Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Καλή κι ευλογημένη χρονιά το 2013!


Χρόνια Πολλά!
Καλή κι ευλογημένη χρονιά το 2013!

Αναστάσιος Κωστόπουλος

 Λϊγες σκέψεις από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη
“Το εκήρυξεν ο θείος Όμηρος προ ετών τρισχιλίων: Εις οιωνός άριστος!…Αλλά τις έβαλεν εις πράξιν την συμβουλήν του θειοτάτου αρχαίου ποιητού; Εκ της παρούσης ημών γενεάς τις ημύνθη περί πάτρης;
Ημύνθησαν περί πάτρης οι άστοργοι πολιτικοί, οι εκ περιτροπής μητρυιοί του ταλαιπώρου ωρφανισμένου Γένους;
Άμυνα περί πάτρης δεν είναι αι σπασμωδικαί, κακομελέτητοι και κακοσύντακτοι επιστρατείαι, ουδέ τα σκωριασμένης επιδεικτικότητος θωρηκτά. 
Άμυνα πετρί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεωκοπίας.
Τις ημύνθη περί πάτρης;
Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια.
Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.
Και σήμερον, νέον έτος έρχεται. Και πάλιν τι χρειάζονται οι οιωνοί; Οιωνοί είναι τα πράγματα.
Μόνον ο λαός λέγει. Κάθε πέρσυ και καλλίτερα.
Ας ευχηθώμεν το ερχόμενον έτος να μη είναι χειρότερον από το έτος το φεύγον”.

 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
(Εφημερίδα “Ακρόπολις”, 1 Ιαν. 1896)

Εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου γιά τό νέο ἔτος

Εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. Χρυσοστόμου γιά τό νέο ἔτος

Ἀγαπητοί μου,
Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, τό νέο ἔτος νά εἶναι εὐλογημένο ἀπό τόν Ἐνανθρωπήσαντα Σωτῆρα καί Λυτρωτῆ τοῦ κόσμου, γεμᾶτο ἀπό ἐλπίδα, χαρά πνευματική, δωρεές οὐράνιες καί αἰσιοδοξία.
Οἱ δυσκολίες θά μᾶς συνοδεύουν πάντοτε, τά προβλήματα θά τά συναντοῦμε μπροστά μας, οἱ ἀγωνίες θά ἀπασχολοῦν τό εἶναι μας, ἀλλά μέ τό Χριστό στήν καρδιά μας, ὅλα ἀντιμετωπίζονται, ὅλα κατανικῶνται καί ὁ ἄνθρωπος ἀναδεικνύεται θριαμβευτής.
Ὁ Χριστός εἶναι:
• Τό Φῶς πού φωτίζει τό σκότος τῆς ζωῆς μας.
• Ἡ Ζωή πού δίνει νόημα στήν ὕπαρξή μας.
• Ἡ Ὁδός πού πρέπει νά βαδίσωμε γιά νά φτάσωμε μέ ἀσφάλεια στόν προορισμό μας, πού εἶναι ἡ θέωση.
• Ἡ Ἀλήθεια πού διαλύει τό ψεῦδος.
Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,
Ἡ πορεία μας χωρίς Χριστό δοκιμάστηκε καί ἀπέτυχε. Θρηνοῦμε πάνω στά ἐρείπια, τά ὁποῖα ἐμεῖς δημιουργήσαμε μέ τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐξορία Του ἀπό τή ζωή μας.
Ἡ σωτηρία μας εἶναι μονόδρομος. Ἡ Ἐκκλησία δεικνύει τόν τρόπο καί ἐπισημαίνει μέ θυσιαστική ἀγάπη: «Μετανοεῖτε».
Ἄς ἀκολουθήσωμε αὐτόν τόν σωτήριο δρόμο καί ἄς εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι ὄχι μόνον τό νέο ἔτος, ἀλλά ὅλη μας ἡ ζωή θά ἀποκτήσῃ νόημα, χαρά καί εὐτυχία.


Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρική ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Βασίλειε σοφέ,

Βασίλειε σοφέ, 
παρεστὼς τῇ Τριάδι, 
ἱκέτευε λαβεῖν, 
ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης, 
ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντας σε, 
καὶ τιμῶντας τὴν μνήμην σου, 
χάριν ἔλεος, 
καὶ ἱλασμὸν τῶν πταισμάτων, 
ὅπως στόματι, 
δοξάζωμεν καὶ καρδίᾳ, 
τὸν μόνον φιλάνθρωπον.

Να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο της ζωής - Άγιος Θεοφίλακτος


Να εκμεταλλεύεσαι
τον χρόνο της ζωής σου
αγωνιζόμενος για τη σωτηρία σου. 

Άγιος Θεοφίλακτος

Ο νικητής του χρόνου - Άγιος Μάξιμος Ομολογητής

Αυτός που νέκρωσε τα πάθη και έχει τον Θεό Λόγο να ενεργεί εντός του, έγινε άναρχος και ατελεύτητος και δεν έχει ζωή χρονική. Αυτός στ’ αλήθεια είναι ο νικητής του χρόνου και του θανάτου. 
Άγιος Μάξιμος Ομολογητής

Νέα χρονιά - Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος

Μποροῦμε νὰ μποῦμε στὴ χρονιὰ αὐτὴ δημιουργικά, μόνο ὅμως μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ μποῦμε μὲ τὴν ἐλπίδα, μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Κύριος βρίσκεται στὴ χρονιὰ αὐτή, ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Κύριος καὶ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ σωστὸ μέρος, μὲ τὴν πίστη ὅτι τίποτα δὲ θὰ συμβεῖ χωρὶς τὴ θέληση ἤ τὴ συγκατάθεση τοῦ Θεοῦ. Ἂν ἡ στάση μας εἶναι τέτοια θὰ δοῦμε πὼς τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖο (αὐτὸς ποὺ πιστεύει στὴν τύχη δὲν πιστεύει στὸ Θεό), πὼς δὲν ὑπάρχουν ἄσκοπες συναντήσεις καὶ πὼς τὸ κάθε πρόσωπο μᾶς ἔχει σταλεῖ ἀπὸ τὸν Κύριο. Ἂν μποῦμε στὴ χρονιὰ αὐτὴ γνωρίζοντας ὅτι τὸ κάθε τι -φωτεινὸ καὶ σκοτεινό, καλὸ καὶ τρομακτικὸ - εἶναι ἕνα δῶρο ἀπὸ τὸ Θεὸ ποὺ μᾶς ἔρχεται ὥστε μέσα ἀπὸ μᾶς ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη, ἡ χαρὰ καὶ ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου νὰ ἔλθουν στὸν κόσμο, ἂν ἔχουμε σταθερὴ πίστη πὼς τὸ κάθε πρόσωπο ποὺ ἔρχεται στὸ δρόμο μας μᾶς ἔχει σταλεῖ γιὰ νὰ τοῦ προσφέρουμε τὸ λόγο ἢ τὴν πράξη τοῦ Κυρίου ἢ γιὰ νὰ τὰ δεχτοῦμε ἀπὸ ἐκεῖνο, τότε ἡ ζωὴ θὰ εἶναι πλούσια καὶ θὰ ἔχει νόημα -διαφορετικὰ θὰ παραμείνει ἕνα παιγνίδι τῆς τύχης, μιὰ ἀτέλειωτη ἁλυσίδα τυχαίων περιστατικῶν.

Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος (Μπλούμ)

Περί τῆς πρωταρχικῆς αἰτίας τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς - π. Ἀθανασίου Μηνᾶ

Κυριακή! «ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί»

(Περί τῆς πρωταρχικῆς αἰτίας  τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς) 

 πρωτοπρ. Ἀθανασίου Μηνᾶ

Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τούς Προφήτας, καί λιθοβολοῦσα τούς ἀπεσταλμένους πρός αὐτήν· ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τά τέκνα σου, ὅν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τά νοσσία ἑαυτῆς ὑπό τάς πτέρυγας, καί οὐκ ἠθελήσατε; ἰδού ἀφίεται ὑμῖν, ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος (Ματθ. κγ΄, 36).
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λυπᾶται καί συμπαθεῖ τήν Ἱερουσαλήμ. Τήν κατηγορεῖ  ὡς φονεύτρια, μή θέλουσα τό ἔλεός Του. Πίστεψε στόν διάβολο ὁ ὁποῖος τήν διασκορπίζει. Ὡστόσο, ὅμως, δέν τήν καταρᾶται. Τήν ἐκλιπαρεῖ!
Τέτοιο εἶναι λοιπόν καί τό ὕφος τοῦ παρακάτω κειμένου πού γράφθηκε μέ ἀφορμή τή νέα πολεμική κατά τῆς Κυριακῆς:

Εγκύκλιος Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ για το νέο έτος 2013

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Ὁ καινούργιος χρόνος εἶναι μιά περιοδική πρόκληση πού μᾶς ἀναγκάζει νά βγοῦμε γιά λίγο ἀπό τόν καθημερινό λήθαργο καί νά σκεφθοῦμε τήν παροδικότητά μας. Παροδικότητα σημαίνει, πολύ ἁπλά, τό ὅτι βρισκόμαστε σέ μιά τεράστια «αἴθουσα ἀναμονῆς», περιμένοντας τό τραῖνο νά περάσει. Κι ἐνῶ οὔτε τό ἴδιο τραῖνο παίρνουμε ὅλοι, οὔτε συγχρόνως φεύγουμε, ἐν τούτοις αὐτό τό γεγονός μᾶς ἑνώνει βαθύτερα ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη συγγένεια.
Αὐτή ἡ κατά κόσμον παροδικότητά μας δέν εἶναι ἐλάτωμα τῆς φύσεως, οὔτε ἀστοργία τοῦ Κτίστου. Εἶναι, σέ τελική ἀνάλυση προνόμιο εὐεργετικό. Γιατί, εἶμαι θνητός σημαίνει : δέν εἶμαι δεμένος οὔτε στάσιμος σέ τοῦτο τόν κόσμο, ἀλλά διερχόμενος. Ὁ διερχόμενος ὅμως ἔχει ἐλευθερία κινήσεων, ἔχει δυνατότητες ἐκλογῆς, ἔχει πλοῦτο παραστάσεων καί βιωμάτων. Ὁ διερχόμενος ἔχει, πρό πάντων, προορισμό καί τέλος πρός τό ὁποῖο κατευθύνεται, πορευόμενος. Ὅλες λοιπόν αὐτές οἱ ἱερές ἔννοιες : προορισμός, ἀποστολή, σκοπός, πορεία, τέλος, εἶναι ἄρρηκτα δεμένες μέ τήν παροδικότητά μας.

Εγκλύκλιος Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά για το νέο έτος 2013

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Αντηχούν συνέχεια στα αυτιά μας οι ευχές που ακούμε αυτές τις άγιες ημέρες των εορτών της Θεοφανείας του Κυρίου και Θεού μας, Ιησού Χριστού και του νέου έτους. «Χρόνια πολλά», «Καλή χρονιά», «ευλογημένη χρονιά», «χαρούμενο κι ευτυχισμένο το νέο έτος».
Δεχόμαστε τις ευχές, ευχαριστούμε και τις επαναλαμβάνουμε ευχόμενοι κι εμείς.
Εφέτος, δεν γνωρίζω αν πιστεύουμε σ’ αυτές τις ευχές. Ζούμε σε σκοτεινές και ταραγμένες ημέρες, βλέπουμε γύρω μας απλωμένες την αβεβαιότητα, την ανησυχία, την φοβία, την ταραχή των συνανθρώπων μας και εκφράζουμε αμφιβολία για την επαλήθευση των ευχών.

Τα κάλαντα στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα»

 Το Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς για να ευχηθεί στους ασθενείς και το προσωπικό για τις ημέρες του αγίου Δωδεκαημέρου.

Τον Σεβασμιώτατο συνόδευαν νέοι των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, οι οποίοι τραγούδησαν τα κάλαντα και άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια στους θαλάμους του νοσοκομείου και μοίρασαν σε όλους δώρα και γλυκίσματαΤα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Ιστολόγο

Στην Αγία Σκέπη ήλθαν σήμερα παιδιά για να μου τραγουδίσουν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.
Τους εύχομαι κάθε προκοπή στην ζωή τους.


Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

H ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν τούς Ἱερούς Ναούς κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὁμολογουμένως ἡ συμμετοχή ἦτο πολύ μεγαλυτέρα ἀπό κάθε ἄλλη χρονιά. Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, στίς Ἐνορίες τῶν Πατρῶν, ἐτελέσθησθαν δύο Θεῖες Λειτουργίες, ἐνῷ στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τρεῖς (9.00 μ.μ.-1.00 π.μ. στόν Νέο Ναό, 5.00-8.00π.μ. στόν Παλαιό Ναό καί 7.00-10.30π.μ. στόν Νέο Ναό).
Ἡ συμμετοχή τοῦ Λαοῦ ἦτο ἀθρόα καί συγκινητική. Ἀκόμη καί ὁ περικαλλής καί μέγας Νέος Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἀπεδείχθη μικρός, γιά νά χωρέσῃ τόσο κόσμο. Φαίνονταν ὅλοι προσηλωμένοι στήν Θεία Λατρεία, καί πιστεύω ὅτι μετεῖχαν προσευχητικά καί οὐσιαστικά στήν Θεία Λειτουργία. Πλῆθος πιστῶν ἐκοινώνησαν τῶν Θείων καί Ἀχράντων Μυστηρίων γενόμενοι ὅμαιμοι καί σύσσωμοι Χριστοῦ, κατόπιν τῆς ἀπαραίτητης προετοιμασίας, μέ τήν φροντίδα τῶν εὐλαβῶν Ἱερέων μας, οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς, θυσιαστικά ἐργάζονται, κυρίως ὅμως κατά τήν διάρκεια τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἠναλώθησαν, κατευθύνοντας πνευματικῶς καί ἐνισχύοντας τό λογικό ποίμνιο εἰς νομάς σωτηρίους.

Ο π. Ανδρέας Πολίτης στον Ι. Ν. Αγ. Σκέπης Πατρών

 Για άλλη μια φορά ο πάντα πρόθυμος σε διακονία του Ιερού Θυσιαστηρίου του Ναού της Αγίας Σκέπης π. Ανδρέας Πολίτης τέλεσε σήμερα την Θεία Λειτουργία.  


Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ

Η Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Στελεχώνεται από εξειδικευμένη ομάδα λειτουργών υγείας που περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτή και ιερέα.
Η ομάδα παρέχει υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας δωρεάν, στο σπίτι, σε ασθενείς με καρκίνο που διαμένουν στην περιοχή των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής. 
Στόχος της ανακουφιστικής φροντίδας είναι να προλαμβάνει και να ανακουφίζει τα συμπτώματα- ψυχικά και σωματικά- που προκαλεί μία νόσος απειλητική  για τη ζωή. Δεν αντικαθιστά τη θεραπεία που ακολουθεί ο ασθενής, αλλά παρέχεται συμπληρωματικά με αυτή. Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλη τη χρονική περίοδο της νόσου, από τη διάγνωση μέχρι την ύφεση ή την υποτροπή και το τελικό στάδιο. Στο πλαίσιο της φροντίδας επίσης στηρίζεται η οικογένεια σε όλη την πορεία της ασθένειας, καθώς και κατά την περίοδο του θρήνου και πένθους.


Δείτε αφιέρωμα της εκπομπής «Ιχνηλατώντας» 
με θέμα «Μια σύγχρονη Γαλιλαία»  ΕΔΩ

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Εκείνο που μένει είναι μια ψυχή κι ένας Χριστός - Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης)

Αισθάνομαι ότι είμαι στα χέρια του Θεού.
Απελπισία είναι οι άνθρωποι.
Αστάθεια όλα τα ανθρώπινα.
Εκείνο που μένει είναι μια ψυχή κι ένας Χριστός.  

Μητροπολίτης Χαλκίδος
Νικόλαος (Σελέντης)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
 Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν
Γαλάτας α΄ 11-19

Μια συνοπτική αυτοβιογραφία αποτυπώνει ο Απόστολος Παύλος στο Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Χριστού Γέννηση. Αφού τονίζει ότι το ευαγγέλιο που εκήρυξε ο ίδιος αλλά και οι άλλοι Απόστολοι στους ανθρώπους, δεν ήταν ανθρώπινο επινόημα, αλλά αποκάλυψη θεϊκή, στη συνέχεια μας παρουσιάζει το θαυμάσιο σχέδιο του Θεού, στη δική του ζωή! Η περιγραφή που κάνει είναι όντως συγκλονιστική, αφού ο πρώην διώκτης μεταβάλλεται τώρα στον θερμότερο των Αποστόλων.
Στο σημείο αυτό, ο Απόστολος των Εθνών, μας αποκαλύπτει την Μοναδική, στην ιστορία, προσωπικότητά του. Πράγματι, στην επιστροφή του Παύλου υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά που δεν βρίσκονται σε κανέναν άλλο άνθρωπο.
Πρώτον, το αιφνίδιον. Δεύτερον, το ριζικόν, δηλ. η μεταστροφή του κάλυψε και φώτισε όλα τα υποστρώματα της ανθρωπίνης συνειδήσεως και προσωπικότητας και τρίτον, το ισόβιον το οποίο διαφαίνεται τόσο εναργώς από την «οδό προς την Δαμασκό», έως και το μαρτυρικό του τέλος.

Η Βασιλόπιτα της Ι. Μ. Πατρών

Την παραμονή της πρωτοχρονιάς ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.30 μ.μ. στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, θα τελεσθεί Μέγας Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου και στην συνέχεια θα ευλογηθεί η Βασιλόπιτα.  

Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 το βράδυ και από ώρα 9  έως 1 π.μ. της Πρωτοχρονιάς στον Ιερό ναό Εισοδίων Θεοτόκου Πατρών θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία. 

Πρωτοχρονιά στον Ι. Ν. Αγ. Μαρίνης Πατρών

Την Τρίτη 1η Ιανουαρίου 2013 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου και θα ευλογηθεί η ενοριακή Βασιλόπιτα.

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Χωρίς τον καιρό ο χρόνος ρέει ανοημάτιστος - Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας)

Ο χρόνος νοηματίζεται από τον καιρό, και ο καιρός δεν είναι παρά μία στάση, ένας σταθμός, για να μπορέσουμε να εποπτεύσουμε το παρελθόν και να ατενίσουμε το μέλλον. Χωρίς τον καιρό ο χρόνος ρέει ανοημάτιστος, καταποντίζεται στο θάνατο, τίποτε από όσα συμβαίνουν σ’ αυτόν δεν επιβιώνει. Μέσα σε όλη την κτίση μόνον ο άνθρωπος μετατρέπει τον χρόνο σε καιρό. Είναι το προνόμιο και η ευθύνη της ελευθερίας που του δόθηκε από τον Δημιουργό, να εισάγει μέσα στο χρόνο, έστω και για λίγο (όπως συμβαίνει κατ’ εξοχήν στη Θεία Λειτουργία) την παρουσία και τη γεύση των εσχάτων, αυτών που δεν θα χαθούν μαζί με τόσα και τόσα άχρηστα που κουβαλάμε στη ζωή αυτή.
Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας)

Η Κρίσις του Θεού για όλους μας - Αλέξανδρος Τσιριντάνης

Η απόφαση για τους πολλούς θα είναι ετυμηγορία του Ενός. "Εφ' όσον εποιήσατε ενί τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων εμοί ποιήσατε". Οι κρίσεις των ανθρώπων για τους άλλους στηρίζονται σε ό,τι βλέπουν ως θεατές. Η Κρίσις του Θεού για όλους μας, βασίζεται σε όσα γνωρίζει ως καρδιογνώστης.
Αλέξανδρος Τσιριντάνης

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
1) Παρασκευή 4 Ἰανουαρίου 2013.
Ὄρθρος-Μ. Ὧρες.
Ἔναρξις: 7.00 π.μ. Λῆξις: 9.15 π.μ.

2) Σάββατο 5 Ἰανουαρίου 2013.
Θ. Λειτουργία-Μέγας Ἁγιασμός.
Ἔναρξις: 6.45 π.μ. Λῆξις: 9.15 π.μ.

3) Κυριακή 6 Ἰανουαρίου 2013. Ὄρθρος-Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία-Μέγας Ἁγιασμός.  
Ἔναρξις: 6.30 π.μ. Λῆξις: 10.30 π.μ.

Ένας ναός για τρεις θρησκείες κατασκευάζεται στο Βερολίνο

Ένας «Οίκος Προσευχής και Μαθητείας» για χριστιανούς, μουσουλμάνους και εβραίους κατασκευάζεται στην πλατεία Petriplatz (πλατεία του Αγίου Πέτρου) του Βερολίνου. Οι ελπίδες είναι μεγάλες, «όμως ένα κτίριο από μόνο του δεν μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους αν δεν το επιθυμούν και οι ίδιοι» αναφέρει το αρχιτεκτονικό γραφείο που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του ναού.
Καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα διασχίζουν τον πολυσύχναστο δρόμο που περνά μπροστά από την Petriplatz στην κεντρική συνοικία Mitte του Βερολίνου.
Είναι ένας έρημος τόπος που όμως θα μπορούσε να μεταμορφωθεί χάρη στον οίκο προσευχής και μαθητείας, ο οποίος θα φιλοξενεί υπό την ίδια στέγη εκκλησία, συναγωγή και τζαμί.
Το νέο κτίριο θα ανεγερθεί στο σημείο όπου βρισκόταν κάποτε η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Έχουν σχεδιαστεί τρεις διαφορετικοί χώροι προσευχής - ένας για χριστιανούς, ένας για μουσουλμάνους και ένας για εβραίους, οι οποίοι θα ενώνονται με διάδρομο, όπου θα μπορούν να διοργανώνονται κοινές τελετές και εκδηλώσεις.

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Σημάδια της παρουσίας του Χριστού. - π. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Ο Χριστός, όπως τότε που εδίδασκε, όπως τότε που έκανε τους χωλούς να πηδούν και να περιπατούν, τους τυφλούς να αναβλέπουν, τους νεκρούς να εγείρωνται, έτσι ακριβώς είναι μπροστά μας αυτήν την ώρα. Δεν τον φέρομε απλώς στην σκέψη μας, αλλά πραγματικά έρχεται μπροστά μας, γίνεται παρών Εκείνος, ο διδάσκαλος, ο προφήτης, ο θαυματουργός. Είναι τώρα μπροστά μας ο Χριστός που σταυρώθηκε, που αναστήθηκε, που αναλήφθηκε! Όλα αυτά που βλέπομε εδώ μέσα, οι πολυέλαιοι, ο ιερεύς, η αγία Τράπεζα, το Ευαγγέλιον, τα τίμια δώρα, η είσοδος η μικρά και η μεγάλη, τα πάντα γίνονται σημάδια της παρουσίας του Χριστού.
Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Προσέχετε, μήπως ὁ παράδεισος, μετατραπεῖ σὲ κόλαση. - Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Φροντίζετε νὰ περιφρουρεῖτε στὴν καρδιά σας τὴ χαρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπετε στὸν πονηρὸ νὰ χύνει τὸ φαρμάκι του. Προσέχετε! Προσέχετε, μήπως ὁ παράδεισος, ποὺ ὑπάρχει μέσα σας, μετατραπεῖ σὲ κόλαση.  

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Κυρίες της Αγίας Τριάδος Πατρών στην "Αγία Σκέπη"

 Συντροφιά απογευματινή, με τραγούδια χαρούμενα συνοδεία ακορντεόν, κράτησαν οι Κύριες του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας Πατρών στους τροφίμους της «Αγίας Σκέπης».

Τις εκλεκτές Κυρίες συνόδευε ο Προϊστάμενος του Ναού Πρωτοπρεσβύτερος π. Ανδρέας Γεωργακόπουλος και ο διάκονος π. Δημήτριος Φαρμάκης.
Πρόταση για βράδυ Πρωτοχρονιάς στη Μονή Θεοτόκου Μυρτιάς

Κάθε Πρωτοχρονιά γίνεται ιερά αγρυπνία στην ιερά μονή Εισοδίων την Θεοτόκου Μυρτιάς. Ένα αλλιώτικο ρεβεγιόν!!! Είναι πολύ ωραίο να έρθει η νέα χρονιά και να μας βρει προσευχόμενους.
Φέτος θα ξεκινήσουμε στις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας και θα τελειώσουμε (συν Θεώ) περίπου στη 01:30 ξημερώματα Τρίτης.
Μετά ακολουθεί εόρτια τράπεζα και η ευλόγηση της καθιερωμένης βασιλόπιττας. Αξίζει έστω και για λίγο να περάσουμε από το μοναστήρι. Τα μουσικά που υπολογίζουμε να ψάλλουμε:

Σαν να σε νιώθω έτσι που στέκεις σκεφτικός…

Πάντα στή σκιά τῶν γεγονότων. Πάντα σέ δεύτερο πλάνο. Πάντα νά διακονεῖς καί νά ὑπηρετεῖς τό μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου μέ ἀξίνα καί ἄροτρο τόν δικό σου πόνο, τήν ἀφόρητη ζάλη τῶν ἀντικρουόμενων λογισμῶν σου καί τήν ἀναντίλεκτη ὑπακοή στά κελεύσματα τοῦ οὐρανοῦ. Πρόσωπο σιωπηλό, διδάσκεις αἰῶνες τώρα, μέσα ἀπ’ τή σιωπή σου ὅλους ὅσους θελήσουν νά τήν ἑρμηνεύσουν καί νά τήν ἐπεξηγήσουν.
Δέν ξέρω γιατί, ἀλλά μικρός ποτέ δέν ἑστίαζα στήν παρουσία σου καί τή συμβολή σου. Ἄλλα πρόσωπα καί πράγματα τραβοῦσαν τήν προσοχή μου καί ἀνέβαζαν τόν ἐνθουσιασμό μου. Ἡ Παναγία! Τό σπήλαιο! Ἡ φάτνη! Συγχώρα με, ἀλλά κάποτε πιό πολύ μέ ἐντυπωσίαζαν τά ἄλογα ζῶα ἀπό τή δική σου παρουσία. Αὐτά σέ πρῶτο πλάνο, δίπλα στό νεογέννητο Χριστό, νά Τόν θερμαίνουν μέ τό χνῶτο τους. Κι ἐσύ ἀπόμερος. Σκυφτός. Συλλογισμένος.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 27-12-2012

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 27ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ εἰκοστῇ τρίτῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.


Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Θεοχάρην Λαλάκον, ἐκ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας αὐτοῦ καί τῇ μεταθέσει του εἰς Σκόπια.

Η μάνα-ηρωίδα στη μάχη της επιβίωσης

Είναι από τις ιστορίες εκείνες που «πονάνε». Βγαλμένη μέσα από την ίδια τη ζωή. Είναι που ακούς και δεν πιστεύεις ότι όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο. Σε μια οικογένεια.
Σφίγγεται η καρδιά σου και βάζεις πολύ δύναμη μέσα σου, για να μη λυγίσεις με αυτά που ακούς και εκείνα που νιώθεις ότι θέλει να πει και δεν τα λέει.

Όταν τα μάτια κατεβαίνουν στην ερώτηση
, δεν αρκούν τόμοι ολόκληροι εφημερίδων για να αποτυπώσεις το συναίσθημα που πυροδοτείται..!

Με συμπληρωμένες δυο δεκαετίες στο «κουρμπέτι» ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος, μπορεί να ομολογήσει ότι ίσως έχει δει τον κόσμο από την καλή κι από την ανάποδη. Κυρίως από την ανάποδη.

Κορυφαίες και μοναδικές στιγμές, αλλά και πόνο ανείπωτο και τραγωδίες που ο νους δε βάζει!

Μια από αυτές η περίπτωση της μάνας– ηρωίδας, που έμεινε μόνη στη μάχη για την επιβίωση με τρία ανήλικα παιδιά κάτω των 10 ετών.
Ο σύζυγος, δεν ζει πια. Η ίδια μαζί με τα παιδιά, έχασαν τον κόσμο κάτω από τα πόδια τους, μέσα σε μια στιγμή.

Οι γονείς της δεν είναι κοντά της να την στηρίξουν και οι λιγοστοί συγγενείς που απέμειναν κάνουν ό,τι μπορούν. Την είδαμε στο κοινωνικό παντοπωλείο της Ρόδου πριν μέρες.

Ο πλέον αξιόπιστος συνομιλητής ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου για την τρόικα

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄ δεν είναι ίσως ένας συνηθισμένος Ιεράρχης, αφιερωμένος αποκλειστικά στα θρησκευτικά του καθήκοντά του. Συμμετέχει, όπως τον κατηγορούν οι αντίπαλοί του και σε... «ιερές μπίζνες» που έχουν στόχο όμως, όπως ο Αρχιεπίσκοπος συχνά αναφέρει, να αυξήσουν την εκκλησιαστική περιουσία για να μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματική στο κοινωνικό της έργο. Δεν είναι Εθνάρχης, όπως αποκαλούσαν και αποκαλούν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Κύπρο, αλλά είναι εξαιρετικά δημοφιλής και θεωρείται μία εξέχουσα θρησκευτική προσωπικότητα.

Πέραν των επιχειρηματικών ασχολιών του (περιλαμβανομένων και προσέλκυση επενδύσεων από το Κατάρ), ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου τούτες τις δύσκολες ημέρες που περνά η μεγαλόνησος ασχολείται και με την τρόικα. Εξέφρασε την ελπίδα λοιπόν να συναντηθεί με τους τροϊκανούς και μόλις εξεδήλωσε την πρόθεσή του, εκείνοι του τηλεφώνησαν και ζήτησαν άμεσα συνάντηση μαζί του. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η τρόικα θεωρούν έναν Ιεράρχη ως τον πλέον αξιόπιστο συνομιλητή τους αφού είναι γνώστης και της οικονομικής κατάστασης αλλά και της κοινωνίας.

«Όχι» στην κατάργηση της αργίας - Aπεργία των εμποροϋπαλλήλων την Κυριακή

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στο εμπόριο την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου (τελευταία Κυριακή του χρόνου) και συγκέντρωση των εργαζομένων και σωματείων μελών της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) στο Σύνταγμα (Ερμού) στις 10:30 το πρωί αποφάσισε η διοίκηση της ΟΙΥΕ ως απάντηση την επιχειρούμενη κατάργηση της αργίας της Κυριακής.

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή της, ότι το σχέδιο της κυβέρνησης «υλοποιεί το πάγιο αίτημα μιας χούφτας μεγάλων πολυεθνικών εμπορικών ομίλων, για πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου, γνωρίζοντας συνειδητά ότι με τον τρόπο αυτό θα καταστρέψουν ταυτόχρονα και τους εργαζόμενους και τις χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες αυτή τη στιγμή απασχολείται το 80% των μισθωτών».

Υμίν (Σαν χριστουγεννιάτικη ιστορία) - Αλεξανδρεύς

Υμίν

(Σαν χριστουγεννιάτικη ιστορία)

Τον είδα να χαμογελά καθώς άπλωσα να πληρώσω. Κρατούσα ήδη τον αμνό στο άλλο μου χέρι όταν μια σειρά από λευκά δόντια φώτισε τη μορφή του. Τον κοίταξα ερωτηματικά. Δεν άντεξε, ξέσπασε σε γέλια.

-Καημένε Άχαβ, πληρώνεις για να αποκτήσεις ένα αρνί! Δεν ήταν καλύτερα όταν έβοσκες τα δικά σου;

Τον θυμήθηκα. Ήταν ο Ελιέζερ, ο παλιός μου σύντροφος. Έξω από τον περίβολο του ναού, ανάμεσα σε εκατοντάδες προσκυνητές πουλούσε μικρά νεογέννητα αρνιά σε όσους θα ‘μπαιναν στο έξοδο να αγοράσουν ένα για να το προσφέρουν θυσία στον Ναό. Τα ‘χε μαντρωμένα πρόχειρα με μια δικιά του κατασκευή ενώ παραδίπλα ήταν το κλουβί ενός άλλου γεμάτο ζευγάρια με τρυγόνια για τους λιγότερο πλούσιους προσκυνητές.

Φορούσε τα ρούχα του τσοπάνη• ξεχώριζε από μακριά ότι δεν ήταν έμπορος. Ίσως γι αυτό να τον είχα διαλέξει χωρίς να το σκεφτώ. Τα αρνιά του δε διέφεραν απ’ αυτά των υπολοίπων εκείνοι όμως έμοιαζαν από μακριά έμποροι ενώ τούτος εδώ έβγαζε μιαν αφέλεια σχεδόν ενοχλητική δίπλα στα αρπακτικά βλέμματα των εμπόρων της ανθρώπινης ανάγκης. Είχε την απλότητα των ανθρώπων της ράτσας μου. Ένα μεγάλο παιδί, ένα αρνί ανάμεσα στα αρνιά του. Κι ωστόσο η ειρωνεία του μου πλήγωνε την καρδιά. Ήτανε όμως ειρωνεία; Δίκιο δεν είχε ο Ελιέζερ; Στα μάτια του και στο μυαλό του ήμουν ένας κουτός, ένας ανόητος που γκρέμισε με τα χέρια του όσα είχε χτίσει στα πρώτα τριάντα χρόνια της ζωής του. Ένας τσομπάνος που έφτανε στο σημείο να αγοράσει το αρνί που ‘θελε να προσφέρει θυσία στο Ναό!

Άπλωσε το χέρι να με κρατήσει.

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2012

Επίσκεψη αγάπης στο ίδρυμα της "Αγίας Σκέπης" πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος

Επίσκεψη αγάπης πραγματοποίησε το μεσημέρι των Χριστουγέννων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος για να ευχηθεί και να ευλογήσει τον καθένα προσωπικά από τους τροφίμους και το προσωπικό της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Σκέπη».

Ο Σεβασμιώτατος με άνεση χρόνου συζήτησε μαζί τους, και τους εξέφρασε την πατρική του αγάπη και το ενδιαφέρον του. Τους πρόσφερε γλυκίσματα και τους έδωσε προς ευλογία εικόνα των Χριστουγέννων.

Τον Σεβασμιώτατο υποδέχθηκαν εκ μέρους της Χριστιανικής Εστίας Πατρών οι κ.κ. Γεώργιος Καραγεωργόπουλος, Πρόεδρος - Ηλίας Σκόνδρας, Γραμματέας - Αναστάσιος Κωστόπουλος, Ταμίας και Διευθυντής του Ιδρύματος - Παναγιώτης Γεωργαντόπουλος μέλος του Δ. Σ. - Χρήστος Αδαμόπουλος μέλος του Δ. Σ. -  Δημήτριος Κωστάζος πρώην ταμίας της Χ.Ε.Π.- και η κ. Ευαγγελία Μαυρομμάτη Υποδιευθύντρια. Παρών ήταν και ο διευθυντής της εφημερίδας «Εκκλησιολόγος» κ. Αλέξανδρος Κολλιόπουλος.