Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Η Πάτρα εόρτασε την Ιερά Μνήμη του Αποστόλου Αγίου Ανδρέου - Αλέξανδρος Κολλιόπουλος

 Εόρτασαμε και εφέτος, λα­μπρώς, την παν­σε­βά­σμια μνή­μη του Α­γί­ου Α­πο­στό­λου Αν­δρέ­ου του Πρω­το­κλή­του, Προ­στά­του και Πο­λιού­χου των Πα­τρών, ο ο­ποί­ος κα­θη­γί­α­σε με την δι­δα­σκα­λί­α του και με την ε­πί του Χια­στού Σταυ­ρού θυ­σί­α του την πό­λη των Πα­τρών. Πλή­θη πι­στών κα­τέ­κλυ­σαν τον με­γα­λο­πρε­πή και παν­σε­βά­σμιο Να­ό του, για να προσκυνήσουν την Α­γί­α Κά­ρα του, τον Σταυ­ρό του και τον Τά­φο του.
Σή­με­ρον η των Πα­τρέ­ων Θε­ο­φρού­ρη­τος κα Αν­δρε­ο­φρού­ρη­τος πό­λις, κοι­νήν με­τά των Α­πο­στό­λων και των Αγ­γέ­λων, ά­γει Α­πο­στο­λι­κήν ε­ορ­τήν και πα­νή­γυ­ριν. Τι­μά και γε­ραί­ρει ο λα­ός των Πα­τρών την Ιε­ράν Μνή­μην του  ι­δρυ­τού της Α­χα­ϊ­κής Εκ­κλη­σί­ας, Α­γί­ου Αν­δρέ­ου.

Α­πό το πρω­ί της πα­ρα­μο­νής ο Να­ός ή­το κα­τά­με­στος α­πό πι­στούς. Το ε­σπέ­ρας, τε­λέ­σθη­κε πο­λυαρ­χιε­ρα­τι­κός Ε­σπε­ρι­νός χο­ρο­στα­τού­ντος του Σε­βα­σμιω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Σερρών κ. Θεολόγος ο ο­ποί­ος ε­κή­ρυ­ξε και τον θεί­ο λό­γο α­να­φερ­θείς στη κλίση του Αποστόλου Ανδρέου από τον Κύριό μας και για την ανηφόρα του πνευματικού μας αγώνος.
Συμμετείχαν οι Αρχιερείς, Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, Γλυφάδας κ. Παύλος, Ιερισσού κ. Θεόκλητος και ο Πατρών κ. Χρυσόστομος.

Το βράδυ της ιδίας ημέρας, τελέσθηκε Ιερά Αγρυπνία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ατλάντας κ. Αλεξίου, ο οποίος κήρυξε και τον Θείο Λόγο, ε­νώ έ­να α­τε­λεί­ω­το πο­τά­μι α­πό κό­σμο περ­νού­σε συ­νε­χώς α­πό την Α­γί­α Κά­ρα και τον Σταυρό τού Πρω­το­κλή­του, προ­κει­μέ­νου να α­φή­ση τα άν­θη της ευ­λα­βεί­ας του και να προ­σκυ­νή­ση τον Πρω­τό­κλη­τον Μα­θη­τήν και μι­μη­τήν του πά­θους τού Σω­τή­ρος.«Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ » - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

«Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ »
Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής
ΙΔ' Λουκά
(Εφεσ. Β' 4-10)

Ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν δέσμιος κατά την πρώτη φυλάκισή του στη Ρώμη (62 ή 62 μ.Χ.), για την αγάπη και την δόξα του Χριστού και της Εκκλησίας Του.
Κατά την ευλογημένη του συνήθεια, αποστέλλει επιστολή στους πιστούς της Eκκλησίας της Εφέσου, όπου μεταξύ των άλλων τους αναπτύσσει την μεγάλη δογματική αλήθεια, ότι ενώ στο παρελθόν ήταν πνευματικώς νεκροί, εξ' αιτίας των αμαρτιών τους, τώρα έχουν ζωοποιηθεί από τον ίδιο τον Χριστό!
Το Αποστολικό λοιπόν ανάγνωσμα, κηρύσσει βαθύτατες αλήθειες και είναι ανάγκη να σταθούμε και να δούμε αυτή ακριβώς την ουσία του όλου θέματος. «Και όντας ημάς, νεκρούς τοις παραπτώμασι, συνεζωοποίησε τω Χριστώ» (Εφεσ. Β' 5).
Αλλά ποια είναι η νέκρωση για την οποία γίνεται λόγος; Δεν είναι, παρά ο θάνατος της ψυχής. Και όταν λέμε θάνατο της ψυχής, εννοούμε όχι βεβαίως ότι η ψυχή εκμηδενίζεται ποτέ, όπως κηρύσσουν οι πλανεμένοι αιρετικοί και άλλοι κακόδοξοι, αλλά εννοούμε τον χωρισμό της ψυχής από τον Θεό.
Για να γίνει αυτό αντιληπτό, ας μελετήσουμε την αρχή του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής, την «Γένεση». Ο λόγος του Θεού προς τους πρωτοπλάστους ήταν σαφέστατος: «Η δ' αν ημέρα φάγητε απ' αυτού, θανάτω αποθανείσθε» (Γεν. Β' 17). Την ίδια δηλ. ημέρα που θα φάτε από αυτό (τον καρπό του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού), εξ' άπαντος θα πεθάνετε.

Πανανθρώπινη κραυγή καί ἱκεσία - Γρηγόριος Μουσουρούλης


Κυριακή ΙΔ΄Λουκᾶ
Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον
Πανανθρώπινη κραυγή καί ἱκεσία
 « Aὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δα­υΐδ, ἐλέησόν με » (Λουκ. ιη´38)
*******
« Aὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δα­υΐδ, ἐλέησόν με »
        Τυφλός καί ζητιάνος ὁ ἥρωας τοῦ σημε­ρινοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος κραυγάζει ζη­τώντας ἀπό τόν διερχόμενο Ἰησοῦ τό ἔλεος καί τή σωτηρία του. Ζητᾶ τό φῶς του. Κι ὅταν οἱ ἄλ­λοι τόν ἐπιτιμοῦν, ἐκεῖνος τήν κραυγή τήν μετα­βάλλει σέ βοή, βοή πού ξεχύνεται σάν λάβα πυ­ρακτωμένη ἀπό τά σπλάγχνα ἐνεργοῦ ἡφαι­στεί­ου. Λάβα πόνου πού κυλᾶ μπροστά στά πόδια τοῦ «υἱοῦ Δαυΐδ». Καί ἡ σαρκωμένη ἀγάπη βλέ­ποντας νά ξελειλίζει ἡ ἀγωνία τοῦ παιδιοῦ του, σκύβει στόν ἄνθρωπο καί τοῦ χαρίζει τήν ἴαση.
        Ὁ πρώην τυφλός τώρα βλέπει. Τά μάτια του ἄνοιξαν στό φῶς. Καί ὁ πρῶτος τόν ὁποῖο βλέπει εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς, πού εἶναι τό φῶς τό ἀληθινό. Καί μᾶς διδάσκει νά ἐκφράζουμε στό Θεό τούς πόθους τῆς ψυχῆς μας μέ θερμότητα καί ἐπιμονή.
******
« Aὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δα­υΐδ, ἐλέησόν με »
Νά προσευχόμαστε λοιπόν κι ἐμεῖς μέ θερ­μό­τη­τα. Νά εἶ­ναι ἡ προ­­σευ­χή μας θερ­μή, ὅ­πως ἡ ἐ­γκά­ρ­­δι­α ἐ­πι­κοι­νω­νί­α τοῦ παι­δι­οῦ μέ τόν Πα­­τέ­ρα, «ὡς τις λα­λή­σει πρός τόν ἑ­αυ­τοῦ φί­λον» (Ἐ­ξόδ. λγ΄ 11). Νά μι­λοῦ­με στόν Θε­ό μέ κα­τά­νυ­ξη καί ἀ­γά­πη. Νά συ­γκλο­νί­ζε­ται ὅ­λος ὁ ἐ­σω­τε­ρι­κός μας κό­σμος. Νά κτυποῦμε τή θύ­ρα τοῦ Θεοῦ «με­τά κραυ­γῆς ἰ­σχυ­ρᾶς καί δα­κρύ­ων».

Μην ταράσσεσαι κάθε φορά και στεναχωριέσαι - π. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Τα απρόοπτα είναι αντίθετα προς το θέλημα και την επιθυμία μας, γι' αυτό και μας φαίνονται απρόοπτα, στην ουσία όμως δεν είναι. Διότι άνθρωπος που αγαπά τον Θεόν προσδοκά τα πάντα και λέγει πάντοτε «γενηθήτω το θέλημά σου». Θα έρθη βροχή, λαίλαπα, χαλάζι, κεραυνός; «Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Επειδή αυτά κοστίζουν στην σαρκικότητά μας, γι' αυτό εμείς τα βλέπομε ως απρόοπτα. Για να μην ταράσσεσαι λοιπόν κάθε φορά και στεναχωριέσαι, για να μην αγωνιάς και προβληματίζεσαι, να τα περιμένης όλα, να μπορής να υπομένης ότι έρχεται  
Πάντα να λες, καλώς ήλθες αρρώστια, καλώς ήλθες αποτυχία, καλώς ήλθες μαρτύριο. Αυτό φέρνει την πραότητα, άνευ της οποίας δεν μπορεί να υπάρχη καμία πνευματική ζωή.

Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Η βοήθεια βρίσκεται δίπλα μας - Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Μπλούμ

Ὁ διάβολος ποτὲ ἄλλοτε δὲν μᾶς ἐπιτίθεται τόσο βίαια ὅσο ὅταν βρισκόμαστε ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα καὶ ἔχουμε ἀκόμα δυνατότητα σωτηρίας, τὴν ὁποία ὅμως τελικὰ χάνουμε, γιατί τὴν τελευταία στιγμὴ ὑποχωροῦμε. Ὑποχώρησε, λέει ὁ διάβολος, βιάσου, προσπάθησες πάρα πολύ, βγῆκες ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς σου. Τελείωσε ἀμέσως, μὴν καθυστερεῖς, δὲν μπορεῖς νὰ ἀντέξεις περισσότερο. Καὶ τότε αὐτοκτονοῦμε σωματικά, ἠθικά, πνευματικά. Ἐγκαταλείπουμε τὴν ἀγώνα καὶ ἀγκαλιάζουμε τὸ θάνατο, τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ ἡ βοήθεια βρίσκεται δίπλα μας καὶ μποροῦμε νὰ σωθοῦμε.
Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Μπλούμ

Απαρνήσου τη φιλαυτία - Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος


Αν θέλεις να απαλλαγείς ταυτόχρονα από όλες τις κακίες, απαρνήσου την μητέρα των κακών, τη φιλαυτία.

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος

Συνιστῶ, ἀδελφοί μου, τὸ «Κύριε, ἐλέησον» - Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

Συνιστῶ, ἀδελφοί μου, τὸ «Κύριε, ἐλέησον» σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους. Σύντομος προσευχή, ποὺ μπορεῖ νὰ τὴ λένε ὅλοι· καὶ οἱ γέροντες καὶ τὰ νήπια, καὶ οἱ γυναῖκες καὶ οἱ ἄντρες, καὶ οἱ ἐπιστήμονες καὶ οἱ ἀγράμματοι, καὶ οἱ βοσκοὶ καὶ οἱ ἐργάτες, ὅλοι. «Κύριε, ἐλέησον», προσευχὴ ποὺ μπορεῖ νὰ λέγεται πάντοτε· τὸ πρωῒ ποὺ ξημερώνει καὶ βγαίνεις ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πᾷς στὸ χωράφι, στὸ μαντρί, στὸ γραφεῖο, στὸ στρατῶνα, στὸ σχολεῖο ἢ στὸ νοικοκυριό σου· «Κύριε, ἐλέησον» τὸ μεσημέρι, ποὺ κάθεσαι στὸ τραπέζι μὲ ὅλα τὰ ἀγαθά· «Κύριε, ἐλέησον» τὸ βράδυ πρὶν κοιμηθῇς. Ἔτσι θὰ ᾿νε ἁγιασμένη ἡ ζωὴ καὶ θὰ ὑπάρχῃ στὴν ψυχὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις. Αὐτὴ τὴν προσευχὴ συνιστῶ σὲ ὅλους σας.
Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

Θα σωθούν οι άνθρωποι που κάνουν καλά έργα; - Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως


Μεταξύ των ανθρώπων που ζουν γύρω μας υπάρχουν και αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό και όμως κάνουν πολλά καλά έργα. Συχνά ακούω την έξης ερώτηση" «Αυτό δεν είναι αρκετό, δεν θα σωθούν αυτοί οι άνθρωποι με τα καλά τους έργα»; Πρέπει οπωσδήποτε να δώσω την απάντηση. Όχι, δεν θα σωθούν μόνο με τα καλά έργα. Γιατί δεν θά σωθούν; Γιατί έτσι είπε ό Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, όταν «επηρώτησε... νομικός, πειράζων αυτόν και λέγων" διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν χω νόμω; ό δέ Ιησούς εφη αύτω' αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου.,, αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή, δευτέρα δε όμοια αύτη' αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν» (Μτ. 22, 35-39).

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝΗ εορτή του Αγίου Ανδρέου στην Ενορία της Εγλυκάδος


ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΕΦΕΤΟΣ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ


Ὡς θεῖον Μαθητήν, καὶ Πρωτόκλητον πάντων,


Ὡς θεῖον Μαθητήν, καὶ Πρωτόκλητον πάντων, 
Χριστοῦ τῶν Μαθητῶν, εὐφημοῦμέν σε πόθῳ, 
Ἀνδρέα Ἀπόστολε, 
καὶ πιστῶς ἐκβοῶμέν σοι· 
ῥῦσαι ποίμνην σου, ἣν ἐκ Θεοῦ ἐπιστεύθης, 
πάσης θλίψεως, καὶ ἀναγκῶν καὶ σκανδάλων, 
καὶ πάσης κακώσεως. 

Επιστηριζόμεθα ἐκ τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ζῶντες εἰς μίαν ἐποχὴν κρίσεων καὶ ἀνακατατάξεων, εἰς μίαν ἐποχὴν ἀνήσυχον καὶ ἀνησυχητικήν, ἐπιστηριζόμεθα ἐκ τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν. Τὸ σιωπηλὸν ἀλλ᾽ εὔγλωττον παράδειγμα τῆς ζωῆς του κατευθύνει τὰ διαβήματα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐργάζεται ἐν τῷ κόσμῳ φαινομενικῶς μὲν σιωπῶσα, λαλοῦσα δὲ ὅμως πάντοτε «στεναγμοῖς ἀλαλήτοις» (Ρωμ. η΄ 27) ἀγαθὰ εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων, ἰσχυρῶν καὶ ἀδυνάμων, καὶ κηρύττουσα ἐν παρρησίᾳ Χριστόν Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα. Τὸ ταπεινὸν ἀλλ᾽ ἀνδρεῖον φρόνημα, διὰ τοῦ ὁποίου ἀντιμετώπισεν ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας τὰς διώξεις καὶ τὸ χριστομίμητον αὐτοῦ μαρτύριον, ἐνισχύουν καὶ ἡμᾶς, ὥστε νὰ ἀντέχωμεν καὶ νὰ παραμένωμεν «ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι» (πρβλ. Α´ Κορ. ιε΄ 58) παρὰ τὰς ἐμπιπτούσας ἑκάστοτε δυσκολίας, «χαίροντες», κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, «ἐν τοῖς παθήμασιν» (πρβλ. Κολ. α΄ 24) ἡμῶν, διότι τοιουτοτρόπως ἐπιβεβαιοῦται καὶ ἐν ἡμῖν  ὅτι «ἡ δύναμις» τοῦ Κυρίου «ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β´ Κορ. ιβ΄ 9).
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ.ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 30/11/2013


ὁ Πρωτόκλητος Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἑλλήνων. - Γρηγόριος Μουσουρούλης

«Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν»

            Ἀδελφοί, ὁ Πρωτόκλητος Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἑλλήνων. Τό ὄνομά του ἑλληνικό, συνώνυμο τῆς ἀνδρείας. Αὐτός ὁδήγησε τούς ἕλληνες νά συναντήσουν τό Χριστό τότε πού τόν ἀνα­ζήτησαν κατά τήν πρώτη ἐπί γῆς παρουσία Του. Αὐτός ἐργάστηκε τόσο καρποφόρα μεταξύ τῶν ἑλλήνων. Καί τώρα μέ τήν Ἁγία κάρα του καί κομ­μάτι τοῦ σταυροῦ του στήν πόλη τῶν Πατρῶν, στήν καρδιά τῆς Ἑλλάδας, μέ τό ἱστορικό του Μοναστήρι στήν βορειοανατολική ἄκρη τῆς πολύπαθης Κύπρου μας εἶναι βιγλάτορας τῶν δικαίων μας, ἐμπνευ­στής ἀγώνων ἱερῶν, στήριγμα καί ἐλπίδα τῶν ἀποκαμω­μέ­νων ψυχῶν μας. Πρόμαχος δικαίων ἱερῶν σέ καιρούς κρίσιμους, ὅπως τότε μέ τήν ἀγρύπνια τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀγάπης στήριζε καί κατακτοῦσε τίς καρδιές καί τίς παρέδινε λάφυρα ἱερά στόν Σωτήρα Χριστό, μεσσιτεύει καί τώρα καί πάντα γιά τά πνευματικά του παιδιά. Ἄς φανοῦμε ἄξιοι τῆς ἀγάπης καί τῆς προστασίας του.  
Γρηγόριος Μουσουρούλης

Του Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Ανδρέα τα "έτη πολλά"Εις τον Μητροπολίτη
Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής
και Κονίτσης κ. Ανδρέα

Ευχές για πολλά
και ευκλεή έτη ζωής.

Εις τον π. Ανδρέα Σοφιανόπουλο "έτη πολλά"

Εορτάζει ο εκ Πατρών
 Πανοσιολ.
Δευτερεύων Διάκονος
του Οικουμενικού Θρόνου
κ. Ανδρέας Σοφιανόπουλος


Θερμές ευχές για έτη
πολύκαρπα και ευλογημένα 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Συναυλία "Φως στην Οικουμένη


Το διαδικτυακό περιοδικό Πεμπτουσία www.pemptousia.gr διοργανώνει Συναυλία με τον τίτλο «Φως στην οικουμένη» την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.
 
Στη Συναυλία η Παιδική Χορωδία «Παραμυθία» του Ορφανοτροφείου της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς της επαρχίας Καλούγα Ρωσίας θα τραγουδήσει και θα χορέψει ρωσικούς και ελληνικούς χορούς. Τη Χορωδία θα συνοδεύει το μουσικό συγκρότημα του γνωστού συνθέτη Χρίστου Τσιαμούλη με τραγουδίστρια την Καίτη Κουλλιά.
 
Την εκδήλωση θα κατακλείσει ο Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου με επίκαιρη ομιλία του για τα Χριστούγεννα.

Επανάληψη δωροέκθεσης της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" στα Σπάτα.

Λόγω των πολλών αιτημάτων για επανάληψη της Δωροαγοράς και λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών κατά την ημέρα διεξαγωγής της, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013, από τις 10:15 έως τις 13:15 θα λειτουργήσει δωροέκθεση στην ίδια αίθουσα εκδηλώσεων της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" στα Σπάτα.

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

ΟΧΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

Το Υπουργείο Παιδείας έκανε δεκτές τις τεκμηριωμένες καταγγελίες και δεν ενέκρινε το πρόγραμμα της "Σπείρας" με θέμα «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στα Δημοτικά Σχολεία» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Δημοτικών Σχολείων .
Συνημμένως σας αποστέλλω το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και τη σχετική καταγγελία.
Τα σεμινάρια είχαν προγραμματιστεί το Σάββατο 30.11.13 στην Πάτρα και στο Αγρίνιο και την Κυριακή 1.12.13 στα Ιωάννινα.
Όπως όμως απεδείχθη μετά  από ενδελεχή έρευνα, τα «βιωματικά σεμινάρια» λειτουργούν ως προκάλυμμα οργανώσεως, η οποία εντάσσεται πνευματικά στον ευρύτερο χώρο της Νέας Εποχής, του αποκρυφισμού, του εσωτερισμού και της της θεοσοφίας !
Ενδεικτικό του ήθους των στελεχών της «σπείρας» είναι ότι μετά τη καταγγελία μου διόρθωσαν την ιστοσελίδα τους για να αποκρύψουν τη σχέση τους με τον αποκρυφιστικό χώρο ! Όμως έχουν γνώση οι φύλακες …
Στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις
Με τιμή και ευχές
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών

Η μνήμη του Αγίου Φιλούμενου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών

 Την μνήμη του Αγίου Φιλούμενου τίμησε πανηγυρικά η Ενορία της Αγίας Μαρίνης Πατρών.
Στον Εσπερινό ομίλησε ο Αρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Παντελίδης και έλαβαν μέρος οι:  Αρχιμ. Παύλος Αμανατιάδης, π. Ελευθέριος Αναστασόπουλος, π. Παναγιώτης Θωμάς και π. Γεώργιος Τζεφριός.
Στην Θεία Λειτουργία ομίλησε ο Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Κωτσάκης και έλαβαν μέρος: Αρχιμ. Παύλος Αμανατιάδης, π. Ιωάννης Δροσόπουλος,  Παναγιώτης Θωμάς  π. Γεώργιος Τζεφριός και ο διάκονος π. Ιωσήφ Μήλλας.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ευλογήθηκαν το κόλλυβα του Αγίου και τελέσθηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του αδελφού του Αγίου π. Ελπιδίου.