Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

Ἀνδρέας ὁ ἐπώνυμος τῆς ἀνδρείας - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ἡ ἀέναος ροὴ τοῦ χρόνου μᾶς ἔφερε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν εἰς τὴν ἐτήσιον μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, οὐρανίου προστάτου τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀνδρέας ὁ ἐπώνυμος τῆς ἀνδρείας, ὁ τὴν περιβόητον φωνὴν «εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν» ἐκφωνήσας μόλις συνήντησε τὸν Ἰησοῦν, ὁ εὐαγγελιστὴς τῶν Ἀποστόλων καὶ Πρωτόκλητος, ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιον καὶ εἰς τὴν εὔανδρον Θρᾴκην καὶ ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Βυζαντίου. Αὐτὸς εἶναι ἀπόψε καὶ αὔριον τὸ τιμώμενον πρόσωπον. Αὐτὸς προεξάρχει τῆς σεμνῆς ἡμῶν πανηγύρεως. Αὐτὸς δέχεται τὸν ἄξιον ὕμνον τῶν τέκνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἑστιάτωρ τῆς ἡμέρας καὶ μᾶς προσφέρει τὴν πνευματικὴν τράπεζαν τῆς λογικῆς ὀρθοδόξου λατρείας. Αὐτὸς εἶναι ὁ θερμὸς προστάτης μας, ὁ σταθερὸς ὑποστηρικτής μας, ὁ ἰσχυρὸς πρέσβυς μας πρὸς τὸν Θεόν. Αὐτὸς εἶναι ὁ γλυκὺς πατέρας ὅλων μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ αἰώνιος ἄγγελος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Νέας Ρώμης!   
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ἑορτάζει ὁ Πατέρας. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας. - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Καὶ πάλιν τὸ Φανάρι ἐφόρεσε τὰ καλά του, καὶ πάλιν ἡ Ἐκκλησία τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων ἐνδύεται μεγαλωσύνην, καὶ πάλιν ἡ Κωνσταντινούπολις στολίζεται μὲ ἁλουργίδα δόξης ἀρχαίας. Ἑορτάζει ὁ Πατέρας. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας. Ὁ Πρωτόκλητος. Ὁ ἱδρυτὴς τῆς Βυζαντίδος Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει εἰς τοὺς Κορινθίους: «ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας∙ ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α΄ Κορ. 4: 15). Αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἰσχύει διὰ τοὺς Κορινθίους μὲ τὸν Παῦλον, ἰσχύει διὰ τοὺς Βυζαντίους, δι’ ἡμᾶς, μὲ τὸν Ἀνδρέαν. Ἀσφαλῶς μυριάδας παιδαγωγοὺς ἐν Χριστῷ ἐγνώρισε διὰ τῶν αἰώνων ὁ εὐσεβὴς λαὸς ποὺ ἔζησε εἰς τὸ τέως Βυζάντιον, εἰς τὴν Νέαν Ρώμην – Κωνσταντινούπολιν καὶ εἰς τὰς γύρω περιοχὰς τῆς Θράκης, τῆς Βιθυνίας καὶ τοῦ Πόντου. Μόνον ἕνα ὅμως Πατέρα. Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος τὸν ἀνεγέννησε διὰ τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ αὐτὸς ὁ ἕνας εἶναι ὁ Ἀνδρέας, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμην σήμερον τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἰδιαιτέρως τιμᾶ ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία καὶ τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα της. Δι’ αὐτὸ ἡ πατρικὴ οἰκία τῆς Ὁμογενείας, τὸ Πατριαρχεῖον, φωταγωγεῖται, ὑψοῦται, λαμπρύνεται, χαίρει χαρὰν μεγάλην σφόδρα! Σήμερον ἀφήνομεν εἰς τὴν ἄκρην τὰ προβλήματα, τὰς δυσχερείας, τὰς θλίψεις, τὰς ἀγωνίας, τὰς ἀβεβαιότητας τῆς καθημερινότητος, ἐνδυόμεθα ὅλην τὴν ἀρχοντιὰν τοῦ Γένους καὶ ὅλην τὴν εὐπρέπειαν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ συναζόμεθα γύρω ἀπὸ τὸν λευκότριχα πολυσέβαστον Ἀπόστολον καὶ Πατέρα μας, τὸν καμαρώνομε, τὸν χαιρόμεθα, τοῦ φιλοῦμε τὰ ἅγια χέρια καὶ τὰ τίμια πόδια ποὺ ἔτρεξαν τόσας ἀποστάσεις διὰ νὰ μᾶς φέρουν τὴν λύτρωσιν τοῦ Χριστοῦ. Ἀναλογιζόμεθα τοὺς κόπους του, τὴν ἁγίαν βιωτήν του, τὸ ἀφυπνιστικὸν κήρυγμά του, τὰς ἀρετάς του, τὴν ἀγάπην του διὰ τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἄνθρωπον, τὸν σταυρὸν καὶ τὸν θάνατόν του. Ὁ σταυρός του, κατὰ τὴν παράδοσιν, εἶχε τὸ σχῆμα τοῦ γράμματος Χ. Ἀκόμη καὶ τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ του παραπέμπει κατ’ εὐθεῖαν εἰς τὸν Χριστόν. Διακηρύττει ὅτι διὰ τὸν Ἀνδρέαν, ἡ ζωή, ὁ θάνατος, τὰ πάντα ἦταν ὁ Χριστός. Δι’ Αὐτὸν ἐζοῦσε καὶ δι’ Αὐτὸν ἀπέθανε. Ὁ Χριστὸς τὰ πάντα! Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ αἰώνιον μήνυμά του διὰ ἐμᾶς. Εἴμεθα ὀλίγοι, εἴμεθα ἀδύνατοι, ἔχομεν τόσα προβλήματα. Οὐδαμοῦ ἀλλοῦ συμφέρει νὰ στηρίξωμεν τὰς ἐλπίδας μας. Οὐδεὶς ἄλλος μᾶς ἀγαπᾶ ὅσον ὁ Χριστός, οὐδεὶς δύναται νὰ μᾶς κατανοήσῃ ὅσον ὁ Χριστός, οὐδεὶς δύναται νὰ μᾶς βοηθήσῃ ὅσον ὁ Χριστός. Ὁ Πατέρας μας, λοιπόν, Ἀπόστολος Ἀνδρέας, διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν μᾶς δείχνει τὸν Χριστόν. Ἀλλ’ ὁ Χριστὸς δὲν παρουσιάζεται ἀορίστως καὶ νεφελωδῶς. Παρουσιάζεται διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του. Διὰ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν προκειμένῳ. Διὰ τοῦ Πατριάρχου, διὰ τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, διὰ τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τῆς ὅλης λειτουργικῆς ζωῆς, διὰ τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, διὰ τῶν προσκυνημάτων καὶ ἁγιασμάτων μας, διὰ τῶν εὐλογημένων Κοινοτήτων μας. Χρειάζεται, λοιπόν, συσπείρωσις γύρω ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὁμοψυχία μετὰ τῶν ἀγρυπνούντων Ποιμένων καὶ τοῦ Πατριάρχου καὶ ἀπροφάσιστος συμμετοχὴ εἰς τὴν λατρείαν καὶ εἰς τὴν ὅλην ζωὴν τοῦ φωτοδόχου Φαναρίου.
Πατρικῶς εὐλογοῦμεν ἕνα ἕκαστον ἀπὸ καρδίας, εὐχόμενοι χρόνια πολλά, εἰρηνικά, σωτήρια, κατὰ πάντα εὐλογημένα, καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ συνεορτάσωμεν ἐν ὑγιείᾳ καὶ τὰ ἅγια Χριστούγεννα. Ἰδιαιτέρας εὐχὰς ἀπευθύνομεν εἰς ὅσους ἑορτάζουν τὰ ὀνομαστήριά των. Νὰ ζῆτε ὅλοι, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ!   
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ἅγιος Ἀνδρέας - π. Χαρίτων Πνευματικάκις


Δικέ μας Ψαρά!

20 αἰῶνες πέρασαν ἀπό τότε, πού ἐξεκίνησες ἀπό τάς ἁκτάς τῆς Τιβεριάδος καί ἔφθασες ἕως ἐδῶ κάτω, εἰς τάς ἁκτάς τοῦ Πατραϊκοῦ.
Ἐκεῖ ἄρχισες, ἐδῶ ἐτελείωσες.
Ἐκεῖ ἐκλήθης, ἐδῶ ἐκάλεσες ἄλλους.
Ἐκεῖ ἔμαθες, ἐδῶ ἐδίδαξες.
Ἐκεῖ ἁλιεύς ἰχθύων, ἐδῶ ἀνθρώπων.
Ἐκεῖ ἐγεννήθης, ἐδῶ ἀπέθανες.
Ἐκεῖ ἀφῆκες πάντα, πλοῖα, δίκτυα, ἐδῶ ἐκέρδισες τόν οὐρανό καί τή γῆ.
Ἐκεῖ ἄσημος, ἐδῶ ἔνδοξος.

Τό πέρασμά σου μένει ζωντανό μέσα μας. Τό μαρτύριό σου ἀφύπνισε τάς ψυχάς μας, ἐκρήμνισε σάπια καί παλαιά, ἔκτισε καινούργιους κόσμους.
20 αἰῶνες ἐπέρασαν καί νομίζομε, πώς ἐπέρασες ἐχθές.
Καθόλου δέν σέ ἔχομε ξεχάσει.
Οἱ περιπέτειες τῆς φυλῆς μας, ὁ ὑλισμός τοῦ αἰῶνος μας, τά μίση καί οἱ πόλεμοι, ἡ τόση κακία καί ἀπιστία, πού ὡσάν κύματα ἄγρια τό ἕνα ἐπάνω εἰς τό ἄλλο μᾶς κτυποῦν, δέν θά σέ σβήσουν ποτέ ἀπό τή μνήμη της καί τήν ψυχή της.
Θά εἶσαι πάντοτε ὁ δικός μας ψαράς, πού «ἀντί καλάμου τόν Σταυρόν ἐν ταῖς χερσί διακρατῶν» θά μᾶς ἐπαναφέρης «ἀπό τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ» καί θά μᾶς προσκομίζης εἰς τό Θεό «δῶρον εὐπρόσδεκτον».

Μόνο μή μᾶς συνερίζεσαι Ἐσύ. Νά ἔρχεσαι καί νά ξαναπερνᾶς ἀπό τήν ἀγαπημένη σου χώρα, τήν Ἑλλάδα καί τήν Πάτρα μας συχνά, πάντοτε, ἀόρατα, δυνατά, σάν αὔρα ἁπαλή, σάν ζέφυρος, σάν δυνατός ἀνεμοστρόβιλος, σάν χάδι καί καλωσύνη, σάν ἔλεγχος δριμύς, - ξεύρεις Ἐσύ - ὥστε καί ὅταν ἀδιαφοροῦμε, καί ὅταν βρισκώμαστε εἰς τό λήθαργο τῆς ἁμαρτίας, καί ὅταν εἰς τό βυθό τῆς θαλάσσης καταποντιζώμεθα νά ρίχνης τά δίκτυά σου τά οὐράνια, τά αἰώνια, νά μᾶς συλλαμβάνης καί νά μᾶς ἐπαναφέρης εἰς τό Χριστό, ὡσάν λογικά δικά σου ψάρια, ὡσάν δικός μας παντοτινός ψαράς.


Ἀρχιμανδρίτης Χαρίτων Πνευματικάκις

Ὁ Πρωτόκλητος Μαθητής, καὶ μιμητὴς τοῦ πάθους,


Ὁ Πρωτόκλητος Μαθητής, καὶ μιμητὴς τοῦ πάθους, συμμορφούμενός σοι Κύριε, Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος, τοὺς ἐν βυθῷ τῆς ἀγνοίας πλανωμένους ποτέ, τῷ ἀγκίστρῳ τοῦ Σταυροῦ σου ἀνελκύσας, προσήγαγέ σοι, ταῖς πρεσβείαις αὐτοῦ Ὑπεράγαθε, τὴν ζωὴν ἡμῶν εἰρήνευσον, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Τὸν συναίμονα Πέτρου, καὶ Χριστοῦ μαθητήν,


Τὸν συναίμονα Πέτρου, καὶ Χριστοῦ μαθητήν, τῶν ἰχθύων ἀγρευτήν, καὶ ἁλιέα τῶν ἀνθρώπων, ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν, Ἀνδρέαν τὸν Ἀπόστολον· τοῦ γάρ, Ἰησοῦ τὰ διδάγματα, πάντας ἐξεπαίδευσε τοῖς δόγμασι, καὶ ὡς δέλεαρ ἰχθύσι, τὰς σάρκας τοῖς ἀνόμοις παρέδωκε, καὶ τούτους ἐσαγήνευσεν. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ, παράσχου τῷ λαῷ σου εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Ευκλεή έτη ζωής

  
Εις τον Μητροπολίτη
Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής
και Κονίτσης κ. Ανδρέα

ευχές για πολλά
και ευκλεή έτη ζωής.

Η μωρία του σταυρού - Αναστασία Γκίτση

"εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι'ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω" (Γαλ.6,14).

Να καλείσαι να μιλήσεις για τον Σταυρό του Χριστού σε μια κοινωνία που αποδοκιμάζει κάθε θυσιαστική ενέργεια και κάθε προοπτική ταπείνωσης, το θεωρώ πολύ δύσκολο και ταυτόχρονα προκλητικό για τη συμβατική λογική του μοντέρνου ανθρώπου. Το να προσπαθείς όμως να διάγεις βίον δοτικόν σε κάθε πλησίον με προοπτική υπέρβασης του ιδίου θελήματος, το αντιλαμβάνομαι -το ελάχιστον- ως εξαγνιστική μωρία και μορφή σαλότητος που έρχεται σε αντίθεση με τα εγωιστικά στεγανά της εποχής μας και τους εγωτικούς μικροκόσμους του σύγχρονου ανθρώπου.

Ο εξοβελισμός του ανθρωπίνου πόνου απο τις συνειδήσεις καλά κρατεί και η επιθυμία να οδηγούμαστε μόνο σε καταστάσεις χαράς και προσωπικής ευτυχίας/ηδονής άλλο τόσο διεκδικεί πρωταρχική θέση σε συμπεριφορές και προγραμματισμούς ζωής. Σε πρόσκαιρες απολαύσεις και αδιάκοπους εναγκαλισμούς με τυχαίες χαρές και χάρες η σταυρική θυσία του εαυτού μας και το απροϋπόθετο δόσιμό μας στον πλησίον μοιάζει όχι μόνο απλά ότι αφορά τους άλλους -έξω απο εμάς- αλλά ότι δεν αφορά (ούτε αφορμάται, ούτε καταλήγει) τον πραγματικό κόσμο μας, δηλαδή την πραγματικότητά μας (έτσι όπως την έχουμε εμείς ορίσει).

Αναστασία Γκίτση

Επιλογή "ο αιρετικός."

Η παρουσίαση του βιβλίου "Οι Άγιοι της Εκκλησίας των Πατρών"

Με μεγάλη επιτυχία έγινε χθες η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του κ. Π. Μαρτίνη «Οι Άγιοι της Εκκλησίας των Πατρών - Προσέγγιση στην τοπική Αγιολογία»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Διακείδιο Σχολή Λαού και στο βιβλίο αναφέρθηκαν ο παν. αρχ. π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος, ο κ. Μαρκάκης Γ. και ο συγγραφέας κ. Μαρτίνης Π. 

Την εκδήλωση, την τελευταία των φετινών Πρωτοκλητείων, έκλεισε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ενώ την όλη εκδήλωση συντόνιζε ο κ. Ιωάννης Λιτσαρδόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου των εν Πάτραις Κερκυραίων «Ο Άγιος Σπυρίδων».

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο βυζαντινός χορός του Ομίλου της Πολυφωνικής.


 

Τα ιερά Λείψανα του Οσίου Ιωακείμ Νοτενών στην Πάτρα

Είθισται η τελευταία Κυριακή πριν από την εορτή Μνήμης του Αγίου Ανδρέου, η τοπική μας Εκκλησία να τιμά τους Αχαιούς Αγίους. Φέτος ο ευλογημένος λαός της Μητροπόλεώς μας είχε την μεγάλη ευλογία να υποδεχθεί υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και του Ιερού κλήρου, το απόγευμα του Σαββάτου, τα Ιερά Λείψανα του τοπικού μας Αγίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωακείμ του Νέου Ασκητού.

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην υποδοχή όπου ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Νοτενών Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος Διαμαντόπουλος και ο Αρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Τσιμιτσός μετέφεραν τον χαριτόβρυτο θησαυρό. Μετά την δέηση που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος τοποθετήθηκε στο κέντρο του Νέου Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέου Πατρών και τέθηκε προς προσκύνηση του Χριστεπωνύμου πληρώματος.
Ακολούθησε Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου και ομιλία του προς τους εκπαιδευτικούς της Μητροπολιτικής μας Περιφερείας, αφού ήταν αφιερωμένος εις αυτούς. Ακολούθησε βράβευσης πρωτευσάντων μαθητών στις εξετάσεις για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.    
Αλέξανδρος Κολλιόπουλος  

Συγχαρητήρια στον κ. Θανάση Κολλιόπουλο για το πτυχίο


Συγχαρητήρια στον κ. Θανάση Κολλιόπουλο για το πτυχίο 
και καλή σταδιοδρομία. ...

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

Το Ορφανοτροφείο Πριγκήπου «επιστρέφει» τη Δευτέρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Τον τίτλο ιδιοκτησίας του κτιρίου του παλιού Ορφανοτροφείου Πριγκήπου θα παραλάβει τη Δευτέρα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από τη διεύθυνση κτηματολογίου του νησιού της Πριγκήπου στην Κωνσταντινούπολη.
Με τον τρόπο αυτό θα κλείσει τον κύκλο της μια ιστορία που ξεκίνησε το 1897 με την κατασκευή του κτιρίου, τη μετατροπή του σε ορφανοτροφείο, το κλείσιμο του τελευταίου από τις τουρκικές αρχές το 1964 και την αμφισβήτηση, αρχικά, και αφαίρεση στη συνέχεια, του τίτλου ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου, την περίοδο 1999-2005.
Στις αρχές του μήνα, το Πρωτοδικείο της Πριγκήπου έλαβε την απόφαση περί επιστροφής του κτιρίου στο Πατριαρχείο. Για να γίνει, όμως, αυτό χρειάστηκε να καταδικαστεί η Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αφαίρεση του τίτλου, με μία απόφαση που εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου 2010.
Η έκβαση της μακρόχρονης αυτής πορείας συνιστά δικαίωση της προσφυγής του Πατριαρχείου στην ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
Το ξύλινο κτίριο στην κορυφή «του Χριστού» στην Πρίγκηπο είχε κατασκευαστεί με σκοπό να γίνει ξενοδοχείο-καζίνο. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1897, αλλά δεν λειτούργησε ως ξενοδοχείο επειδή οι Οθωμανικές αρχές δεν επέτρεψαν τη λειτουργία. Έτσι η γαλλική εταιρία που το είχε κατασκευάσει αποφάσισε να το πουλήσει. Αυτό συνέβη το 1902. Το «Πρίγκηπος Παλλάς» αγοράστηκε από την Ελένη Ζαρίφη και παραχωρήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να χρησιμοποιηθεί ως ορφανοτροφείο.
Το Ορφανοτροφείο άρχισε να λειτουργεί το 1903. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο επιτάθηκε από τις τουρκικές αρχές και χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτική σχολή. Μετά τον πόλεμο λειτούργησε και πάλι ως ορφανοτροφείο.
Το 1964 όμως, το έτος κατά το οποίο ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης υπέστη σωρεία δεινών, έφερε και το τέλος για το Ορφανοτροφείο. Οι αρχές το έκλεισαν με τη δικαιολογία ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μαζί με το Ορφανοτροφείο, έκλεισαν και το παρακείμενο δημοτικό σχολείο. Κατά το ίδιο έτος, έγινε η περίφημη απέλαση περίπου 12.000 ελλήνων της Πόλης που είχαν ελληνική ιθαγένεια με βάση την Ελληνοτουρκική συμφωνία εγκατάστασης του 1930. Πλήγμα δέχθηκε κατά το ίδιο έτος η ελληνική εκπαίδευση στην Πόλη, αλλά ειδικά στην Ίμβρο και την Τένεδο, αφού οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν την ελληνική μειονοτική εκπαίδευση στα νησιά αυτά.
Από το 1964 μέχρι και τη δεκαετία του 90, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Τη διετία 1990-1991 ο Τούρκος επιχειρηματίας Μπεσίμ Τιμπούκ, πρόεδρος του ομίλου επιχειρήσεων ΝΕΤ που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, εξέφρασε ενδιαφέρον για μετατροπή του κτιρίου σε ξενοδοχείο-καζίνο. Στόχος του ήταν να επισκευάσει το κτίριο και να το εκμεταλλευτεί για πενήντα χρόνια. Οι τουρκικές αρχές όμως δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Μετά από μερικά χρόνια άρχισε και η διαδικασία για αμφισβήτηση του τίτλου του Πατριαρχείου. Οι τουρκικές αρχές χαρακτήρισαν «κατειλημμένο» το κτίριο του Ορφανοτροφείου. Στη συνέχεια η τουρκική Γενική Διεύθυνση Βακουφίων προσέφυγε στη δικαιοσύνη, εναντίον του Πατριαρχείου. Το αποτέλεσμα ήταν να αφαιρεθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας.
Το 2005 το Πρωτοδικείο Πριγκήπου αποφάσισε ότι το κτίριο δεν ανήκει στο Πατριαρχείο. Ακολούθησε το ίδιο έτος η προσφυγή του Πατριαρχείου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Έμελλε όμως το θέμα που είχαν προβάλει οι τουρκικές αρχές για να κλείσουν το Ορφανοτροφείο, να είναι ένα από τα σημαντικά σημεία που άνοιξαν το δρόμο για την επιστροφή του κτιρίου στο Πατριαρχείο. Στις 6 Οκτωβρίου 2003 σημειώθηκε καταστροφική πυρκαγιά σε ένα από τα Πριγκηπόνησα, στην Αντιγόνη. Αμέσως μετά την πυρκαγιά αυτή, το Πατριαρχείο απευθύνθηκε στο Δήμο Πριγκηπονήσων αναφέροντας ότι μπορεί να κινδυνεύσει και το Ορφανοτροφείο σε ενδεχόμενη πυρκαγιά στην Πρίκηπο. Το Φεβρουάριο του 2004 ο Δήμος απάντησε στο Πατριαρχείο δεχόμενος το αίτημα, με αποτέλεσμα το Πατριαρχείο να δημιουργήσει σύστημα πυρασφάλειας στο κτίριο του Ορφανοτροφείου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έλαβε υπόψη του τη σχετική αλληλογραφία, πράγμα που αναφέρεται στην αρχική απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στις 8 Ιουλίου 2008.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 15 Ιουνίου 2010 εξέδωσε την τελική του απόφαση. Η Τουρκία καταδικάστηκε για παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Αποφασίστηκε να επιστραφεί ο τίτλος στο Πατριαρχείο και για καταβολή 6.000 ευρώ για ηθική βλάβη στο Πατριαρχείο. Το Δικαστήριο ανέφερε ότι ο τίτλος πρέπει να επιστραφεί εντός τριών μηνών.
Αμέσως μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης θα έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα γινόταν η αποκατάσταση. Με εισήγηση των δικηγόρων του Πατριαρχείου, ζητήθηκε από το Πρωτοδικείο της Πριγκήπου να γίνει αναψηλάφηση της απόφασης που είχε ληφθεί το 2005. Η αναψηλάφηση έγινε και το Πρωτοδικείο στις 3 Νοεμβρίου διόρθωσε ουσιαστικά την προηγούμενη απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην απόφαση του Πρωτοδικείου αναφερόταν ότι «ο τίτλος του κτιρίου θα επιστραφεί στο Ρωμέϊκο Πατριαρχείο».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει δηλώσει ότι το κτίριο θα επισκευαστεί και θα λειτουργήσει ως διεθνές οικολογικό κέντρο. Πράγμα για το οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του αρμόδιου επιτρόπου.

Πηγή: Nooz.gr

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

Δικαιολογία - Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός

Τι ανόητοι που είμεθα εμείς οι άνθρωποι! Πετάμε μακριά το ελαφρότερο φορτίο, την παραδοχή του λάθους μας και το “συγχώρεσε με“, και φορτωνόμαστε το πιο βαρύ, τη δικαιολογία.
Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

ΕΟΡΤΗ ΑΧΑΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

Στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2010 η Αποστολική Εκκλησία των Πατρών τιμά την μνήμη πάντων των εν Αχαΐα Αγίων. Κατα τις ημέρες αυτές θα μεταφερθούν στην πόλη των Πατρών απο την Ιερά Μονή της Παναγίας των Νοτενών Τριταίας, τα Ιερά Λείψανα του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωακείμ του Νέου Ασκητού.
Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής :
Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 ώρα 6 μ.μ.
Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Ιωακείμ, στον έναντι του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέου χώρο, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και του Ιερού κλήρου.
Μέγας Εσπερινός. Ομιλία προς τους εκπαιδευτικούς της Μητροπολιτικής μας Περιφερείας υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών. •Βράβευσις πρωτευσάντων στις εξετάσεις για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010 ώρα 7 - 10.30 π.μ.
Όρθρος - Αρχιερατική Θεία Λειτουργία - Χειροτονία Πρεσβυτέρου. •Λιτάνευσις της Αγίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου εντός του Ιερού Ναού, και τοποθέτησις στο κέντρο του Ναού, για το τριήμερο προσκύνημα.

ΨΗΦΙΣΜΑ Ιερατικού Συνεδρίου Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

Το Συνέδριο τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐξέδωσε τό παρακάτω ψήφισμα - ἀνακοινωθέν:

ΨΗΦΙΣΜΑ
 
          Τό διήμερο 23 και 24 τ. μ. πραγματοποιήθηκε Ἱερατικό Συνέδριο στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  στό ὁποῖο συμμετεῖχαν τριακόσιοι περίπου ἱερεῖς τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μέ θέμα:
 
«Ἡ Θεία Εὐχαριστία:
Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς»
 
          Μετά τίς λίαν ἐνδιαφέρουσες σχετικές μέ τό θέμα εἰσηγήσεις τόσον ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ὅσον καί ἀπό Πανεπιστημιακούς διδασκάλους τῶν δύο Θεολογικῶν μας Σχολῶν καί κατά τήν συζήτηση πού ἐπακολούθησε ἐκφράσθηκε ἀνησυχία καί ἔντονος προβληματισμός πάνω σέ διαμορφούμενες τάσεις πάνω σέ καίρια ζητήματα τῆς κοινωνίας μας.

          Οἱ σύνεδροι συγκεκριμένα διετύπωσαν ὁμόφωνα τίς παρακάτω προτάσεις:

1)    Νά διατηρηθῇ ὁ ὑπάρχων ὑποχρεωτικός χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας  στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. 

2)    Νά μή ἐπιβληθῇ ἡ παραλαβή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, διότι ἀπειλοῦνται οἱ Συνταγματικά κατοχυρωμένες ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν.

Ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ τό ἱερό σῶμα τῶν Κληρικῶν καί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐκφράζουν τήν ἐμπιστοσύνη τους στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία χειρίζεται ἁρμοδίως καί σέ ἐπαφή μέ τίς Ὑπηρεσίες τῆς Πολιτείας, τό ὡς εἴρηται σοβαρό ζήτημα.

3)    Νά μή ἐνεργοποιηθῇ ἡ  ἀπειλή γιά τήν κατάργηση τοῦ τμήματος τῆς Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.   

  Καί

4)    Νά ἐνταθῇ ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγῶνα γιά κοινωνική συνοχή καί ἀλληλεγγύη κατά τή δύσκολη περίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τήν ὁποία ἀντιμετωπίζει ἡ πατρίδα μας.

Αυτός είμαι...

Στην Διακίδειο ο π. Συμεών Χατζής


Το Σαββάτο 27 Νοεμβρίου 2010
στην Διακίδειο Σχολή Λαού Πατρών
(Κανάρη 58) και ώρα 7 μ.μ.
θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης
π. Συμεών Χατζής
με θέμα:
«Ο Απόστολος Ανδρέας
πρότυπο χριστιανικής ζωής»


Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το Θεό - Γέρων Παΐσιος


"'Όσο περισσότερο ζει κανείς
την κοσμική ζωή,
τόσο περισσότερο άγχος κερδίζει.
Μόνο κοντά στο Χριστό
κανείς ξεκουράζεται
γιατί ο άνθρωπος
είναι πλασμένος για το Θεό"
Γέρων Παΐσιος.


Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

Απουσία δικαιοσύνης - Ιερός ΑυγουστίνοςΑν απουσιάζει η δικαιοσύνη,
τι άλλο είναι πολιτική εξουσία,
παρά οργανωμένη ληστεία;

Ιερός Αυγουστίνος


Δημόσιοι λειτουργοί - Όττο Φον Μπίσμαρκ


 Με κακούς νόμους και καλούς δημόσιους λειτουργούς,
είναι ακόμα δυνατόν να κυβερνήσεις.
Με κακούς δημόσιους λειτουργούς όμως,
ούτε οι καλύτεροι νόμοι δεν μπορούν να βοηθήσουν.
 Όττο Φον Μπίσμαρκ

Φόβος - Αλεξανδρεύς


Φόβος

Η νυξ προέκοψεν
και μαζί της προκόφτει μονάχα η κακία.
  
Της ημέρας που εγγίζει, το φως
με τα μάτια κλειστά το ξορκίζω
στης νυκτός τη συνέχεια ελπίζοντας.
Της σκοτίας τα έργα -υποδόρια πια-
δεν μπορώ ν’ αποθέσω
τα καλύπτει
ο χιτώνας του δέρματος
ανεξίτηλα.
Τελειώνει η νύχτα
του παρόντος μου βίου
και τα μάτια για το φως το ανέσπερο δεν ετοίμασα.
Πού να πάρω κολλύριο;
θα πονάνε τα μάτια στο Φως Σου.
Σ’ αγαπώ. Μα είν’ η αγάπη μου λάθος
ένα λάθος κατάντησα
και φοβάμαι το Φως Σου.

Αλεξανδρεύς

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Κατάντημα

Στο βίο του αγίου Μαρτίνου, Επισκόπου Φραγκιάς, ευρίσκομε την έξης παράξενη διήγησι:
Ο άγιος Μαρτίνος ήταν πολύ ελεήμων. Τόσο, ώστε στρατιώτης ακόμα είχε δώσει τη μοναδική του χλαίνη σ' ένα φτωχό.
Παρά ταύτα, κάθε φορά που τον έβλεπαν μερικοί ζητιάνοι κουτσοί και μισοπαράλυτοι, το έβαζαν στα πόδια.
Και ξέρετε γιατί; Επειδή έβλεπαν, πως ο άγιος Μαρτίνος έκανε εκτός από ελεημοσύνες και πολλά θαύματα.
Ναι, βλέποντας τα θαύματα του οι άνθρωποι εκείνοι, εφοβήθηκαν μήπως τους κάνη κάποια στιγμή και αυτούς καλά!
Ήταν κουτσοί και παράλυτοι. Όμως με τις ελεημοσύνες που έπαιρναν, εζούσαν καλά. Χωρίς δουλειά και χωρίς κόπο. Ενώ σαν υγιείς θα έπρεπε να δουλεύουν. Και μάλιστα σκληρά. Το σκέφτηκαν καλά και προτίμησαν την αρρώστεια τους! Έτσι, κάθε φορά που έβλεπαν τον άγιο Μαρτίνο, το έβαζαν στα πόδια, για να μην τυχόν τους προλάβη και τους θεραπεύση και χάσουν τα όβολα!
Άραγε θα βρεθεί άνθρωπος να αποδεχθή την τακτική τους; Υπάρχει χειρότερο κατάντημα;
Και όμως! Πόσοι δεν τους μιμούνται. Πόσοι δεν αποφεύγουν συστηματικά να πλησιάζουν τους ιερείς και να διαβάζουν το λόγο του Θεού, από φόβο μην ανοίξουν τα μάτια τους και υποχρεωθούν να αλλάξουν τρόπο ζωής και χάσουν έτσι τις ευχαριστήσεις που έχουν! Δεν είναι οι άνθρωποι άξιοι να τους λυπάται κανείς;

Ι.Η. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Δελτίο τύπου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης σε συνέντευξή του στις 19 Νοεμβρίου κάνει τη διαπίστωση ότι «η Θεσσαλονίκη δεν διαβάζει ιστορία» και αποφασίζει αμέσως να δώσει λύση στο πρόβλημα της πόλης εκδηλώνοντας την πρόθεσή του να εγκαταστήσει στην Πλατεία Ελευθερίας μνημείο «για την επανάσταση των Νεοτούρκων».
Εξηγεί δε ότι το μνημείο αυτό θα αποτελεί κίνητρο να έρχονται στη Θεσσαλονίκη 300.000 Τούρκοι «να προσκυνούν τα πατρογονικά τους» όπως, κατά την έκφρασή του, «πάμε εμείς στην Κωνσταντινούπολη, προσκυνάμε την Αγια-Σοφιά και χώνουμε τα ωραία μας λεφτά».
Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) υπενθυμίζει ότι το κίνημα των Νεοτούρκων, ανεξάρτητα από τις αρχικές προοδευτικές διακηρύξεις του, μετεξελίχθηκε σε αδίστακτο γενοκτονικό μηχανισμό.
Ότι οι Νεότουρκοι σε συνέδριό τους, που έγινε εδώ στην Οθωμανική ακόμη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1911, αποφάσισαν επίσημα την εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων.
Ότι αυτοί εμπνεύσθηκαν, σχεδίασαν και έθεσαν σε εφαρμογή τις ειδεχθείς γενοκτονικές μεθόδους κατά των Χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, που συνέχισε και ολοκλήρωσε ο Κεμαλισμός με συνέπεια εκατομμύρια θύματα, ανάμεσα στα οποία και 353.000 Έλληνες του Πόντου, η ιερή μνήμη των οποίων δεν είναι ανυπεράσπιστη σε αυτή την πόλη και βεβαίως δεν προσφέρεται για τουριστική εκμετάλλευση.
Για το σκοπό αυτό μπορεί να αναδείξει ο κ. Δήμαρχος τα οθωμανικά μνημεία που υπάρχουν στην πόλη.
Λόγοι ιστορικοί, ηθικοί, συναισθηματικοί υπαγορεύουν να είμαστε αδιάλλακτα αντίθετοι σε κάθε σκέψη να αποδοθούν τιμές σε γενοκτόνους.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Παρχαρίδης                            Κωνσταντίνος Γαβρίδης
Καθηγητής Kαρδιολογίας                        Δικηγόρος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΕΩΝ

Ο δούρειος ίππος της συνεκμετάλλευσης - Σταύρος Λυγερός

Εάν πιστέψουμε τους διπλωματικούς διαδρόμους, σύντομα θα έχουμε εντυπωσιακά νέα από το ελληνοτουρκικό μέτωπο. Ορισμένες πηγές, μάλιστα, προεξοφλούν συμφωνία για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Η στήλη κρατάει μικρό καλάθι, αλλά δεν αποκλείει τίποτα. Η κυβέρνηση Ερντογάν, πάντως, καλλιεργεί κλίμα αισιοδοξίας και με τη ρητορική της επιχειρεί να εγκλωβίσει διπλωματικά την Αθήνα σε μια δυναμική διευθετήσεων, που θα προκύψουν από τις διμερείς διαπραγματεύσεις κι όχι από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
Στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών βρίσκεται το ζήτημα των χωρικών υδάτων. Ακόμα, όμως, κι αν επέλθει συμφωνία επί της συζητούμενης φόρμουλας του διαφοροποιημένου εύρους, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο προσκρούει και σε άλλα εμπόδια.
Η Αγκυρα αμφισβητεί μέσω της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών» την ελληνικότητα ακόμα και κατοικημένων νησιών. Επίσης, δεν αναγνωρίζει ότι τα νησιά του Αιγαίου δικαιούνται Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας, παρότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει ρητά πως τα κατοικημένα νησιά έχουν δικαίωμα ΑΟΖ κι ότι αυτή ορίζεται με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται η ΑΟΖ των ηπειρωτικών περιοχών (άρθρο 121 παρ. 2). Ας σημειωθεί ότι η εν λόγω σύμβαση έχει κυρωθεί από περίπου 160 χώρες και αποτελεί διεθνές δίκαιο και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η Τουρκία απαιτεί να αποκτήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης του βυθού δυτικά της αλυσίδας των ελληνικών νησιών, που αρχίζει από τη Σαμοθράκη και τελειώνει στη Ρόδο. Κάτι τέτοιο, όμως, αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο και γι’ αυτό η ελληνική κοινή γνώμη θεωρεί αυτή την τουρκική απαίτηση απαράδεκτη.
Λόγω ακριβώς αυτών των εμποδίων, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, η μέθοδος που συζητείται είναι η παράκαμψη. Αντί, λοιπόν, να επιδιωχθεί η οριστική επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, αναζητείται τρόπος να υπογραφεί κατ’ ευθείαν συμφωνία συνεκμετάλλευσης των πιθανολογούμενων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αιγαίο.
Μόνο, όμως, εάν έχει προηγηθεί η οριοθέτηση της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας θα είναι σαφές ποια ποσοστά από τα κέρδη θα δικαιούται η μία και ποια η άλλη παράκτια χώρα. Εάν δεν είναι σαφές αυτό, η διαπραγμάτευση θα γίνει στον αέρα και βεβαίως προς όφελος της Αγκυρας, η οποία είναι αυτή που αμφισβητεί, πιέζει και διεκδικεί. Οταν η Αγκυρα μιλάει για συνεκμετάλλευση εννοεί ότι το κέρδος θα μοιραστεί σχεδόν εξίσου. Σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, όμως, δικαιούνται ένα πολύ μικρό ποσοστό, λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.
Στην πραγματικότητα, ο όρος συνεκμετάλλευση είναι ένα παραπλανητικό αμπαλάζ για παραχώρηση εθνικών δικαιωμάτων. Το επιχείρημα που θα προβληθεί είναι ήδη έτοιμο: Θα μας πουν ότι ειδικά τώρα που έχουμε ζωτική ανάγκη, είναι προτιμότερο να μοιραστούμε με τους Τούρκους τα οφέλη από την εκμετάλλευση των πιθανολογούμενων κοιτασμάτων στο Αιγαίο, επειδή αλλιώς αυτά θα παραμείνουν ανεκμετάλλευτα.

Σταύρος Λυγερός

Παρουσίαση βιβλίου «Οι Άγιοι της Εκκλησίας των Πατρών - Προσέγγιση στην τοπική Αγιολογία» του κ. Παναγιώτη Μαρτίνη στην Διακίδειο


Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 7 μ.μ.
στην αίθουσα της Διακιδείου Σχολής Πατρών (Κανάρη 58)
στα πλαίσια των «Πρωτοκλητείων 2010»
παρουσιάζεται το βιβλίο του
 κ. Παναγιώτη Μαρτίνη
Δρ. Θεολογίας, Επιτίμου Σχολικού Συμβούλου,
 «Οι Άγιοι της Εκκλησίας των Πατρών -
Προσέγγιση στην τοπική Αγιολογία»
των Εκδόσεων "Ταώς".

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Προλογίζει ο κ. Ιωάννης Λιτσαρδόπουλος, Φιλόλογος, πρόεδρος του Συλλόγου των εν Πάτραις Κερκυραίων «Ο Άγιος Σπυρίδων».

1ος Εισηγητής: Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος, Προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας.

2ος Εισηγητής: Ο κ. Γεώργιος Μαρκάκης, Εκπαιδευτικός, Διευθυντής του 19ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Ο κ. Παναγιώτης Μαρτίνης, συγγραφέας του βιβλίου, θα αναφερθεί στον σκοπό και στη σημασία της συγγραφής του.

Την εκδήλωση θα κλείσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος.

Ο βυζαντινός χορός της Πολυφωνικής, υπό την Διεύθυνση του Χοράρχου, Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού κ. Ιωάννη Κόττορου, θα αποδώσει ύμνους από την Ασματική Ακολουθία «Των εν Πάτραις Τιμωμένων Αγίων», του πρ. Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου (Βαλληνδρά)

Στην Χριστιανική Εστία Πατρών ο π. Γαβριήλ Αθανασιάδης

Στην Χριστιανική Εστία Πατρών
(Μιαούλη 57)
την Κυριακή 28 Νοε. 2010
και ώρα 6 μ.μ. θα ομιλήσει
ο Αρχιμανδρίτης
π. Γαβριήλ Αθανασιάδης
με θέμα:
«Η Δύναμη της Θελήσεως»

Μνημόσυνο Μαρίας Φιλιππάτου

Το Σαββάτο 27 Νοεμβρίου 2010
στο παρεκκλήσιο
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
της Χριστιανικής Εστίας Πατρών
(Μιαούλη 57)
θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία
και το ετήσιο Μνημόσυνο
της Μαρίας Φιλιππάτου.

Ώρα: 7 π.μ. – 10 π.μ.