τζιχαντιστών σε βάρος Χριστιανών και όχι μόνο. Οι ισλαμικές φρικαλεότητες των τζιχαντιστών  από αντλούν το τόσο μένος;  Ποιος αμφιβάλλει ότι η βία των τζιχαντιστών  έλκει την καταγωγή της από τις βίαιες υποδείξεις του ανίερου κορανίου. Το κοράνι είναι γεμάτο  από βιαιότητες.  Εξάλλου και η ετυμολογία τη λέξης τζιχάτ παραπέμπει στην ισλαμική  φράση «ιερός πόλεμος».
Ιδού οι κορανιακές προτροπές τι  υποδεικνύουν:
«Εκείνοι που βαδίζουν για τη μάχη θα έχουν δοξασμένη τύχη», «Σας δίνουμε απόλυτη εξουσία απέναντί τους».

Εἰσήγησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Σύναξιν τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου


Εἰσήγησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
 πρός τήν Σύναξιν τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου
(29 Αὐγούστου 2015)

Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

«Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνὸν ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;» (Ψαλμ. 132). Ἡ ἐρώτησις αὕτη τοῦ ἱεροῦ Ψαλμῳδοῦ ἔρχεται εἰς τὴν σκέψιν μας καθὼς ἀτενίζομεν τὰ προσφιλῆ πρόσωπά σας κατὰ τὴν παροῦσαν Σύναξιν ἡμῶν τῶν ἐχόντων τὸ μέγα προνόμιον καὶ τὴν ὑψίστην καὶ πολυεύθυνον τιμὴν νὰ διακονῶμεν τὸν πανίερον, ἱστορικὸν καὶ μαρτυρικὸν τοῦτον Θρόνον ὡς ἀρχιερεῖς αὐτοῦ, διαδεχθέντες εἰς τὸν κλῆρον τῆς ἐπισκοπῆς σειρὰν μακρὰν προκατόχων, ἐν οἷς πλῆθος ὅλον ἁγίων ἀνδρῶν στερεωσάντων τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τοῦ κόπου, τῶν ἱδρώτων καὶ ἐνίοτε τοῦ αἵματος αὐτῶν. Κύριος ὁ Θεὸς δῴη αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ζωὴν αἰώνιον ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν ἁγίων Του.

Δόξαν καὶ αἶνον ἀναπέμπομεν τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ ἡμῶν, διότι ἠξίωσεν ἡμᾶς τῆς μεγάλης δωρεᾶς ὅπως συνέλθωμεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου, ἔχοντες Αὐτόν, κατὰ τὴν διαβεβαίωσιν τοῦ Ἰδίου (Ματθ. ιη΄ 20), παρόντα ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν καὶ τὴν ἀγάπην Αὐτοῦ συνέχουσαν ἡμᾶς (Β’ Κορ. ε΄ 14), «σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμω τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄ 3), μαρτυροῦντες καὶ ἐπιβεβαιοῦντες ὅτι «ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν» (Α’ Κορ. ι΄ 17), μία Ἐκκλησία, «καίπερ καθ᾿ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἕως περάτων τῆς γῆς διεσπαρμένη» (Εἰρηναίου, Ἔλεγχος Ψευδωνύμου Γνώσεως Α’, 10, 1). Εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας πάντας καὶ ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν, διότι προθύμως ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν ἡμετέραν πρόσκλησιν ἐσπεύσατε νὰ ἔλθητε ἐνταῦθα ἀπὸ ἐγγὺς καὶ ἀπὸ μακρὰν διαδηλοῦντες οὕτω τὴν ἀγάπην καὶ ἀφοσίωσιν ὑμῶν πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Θρόνον τοῦτον, τοῦ ὁποίου τὸν σταυρόν, ὡς ἄλλοι συν-Κυρηναῖοι μετὰ τοῦ Πατριάρχου αἴρετε, ἐφ᾿ ᾧ ἕκαστος ἐξ ὑμῶν ἐτάχθη. Πλήρεις χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς εἰς τὰς αὐλὰς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας εὐχόμενοι αἰσίαν καὶ ἐν παντὶ εὐχάριστον τὴν παραμονὴν ὑμῶν εἰς τὴν ἱστορικὴν Πόλιν ταύτην, τὴν μεγάλην πνευματικὴν τροφὸν τοῦ Γένους μας καὶ τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στό Ἅγιον Ὂρος.


Προσκεκλημένος νά προστῇ τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, 15/28 Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. κ. Χρυσόστομος, μετέβη στό Ἅγιο Ὂρος ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς τόσο στήν Ἱερά Κοινότητα στίς Καρυές, ἀπό τόν Πρωτοεπιστάτη π. Παῦλο Λαυρεώτη καί τόν Διοικητή τοῦ Ἁγίου Ὂρους κ. Ἀρίστο Κασμίρογλου, ὅσο καί ἀπό τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς καί Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου καί τό πλῆθος τῶν προσκυνητῶν πού εἶχε φθάσει στό Μοναστήρι γιά τήν Ἱερά Πανήγυρη.
          Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν ὑποδοχή καί τήν δέηση στό Καθολικό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, προέστη τῆς Ἱερᾶς καί Ὁλονυκτίου Ἀγρυπνίας στήν ὁποία ἔψαλαν καταπληκτικά τούς ὕμνους οἱ χοροί τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς.

Ἐπίσης, ὡμίλησε α) κατά τήν ὑποδοχή β) στήν σύναξη τῶν Πατέρων γ) κατά τήν ὥρα τῆς Λιτῆς δ) κατά τήν ἐπίσημη καί πανηγυρική τράπεζα, μετά τήν πολύωρη ἀγρυπνία.
 Στίς ὁμιλίες του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη α) στήν σημασία τοῦ Ἁγίου Ὂρους γιά τόν σύγχρονο κόσμο καί εἰδικά γιά τήν πνευματική καί γενικώτερη προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου καί εὐχαρίστησε τόν Γέροντα καί Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἐφραίμ γιά τήν πρόσκληση.

Η ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΓΙΟ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΗ

 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε η Αποτομή της Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Βαπτιστού στο χωριό Χρυσοπηγή (πρ. Σποδιάνα) της Αρχιερατικής Περιφέρειας Φαρρών του Δήμου Ερυμάνθου.
Παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Παύλος Αμανατιάδης. 
Ανήμερα της εορτής, 29 Αυγούστου, τελέσθηκε ο Όρθρος και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία κατά την οποία προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο οποίος ομίλησε επικαίρως.
Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος τόνισε πως ο Τίμιος Πρόδρομος ήταν καρπός προσευχής, για την αξία της οποίας ομίλησε εκτενώς.
Επίσης, αναφέρθηκε στην ασκητική ζωή και το θάρρος του Τιμίου Προδρόμου, στοιχεία τα οποία θα πρέπει και μεις να μιμηθούμε.
Τέλος, ο Θεοφιλέστατος υπογράμμισε πως θα πρέπει να παύσουμε πλέον να μην θεωρούμε την αμαρτία ως αμαρτία, χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο ακμάζει στις μέρες μας. 
Παράλληλα μετέφερε τις θερμές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ,κ. Χρυσοστόμου για έτη πολλά και ευλογημένα. 


ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 Κατόπιν ευλογίας του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος μετέβη στο χωρίο Μπούμπουκας,της Επαρχίας Καλαβρύτων, όπου εν πληθούση Εκκλησία, τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού.
Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στην μεγάλη προσωπικότητα του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,
Μετά το πέρας του Πανηγυρικού Εσπερινού πραγματοποιήθηκε Ιερά Λιτάνευσις της Αγίας Εικόνος του Ενδόξου Προφήτου στα σοκάκια του χωριού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα σπίτια απ'τα οποία πέρασε η Ιερά Λιτανεία ήταν φωταγωγημένα και οι πιστοί με κεριά και θυμιάματα υποδέχοντο τον Προστάτη τους Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Συμβούλιο αλλά και τους πιστούς για την συμμετοχή τους στην Ακολουθία και αφού τους συνεχάρη, τους υπογράμμισε πως μέσα στην καρδιά τους θα πρέπει να κρατήσουν τρία πράγματα: Αγάπη για τον Χριστό και την Πίστη μας, Αγάπη για την Πατρίδα μας και Αγάπη για την γλώσσα μας. 

Τ’ ακρόσχοινια κρατώντας - Βασίλης Χαραλάμπους


Τ’ ακρόσχοινια κρατώντας

Του Βασίλη Χαραλάμπους

Κι ο καμπανάρης στου Πρώτου την Λαύρα
διαλαλούσε από τ’αψηλόν κωδωνοστάσιον
το δοξολόγημα π’ αρχινούσε.

Το θώρι πεισματικά ακουμπισμένο
σε κείνο το βυζαντινό λιθανάγλυφο του κωδωνοστασίου
αιγαιοπελαγίτικο νησιωτικό μεράκι
μ’οξυκόρυφο τόξο
κι απάνωθε να χωράνε
ο Σταυρός και τα δύο εξαπτέρυγα Σεραφείμ.

Σμιλέμένος ο δικέφαλος
εστεμμένος με στέμματα κρινοφόρα
τας κλείς κρατώντας
ανάγλυφα να συντροφεύει
της Βασιλεύουσας το πικραμένο τραγούδημα
« Η Πόλη είναι το κλειδί της οικουμένης ».

Κι ο καμπανάρης στο κωδωνοστάσι
τ’ακρόσχοινια κρατώντας
συνέχισε να ομορφαίνει το κάλεσμα. 


* Λαύρα του Πρώτου Το Πρωτάτον

Κυριακή 30 Αυγούστου 2015

ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΣΤΗΚΕΤΕ ΕΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΡΑΤΑΙΟΥΣΘΕ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ  ΣΤΗΚΕΤΕ  ΕΝ  ΤΗ  ΠΙΣΤΕΙ  ΚΡΑΤΑΙΟΥΣΘΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΙΓ ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Α ΄ ΚΟΡ. ΙΣΤ ΄ 13 – 24

            Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε όλες του τις θεόπνευστες επιστολές ο Απόστολος Παύλος, μαζί με τις αποκαλυπτικές δογματικές διδασκαλίες καταγράφει την μέριμνά του και τον ιερό του αγώνα, ώστε όλοι οι πιστοί να παραμένουν αμετακίνητοι στα όσα εδιδάχθησαν. Ακριβώς δε, μέσα στο πνεύμα αυτό εντάσσεται και η προτροπή του με την οποία ξεκινά το Αποστολικό ανάγνωσμα: «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε» (Α΄ Κορ. ΙΣΤ΄ 13). Δηλ. προσέχετε, σαν άγρυπνοι φρουροί. Μένετε σταθεροί και όρθιοι στην πίστη. Αγωνίζεσθε σαν άνδρες γενναίοι. Λάβετε δύναμη και θάρρος.
            Αν θελήσουμε να σταθούμε για λίγο στη σύντομη αυτή φράση, θα συγκλονιστούμε κατ’ αρχάς από τον τρόπο με τον οποίο γράφει ο μεγάλος Απόστολος. Μία προτροπή – εντολή, γεμάτη στοργή και αγάπη, αλλά και τόσο ξεκάθαρη, αφού ο κίνδυνος της εκτροπής εκ της αληθείας, δεν είναι καθόλου μικρός. Σε λίγες μόνο λέξεις, περιλαμβάνει α) την προσοχή «Γρηγορείτε», β) την αναγκαία σταθερότητα στην παραδοθείσα πίστη «Στήκετε εν τη πίστει» και γ) την ενδυνάμωση και την προκοπή στον πνευματικό αγώνα «Κραταιούσθε»!

Ευχές εις τον εορτάζοντα κ. Αλέξανδρο Κολλιόπουλο


Εις τον εορτάζοντα

κ. Αλέξανδρο Κολλιόπουλο 
εκδότη της εφημερίδας

εύχομαι τα έτη του
να είναι ευφρόσυνα,
πολλά, ευλογημένα, με υγεία.

ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ (424 – 29 Αυγούστου 2015) ΤΟΥ "ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΥ"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΤΕΥΧΟΣ 
(424 – 29 Αυγούστου 2015) 

ΤΟΥ " ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΥ "

Σάββατο 29 Αυγούστου 2015

Θα ηυχόμην να μάθω μόνον την ταπείνωσιν - Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης


Θα ηυχόμην να μάθω μόνον την ταπείνωσιν και την αγάπην του Χριστού, ώστε ουδένα να προσβάλλω, αλλά να προσεύχωμαι δι' όλους, ως δι' εμαυτόν....

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Μετάνοια - Παύλος ΕυδοκίμωφΗ μετάνοια δεν είναι μια πράξη, που μπορεί να τελειώσει, αλλά μια σταθερή κατάσταση της ψυχής η οποία βαθαίνει, όσο πιο πολύ πλησιάζει το τέρμα.

Παύλος Ευδοκίμωφ

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΞΕΛΕΓΕΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΠΑΤΡΙΝΟΣ 
ΕΞΕΛΕΓΕΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.
ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Η Ιερά Μητρόπολις Πατρών, άπας ο Ιερός Κλήρος και ο ευσεβής Λαός με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, χαιρετίζουν με βαθειά συγκίνηση και μεγάλη χαρά την εις Επίσκοπον εκλογή του μέχρι πριν από λίγο Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. Πέτρου Μποζίνη, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Τρωάδος.

 Ευχαριστούν εκ βαθέων τον Παναγιώτατο και Οικουμενικό Πατριάρχη  κ.κ. Βαρθολομαίο και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο, διότι με την Χάρη του Θεού ανύψωσαν στον τρίτο Βαθμό  της Ιερωσύνης, έναν εκλεκτό Κληρικό, ο οποίος πιστεύουμε ακράδαντα ότι και από την νέα του θέση θα διακονήσει με αφοσίωση στην Αγία και Ορθόδοξο Εκκλησία μας και με σεβασμό στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου.
 Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Επίσκοπος Τρωάδος Πέτρος Μποζίνης γεννήθηκε το 1971 στην Πάτρα. Το έτος 1997 χειροτονήθηκε Διάκονος και το 2002 Πρεσβύτερος απὸ τον μακαριστὸ Μητροπολίτη Πατρών κυρὸ Νικόδημο (Βαλληνδρά), απὸ τον οποίον ἐλαβε και το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου.
Υπηρέτησε ως διάκονος και εφημέριος στην Πάτρα και με απόσπαση στην Ιερα Μητρόπολη Γερμανίας, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Μετά το πέρας του διδακτορικού του επανελθών στην Πάτρα ετοποθετήθη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο  στον Ιερὸ Ναό των Τριών Ιεραρχών του Πανεπιστημίου Πατρών, με την ευθύνη της λειτουργικής εξυπηρετήσεως και της πνευματικής καθοδηγήσεως των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Ο επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος εύχεται στον εψηφισμένο Επίσκοπο Τρωάδος κ. Πέτρον


Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι στη σημερινή συνεδρία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη προτάσει της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εξελέγη παμψηφεί ως Βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Τρωάδος, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Πέτρος Μποζίνης. 

Με αφορμή την εις Επίσκοπον προαγωγή, του επί σειρά ετών αγαπητού αδελφού και πολυτίμου συνεργάτου μας, εις τον Ραδιοφωνικό και Τηλεοπτικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών ευχόμεθα από καρδίας εις τον Θεοφιλέστατο Εψηφισμένο Επίσκοπο Τρωάδος κ. Πέτρον θεοφιλή Αρχιερατεία προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού και σωτηρία ψυχών υπέρ ων Χριστός απέθανε και ανέστη. 

Μετ' ευχών εγκαρδίων,

+ Ο Κερνίτσης ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Βοηθός Επίσκοπος της Ι.Μ. Πατρών

Ευχές εις τον εψηφισμένο Επίσκοπο Τρωάδος π. Πέτρο Μποζίνη


Τον Αρχιμανδρίτη 
π. Πέτρο Μποζίνη
εξέλεξε η  Αγία και Ιερά Συνόδος
του Οικουμενικού Πατριαρχείου
ως Βοηθό Επίσκοπο
της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου,
υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης
Επισκοπής Τρωάδος.

Επί σειρά ετών είχαμε συνεργαστεί 
στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ι. Μ. Πατρών.

Άξιος! 
Αναστάσιος Κωστόπουλος

Καρδιά και εγκεφαλικός θάνατος: μιλούν οι πατέρες της εκκλησίας - Νικόλαος Στανίτσας


Καρδιά και εγκεφαλικός θάνατος: 
μιλούν οι πατέρες της εκκλησίας

Οι πατέρες της εκκλησίας δίνουν στην καρδιά ιδιαίτερο ρόλο. Η καρδιά είναι κέντρο υπερφυσικό γιατί η υπερφυσική χάρη του Θεού, την οποία δεχτήκαμε με το Άγιο Βάπτισμα, βρίσκεται στην καρδιά σαν σε καθέδρα και θρόνο. Αυτό το μαρτυρεί η Αγ. Γραφή.
Λέει ο Κύριος: «Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας» ( Λουκ. 17,21). Σε άλλο σημείο λέει ο Απ. Παύλος: «Ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το Πνεύμα του Υϊού Του, το οποίο κράζει Αββά Πατέρα.» ( Γαλ., 4,6)224 Λέει ο Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «αλλ’ εν τη καρδία ως εν οργάνω το λογιστικόν ημών είναι επιστάμεθ’ ακριβώς ου παρ’ ανθρώπου τούτο διδαχθέντες, αλλά παρ’ αυτού του πλάσαντος τον άνθρωπον».225
Πιο σαφής είναι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ο οποίος γράφει: «Εάν τύχη νά πέση τίς υπό τόπου υψηλού και πτωματισθή, τότε γάρ η ψυχή συστέλλεται μέν όλη εις τό κέντρον καί θάλαμόν της, τήν καρδίαν, διά νά φυλαχθή εκεί, καί μετά της ουσίας αυτής ενούται καί δυνάμεως, ώστε δύναται τίς νά είπη, ότι τότε ο άνθρωπος εκείνος ζει μόνον κατά τήν καρδίαν κατά δέ τά άλλα μέλη του σώμα είναι νεκρός».226

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις - 27-08-2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον καί Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Πανάγον, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Φωτογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. David Michaels, Ὑφυπουργόν Ἐργασίας τῶν Η.Π.Α., μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ἀστρακᾶν, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ ἔνεκα μεταθέσεως ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκουράρον, Διευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ «Πεμπτουσία», καί Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου «Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός».
Τήν Εὐλαβ. κ. Μαρίαν Τζανμπεζντῆ μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Χριστίνης, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Συκολόγου Βιάννου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας Χατζάκη.
* * *

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πανάρετος Ψαραύτης ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Medilife» νοσηλευόμενον Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, ἱερ. Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ.  

Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ανδρέας: Η Χειμάρρα ήταν, είναι και θα παραμείνει Ελληνική, στον αιώνα τον άπαντα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης 
κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις :

«Τελικά ο αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, αποδεικνύεται και ιερόσυλος και θρασύτατος. Διότι, χθες, 26 Αυγούστου, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, με τις δικές του "ευλογίες" η πολεοδομική αστυνομία ολοκλήρωσε τον στόχο του δημάρχου Χειμάρρας, γκρεμίζοντας τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, στο χωριό Δρυμάδες της Χειμάρρας. Όπως είχαμε τονίσει σε πρόσφατες δηλώσεις μας, την εκκλησία αυτή την είχε κατεδαφίσει το βάρβαρο και απάνθρωπο καθεστώς του κομμουνιστή δικτάτορα Ενβέρ Χότζα. Όμως, οι Βορειοηπειρώτες κάτοικοι των Δρυμάδων, την ξανάκτισαν το 1992, δηλαδή μετά την παταγώδη πτώση του απαισίας μνήμης εκείνου καθεστώτος.
Κι ο μεν Χότζα και κομμουνιστής ήταν και δικτάτορας. Δεν πίστευε τίποτα κι έκανε ό,τι ήθελε. Ο σημερινός, όμως, αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, πού παρουσιάζεται σαν δημοκρατικός ηγέτης, συνεχίζει, δυστυχώς, την τακτική του Χότζα. Κι έτσι αποδεικνύεται ένας θλιβερός ιερόσυλος, που δεν φοβάται τον Θεό και δεν ντρέπεται τούς ανθρώπους…