Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

ΦΑΝΑΡΙ, ΟΥ ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ - . Ιωάννης Ελ. Σιδηράς


Γράφει ο Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός
-Νομικός κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς

Δεν έφθασε το τέλος… «Ου τετέλεσται»
Το Φανάρι και η Ρωμιοσύνη Ανθίστανται

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
ομού μετά των «Ιερών φυλάκων» του Φαναρίου 
ηρωικώς και αυτοθυσιαστικώς ανθίστανται 
για την επιβίωση του Φαναρίου και της Ρωμιοσύνης.

Όσα κατ’ άνθρωπον θεωρούνταν αδύνατα πριν από κάποια έτη στις απορφανεμένες εκκλησιαστικές επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εντούτοις σήμερα συντελούνται κατά Θεόν από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τους Ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ιχνηλατούντες τα «γενόμενα και τα εστώτα» της όντως Σταυραναστασί μου «εν Χριστώ Αναστάντι» βιοτής, πορείας και αγαπητικής πρωτοδιακονίας του μαρτυρικού και καθαγιασμένου Οικουμενικού Πατριαρχείου εντός του πεπερασμένου χωροχρόνου από της ιδρύσεως της υπό Κωνσταντίνου του Μεγάλου «Νέας Ρώμης και μέχρι σήμερα «αντηχεί τοις ωσίν» νοερώς και αοράτως, αψευδώς και προφητικώς, μια φράση: «Ου τετέλεσται» ως εναντία βιουμένη  πίστη και ελπίδα για τα εσόμενα του μέλλοντος της Μητρός Αγίας Μεγάλης του Χριστού Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, όταν σε κάθε περιπετειώδη στροφή του ιστορικού γίγνεσθαι ακούγεται από τις πολυποίκιλες και πολυώνυμες και πολυπρόσωπες γηρασμένες και νεώτερες Κασσάνδρες, μία άλλη ολιγοπίστως απέλπιδα φράση: «έφτασε το τέλος…». Όχι όμως δεν «έφθασε το τέλος», «ου τετέλεσται», όπως χωρίς «φόβο και πάθος», προ ετών έγραφε ο πολύς Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Μελίτων (1913-1989), η ενσαρκωμένη αντοχή, η ακοίμητη συνείδητη και ελπιδοφόρος εύλαλη φωνή του Φαναρίου, όταν κατέθετε την πίστη και το βίωμα της εν Κωνσταντινουπόλει εσταυρωμένης «Εκκλησίας των Πενήτων» υπό το άδυτο και ανέσπερο φως της Αναστάσεως μυσταγωγών το «μυστήριον του Φαναρίου» μετά λόγου αποκαλύψεως και αληθείας: «Γνώριμοι είναι εις αυτήν την εσταυρωμένην Εκκλησίαν οι εμπτυσμοί, οι κολαφισμοί, αι μάστιγες, τα ραπίσματα και ο ακάνθινος στέφανος και η χολή μετά όξους και η λόγχη, τα οποθενδήποτε. Γνώριμός της και η πολυτέλεια του οίκτου. Είναι οικείαι της αι φωναί Σταύρωσον», «ουκ έχομεν βασιλέα ει μη Καίσαρα», «κατάβηθι». Και εις ωρισμένας στιγμάς η φωνή της συνοδεύει την φωνήν του Κυρίου της, «ίνα τι με εγκατέλιπες;».

ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - π. Ἰωαννικίου Κοτσώνη

ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ἀρχιμανδρίτου 
Ἰωαννικίου Κοτσώνη

Σὲ ὅλα τὰ ἠθικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα ὑπάρχει ἡ κοσμικὴ θέση, ὑπάρχει καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ θέση.
Μετὰ τὴν ἀλλοτρίωση τοῦ ἑλληνορθοδόξου λαοῦ μας, ὁ κόσμος (ὁ στερημένος τοῦ «κόσμου»=τοῦ στολισμοῦ τῆς Παραδόσεώς μας) ἔχει τὴ δική του ἠθική, ἔχει τὴ δική του κοινωνικὴ ἀντίληψη.
Ἀλλοίμονο, λέει τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἂν τὸ σκοτάδι τὸ βλέπομε σὰν φῶς καὶ τὸ φῶς σὰν σκοτάδι. Ἀλλοίμονο ἂν τὸ μαῦρο τὸ κάνομε ἄσπρο καὶ τὸ ἄσπρο μαῦρο. Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ τὴν ἀλλοπρόσαλλη ἠθική τοῦ κόσμου, οἱ προγαμιαῖες σχέσεις τῶν δύο φύλων δὲν θεωροῦνται ἐπιλήψιμες.Μάλιστα οἱ
ὁλοκληρωμένες σχέσεις ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἐκτός τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου θεωροῦνται κατὰ κάποιον τρόπο φυσικές!Ὑπάρχει μεγάλη ἄγνοια. Ἡ κατὰ φύσιν, ἡ φυσικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι νὰ ζῆ ὅπως οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ-Δημιουργοῦ προστάζουν. Καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν «κατὰ φύσιν» κατάσταση νὰ φθάσει στὸ «ὑπὲρ φύσιν», δηλαδὴ στὴν ὑπερφυσικὴ κατάσταση. Δηλαδὴ στὸ «καθ’ ὁμοίωσιν», στὴν ἁγιότητα καὶ στὴν ἕνωση μὲ τὸ Θεῖον. Ἀντίθετα, τὸ «παρὰ φύσιν» εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἔξω ἀπὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ-Δημιουργοῦ. Μέσα στὴν ἁμαρτία εἶναι ἡ παραφυσικὴ ζωή, γιὰ τὴν ὁποία δὲν μᾶς ἔπλασε ὁ Κύριος. Στὴν ἐποχή μας, ποὺ κυριαρχοῦν στὴν οἰκουμένη οἱ τρεῖς μεγάλοι τύραννοι, φιλαργυρία, φιλοδοξία, φιληδονία, ἔχομε αὐτονομήσει τὰ πάντα. Ἔτσι, ὅπως αὐτονομήθηκε καὶ ἡ ἡδονή, τὸ σέξ.

Μόνο ὁ Χριστιανισμός ξέρει νά κατηγορήσει με βάση χριστιανική. - Αλέξανδρος Τσιριντάνης

«Πολλοί, ἐζήτησαν νά κτυπήσουν τούς χριστιανούς μέ βρισιές, μέ συκοφαντίες κι ἀσυνάρτητα κούφια λόγια. Μά μόνο ὁ χριστιανός ξέρει νά κατηγορήσει μέ βάση χριστιανική. Ἡ ἄρνησις δέν εἶναι σέ θέση νά νοιώσει τον Χριστιανισμό, οὔτε νά κατηγορήσει ἐμᾶς τούς χριστιανούς. Μόνο ὁ Χριστιανισμός ξέρει νά κατηγορήσει με βάση χριστιανική».

Αλέξανδρος Τσιριντάνης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 29ης Φεβρουαρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
          Τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς ἑόρτια σέβη καί εὐχάς ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τῶν Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστοδούλου Καραθανάση καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χρήστου Γιοβάνη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Hanna Akgüç, τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί μελῶν αὐτοῦ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καί κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρίστον Κασμίρογλου, Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μεθ᾿ὁμίλου προσκυνητῶν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ (ΣΕ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ) - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΕΜΠΕΛΑ


ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ 
(ΣΕ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ)
Συγγραφέας: ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκδότης:  ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ"

Availability date:
Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας

Ἡ θυσία του Χριστοῦ ἦταν θυσία λογική, ἐπειδή ἀκριβῶς μέ ὅλη τή θέλησή του δέχθηκε τό ποτήριο τοῦ θανάτου καί δέν ἀντιστάθηκε σ᾿ αὐτό, ὅπως ­ἀντιστέκονται, ὅταν σφάζονται, τά ζῶα, πού δέν ἔχουν λογικό. Ἡ θυσία του ἦταν θυσία λογική καί ἐπειδή ἀκόμη ἤξερε καλά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο θυσιαζόταν, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι ἦλθε γιά νά δώσει τή ζωή του «λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Μάρκ. ι΄ 45). Μιά τέτοια λοιπόν λογική θυσία ἀπαιτεῖται νά προσφέρουμε κι ἐμεῖς, ἑνωμένοι βέβαια μέ τόν Χριστό. Θυσία δηλαδή ὑπακοῆς μέχρι θανάτου. Θυσία πού συντελεῖται μέ τή νέκρωση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου ἀφενός, τήν ὁμοίωση σέ ὅλα μέ τόν Χριστό ἀφετέρου. Θυσία τοῦ ἑαυτοῦ μας ὁλόκληρου, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἐνσωμάτωσή του στό Χριστό ἔγινε νέος ἄνθρωπος. Νήπιος στήν ἀρχή, ἀλλά πού διαρκῶς αὐξάνεται, ἕως ὅτου γίνει τέλειος καί φθάσει «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. δ΄ 13).

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

 Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου το πρωί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος παρέστη στην Τελετή Απονομής Πτυχίων των αποφοίτων βοηθών Νοσηλευτών της ΕΠΑΣ (νυν ΔΙΕΚ) που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του Ταχύρυθμου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.
Ο Θεοφιλέστατος ομίλησε στις νέες Νοσηλεύτριες και στους νέους Νοσηλευτές με θερμούς λόγους πατρικής αγάπης, τονίζοντας ότι είναι οι λευκοφορεμένοι άγγελοι στην υπηρεσία της αγάπης. Υπογράμμισε, πως τα εφόδιά τους θα πρέπει να είναι η πίστη στο Θεό, η αγάπη, η υπομονή και το πνεύμα της θυσίας, διότι το έργο του νοσηλευτού δεν είναι μόνο εργασία που θα αποφέρει καρπούς, αλλά είναι και ιερό λειτούργημα, καθώς θα βρεθούν δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Τέλος, μετέφερε τις θερμές εγκάρδιες ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και συνεχάρη την Διευθύντρια της Σχολής κ. Παρασκευή Βιτωράτου, διότι με ευσυνειδησία ασκεί τα καθήκοντά της, μαζί με τους συναδέλφους της, προσφέροντας όχι μόνο γνώσεις αλλά και ήθος στους σπουδαστές.
Για 18η χρονιά «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2016» στον Πειραιά !

Για 18η χρονιά «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2016» στον Πειραιά !

Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή!
Μαζί με την ευχή αυτή, η Ενορία Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, απευθύνει μία ανοιχτή πρόσκληση επικοινωνίας, συντροφικότητας και εποικοδομητικής συνεργασίας για την κατανυκτική αυτή περίοδο.
Μετά την αποδοχή από ενορίτες και φίλους του θεσμού «ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ...» ο οποίος υλοποιήθηκε για 4η συνεχή χρονιά, ως συνέχεια έρχεται να υλοποιηθεί για 18η χρονιά το πρόγραμμα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2016» .
Από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο του Λαζάρου στην Ευαγγελίστρια Πειραιώς καλούμαστε να συμμετέχουμε σε Λατρευτικές ευκαιρίες κατάνυξης που η περίοδος αυτή πλούσια μας προσφέρει.
Επίσης πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων, με πλούσιο ορίζοντα ενδιαφερόντων, θα βοηθήσoυν να βρεθούν και πάλι όσοι επιθυμούν στην αγκαλιά της ενοριακής οικογένειας στοχεύοντας στην πνευματική τους οικοδομή.

Καθαρά Δευτέρα  14  Μαρτίου  2016 
7.00 π.μ.: Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός.
5.00 μ.μ.: Μεγάλο Απόδειπνο.

Τρίτη  15  Μαρτίου  2016      
7.00 π.μ.: Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός.
5.00 μ.μ.: Μεγάλο Απόδειπνο.
 

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Η «ψυχή» της Ζωής που πορεύεται με... τα σανδάλια του Ιησού (Αφιέρωμα στον π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλο) - Κατερίνα Χουζούρη


Αφιέρωμα της Ορθόδοξης Αλήθειας στον 

π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλο
της Κατερίνα Χουζούρη

Ο π. Hλίας Mαστρογιαννόπουλος γεννήθηκε το 1919 στην Αθήνα, όπου και σπούδασε Θεολογία. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1945 και πρεσβύτερος το 1949.
Από το 1938 είναι μέλος της Αδελφότητας Θεολόγων «Η Ζωή», ενώ από το 1959 έως το 1965 χρημάτισε προϊστάμενος της αδελφότητας.
Εχει γράψει δεκάδες βιβλία και άρθρα, ενώ πάνω από μισό αιώνα στηρίζει, εμπνέει και προσανατολίζει με το εύρος των θεολογικών αναζητήσεών του πλήθος θεολόγων στις έρευνες και τις σπουδές τους.
Αυτό είναι το σύντομο βιογραφικό του αρχιμανδρίτη Ηλία Μαστρογιαννόπουλου.
Μπορεί να συμπυκνωθεί μια ολόκληρη ζωή μέσα σε λίγες γραμμές; Ο ίδιος πιθανόν να συμφωνούσε, καθώς τη ζωή του διακρίνουν η λιτότητα και η δωρικότητα.
Στην έκφραση, στους τρόπους, στον λόγο, στο γράψιμο, στην ενδυμασία, στην καθημερινότητα. Ζει και πορεύεται «με τα σανδάλια του Ιησού».
Γεννήθηκε λίγο πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Εζησε μεγάλες, ηρωικές, δύσκολες και τραγικές στιγμές του προηγούμενου αιώνα.
Γόνος πλούσιας αστικής οικογένειας, τα άφησε όλα, τα έδωσε όλα. «Ολα για τη δόξα του Χριστού». Η «Ορθόδοξη Αλήθεια» αποκαλύπτει την ιστορία του 97χρονου σήμερα π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλου.
Οικογένεια
Αθήνα, 1919. Στο κέντρο της πρωτεύουσας, κοντά στην πολυσύχναστη σήμερα πλατεία Ομονοίας, γεννιέται ένα αγόρι, το μέλλον του οποίου, θα έλεγε κανείς, φαίνεται προδιαγεγραμμένο.
Γεννήθηκε σε μια αρχοντική, αστική οικογένεια. Ο πατέρας του ονομαζόταν Δημήτριος (καταγόταν από τη Σπάρτη) και ήταν γνωστός ωτορινολαρυγγολόγος των Αθηνών, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στη Βιένη.

Τραγικές είναι οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων


Τραγικές είναι οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων 
που έχουν συγκεντρωθεί στην Ειδομένη.

  «δειλοί, μοιραῖοι κι ἄβουλοι ἀντάμα
προσμένουμε, ἴσως, κάποιο θάμα.

Κώστας Βάρναλης

Ποιά εἶναι ἡ σχέση μας μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν ἁγιοπνευματική της ζωή; - Μητροπολίτης Αχελώου Ευθύμιος

 Τό δυστύχημα γιά πολλούς ἀπό μᾶς (ἰδίως τούς Ἕλληνες) εἶναι το ὅτι εἴμαστε «εὐχαριστημένοι» ἀπό τόν ἑαυτό μας. Ὅτι «τά ξέρουμε» ὅλα! Χωρίς νά μάθουμε, χωρίς νά μαθητεύσουμε σέ δασκάλους ἤ μάστορες, χωρίς νά καταρτισθοῦμε, παραμένουμε στάσιμοι, ἀκατάρτιστοι καί ἀμαθεῖς. Καί τό σπουδαιότερο: Καί τό σπουδαιότερο: λέμε ὅτι εἴμαστε «Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι». Τί γνωρίζομε ὅμως ἀπό τήν Ὀρθοδοξία; Ποιά εἶναι ἡ σχέση μας μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν ἁγιοπνευματική της ζωή; 

Μητροπολίτης Αχελώου Ευθύμιος

ΣΤ΄ ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΤ΄ γεύμα αγάπης για την ανέγερση του Ιερού Ναού
Με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 το έκτο γεύμα αγάπης για την ανέγερση του νέου Ιερού Ναού μας με μεγάλη επιτυχία καθώς τριακόσιοι και πλέον αδελφοί μας προσήλθαν εκφράζοντας και εκδηλώνοντας  την αγάπη τους στον αγώνα που κάνουμε για να χτίσουμε και πάλι την Εκκλησία μας. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά γιατί ήρθαν όλοι για να μας πουν «καλή δύναμη» και να μας στηρίξουν. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και πνευματικό μας πατέρα κ.κ. Χρυσόστομο που ευλόγησε το τραπέζι της αγάπης και με την παρουσία του και τους λόγους συμπαράστασης και αγάπης μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο της αναγέρσεως.   Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Καπερώνη για τη δωρεάν παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων στο ξενοδοχείο του «Ποσειδών Παλλάς».  Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και της Ερανικής επιτροπή που έκαναν ότι ήταν δυνατόν και κοπίασαν πολύ για να έχει επιτυχία το γεύμα.  Ευχαριστούμε όλες τις κυρίες που μαγείρεψαν,  που έφτιαξαν ψωμί και γλυκά και όσους προσέφεραν τα ποτά. Ευχαριστούμε όλους όσους προσέφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο και διάφορα τρόφιμα απαραίτητα για το γεύμα. Ακόμα   ευχαριστούμε τον υπεύθυνο για τη μουσική και τις φωτογραφίες και αγαπητό φίλο Παναγιώτη Κουγιά.
Τον πρώτο λαχνό της λαχειοφόρου που ήταν μια πολύ ωραία χειροποίητη  εικόνα της Παναγίας κέρδισε η κ. Φωτεινή Μικέλη.
 Τέλος θέλουμε να γνωρίζουν όλοι ότι το έργο της ανεγέρσεως δεν είναι δικό μας έργο αλλά έργο του Θεού και μέσα από τη διαδικασία της ανεγέρσεως βλέπουμε την παρουσία Του ολοζώντανη μπροστά μας. Ο Θεός ανεγείρει και ο Θεός θα αποπερατώσει το έργο. Γι’ αυτό Τον Δοξάζουμε , Τον Υμνολογούμε και Τον Ευχαριστούμε πάντα. Δόξα σοι ο Θεός.
ιερέας  Δημήτριος Μπιλιανός 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 28-02-2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 27ης λ. μ. Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ὀλιγοημέρου ἀναπαύσεως Αὐτοῦ ἐν Αὐστρίᾳ.  
Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.

* * *
Ἡ Α. τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 28ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Εἶναι ἡ ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς. - Ἱερός Αὐγουστίνος


Ὑπάρχει καί κάτι χειρότερο 
ἀπό τήν ἁμαρτία. 
Εἶναι ἡ ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς.

Ἱερός Αὐγουστίνος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

 
Ενημερωτικός κατάλογος αποφάσεων για την Ι.Μ. Εσφιγμένου
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

 Έλαβα από την Ιερά Μονή Εσφιγμένου και δημοσιεύω:

Λόγω της συνεχιζόμενης παραβατικής συμπεριφοράς των σχισματικών καταληψιών κτηρίων της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, αναγκαζόμαστε να παραθέσουμε ΚΑΤΑΛΟΓΟ πράξεων και αποφάσεων σχετικά με το θέμα, προς ενημέρωση κάθε καλόπιστου. Μπορεί κανείς να τον δει και εδώ.
Τα ανωτέρω άτομα συνεχίζουν εξ ιδίας ευθύνης να επισωρεύουν με χαρακτηριστική ταχύτητα νέες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, ακόμη και για βαρέα ποινικά αδικήματα. Ευχόμαστε σύντομα να αντιληφθούν τη θέση τους έναντι Εκκλησίας και Πολιτείας, έναντι Θεού και ανθρώπων! Επίσης ευχόμαστε οι υποστηρικτές τους να αντιληφθούν τι ακολουθούν με ή δίχως επίγνωση.

Πηγή:
-Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως & Νέας Ρώμης
-Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους
-Πολιτική Διοίκηση Αγίου Όρους / Υπουργείο Εξωτερικών
-Ελληνική Δικαιοσύνη


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
-Διοικητικές Πράξεις (6)
-Εκκλησιαστικές Αποφάσεις (1)
-Δικαστικές Αποφάσεις (32)
για το θέμα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους
1) 1.957/2002 Απόφαση Ιεράς Κοινότητος
Χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά των κατεχόντων την Μονή και καλούνται, ένας προς ένα, όλοι οι εγκαταβιούντες στη Μονή προς ακρόαση. Αρνούνται με εξωδίκους υβριστικές δηλώσεις.

Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - π. Γρηγόριος Μουσουρούλης


  Κυριακή ΛΔ´ (Ἀσώτου)
Ὁμιλία εἰς τόν Ἀπόστολον
Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
 ( Α΄Κορ. στ΄12-20)
        ˜˜˜˜˜˜˜˜  
Α´ Ἐλεύθεροι ἀπό τά πάθη τῆς σακρκός
Β´ Ἡ ζωή μας δοξολογία τοῦ Θεοῦ
        Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου ἀπασχόλησε πολύ τόν θεῖο Ἀπόστολο Παῦλο. Παρουσίασε ζητήματα πολύ σοβαρά, τά ὁποῖα ὅμως ὁ θεῖος Ἀπόστολος μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τά ὁδήγησε σέ αἴσια λύση. Καί τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἕνα τέτοιο σοβαρό καί συνάμα ὀξύ πρόβλημα μᾶς παρουσιάζει. Κάποιοι «φιλελεύθεροι» χριστιανοί τῆς Κορίνθου, προκειμένου νά δικαιολογήσουν τά πάθη τους, ἔλεγαν στούς ἄλλους:ἀφοῦ οἱ χριστιανοί εἴμαστε ἄνθρωποι κατ’ἐξοχήν ἐλεύθεροι, μποροῦμε νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε. Καί ὁ Ἀπόστολος διαβλέποντας τόν μεγάλο κίνδυνο τούς ἀπαντᾶ: «πάντα μοιο ἔξεστιν, ἀλλ’οὐ πάντα συμφέρει».
*****
Α´ Ἐλεύθεροι ἀπό τά πάθη τῆς σακρκός
        Ὅλα ὅσα δέν ἀπαγορεύει ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ μπορῶ νά τά κάνω. Δέν μέ συμφέρουν ὅμως ὅλα. Ὅλα εἶναι στήν ἐξουσία μου, ἀλλά ἐγώ δέν θά γίνω δοῦλος σέ τίποτε.

Συμφεροντο...λογία - δ. Γρηγόριος Φραγκάκης

Συμφεροντο...λογία
Κυριακή του Ασώτου

Όλος ο κοσμικός τρόπος σκέψεις κινείται στους φθαρτούς και ψεύτικα υποσχόμενους δρόμους της έννοιάς του. Στον βωμό του θυσιάζονται αιώνιες αξίες και τιμημένα ιδανικά, φιλίες, ανθρώπινες σχέσεις, πίστι, ιδεολογία, θυσιάζεται και αυτή η ίδια η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τιμή. Για το...συμφέρον ο άνθρωπος- είναι πασίγνωστο πια- μπορεί να κάνει πάρα πολλούς συμβιβασμούς. Μπορεί να αλλοιωθεί. Και πράγματι. Με λύπη βαθιά και ο απλούστερος ακόμη παρατηρητής της καθημερινότητας εντοπίζει την διαφθορά που κυριαρχεί σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις «τάξεις» της κοινωνίας από την συνεχή επιδίωξι του...συμφέροντος. Μα είναι όντως τόσο κακό να αναζητά κανείς το συμφέρον του; Είναι υγιές να μη θέλει κανείς το καλό του;

Ἴδε Χριστέ, τὴν θλῖψιν τῆς καρδίας,


Ἴδε Χριστέ, τὴν θλῖψιν τῆς καρδίας, 
ἴδε μου τὴν ἐπιστροφήν, 
ἴδε τὰ δάκρυα Σῶτερ, 
καὶ μὴ παρίδῃς με, 
ἀλλ' ἐναγκάλισαι πάλιν δι' εὐσπλαγχνίαν, 
πληθύϊ σῳζομένων συναριθμῶν 
ὅπως ὑμνῶ εὐχαρίστως τὰ ἐλέη σου.

ΔΙΑΛΑΛΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΒΑΝΕΙ - Β. Χαραλάμπους


ΔΙΑΛΑΛΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΒΑΝΕΙ
                                                             
    Του Β. Χαραλάμπους

Στο ολοπράσινο μονοπάτι για τη Βασίλεια
εκεί όπου το παμπάλαιο Λιθικό
στου Κόρνου το βουνοπλάγι
η των Κρινέων Μονή
« υπομνήματος και χρυσοβουλλίου »
αυτοκράτορος βυζαντινού.

Χνάρι παμπάλαιο
το Σιναΐτικο ετούτο μετόχι
κι ας λογιούνται ανώφελα τα χνάρια
στην περίσσια λησμοσύνη
για τούτο τ΄ άδικο.

Ίσως και τούτο αντιπάλεμα στη λήθη
τ΄απομεινάρια από τις βυζαντινές  τοιχογραφίες.

Και κάθε ανασασμός και παρακάλεμα
στην Παναγιά την Κρινιώτισσα
διαλαλητής που προλαβαίνει
στης Κερύνειας το πρόπυλο
το μεγάλο ξημέρωμα.


*Παναγιά η  Κρινιώτισσα - 12ου αιώνα μάλλον

Κοντά στην Κερύνεια η Βασίλεια . Το Λιθικό (Χωριό στην πλαγιά του Κόρνου στον Πενταδάκτυλο) σήμερα δεν υπάρχει., υπάρχει όμως χειρόγραφο που το μαρτυρεί τούτο.

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

Ευχαριστώ για την υπέροχη φιλοξενία,


Ευχαριστώ για την υπέροχη φιλοξενία,
την καλή παρέα, και την άψογη συνεργασία.
 Εις το επανιδείν ....

Προ ολίγου επέστρεψα στην Πάτρα.

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Σχολιασμός στο κείμενο της Ε΄ Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως (Σαμπεζύ Γενεύης 11-17.10.2015) - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος


Σχολιασμός στο κείμενο 
της Ε΄ Πανορθοδόξου 
Προσυνοδικής Διασκέψεως
(Σαμπεζύ Γενεύης   
11-17.10.2015)

«Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας

 προς τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον»  


Πρωτοπρεσβύτερος
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
τηλ. 6945-377621,  agotsopo@gmail.com
Πάτρα   Φεβρουάριος 2016

Σχολιασμός στο κείμενο της  Ε΄ Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως  «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον»  (Σαμπεζύ, 2015)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τό 1976, σέ ἓνα ἀπό τά συμπόσια τοῦ Pro Οriente στό  Πανεπιστήμιο τοῦ Graz ὁ καθηγητής τῆς Δογματικῆς Joseph Ratzinger και μετέπειτα Πάπας Βενέδικτος XVI διετύπωσε μία πρόταση γιά τή λύση τοῦ ἐπίμαχου θεσμοῦ τῆς δικαιοδοσίας τῆς Ρώμης καί τῆς ἕνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί τῆς Ὀρθόδοξης. Ἡ ἑνότητα θά μποροῦσε – εἶπε ὁ Ratzinger «νά ἐπιτευχθεῖ πάνω στή βάση ὃτι ἡ Ἀνατολή θά παραιτεῖτο ἀπό τό νά πολεμᾶ τή δυτική ἐξέλιξη τῆς β΄χιλιετίας ὡς αἱρετική καί θά ἀναγνώριζε τήν Καθολική Ἐκκλησία ὡς νόμιμη καί ὀρθή ἀπό ἂποψη πίστης μέ ἐκείνη τή μορφή, στήν ὁποία ἡ Καθολική Ἐκκλησία βρέθηκε μέσα ἀπό τήν ἐξέλιξη τῆς β΄χιλιετίας, ἐνῶ ἀντίστροφα ἡ Δύση θά ἀναγνώριζε τήν Ἀνατολή ὡς νόμιμη καί ὀρθή στήν πίστη σέ ἐκείνη τή μορφή τήν ὁποία αὐτή διατήρησε στήν ἱστορία της”»[1] ! Με άλλα λόγια, εμείς οι Ορθόδοξοι θα πάψουμε να χαρακτηρίζουμε τους παπικούς ως αιρετικούς και θα θεωρήσουμε τα αιρετικά παπικά δόγματα και τη διαστροφή της παράδοσης ως θεμιτή, αποδεκτή θεολογική εξέλιξη γι’ αυτούς και αυτοί το ίδιο, δεν θα μας θεωρούν πλέον αιρετικούς. Έτσι ο καθένας θα πιστεύει ό,τι θέλει αλλά θα είμαστε ενωμένοι . «μαζί και διαφορετικά» σύμφωνα με το θεοσοφικό σύνθημα του συγκρητιστικού οικουμενισμού

Υποδοχή Ιερών Λειψάνων στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινής Υμηττού,Υποδοχή Ιερών Λειψάνων 20-2-2016. 
Τα ιερά λείψανα μετέφερε στον Ιερό Ναό 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινής Υμηττού, 
ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ομπλού, 
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κωτσάκης.

Ο επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ευλόγησε την Βασιλόπιτα του Συνδέσμου Ελληνοσερβικής φιλίας Νομού Αχαΐας "Αγία Σοφία – Άγιος Σάββας".

 Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Πατρών, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, ευλόγησε την Βασιλόπιτα του Συνδέσμου Ελληνοσερβικής φιλίας Νομού Αχαΐας "Αγία Σοφία – Άγιος Σάββας".
Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος εμνήσθη ημερών αρχαίων, δεδομένου ότι αρκετές φορές , ως Αρχιμανδρίτης, συνόδευσε τις αποστολές αγάπης (ανθρωπιστική βοήθεια) προς τους εμπερίστατους Σέρβους αδελφούς μας, οι οποίοι βρίσκονταν τότε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συνοδοί επίσης των εν λόγω αποστολών ήταν ο Πρωτοπρεβύτερος π. Ερμολάος Μασσαράς, αλλά και άλλοι Ιερείς της Μητροπόλεως Πατρών.
Για τον λόγο αυτό άλλωστε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Σερβίας, επί Πατριάρχου Παύλου, του απένειμαν το παράσημο του Πατριαρχείου της Εκκλησίας της Σερβίας. 
Από την πλευρά του Συνδέσμου ο. π. Ερμόλαος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο για την αγάπη του προς τον Σύνδεσμο αλλά και τον Θεοφιλέστατο για την παρουσία του στην Κοπή της Βασιλόπιτας και για την στήριξή που προσφέρει με την δυναμική του παρουσία στο σύνδεσμο σε χρόνια πέτρινα και δύσκολα.  ΕΝΑΡΞΗ Γ' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ (25-2-2016)

 Άνοιξε τις πύλες του το πρωί της Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου 2016, το Γ’ Διεθνές Αγιολογικό Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας που διοργανώνει ανά διετία από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας-Αμμοχώστου και η Πολιτιστική Ακαδημία Άγιος Επιφάνιος.
Προηγήθηκε η τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην αρχαία Μονή της Αγίας Νάπας, όπου ο επιχώριος Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου κ. Βασίλειος καλωσόρισε τους συνέδρους και τους ξενάγησε στον χώρο της ιστορικής Μονής.
Ακολούθως στο Συνοδικό της Μητροπόλεως στο Παραλίμνι, έλαβε χώρα η επίσημη τελετή έναρξης με σύντομους χαιρετισμούς από τον κ. Κώστα Κωνσταντινίδη εκ μέρους της Επιστημονικής- Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τον Σεβ. Μητροπολίτη Σασίμων Γεννάδιο (εκ μέρους της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου), τον Σεβ. Μητροπολίτη Κένυας κ. Μακάριο (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο Σεβ. Βόστρων κ. Τιμοθεο (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων), τον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, τον κ. Γιάννη Γιαννάκη, Επίτροπο Εθελοντισμού εκ μέρους του Εξοχοτάτου προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. 
Παρέστησαν επίσης οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, Λεμεσού Αθανάσιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος, αρκετοί κληρικοί της Μητροπόλεως, από την Ιερά Αρχιεπισκοπή και άλλες Μητροπόλεις, εκπρόσωποι του Στρατού, της Αστυνομίας, Δήμαρχοι της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, ο Επαρχιακός Επιθεωρητής και Α’ Λειτουργός Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας-Αμμοχώστου, Διευθυντές Σχολείων, εκπαιδευτικοί, μαθητές και πλήθος κόσμου. 
Έπειτα ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ανέπτυξε το θέμα «Η Εκκλησία της Κύπρου εν αιχμαλωσία». 
Το Γ' Αγιολογικό Συνέδριο αφιερώνεται στη μνήμη του προσφάτως κοιμηθέντος διαπρεπούς ιστορικού Θεοδώρου Παπαδόπουλου.
ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΗΚΤΟΣ Ο ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΜEΝΗΣ ‘’ΠΑΛΑΙΑΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ Β. Χαραλάμπους

ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΗΚΤΟΣ Ο ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΜEΝΗΣ ‘’ΠΑΛΑΙΑΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ

Του Β. Χαραλάμπους

Κατά καιρούς δίνεται η εντύπωση σε κάποιους ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επιστροφής της καλουμένης ‘’Παλαιάς Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας’’  στην Μία Αγία Εκκλησία.  Όσο όμως κι αν διαφοροποιούνται σε κάποια θέματα με το Βατικανό παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτό. 
Είναι αλήθεια ότι η καλούμενη ‘’Παλαιά Ρωμαιοκαθολική εκκλησία’’  δεν συνηγορεί στα οικουμενιστικά ατοπήματα του Πάπα Φραγκίσκου και αυτό είναι θετικό.  Προς τούτο μάλιστα και δι’ ανοιχτής επιστολής πρόσφατα διαμαρτυρήθηκαν προς τον Πάπα Φραγκίσκο για τα διαθρησκειακά ατοπήματά του με Εβραίους, Βουδιστές και Μουσουλμάνους.  Θεωρούν εαυτούς ως ‘’ενισταμένους καθολικούς’’,  όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «αντιστεκόμενοι στην λαίλαπα του μοντερνισμού και του θρησκευτικού συγκρητισμού που παρουσιάζεται υπό τον μανδύα ενός ψευδεπιγράφου οικουμενισμού και χαρακτηρίζει το μετασυνοδικό Βατικανό» (από την σχετική ιστοσελίδα orccgr.wix.com, της καλουμένης ‘’Παλαιάς Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας’’).

Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος: ”Προσεύχεσαι όταν ζητάς ψωμί για ξένο στόμα”

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνος μιλάει για το ποιμαντικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Σιγκαπούρης, την ορθόδοξη παρουσία στην Ασία και τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Επαρχία του. Στη συνέντευξη του ο Σεβασμιώτατος δεν παραλείπει να αναφερθεί στο έργο της Ιεραποστολής.
Δες την συνέντευξη στην Πεμπτουσία ΕΔΩ