Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Κοινή Δήλωσις τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου


Κοινή Δήλωσις
 τῆς Α.Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου 
καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου  κ.κ. Βαρθολομαίου
(30 Νοεμβρίου 2014)

Ἡμεῖς, ὁ Πάπας Φραγκίσκος καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἐκφράζομεν τήν βαθεῖαν πρός τόν Θεόν εὐγνωμοσύνην μας διά τήν δωρεάν τῆς νέας ταύτης συναντήσεώς μας, ἡ ὁποία μᾶς παρέχει τήν δυνατότητα, παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ κλήρου καί τῶν πιστῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, νά ἑορτάσωμεν ἀπό κοινοῦ τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί αὐταδέλφου τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Ἡ μνήμη τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι ἐκήρυξαν τήν καλήν ἀγγελίαν τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τόν κόσμον διά τοῦ κηρύγματος καί τῆς μαρτυρίας τοῦ μαρτυρίου των, ἐνισχύει ἐντός ἡμῶν τήν ἐπιθυμίαν νά συνεχίσωμεν τήν κοινήν ἡμῶν πορείαν πρός τήν ὑπέρβασιν, ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ, τῶν ἐμποδίων, τά ὁποῖα μᾶς διαιροῦν.

Κατά τήν εὐκαιρίαν τῆς συναντήσεώς μας εἰς Ἱεροσόλυμα τόν παρελθόντα Μάϊον, κατά τήν ὁποίαν ἐμνήσθημεν τοῦ ἱστορικοῦ ἐναγκαλισμοῦ τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν Πάπα Παύλου Ϛ’ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ὑπεγράψαμεν κοινήν δήλωσιν. Σήμερον, κατά τήν εὐτυχῆ νέαν ταύτην ἀδελφικήν ἡμῶν συνάντησιν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐπαναβεβαιώσωμεν τάς κοινάς ἡμῶν προθέσεις καί ἀνησυχίας.

Ἐκφράζομεν τήν εἰλικρινῆ καί σταθεράν ἀποφασιστικότητά μας, ὑπακούοντες εἰς τό θέλημα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά ἐντείνωμεν τάς προσπαθείας μας διά τήν προώθησιν τῆς πλήρους ἑνότητος ὅλων τῶν Χριστιανῶν καί, ὑπεράνω ὅλων, μεταξύ τῶν Καθολικῶν καί τῶν Ὀρθοδόξων. Ὡσαύτως, προτιθέμεθα νά στηρίξωμεν τόν θεολογικόν διάλογον, ὁ ὁποῖος ἤρχισεν ἀκριβῶς πρό τριάκοντα πέντε ἐτῶν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου καί τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β’ ἐδῶ εἰς τό Φανάριον, καί ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται κατ’ αὐτάς μέ τά πλέον δύσκολα ζητήματα, τά ὁποῖα ἐσημάδευσαν τήν ἱστορίαν τῶν διαιρέσεών μας καί ἀπαιτοῦν προσεκτικήν καί λεπτομερῆ μελέτην. Πρός τόν σκοπόν αὐτόν παρέχομεν τήν διαβεβαίωσιν τῆς διαπύρου προσευχῆς μας ὡς Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, ζητοῦντες ἀπό τούς πιστούς μας νά ἑνώσουν τάς προσευχάς των μέ τάς ἰδικάς μας «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ» (Ἰω. ιζ΄, 21).

Ὁμιλία Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τόν Πάπαν Φραγκίσκον κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ


Ὁμιλία
 τῆς Α.Θ.Παναγιότητος
 τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
 κ.κ. Βαρθολομαίου
 πρός τήν Α.Ἁγιότητα τόν Πάπαν Φραγκίσκον
 κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου
 ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ
(30 Νοεμβρίου 2014)

Ἁγιώτατε καί ἠγαπημένε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, ἐπίσκοπε τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης Κύριε Φραγκῖσκε.

Δόξαν καί αἶνον ἀναπέμπομεν τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ ἡμῶν, τῷ καταξιώσαντι ἡμᾶς τῆς ἀνεκλαλήτου χαρᾶς καί τῆς ἐξιδιασμένης τιμῆς τῆς προσωπικῆς παρουσίας τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος, κατά τόν ἐφετεινόν ἑορτασμόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ θεμελιώσαντος διά τοῦ κηρύγματος αὐτοῦ τἠν Ἐκκλησίαν ἡμῶν Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Εὐχαριστοῦμεν ἀπό καρδίας τήν Ὑμετέραν Ἁγιότητα διά τό πολύτιμον δῶρον τῆς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν εὐλογημένης ταύτης παρουσίας Αὐτῆς μετά τῆς τιμίας Αὐτῆς συνοδείας. Ἐν ἀγάπῃ βαθείᾳ καί τιμῇ πολλῇ ἐναγκαλιζόμεθα Ὑμᾶς ἀπευθύνοντες Ὑμῖν ἐγκάρδιον τόν ἀσπασμόν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης: «Χάρις Ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ Πατρός ἡμῶν καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. α΄ 7). «Ἡ γάρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς» (Β΄ Κορ. ε΄ 14-15).

Νωπήν εἰσέτι διατηροῦμεν ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν τήν ἀνάμνησιν τῆς συναντήσεως ἡμῶν μετά τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ εἰς εὐλαβῆ ἀπό κοινοῦ προσκύνησιν τοῦ τόπου ἔνθα ἐγεννήθη, ἔζησεν, ἐδίδαξεν, ἔπαθεν, ἀνέστη καί ἀνελήφθη ὅπου ἦν τό πρότερον, ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεως ἡμῶν, ἀλλά καί εἰς εὐγνώμονα ἀνάμνησιν τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς ἐκεῖ συναντήσεως τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν Πάπα Παύλου τοῦ Ϛ΄ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Διά τῆς πρό πεντήκοντα ἐτῶν συναντήσεως ἐκείνων ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει ὁ ροῦς τῆς ἱστορίας ἤλλαξε κατεύθυνσιν, αἱ παράλληλοι καί ἐνίοτε συγκρουόμεναι πορεῖαι τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν συνηντήθησαν εἰς τό κοινόν ὅραμα τῆς ἐπανευρέσεως τῆς ἀπολεσθείσης ἑνότητος αὐτῶν, ἡ ψυγεῖσα ἀγάπη ἀνεζωπυρώθη, καί ἐχαλυβδώθη ἡ θέλησις ἡμῶν ὅπως πράξωμεν πᾶν τό καθ᾿ ἡμᾶς, ἵνα ἐκ νέου ἀνατείλῃ ἡ ἐν τῇ αὐτῇ πίστει καί τῷ κοινῷ Ποτηρίῳ κοινωνία ἡμῶν. Ἔκτοτε ἤνοιξεν ἡ ὁδός πρός Ἐμμαούς, ὁδός πιθανῶς μακρά καί ἐνίοτε δύσβατος, πλήν ἀνεπίστροφος, ἀοράτως τοῦ Κυρίου συμπορευομένου μεθ᾿ ἡμῶν, ἄχρις οὗ Οὗτος ἀποκαλυφθῇ ἡμῖν «ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου» (Λουκ. κδ΄ 35).

Ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου κατά τη Θεία Λειτουργία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 30 Νοεμβρίου 2014


Ομιλία 
Του Πάπα Φραγκίσκου
Κατά Τη Θεία Λειτουργία
Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
30 Νοεμβρίου 2014 
Patriarchal Cathedral of St. George

Πολλές φορές, ως αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες, συμμετείχα στη θεία Λειτουργιά τον ορθοδόξων κοινοτήτων εκείνης της πόλης, αλλά ευρισκόμενος σήμερα σε αυτήν την Πατριαρχική Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου επι τη εορτή του αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου και αδελφού του αγίου Πέτρου, προστάτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είναι πράγματι μια ιδιαίτερη χάρη που ο Κύριος με αξίωσε.

Το να συναντηθούμε, και να κοιτάξει ο ένας το πρόσωπο του άλλου, το να ανταλλάξουμε τον ασπασμό της ειρήνης, το να προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλο, αποτελούν ουσιαστικές διαστάσεις της πορείας εκείνης προς την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας προς την οποίαν τείνουμε. Όλα αυτά προηγούνται και συνοδεύουν σταθερά εκείνη την άλλη ουσιαστική διάσταση αυτής της πορείας που είναι ο θεολογικός διάλογος.Ένας αυθεντικός διάλογος είναι πάντα μεταξύ προσώπων με ένα όνομα, με μία όψη, με μια ιστορία, και όχι μόνο ανταλλαγή ιδεών.

Αυτό ισχύει προ πάντων για μας τους χριστιανούς, γιατί για μας η αλήθεια είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το παράδειγμα του αγίου Ανδρέα ο οποίος μαζί με ένα άλλο μαθητή δέχθηκε την πρόσκληση του Θείου διδασκάλου: «έρχεσθε και όψεσθε» και « έμειναν παρ αυτώ την ημέραν εκείνην» (Ιω, 1, 39), μας δεικνύει με σαφήνεια οτι η χριστιανική ζωή είναι μια προσωπική εμπειρία, μια μεταβάλλουσα συνάντηση με Εκείνον που μας αγαπά και θέλει να μας σώσει. Ακόμα και το χριστιανικό κήρυγμα μεταδίδεται χάρη σε πρόσωπα που αγαπούν το Χριστό, τα οποία δεν μπορούν να μη μεταδώσουν την χαρά της αγάπης και της σωτηρίας. Ακόμα μια φορά το παράδειγμα του αποστόλου Ανδρέα είναι διαφωτιστικό. Αφού ακολούθησε το Χριστό εκεί που κατοικούσε και συνομίλησε μαζί του « ευρίσκει ούτος πρώτον τον αδελφόν τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτώ: ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, - ο εστιν μεθερμηνευόμενον Χριστόν - ήγαγεν αυτόν πρός τον Ιησούν » (Ιω 1, 40-42). Είναι πάντως φανερόν οτι ούτε ο διάλογος μεταξύ των χριστιανών μπορεί να ξεφύγει από αυτή τη λογική της προσωπικής συνάντησης.

Λαμπρός ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα.

"Ἀπό τήν πόλη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν Πάτρα μας ἀπευθύνομε πρός ὅλους τούς ὅπου γῆς Ἀδελφούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, μήνυμα ἀγάπης, ἐλπίδος καί ἑνότητος ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μεσίoυ, τόν ὁποῖον ἐκήρυξε ἐν Πάτραις ὁ Ἱερώτατος καί Πρωτόκλητος Ἀπόστολος.
Δεόμεθα τοῦ Κυρίου, ὅπως διά πρεσβειῶν τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς τῶν Πατρέων Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, χαρίζηται πᾶσιν, τά οὐράνια ἐλέη καί ἀγαθά του. Φωτίζη τούς Ἄρχοντας τῆς Πατρίδος μας ὥστε νά βουλεύωνται ἀγαθά ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος  καί τοῦ φιλοθέου καί φιλαγίου Λαοῦ μας.
Ἐνισχύη  τόν Ἑλληνικό Λαό ὥστε  νά εὕρη τόν ἐπιστηριγμό καί τήν ὀρθή πορεία του, ἀκολουθώντας τά ἴχνη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί πάντων καί διδασκάλων, οἱ ὁποῖοι ἐφώτισαν τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα τήν Ἐλλάδα  μέ τό ἀνέσπερο φῶς, τοῦ ἐκ Τάφου Ἀνατείλαντος Σωτῆρος.
Φωτίσῃ τάς διανοίας τῶν πεπλανημένων ἀδελφῶν μας οἱ ὁποίοι, ἀπό τῶν ἀρχαίων χρόνων, ἀλλά καί μετά ταῦτα, άπέστησαν τῆς Μιᾶς, Ἀγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικής Ἐκκλησίας, ὥστε νά ἐπανέλθουν εἰς τήν ἀλήθεια καί τήν μία ποίμνη τοῦ Χριστοῦ.
Ἐνισχύῃ τούς πάντας, ὥστε νά ἐννοήσουν ὅτι ἡ μόνη ἐλπίς διά τήν ἔξοδο ἀπό τόν ὠκεανό τῆς συγχρόνης ἀπελπισίας εἶναι ἡ ὁδός τῆς μετανοίας καί τῆς ἐπιστροφῆς στήν ἀγκάλη τοῦ Οὐρανίου Πατρός, ὁ ὁποῖος δίδει στήν ζωή μας, οὐράνια σημασιολόγηση  καί κύρος ἀθανασίας.
Ἀπό τήν πόλη τοῦ πνεύματος καί τῆς ευλαβείας, ἀπό τήν Πάτρα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὑψώνομε χεῖρας ἱκέτιδας, ὑπέρ ἐνισχύσεως τῶν ἀδελφῶν μας Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολής, οἱ ὁποῖοι ὑφίστανται μαρτύρια ὃμοια μέ ἐκεῖνα τῶν μαρτύρων κατά τήν ὀρθρινή περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας."
Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

 Μέ λαμπρότητα ξεχωριστή γιορτάστηκε ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα καί στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό του, ἕνα ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Ναῶν τῆς Ὀρθοδοξίας.
Στήν Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, ἐνῶ συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος, Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, Ἱερισσού, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Χαίροις ὁ λογικὸς οὐρανός, δόξαν Θεοῦ διαπαντὸς διηγούμενος,


Χαίροις ὁ λογικὸς οὐρανός, δόξαν Θεοῦ διαπαντὸς διηγούμενος, 
ὁ πρῶτος Χριστῷ καλοῦντι, καθυπακούσας θερμῶς, 
καὶ ἀμέσως τούτῳ συγγενόμενος, ὑφ' οὗ πυρσευόμενος, 
καθωράθης φῶς δεύτερον, καὶ τοὺς ἐν σκότει, 
ἀστραπαῖς σου ἐφώτισας, ἀγαθότητα, τὴν αὐτοῦ ἐκμιμούμενος. 
Ὅθεν τὴν παναγίαν σου, τελοῦμεν πανήγυριν, 
καὶ τῶν λειψάνων τὴν θήκην, περιχαρῶς ἀσπαζόμεθα, 
ἐξ ἧς ἀναβλύζεις, σωτηρίαν τοῖς αἰτοῦσι, καὶ μέγα ἔλεος. 

Από τα Στιχηρά Προσόμοια του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου

Τὸν κήρυκα τῆς πίστεως, καὶ ὑπηρέτην τοῦ Λόγου,


Τὸν κήρυκα τῆς πίστεως, καὶ ὑπηρέτην τοῦ Λόγου,
 Ἀνδρέαν εὐφημήσωμεν· οὗτος γὰρ τοὺς ἀνθρώπους, 
ἐκ τοῦ βυθοῦ ἁλιεύει, ἀντὶ καλάμου τὸν σταυρόν, 
ἐν ταῖς χερσὶ διακρατῶν, καὶ ὡς σπαρτίον χαλῶν τὴν δύναμιν, 
ἐπανάγει τὰς ψυχάς, ἀπὸ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ,
 καὶ προσκομίζει τῷ Θεῷ δῶρον εὐπρόσδεκτον.
 Ἀεὶ τοῦτον πιστοί, 
σὺν τῇ χορείᾳ τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ εὐφημήσωμεν, 
ἵνα πρεσβεύῃ αὐτῷ, ὅπως ἵλεως γένηται ἡμῖν, 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. 

Εις τον Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως κ. Ανδρέα "έτη πολλά"Εις τον σεβαστό και  
«της ανδρείας επώνυμο»
Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως
Πωγωνιανής και Κονίτσης
κ. Ανδρέα

Ευχές για πολλά
και ευκλεή έτη ζωής.

Εις τον π. Ανδρέα Σοφιανόπουλο "έτη πολλά"


Εις τον εορτάζοντα  εκ Πατρών
 Πανοσιολ.
Μέγα Αρχιδιάκονο
του Οικουμενικού Θρόνου
κ. Ανδρέα Σοφιανόπουλο

Θερμές ευχές για έτη
πολύκαρπα και ευλογημένα

«Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν» - π Γρηγόριος Μουσουρούλης

Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον
Μιμητής τοῦ Χριστοῦ
 «Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν» (Ἰω.α΄42)
˜˜˜˜˜˜˜˜

«Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν»
                 Μιά λέξη πού κάποτε ἠλέκτριζε τούς ἀνθρώ­πους καί ἰδιαίτερα τούς ἐρευνητές, ἦταν ἡ λέξη «ἀνα­κάλυψη». Καί ὅταν τήν ἐπετύγχαναν γέμιζαν ἀπό χαρά. Ὁ ἀρχαῖος σοφός ἔπειτα ἀπό τήν φυσική  ἀνακάλυψη τῆς ὑδροστατικῆς, βγῆκε στούς δρόμους καί φώναζε γεμάτος χαρά: «εὕρη­κα, εὕρη­κα». Τήν ἀνακάλυψη τοῦ Ἀρχιμήδη ἀκο­λούθησαν διά μέσου τῶν αἰώνων ἀμέτρητες ἀνακαλύψεις, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες ὑπῆρξαν εὐεργετικότατες γιά τήν ἀνθρωπότητα καί τῆς πρόσφεραν μεγάλη χαρά. Καμμία ὅμως ἀνακάλυ­ψη δέν ὑπῆρξε τόσο σπουδαία, ὅσο ἡ ἀνακάλυψη τοῦ μεγάλου ψαρᾶ τῆς Βηθσαϊδᾶ τοῦ ὁποίου τήν μνήμη γιαρτάζουμε σήμερα. Καί κανένα «εὕρηκα" δέν μπορεῖ νά ἀντιπαραβληθεῖ μέ τό «εὑρή­καμεν» τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου, οὔτε νά ἀντισταθμίσει τό βάρος του. Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ Ἀνδρέα στίς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη δρομολόγησε τή νέα ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.
                Γνήσιος ἀναζητητής τῆς Ἀλήθειας ὁ Ἀνδρέας, ὅταν συναντήθηκε μαζί Της στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τῆς παραδόθηκε ἄνευ ὅρων. Τήν ἀγάπησε μέ ὅλη του τήν καρδιά καί τήν ὑπηρέτησε μέχρι τά ὀγδόντα του χρόνια πού μαρτύρησε γιά τόν Χριστόν πού εἶναι ἡ «ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ ζωή».
Ἄς παρακολουθήσουμε μέ προσοχή τήν μεγάλη συνάντηση, ὥστε νά συλλά-βουμε τά σωτήρια μηνύματα πού μᾶς προσφέρει.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Μέ λαμπρότητα ὁ Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.

 Χιλιάδες πιστῶν κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν καί τά πέριξ αὐτοῦ καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας κυρίως κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ.
 Στόν Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον μέ θεολογικό βάθος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, ἀναφερθείς εἰς τήν συνάντησιν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου μέ τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί εἰς τήν ἰδικήν μας συνάντησιν μέ τό θεῖο Λυτρωτή, προκειμένου νά αἰσθανθοῦμε ὂχι μόνο τήν χαρά τῆς στιγμιαίας συνάντησης, ἀλλά τήν εὐφροσύνη τῆς αἰωνιότητος .
Συγχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:
Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.
          Στόν μέσον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἔχουν τοποθετηθῆ ἡ  Ἁγία Κάρα  καί ὁ Σταυρός τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, πρός προσκύνηση ὑπό τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν.
Στούς ἑορτασμούς συμμετέχουν καί ὑψηλόβαθμα στελέχη ἐκ τῆς ὁμοδόξου χώρας τῆς Ρωσίας.
Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος


Ο  ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΚΑΙ  Η  ΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ
Ευαγγελικό ανάγνωσμα
Εορτής Αποστόλου Ανδρέου
(Ιωάν. Α' 35-52)

Ίσως δεν έχει εκτιμηθεί όσο πρέπει η ευλογία που έχουμε ως Έθνος, το να δεχθούμε δηλ. την πίστη τού Χριστού από αυτούς τους ίδιους τούς Αγίους Αποστόλους.
Θαυμάζει κανείς όταν μελετά τις Πράξεις των Αποστόλων, τα ιερά συναξάρια και  αυτή την ιστορία. Θαυμάζει και εκπλήσσεται από το γεγονός ότι τόσο ο ελεύθερος Ελλαδικός χώρος, όσο και αυτές οι αλύτρωτες εισέτι πατρίδες, δέχθηκαν τον σπόρο τού λόγου τού Θεού από τους θεμελίους της πίστεως, τους Αποστόλους.
Όταν όμως ο λόγος στρέφεται στον Πρωτόκλητο Απόστολο, τον Ανδρέα, τότε η συγκίνησις αλλά και το αίσθημα της συνεπείας στην πίστη τού Χριστού και η εφαρμογή τής ζωής τής Εκκλησίας μας, πραγματικά κορυφώνεται. Βλέποντας το μαρτύριο του μεγάλου Αποστόλου στην Πελοπόννησο, στην πόλη των Πατρών, δεν μπορεί παρά να αναθεωρεί πολλά μέσα του που έχουν σχέση με την αυθεντική μας πίστη.

Προσλαλιά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τόν Πάπαν Φραγκίσκον κατά τήν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ Δοξολογίαν ἐπί τῇ Ἐπισήμῳ Ἐπισκέψει Αὐτοῦ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

   
Προσλαλιά
 τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
 τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
 κ. κ. Βαρθολομαίου
 πρός τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν Φραγκίσκον
 κατά τήν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ Δοξολογίαν
 ἐπί τῇ Ἐπισήμῳ Ἐπισκέψει Αὐτοῦ
 εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
(29 Νοεμβρίου 2014)

Ἁγιώτατε,

Ἐν δοξολογίᾳ πρός τόν Πανάγαθον ἐν Τριάδι Θεόν ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς καί τήν τιμίαν Ὑμῶν Συνοδείαν εἰς τόν ἱερόν τοῦτον χῶρον, ἔνθα ἡ Καθέδρα τῶν ἐπισκόπων τῆς ἱστορικῆς καί μαρτυρικῆς ταύτης Ἐκκλησίας, τῆς ἐπιφορτισθείσης ὑπό τῆς Θείας Προνοίας μετά τοῦ πολυευθύνου λειτουργήματος τῆς Πρωτοθρόνου τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς ἐν χαρᾷ, τιμῇ καί εὐγνωμοσύνη, διότι ἠγαθύνθητε νά φέρητε τά βήματα Ὑμῶν ἀπό τῆς Παλαιᾶς εἰς τήν Νέαν Ρώμην, γεφυροῦντες διά τῆς κινήσεως Ὑμῶν ταύτης συμβολικῶς τήν Δύσιν καί τήν Ἀνατολήν, κομιστής τῆς ἀγάπης τοῦ Πρωτοκορυφαίου πρός τόν Πρωτόκλητον αὐτάδελφον αὐτοῦ.
Ἡ ἐνταῦθα ἔλευσις Ὑμῶν, τό πρῶτον ἀπό τῆς προσφάτου ἀναρρήσεως τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος εἰς τόν θρόνον τῆς «προκαθημένης τῆς ἀγάπης», ἀποτελεῖ συνέχειαν ἀναλόγων ἐπισκέψεων τῶν τετιμημένων προκατόχων Ὑμῶν Παύλου του Ϛ΄, Ἰωάννου Παύλου τοῦ Β΄ καί Βενεδίκτου τοῦ ΙϚ΄, μαρτυροῦσα τήν βούλησιν Ὑμῶν καί τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ὅπως συνεχισθῇ ἡ ἀδελφική μετά τῆς ἡμετέρας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σταθερά πορεία, πρός ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν. Χαιρετίζομεν, ὅθεν, μεθ᾿ ἱκανοποιήσεως καί ἐκτιμήσεως μεγάλης τήν ἐνταῦθα ἔλευσιν τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος, ὡς γεγονός ἱστορικόν καί πλῆρες οἰωνῶν ἀγαθῶν διά τό μέλλον.

Αντιφώνηση Πάπα Φραγκίσκου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο


 Address by His Holiness Pope Francis 
to His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew 
during the Doxology in the Patriarchal Church 
(November 29, 2014) 

Παναγιὼτατε, αγαπητέ Aδελφέ,
η βραδιά φέρνει πάντα μαζί της ενα μικτό αίσθημα ευγνωμοσύνης γιά την ημέρα που βιώθηκε καί τρεμάμενη εμπιστοσύνη μποστά στην νύχτα που πέφτει. Απόψε η ψυχή μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, που με αξιώνει να βρεθώ εδώ και να προσευχηθώ μαζί με την Παναγιότητα Σας και με αυτήν την αδελφή Εκκλησία, στο πέρας μιάς έντονης ημέρας αποστολικής επίσκεψης, και συγχρόνως η ψυχή μου είναι σε αναμονή της ημέρας που ήδη αρχήσαμε λειτουργικά: της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, Προστάτου αυτής της Εκκλησίας.
Διά μέσου των λόγων του Προφήτου Ζαχαρίου, ο Κύριος μάς εδώρησε ακόμα μια φορά, σε αυτήν την εσπερινή προσευχή, το θεμέλιο που είναι η βάση της προέκτασης μας προς το ενα σήμερον και προς το ενα αύριον, ο στερεός βράχος επι του οποίου μπορούμε να οδηγήσουμε μαζί τα βήματα μας με χαρά και ελπίδα, αυτό το απο βράχο θεμέλιο, είναι η υπόσχεση του Κυρίου: «Ιδού εγώ σώζω τον λαόν μου απο γής ανατολών και απο γής δυσμών...εν αληθεία και δικαιοσύνη» (8, 7.8)

Στις κρίσεις να βάζετε ένα ερωτηματικό


Είπε γέρων μοναχός.
 Πάντα στις κρίσεις 
να βάζετε ένα ερωτηματικό.
Δεν ξέρουμε 
τι μπορεί να συμβαίνει.

Η προσευχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας «υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου» - Μητροπολίτης Κυρηνείας Παύλος

Η προσευχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας «υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου» είναι καθημερινή και πρέπει να αποτελεί αίτημα του κάθε πιστού.
Τότε μόνο θα έλθει η πολυπόθητη ειρήνη μέσα μας, μεταξύ των ανθρώπων και προπάντων στη χειμαζόμενη Κύπρο μας, όταν βασιλεύσει στις καρδιές μας ο Άρχων της ειρήνης, του Οποίου το Όνομα οφείλει να υμνεί και να επικαλείται κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός.

Μητροπολίτης Κυρηνείας Παύλος

Χρειαζόμαστε την ταπεινοφροσύνη - Αββάς Δωρόθεος

 Περισσότερο από κάθε άλλο χρειαζόμαστε την ταπεινοφροσύνη για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε λόγο που ακούμε να λέμε, συγχώρεσέ με. Γιατί με την ταπεινοφροσύνη όλες οι παγίδες του εχθρού καταστρέφονται. Είναι μεγάλη η αρετή της ταπεινοφροσύνης γιατί και με μόνη αυτή οι άγιοι μπήκαν στον Παράδεισο. Ας ταπεινωθούμε λίγο και εμείς και θα σωθούμε.

Αββάς Δωρόθεος

Κύριε, ως οίδας και ως θέλεις ελέησόν με.


Κύριε, ως οίδας και ως θέλεις ελέησόν με.

’ΣΙΩΠΗΛΗ ΛΑΤΡΕΙΑ’’, Ή ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ΑΤΟΠΗΜΑ, ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΙΧΡΑΜΠ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ; - Βασίλης Χαραλάμπους

Το μέγιστο ατόπημα του Πάπα Βενέδικτου XVI πριν οκτώ χρόνια στο Μπλε Τζαμί, το επανέλαβε πανομοιότυπα και ο Πάπας Φραγκίσκος. Σε άρθρο του Andrea Tornielli στη Vatican insider, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2014  που τιτλοφορείται «O Πάπας σε περισυλλογή στο Μπλε Τζαμί» ‘Il Papa in raccognlimento nella Moschea Blu’’ αναφέρεται στη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στο Μπλε Τζαμί.  Ο τίτλος αβίαστα παραπέμπει στην ευχή να έλθει ο Πάπας Φραγκίσκος όντως σε περιλλογή και ‘’να αποδώσει στη Μία Αγία Εκκλησία ότι παρ’αυτής αφήρεσε ως μη ώφειλε’’. 
Ο Πάπας, χωρίς παπούτσια, με το κεφάλι σκυμμένο και τα χεριά ενωμένα, δίπλα από το ‘’μεγάλο’’ μουφτή Rahmi Yaran, άνοιξε τις παλάμες και απάγγειλε μια προσευχή.  Πως μπορεί να γίνει τέτοια  ανίερη συγκατάβαση, από κάποιο που ισχυρίζεται ότι πιστεύει στον Χριστό;  Ο Πάπας, αναφέρει ο αρθρογράφος, σε περισυλλογή στο  Μπλε Τζαμί, μαζἰ με τον ‘’Μεγάλο’’ Μουφτή, επανάλαβε τη χειρονομία του  Πάπα Βενέδικτου XVI :  ενός λεπτού σιγή μπροστά από την κόχη που δείχνει τη Μέκκα. Να σημειώσουμε ότι η κόγχη αυτή λέγεται Μιχράμπ. 

Ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο.

 Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο ἐπεσκέφθη στό ἱερό Ἐπισκοπεῖο Πατρῶν, ὁ Ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βασίλειος Κικίλιας ὁ ὁποῖος ἐγένετο δεκτός μέ πολλή ἀγάπη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο.
Κατά τήν διάρκεια τῆς συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πού ἀφοροῦν στήν τοπική κοινωνία καί γενικώτερα σχετιζόμενα μέ τίς ἁρμοδιότητες τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος δέν παρέλειψε νά ἀναφερθῇ στήν ἀρετή καί στό ἦθος ὅλων τῶν Ὑπηρεσιῶν (Σώματα Ἀσφαλείας, Πυροσβεστική κ.λ.π.) στήν Πάτρα πού εὑρίσκονται ὑπό τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως.
Ὁ κ. Ὑπουργός μίλησε μέ θερμά λόγια γιά τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί εὐχήθηκε ἀπό καρδίας στόν Σεβασμιώτατο καί τούς συνεργάτες του ὑγεία καί δύναμη γιά συνέχιση τῆς προσφορᾶς τους.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του στόν κ. Ὑπουργό, γιά τήν εὐγένειά του καί τόν ἐπήνεσε καί τόν συνεχάρη γιά τήν εὐσέβειά του καί τήν ἐν γένει δραστηριότητά του, εὐχηθείς συγχρόνως εὐλογίαν παρά Κυρίου στή ζωή του καί τό ἔργο του, μάλιστα στούς δύσκολους καιρούς μας, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Ὁ κ. Υπουργός θά εὑρίσκεται καί ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στήν Πάτρα καί θά ἐκκλησιασθῇ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου, κατά τήν Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.Η μνήμη του Αγίου Φιλούμενου του Αγιοταφίτου και θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών.

Με αθρόα προσέλευση πιστών τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Φιλούμενου του Αγιοταφίτου και θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών.
Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστάτησε και ομίλησε ο Επίσκοπος Κερνίτης κ. Χρύσανθος.
Στον πανηγυρικό Εσπερινό προεξήρχε και ομίλησε ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Ρουμελιώτης
Εκδήλωση Τιμής προς τους Ηλείους Παλαιμάχους του Πολέμου της Κορέας από την Πρεσβεία της Κορέας

Σε μια σεμνή και γεμάτη αναμνήσεις εκδήλωση η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα τίμησε Ηλείους Βετεράνους και απογόνους πολεμιστών του Πολέμου της Κορέας το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου 2014 στον Πύργο.

Συγκεκριμένα, με την παρουσία του ιδίου του Πρέσβη της Κορέας στην Αθήνα κ. Τζιλ-Σου Σιν και με την συνεργασία του Παραρτήματος Ηλείας του Πανελληνίου Συνδέσμου Παλαιμάχων Κορέας και του Προέδρου του, κ. Κωνσταντίνου Φάρου, σε γνωστό κέντρο του Κατακόλου οι βετεράνοι της Ηλείας, που πριν από 60 χρόνια βρέθηκαν με το Εκστρατευτικό Τμήμα του Ελληνικού Στρατού στον Πόλεμο στην Κορεατική Χερσόνησο, και οι απόγονοι όσων έφυγαν από την ζωή τιμήθηκαν με το Μετάλλιο του Πρεσβευτή της Ειρήνης, μία διάκριση που απονέμει το Κορεατικό Κράτος σε Βετεράνους του Πολέμου από όλον τον Κόσμο. Το Μετάλλιο αυτό, όπως δήλωσε σε σύντομο χαιρετισμό του ο Πρέσβης της Κορέας, δίνεται στους Παλαιμάχους του Πολέμου της Κορέας, ως μία ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης από την Κυβέρνηση της Κορέας.

Τον Πρέσβη της Κορέας καλωσόρισε στον τόπο μας ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ηλείας του Πανελληνίου Συνδέσμου Παλαιμάχων Κορέας κ. Κωνσταντίνος Φάρος, ενώ στις στενές σχέσεις φιλίας και αγώνων της Ελλάδος και της Κορέας για την Ελευθερία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Πύργου κ. Γαβρίλης Λιατσής. Σε κλίμα συγκίνησης οι Παλαίμαχοι και οι απόγονοι τους παρέλαβαν το τιμητικό Μετάλλιο ευχαριστώντας παράλληλα της Κυβέρνηση και τον Λαό της Δημοκρατίας της Κορέας που δεν ξεχνούν τις θυσίες των Ελλήνων Στρατιωτών και τους τιμούν μετά από τόσα χρόνια.                                                    

Ο Πρέσβης της Κορέας  κ. Τζιλ-Σου Σιν μάλιστα κάλεσε τους Ηλείους Βετεράνους να επισκεφθούν  την Κορέα με έξοδα της Κορεατικής Κυβέρνησης , για αν επισκεφθούν τα μέρη εκείνα ύστερα από τόσες δεκαετίες, ενώ ανέφερε ότι υπάρχει και Πρόγραμμα Σπουδών με Δωρεάν υποτροφία για Πανεπιστήμια της Κορέας για απογόνους των Πολεμιστών της Κορέας. Το ¨παρών¨ στην τιμητική εκδήλωση έδωσαν μετά από πρόσκληση της Πρεσβείας της Κορέας ο Διοικητής της ΣΕΤΤΗΛ Αντισυνταγματάρχης κ. Ιωάννης Ζαφείρης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολεμιστών Κύπρου 1974 Νομού Ηλείας κ. Αθανάσιος Δασκόπουλος και ο Γραμματέας του Συνδέσμου Οπλιτών Νομού Ηλείας κ. Γεώργιος Κουρκούτας.

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης, βροντοφώναξε «Λευτεριά στην Κύπρο»

Συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια ένιωσαν όσοι βρέθηκαν στο γυμναστήριο της Λεμεσού και παρακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών.

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης,  βροντοφώναξε  «Λευτεριά στην Κύπρο», όταν σήκωσε 190 κιλά στην κίνηση του ζετέ. Όρθιοι οι φίλαθλοι αποθέωσαν τον Έλληνα αθλητή του Πανελληνίου, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που ξέσπασαν σε λυγμούς!


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ "Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ" ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ "Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ" 
ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗΤΡΟΠ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 18)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
Την προσεχή Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου και ώρα 7 μ.μ.στην αίθουσά μας θα γίνει προβολή ταινίας - οδοιπορικού «Τρείς ημέρες στην έρημο (απόκρημνες σκήτες ) του Αγίου Όρους» διάρκειας 50 λεπτών.

Η ταινία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την σκήτη των Καυσοκαλυβίων καθώς και την καλύβη του Αγίου Νείλου.

Έρανος Αγάπης 2014 Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ  
Πρός  τούς  Ἐφημερίους  τῶν  Ἱερῶν  Ναῶν
 καί  τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως

Αγαπητά μου παιδιά,
Πλησιάζοντας προς την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, όλοι μας αναλογιζόμαστε τις αυξημένες υλικές απαιτήσεις της περιόδου προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα αγαθά για τις εορτές.
Δόξα τω Θεώ. Αγωνιζόμαστε να είμαστε συνετοί χριστιανοί και θέλουμε να ζήσουμε άξια και άγια τα Χριστούγεννα. Ως χριστιανοί, λοιπόν, δεν μένουμε μόνο στις ιδικές μας ανάγκες, αλλά σκεπτόμαστε και τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι ζουν πιο δύσκολες καταστάσεις και στερούνται άρτου και βασικής τροφής.
Ως πατέρας όλων αυτών των αδελφών, που δοκιμάζονται, που πεινούν, που ζητούν τροφή, ενδυμασία, παρηγοριά, θεραπεία, τολμώ να σας ενοχλήσω και πάλι εφέτος και να ζητήσω την συμπαράστασί σας. Ομολογώ πως, όπως και τα προηγούμενα χρόνια εδίσταζα να ζητήσω την βοήθειά σας, και εφέτος διστάζω, γιατί παρακολουθώ και βιώνω τις δυσκολίες σας, τους αγώνες σας, τις θυσίες σας.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Αγάπη προς τον αδελφό - Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Εάν βλέπεις τον αδελφό σου στο δρόμο της αμαρτίας, ρίξε στους ώμους του τον μανδύα της αγάπης σου.

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Τό μεγαλεῖον καί ἡ δύναμις τῆς ἀγάπης εἰς τό Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὁ σημερινός ἄνθρωπος - Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος

 Δέν εἶναι δυνατόν ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θέλει μίαν «Ἐκκλησίαν πτωχήν», ἤ ἕνας ἄλλος ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, νά μήν εἶναι ἀμφότεροι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, νά μήν εἶναι κεχαριτωμένοι μέ τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ: Ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης καί ὁ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, οἱ δύο Πατριάρχαι Ἀνατολῆς καί Δύσεως, Κορυφαί τιμῆς καί ἀγάπης, ἀλλά καί πρῶτοι Διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐλευθερώνονται ἀπό τό ἐπικίνδυνον συναίσθημα τοῦ Συναγωνισμοῦ, τό ὁποῖον δημιουργεῖ πολεμικήν καί ἐχθρότητα, διαφοράς καί ἀνισότητας, ὄχι μόνον εἰς τήν πνευματικήν, ἀλλά καί εἰς τήν κοινωνικήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων.

Διά νά φθάσῃ ἕνας ἄνθρωπος εἰς τήν πολιτισμένην αὐτήν χριστιανικήν πραγματικότητα, πρέπει, βεβαίως, νά καθοδηγηθῇ ἀπό τήν ἀνεξάντλητον δύναμιν τῆς ταπεινώσεως, ἡ ὁποία εἰς τήν οὐσίαν εἶναι αὐτή ἡ Ἀγάπη, ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος χαριτώνει τόν ἄνθρωπον, τόν ἐλευθερώνει ἀπό τήν ἀμφιβολίαν καί τήν ἀπογοήτευσιν, προσθέτει εἰς αὐτόν διάθεσιν διά προσευχήν, τροφοδοτεῖ αὐτόν μέ τήν Χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, φωτίζει αὐτόν νά λάβῃ ἀγαθάς καί χρησίμους ἀποφάσεις, καί εἰς τήν περίπτωσίν μας λαμβάνουν τήν μεγαλειώδη ἀπόφασιν διά μίαν νέαν Συνάντησιν – Πορείαν ἀγάπης, εἰρήνης, ἐλπίδος καί ἑνότητος – εἰς τήν Πόλιν τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ Παναγίας, εἰς τήν Πόλιν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.


Ἡ μεγαλοπρεπής, ἀλλά καί ἀδελφική, Συνάντησις τῶν δύο πρώτων πνευματικῶν Ἡγετῶν της Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τό ἐνδοξότατον Φανάριον, τήν Καθέδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁπωσδήποτε θά μείνῃ ἱστορική καί λαμπροτάτη μέσα εἰς τούς αἰῶνας τοῦ παρελθόντος καί τοῦ παρόντος, ἀλλά, βεβαίως, καί τοῦ μέλλοντος, ὅμως, νομίζω ταπεινά ὅτι ἡ Συνάντησις αὐτή θά μείνῃ εἰς τήν ζωήν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς μία σταθερή καί ἀσυναγώνιστη ἐμπειρία καί πραγματικότης καταλλαγῆς καί ἀδελφοσύνης, σημαντικοτέρα καί ἀξιολογωτέρα, βεβαίως, τῶν προηγουμένων Συναντήσεων, «Γέφυρα ἀγάπης, εἰρήνης, ἐλπίδος καί ἑνότητος», διά τήν συνέχισιν τῆς θεϊκῆς αὐτῶν πορείας πρός τό Εὐαγγελικόν Μήνυμα: «ἵνα ἕν ὦσι», διότι κατά πρῶτον λόγον αἱ “Questioni”: διαίρεσις, σκάνδαλον, εὐθύνη, ἔχουν, ὅλως ἰδιαιτέρως, εὐαισθητοποιήσει τούς Ἁγιωτάτους Πρωταγωνιστάς της, οἱ ὁποῖοι ἀπέναντι τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ εἶναι περισσότερον ἀπό ὅλους ὑπεύθυνοι διά τήν μή συμπόρευσιν τοῦ κόσμου, καί ἰδίᾳ τῶν Χριστιανῶν, εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῆς Βουλῆς τοῦ Θεοῦ «ἵνα ἕν ὦσιν», ἡ ὁποία εἶναι «Θεϊκή Διαθήκη» καί, μάλιστα, ἀναμένει τήν πορείαν πάντων πρός αὐτήν, ὥστε ἡ ἱερωτάτη αὐτή Διαθήκη νά γίνῃ ἀπό ὅλους βίωμα, νά ζοῦν, δηλαδή, σύμφωνα μέ τόν ὑπερφυσικόν ἀποστολικόν λόγον: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς», τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.