Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών

Ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης τῆς περιοχῆς Μακρυγιάννη Πατρῶν.
   Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος καί στόν πνευματικό ἀγῶνα πού πρέπει νά κάνῃ ὁ ἄνθρωπος γιά νά φθάσῃ εἰς θέαν τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ.
   Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας  ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε ἐπαίνους στούς καθηγητᾶς καί καθηγήτριες πού προσφέρουν ἐθελοντική ἐργασία στό πλαίσιο τῶν κοινωνικῶν φροντιστηρίων τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Μαρίνης.
   Ἐπίσης ἔδωσε ἔπαινο καί σέ πρωταθλήτρια τοῦ ἀγῶνος «Βάδην», ἐνορίτισσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Πατρῶν.
   Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο προσέφερε νηστίσιμα κεράσματα στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

   Στή Θεία Λειτουργία ἦτο παρών ὁ Δήμαρχος Πατρέων κ. Ἰωάννης Δημαρᾶς, Ἀντιδήμαρχοι καί ἐκπρόσωποι ἄλλων Φορέων.

Ο Α­χαιός Ιε­ράρ­χης Ιω­νάς Κων­στα­ντι­νί­δης - Παναγιώτης Μαρτίνης

Ο Α­χαιός Ιε­ράρ­χης 
Ιω­νάς Κων­στα­ντι­νί­δης 
(1764-1853)

Του Παναγιώτου Σ. Μαρ­τί­νη, Δρ. Θ.

Εί­ναι α­λή­θεια ό­τι η Εκ­κλη­σί­α στα τε­τρα­κό­σια χρό­νια της σκλη­ρής σκλα­βιάς και της υ­πο­τα­γής μας στην τό­τε με­γά­λη Ο­θω­μα­νι­κή αυ­το­κρα­το­ρί­α, ως στορ­γι­κή μη­τέ­ρα συ­γκέ­ντρω­σε και έ­νω­σε κά­τω α­πό τις προ­στα­τευ­τι­κέξ φτε­ρού­γες της, ως «η όρ­νις τα νο­σί­α ε­αυ­τής», κλή­ρο και λα­ό ο­δη­γώ­ντας τους στο με­γά­λο σκο­πό, στην ι­δέ­α της ε­λευ­θε­ρί­ας. Έ­πρε­πε να μεί­νει ά­γρυ­πνη η συ­νεί­δη­ση του Γέ­νους δια μέ­σου της γλώσ­σας, της θρη­σκεί­ας, της παι­δεί­ας, των πα­ρα­δό­σε­ων, των η­θών και ε­θί­μων. Και το πέ­τυ­χε η Εκ­κλη­σί­α με ό­λα τα μέ­λη της, με το λα­ό, με την κλε­φτου­ριά, τους λο­γά­δες, τους αρ­χιε­ρείς, τον ο­λι­γο­γράμ­μα­το πα­πά, τον κα­λό­γε­ρο. Στο βι­βλί­ο του «Τουρ­κο­κρα­τί­α» ο π. Γ. Με­ταλ­λη­νός ση­μειώ­νει: «Τον 160 και 170 αι. με­ρι­κοί πα­τριάρ­χαι και μη­τρο­πο­λί­ται έ­λα­βον μέ­ρος α­προ­κά­λυ­πτα σε ε­ξε­γέρ­σεις...». Και ο π. Πέ­τρος Κα­ρο­λί­δης στην Ι­στο­ρί­α του ε­πα­να­λαμ­βά­νει: «Ε­πτά Οι­κου­με­νι­κοί Πα­τριάρ­χαι ε­θα­να­τώ­θη­σαν, κα­τά τον α­γριό­τε­ρον τρό­πον διαρ­κού­σης της 17ην ε­κα­το/δος. Ε­πτά κο­ρυ­φαί της Ελ­λα­δι­κής Εκ­κλη­σί­α; προ­σέ­φε­ραν ε­αυ­τούς θυ­σί­αν εις το Γέ­νος». Αλ­λά και ο Γ. Σκα­ρί­μπας, που πολ­λά έ­γρα­ψε σε βά­ρος του κλή­ρου και ι­δί­ως των αρ­χιε­ρέ­ων για τον ρό­λο τους στον α­γώ­να, πα­ρα­δέ­χε­ται ό­τι: «Η Φι­λι­κή Ε­ται­ρεί­α στο «κόλ­πο» εί­χε μυ­ή­σει ό­λους σχε­δόν τους πα­λαιο­ελ­λα­δί­τες κο­τσα­μπά­ση­δες και προ­πα­ντός τους δε­σπoτά­δες».

Ἑσπερινός στήν Ἀγριλιά Πατρῶν.


   Τό Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐπεσκέφθη τό χωριό Ἀγριλιά, ὅπου στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐτέλεσε τόν Ἑσπερινό καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.
   Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἦταν ὅλοι στήν Ἐκκλησία, μέ πρῶτα τά παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς Ἀγριλιᾶς, ἐνῶ ἐκκλησιάστηκαν καί τά παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ γειτονικοῦ χωριοῦ Βασιλικοῦ τά ὁποία συνόδευσε ὁ Ἱερέας τοῦ χωριοῦ π.  Χρῖστος Σιαμαντᾶς.
    Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν συμμετοχή τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ στήν Ἱερά Ἀκολουθία, καί ἐπήνεσε τόν πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Παῦλο Ἀμανατιάδη, τούς Ἐπιτρόπους καί ὅλους τους συνεργάτας στόν ἐκκλησιαστικό ἔργο.
  Στήν ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης ἀνεφέρθη στήν ἀξία τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος καί στίς δυσκολίες του, ἀλλά καί στήν εὐλογία του, ἀφοῦ ὁ σκοπός αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος εἶναι ἡ ἁγιότητα.
   Ἐχρησιμοποίησε παραδείγματα ἀπό τήν ζωή τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας καί συγκεκριμένα ἀπό τήν ζωή τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος.
   Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἐχαιρέτησε ὅλους τους κατοίκους τοῦ χωριοῦ καί συνομίλησε μαζί τους μέ ἐγκαρδιότητα καί πατρική ἀγάπη.
    Πρίν φύγει ἀπό τό χωριό ἐπεσκέφθη χριστιανούς στά σπίτια τους, δίδοντάς τους μεγάλη χαρά.
Αλέξανδρος Κολλιόπουλος

Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Λακκωμάτων.


   Τό Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος μετά τόν καταστροφικό σεισμό τοῦ 2008, μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ, τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στό χωριό Λακκώματα Πατρῶν.
    Μετά τόν ἁγιασμό καί τά θυρανοίξια ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ λόγια ἐπαινετικά καί μέ πατρική ἀγάπη στούς λιγοστούς κατοίκους πού ἔχουν ἀπομείνει στό χωριό, γιά τόν θερμουργό ζῆλο τους γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τόν Ναό τοῦ χωριοῦ τους.
   Εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι συνεργάστηκαν γιά νά ἀποκατασταθῇ ὁ σεισμόπληκτος Ναός πλήρως καί νά παραδοθῇ στήν Θεία Λατρεία λαμπρότερος ἀπό πρῶτα.
    Ἐπίσης εὐχαρίστησε καί ὅσους κατάγονται ἀπό τά Λακκώματα καί μένουν στήν Πάτρα καί ἄλλα μέρη, καί δέν ξεχνοῦν τό χωριό τους.
    Ἐτόνισε ὅτι πρέπει νά ἀγαπᾶμε τόν τόπο τῆς καταγωγῆς μας σάν τά μάτια μας καί νά μεταδώσωμε αὐτή τήν ἀγάπη καί στά παιδιά μας γιατί στά χωριά μας εἶναι οἱ ρίζες μας, ἡ παράδοσή μας, ἐκεῖ ἀνασαίνει ἡ Ἑλλάδα.
   Μετά τήν Ἱερά Ἀκολουθία καί τό κήρυγμα, ὁ Σεβασμιώτατος χαιρέτησε ἕνα πρός ἕνα μικρούς καί μεγάλους καί εὐλόγησε τά παρατεθέντα λιτά καί νηστίσιμα κεράσματα.
Αλέξανδρος Κολλιόπουλος


Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Όταν ξεκινάς να σταθείς ενώπιον του Κυρίου - Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης

Όταν ξεκινάς να σταθείς ενώπιον του Κυρίου, ας είναι ο χιτώνας της ψυχής σου υφασμένος εξ ολοκλήρου με το νήμα ή μάλλον με το λήμμα της αμνησικακίας. Ειδεμή τίποτε δεν πρόκειται να ωφεληθείς από τον προσευχή. Όλο το ύφος και το λεκτικό της προσευχής σου ας είναι ανεπιτήδευτο, διότι ο τελώνης και ο άσωτος με έναν μόνο λόγο συμφιλιώθηκαν με τον Θεό.
Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης

ΘΡΕΨΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΟΥ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΣΙΤΙΑ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΘΡΕΨΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΟΥ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΣΙΤΙΑ
Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
Κυριακής Δ' Νηστειών
(Μαρτίου Θ' 17-31)

Το θεμέλιο όλης της πνευματικής ζωής και η βάση του Ευαγγελικού οικοδομήματος, όπως αυτό κηρύσσεται και βιώνεται  από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, είναι η Πίστις.
Χωρίς την πίστη, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να αισθανθεί τον Θεό και να εφαρμόσει τις εντολές  του. “Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσαι...”. (Εβρ. ΙΑ', 6). Άνευ της πίστεως ο άνθρωπος παραμένει κενός και αδύναμος μπροστά και στη μικρότερη δυσκολία της ζωής. Και αυτή την πραγματικότητα την τονίζει ο ίδιος ο Κύριος στον ταλαίπωρο εκείνο Πατέρα που Του ζητά  να θεραπευθεί το παιδί του.  “Ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τω πιστεύοντι”.
Βεβαίως, ο λόγος αυτός του Κυρίου έχει γενικό χαρακτήρα και αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους, όλων των αιώνων και όλων των καταστάσεων και των επιπέδων. Τούτο δε, διότι είναι έμφυτη. Η ψυχή του ανθρώπου, θα σημειώσει ο Τερτυλιανός, είναι εκ φύσεως όχι απλώς θρησκευτική αλλά και Χριστιανική.

Ο Ιησούς Χριστός θα ευλογεί ... - π. Γερασιμάγγελος Στανίτσας

 Ο Ιησούς Χριστός παρά το γεγονός, ότι για είκοσι και πλέον αιώνες «παρεδόθη εις χείρας ανθρώπων» που Τον εμπαίζουν, Τον ταπεινώνουν, και Τον προδίδουν καθημερινά, παρά το γεγονός ότι το άνομο αυτό έργο  συνεχίζεται, θα συνεχίζεται και στο μέλλον. Όμως ο Χριστός ως κύριος της ιστορίας, της ζωής και του θανάτου, παρά τα όσα επιχειρούν εναντίον Του, ήδη από τις ήμερες των παθών Του, θα ζει,  θ’ ανυψώνει και θα ευλογεί τα χέρια εκείνα που θα εργάζονται με καλοσύνη, με αγάπη, με ανιδιοτελή αφοσίωση, προσφορά και θυσία για να δοξάζεται με κάθε τρόπο το υπερύμνητο Όνομά Του. Τα ανόσια χέρια που στρέφονται εναντίον Του  αντί να πληγώνουν θα γίνονται αιτία να αποκαλύπτεται καθαρότερα η λαμπρότητα  της Θαβώριας δόξας Του. 

Πρωτοπρεσβύτερος Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Η αγάπη - Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης

Η αγάπη, ως προς την ποιότητά της είναι ομοίωσις με τον Θεό, όσο βέβαια είναι δυνατόν στους ανθρώπους. 
Ως προς την ενέργειά της, μέθη της ψυχής. 
Ως προς δε τις ιδιότητές της, πηγή πίστεως, άβυσσος μακροθυμίας, θάλασσα ταπεινώσεως.  

                                                             Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης

Αγνότητα σημαίνει ζηλευτός οίκος του Χριστού - Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης


Αγνότητα σημαίνει ζηλευτός οίκος του Χριστού και επίγειος ουρανός της καρδιάς, υπερφυσική απάρνηση της ανθρώπινης φύσης.   
Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης

Αντίδραση βιολονίστα σε κινητό που χτύπησεΘα τόλεγες χιούμορ; Θα τόλεγες πολιτισμό;

Πάντως ο Lukáš Kmiť, ενώ εκτελούσε solo με τη βίολα του, στην Orthodox Jewish Synagogue, στο Presov της Σλοβακίας, άκουσε ένα κινητό να χτυπάει...

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Σταυρός, Ἀνάστασις, Σχέσις - Μ. Ἀρχιδιάκονος Μάξιμος

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
 Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 

Ἐν δοξολογίᾳ καί εὐχαριστίᾳ, ἐλιτανεύσαμεν καί ἐφέτος, συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τόν τίμιον Σταυρόν τοῦ Κυρίου, ὄργανον μέν καταδίκης καί θανάτου, ἀλλ’ἐν Χριστῷ τῷ ἀναστάντι ἐκ νεκρῶν, φορεύς θείας ζωῆς. Ψάλλομεν τόν δοξολογικόν ὕμνον: «Τόν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καί τήν ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν». Σταυρός - Θάνατος - Ἀνάστασις δοξολογία συμπλέκονται σήμερον καί μάλιστα ἐντός τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὁ Σταυρός σηματοδοτεῖ τόν θάνατον, τήν αἰσχύνην, τό τέλος τοῦ μεταπτωτικοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀστοχίας του νά κοινωνήσῃ μετά τοῦ Δημιουργοῦ του-τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
 Τό Δίπτυχον τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως κυριαρχεῖ εἰς τήν λατρείαν καί τό ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ παραίτησις πάσης ἀτομικῆς αὐταρκείας, ἐπιβολῆς τοῦ θελήματος ἡμῶν εἰς τόν ἄλλον, ἰδιοτελῶν ἀτομικῶν συμφερόντων καί ἐν τέλει θάνατος τοῦ ἐγωκεντρικοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Νίτσε περιγράφει τόν ἀτομισμόν μέ τά ἑξῆς ἐπιγραμματικά λόγια: «Σωτηρία τῆς ψυχῆς σημαίνει ὅτι ὁ κόσμος περιστρέφεται γύρω ἀπό ἐμένα».
 Τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι μόνον σταυρικόν, ἀλλά καί ἀναστάσιμον. Καί τοῦτο σημαίνει ὅτι τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μετοχήν εἰς τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου της. Τί σηματοδοτεῖ ὅμως ἡ Ἀνάστασις; Εἶναι μόνον νίκη ἑνός παντοδυνάμου Θεοῦ ἐπί τοῦ θνητοῦ ἀνθρώπου;

Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξη Παράδοση και στη λατρεία της Μ. Τεσσαρακοστής - Παναγιώτης Σπ. Μαρτίνης

Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξη Παράδοση και στη λατρεία της Μ. Τεσσαρακοστής

Με δύο άρθρα θ΄ ασχοληθούμε με τον παραπάνω τίτλο. Στο πρώτο, με αφορμή την εορτή του Ευαγγελισμού (25η Μαρτίου), και στο δεύτερο, με αφορμή του Ακαθίστου Ύμνου την Ακολουθία (περίοδος Μ. Τεσσαρακοστής).
Α. Η Θεοτόκος στη Βιβλική και Πατερική Παράδοση
Η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία «παρέλαβε» και «διατηρεί» τη Θεοτόκο στο κέντρο της λατρείας της, όπως ακριβώς ο «ηγαπημένος» μαθητής του Κυρίου, ο Ιωάννης, την «παρέλαβε εις τα ίδια», σαν ό,τι πολύτιμο είχε μετά τον Ιησού, και όπως οι μαθητές «προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν τη προσευχή», την είχαν στο κέντρο της συνάξεώς τους, σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων Κεφ.1, στ. 14.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον το «μυστήριον» της Παρθένου στην Ορθοδοξία είναι «μυστήριον» λειτουργικό και μόνο μέσω της θ. λατρείας είναι δυνατόν να διακρίνουμε το πλήθος των χωρίων, τόσο της Π. Διαθήκης όσο και της Καινής, που αναφέρονται σ΄ Αυτή. Γι΄ αυτό ακριβώς το «μυστήριον» εκφράζεται και ο υμνωδός σ΄ ένα από τα Στιχιρά των Αίνων της Κυριακής: «Κύριε, εσφραγισμένου του τάφου υπό των παρανόμων, προήλθες εκ του μνήματος, καθώς ετέχθης εκ της Θεοτόκου. Ουκ έγνωσαν πώς εσαρκώθης οι ασώματοί σου άγγελοι… πεφανέρωται δε τα θαύματα τοις προσκυνούσιν εν πίστει το μυστήριον…».

O Κατανυκτικός Εσπερινός εις τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του εν Ζακύνθω Πατρών

 O Κατανυκτικός Εσπερινός
θα τελεσθεί την Κυριακή
30 Μαρτίου 2014
υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Πατρών κ. Χρυσοστόμου
εις τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου 
του εν Ζακύνθω Πατρών       
ώρα 6:00 μ.μ.

Στην Διακίδειο Σχολή Λαού Πατρών ο π. Νεκτάριος Κωτσάκης

Στην Διακίδειο Σχολή Λαού Πατρών
(Κανάρη 58)
Το Σαββάτο 29 Μαρτίου 2014
και ώρα 7.00 μ.μ. θα ομιλήσει
Αρχιμανδρίτης
κ. Νεκτάριος Κωτσάκης
Ηγούμενος Ι. Μ. Ομπλού
με θέμα:
«Η εν Χριστώ ζωή κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος»

Ομιλία Ηγουμένου Αγίας Λαύρας π. Ευσεβίου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΜΙΛΙΑ

Τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014
ώρα 6.30 μ.μ. 
θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος 
Αρχιμανδρίτης π. Ευσέβιος
Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων 
με θέμα: «Πνευματική επανάσταση».

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΠΟ 30 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
«Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ»
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
 ΑΠΟ 30 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014: Αναχώρηση ώρα 05:30 από την Πλατεία Γεωργίου Α΄ (άνω μέρος) για Ουρανούπολη μέσω Εγνατίας οδού, με στάση για καφέ στο Τέροβο. Στην συνέχεια επίσκεψη για προσκύνημα στην Θεσσαλονίκη στον Ι. Ναό του Αγ. Δημητρίου καθώς και για μεσημεριανό φαγητό. Κατόπιν μετάβαση στην Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου στην Σουρωτή όπου υπάρχει ο τάφος του Πατρός Παϊσίου. Τέλος αργά το απόγευμα άφιξη στην Ουρανούπολη στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ΑΚΡΑΘΩΣ» όπου και θα διαμείνουμε για δείπνο (μπουφέ) και διανυκτέρευση.

 Σάββατο 31 Μαΐου 2014: Πρωινό (μπουφέ) και κατόπιν είσοδος στο Άγιον Όρος με το πλοίο της γραμμής ώρα 9.45 και με το σύνολο των προσκυνητών (48 άτομα) χωρισμένο σε τέσσερις (4) ομάδες των δώδεκα (12) ατόμων εκάστη, που με τον αρχηγό της κάθε ομάδα θα επισκεφθεί διάφορες Ιερές Μονές και Προσκυνήματα όπως είναι προγραμματισμένα. Οι διανυκτερεύσεις εντός του Αγίου Όρους θα είναι τέσσερις (4) και θα γίνουν ως ακολούθως

Μηνιαία Σύναξη της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι την προσεχή Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ώρα 06:00’ μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία σύναξη της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών «Παναγία η Παραμυθία» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Η σύναξη θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο της Διακονίας, που βρίσκεται στο ισόγειο της αίθουσας του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου.
Ομιλήτρια θα είναι η δασκάλα Ειδικής Αγωγής  κ. Ευγενία Κατσένη, η οποία θα αναπτύξει το θέμα: «Σύνδρομο Mobbing. Ψυχολογική παρενόχληση στο χώρο εργασίας και τρόποι αντιμετώπισης».

Θα ακολουθήσει διάλογος επί του θέματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΥΠΡΟ


Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Ομοφυλοφιλία ατομικό δικαίωμα ή ιδεολογία - Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος

Δημοσιεύτηκε στόν Τύπο καί σέ ἄλλα Μέσα Ἐνημέρωσης ὅτι τόν Μάιο θά πραγματοποιηθεῖ στή Λευκωσία, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δημάρχου Λευκωσίας τό λεγόμενο «Φεστιβάλ Ὑπερηφάνειας», Ὁμοφυλοφίλων, Λεσβιῶν, Ἀμφισεξουαλικῶν, Τρανσέξουαλ κ.λπ.
Γιά τό θέμα αὐτό, τῆς Ὁμοφυλοφιλίας, ἔχουν λεχθεῖ καί γραφεῖ πάρα πολλά. Ἐξ ἀφορμῆς τῆς πιό πάνω ἐκδήλωσης θά ἤθελα νά ἐκφράσω καί τίς δικές μου ἀπόψεις, συμβάλλοντας ἔτσι σ’ ἕνα ὑγιή διάλογο μέ σκοπό τό γενικό καλό.
Τό πρῶτο τό ὁποῖο θά ἤθελα νά σημειώσω εἶναι ὅτι ὑπάρχει τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ καθενός νά ζεῖ ὅπως θέλει. Τό δικαίωμα αὐτό δέν μπορεῖ νά τοῦ τό στερήσει κανείς. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐδημιούργησε ἐλεύθερους, μᾶς ἔδωσε τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχείρισης. Συνεπῶς, μποροῦμε νά πᾶμε ἐνάντια στόν ἴδιο τόν Θεό, ἐνάντια στήν ἴδια τή φύση μας, στούς φυσικούς καί πνευματικούς νόμους, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι αὐτοπραγματωνόμαστε καί ἐκπληρώνουμε τόν προορισμό μας ὡς ἄνθρωποι.
Ταυτόχρονα μέ τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς ἔχουμε καί τήν εὐθύνη, τήν
προσωπική, γι’ αὐτή τήν ἐπιλογή ἀφοῦ εἴμαστε λογικά ὄντα καί ἐλεύθερα ἀποφασίζουμε νά ἀκολουθήσουμε μία συγκεκριμένη πορεία στή ζωή μας.
Ἡ εὐθύνη καί τά ἀποτελέσματά της, σέ μιά τέτοια περίπτωση προσωπικῆς ἐπιλογῆς, πού εἶναι κατά πάντα σεβαστή, βαραίνει προσωπικά καί μόνον ἐκεῖνον πού τήν κάνει. Φυσικά ἐπειδή εἶναι μέλος μίας εὐρύτερης κοινωνίας ἀνθρώπων καί ἡ κοινωνία εἶναι προέκταση τοῦ ἑαυτοῦ μας, βραχυπρόθεσμα ἤ μακροπρόθεσμα ἔχει καί γενικότερες κοινωνικές ἐπιπτώσεις.

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος θα ιερουργήσει και θα ομιλήσει εις τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών.

Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 
(Δ΄ Νηστειών) 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Πατρών κ. Χρυσόστομος 
θα ιερουργήσει και θα ομιλήσει εις τον 
Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση για τους Καθηγητές των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Ναού. 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ Η΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΓΚΛΗΘΗΣΟΜΕΝΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 2016 ;- Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ Η΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΓΚΛΗΘΗΣΟΜΕΝΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 2016;


1. Ο σφαλιστικές δικλείδες μις ρθοδόξου καί ληθος Συνόδου 
Ἐκφράζοντας τήν ἀλάνθαστη καί διαχρονική συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ἅ­γιος Νι­κό­δη­μος ὁ Ἁ­γιο­ρεί­της γράφει γιά τά κριτήρια οἰκουμενικότητος μιᾶς Συνόδου καί τόν τρό­πο συ­γκλή­σε­ώς της. Ση­μει­ώ­νει ὅ­τι τέσ­σε­ρα εἶ­ναι τά γνω­ρί­σμα­τα τῶν Οἰκουμε­νι­κῶν Συνόδων : α) Τό πρῶ­το «­δί­ω­μα ­λων τν ο­κου­με­νι­κν» Συ­νό­δων εἶ­ναι «τό νά συναθροίζω­νται διά προστα­γν, ο­χί το Πά­πα, το δε­νος Πα­τριάρ­χου, λ­λά διά προ­στα­γν Βασιλι­κν». Στήν ἐ­πο­χή μας, ὅ­μως, πού δέν ὑπάρ­χει Αὐ­το­κρά­το­ρας ἤ Βασιλεύς, γιά νά συ­γκα­λέ­σει Οἰκουμενική Σύ­νο­δο, μπο­ρεῖ αὐ­τό νά τό κά­νει ὁ Οἰ­κου­με­νι­κός Πα­τριάρ­χης, μέ τήν συναίνεση, βεβαίως, τῶν ἄλλων Προκαθημένων. β) Τό δεύ­τε­ρο ἰδί­ω­μα εἶναι «τό νά γί­νε­ται ζή­τη­σις πε­ρί πί­στε­ως, καί κολούθως νά κτίθεται ­πό­φα­σις, καί ­ρος δογματι­κός ες κά­θε μί­αν ­πό τάς ο­κου­με­νι­κάς, λ­λά καί το­το ες τι­νας το­πι­κάς ­κο­λού­θη­σεν».   γ) Τό τρί­το ἰ­δί­ω­μα εἶ­ναι «τό νά ­ναι πά­ντα τά ­κτι­θέ­με­να πα­ρ’ α­τν δόγ­μα­τα καί ο Κα­νό­νες, ρ­θό­δο­ξα ε­σε­β καί σύμ­φω­να τας θείαις Γρα­φας, καί τας προλαβού­σαις Οκουμενικας συ­νό­δοις». Στό σημεῖ­ο αὐ­τό ἰσχύ­ει ὁ λό­γος τοῦ ἁγί­ου Μα­ξί­μου τοῦ Ὁμο­λο­γη­τοῦ : «Τάς γε­νο­μέ­νας συ­νό­δους, εσε­βής πί­στις κυ­ρο, καί πά­λιν, τν δογ­μά­των ρ­θό­της κρί­νει τάς συνόδους» καί «κείνας οδεν γίας καί γκρίτους συνόδους εσεβής τς κκλησίας κανών, ς ρθότης δογμάτων κρινεν»[1]. Καί δ) τό τέ­ταρ­το ἰ­δί­ω­μα εἶ­ναι «τό νά συμ­φω­νή­σουν καί νά πο­δε­χθον τά πα­ρά τν Οκου­με­νι­κν συνόδων διο­ρι­σθέ­ντα, καί κα­νο­νι­σθέ­ντα ­πα­ντες ο ρθόδοξοι Πα­τριάρ­χαι καί ρ­χι­ε­ρες τς Καθολικς κ­κλη­σί­ας, ε­τε διά τν ­δί­ων το­πο­τη­ρη­τν, καί τού­των ­πό­ντων, διά γραμ­μά­των ατν». Αὐ­τή ἡ συμ­φω­νί­α τῶν Πα­τριαρ­χῶν εἶ­ναι ὁ συ­στα­τι­κός χαρακτή­ρας, πού τίς κα­θι­στᾶ Οἰκου­με­νι­κές, ἀλ­λά καί ὁ δια­κρι­τι­κός χα­ρα­κτή­ρας πού δια­κρί­νει τήν Οἰκουμενι­κή Σύνοδο ἀ­πό τήν Το­πι­κή[2].

Ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ανδρέας για τις παρελάσεις


ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΣΤ΄) -π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΤΟ  ΒΛΕΜΜΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ (ΣΤ΄)
«Οι  οφθαλμοί σου περιστεραί εκτός της σιωπήσεώς σου...»


Ο λόγος μας, περί των οφθαλμών και των βλεμμάτων. Για τις θυρίδες αυτές που μας κάνουν να
 επικοινωνούμε σωστά και όμορφα με τον έξω κόσμο και που αποτελούν και αυτά κορυφή των οργάνων του «θεοτεύκτου» σώματός μας.
Αλήθεια, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι οφθαλμοί μας είναι ακριβώς όπως και του προτύπου μας, δηλ. του Κυρίου μας Ιησού Χριστού;
Λίγο εάν σταθούμε και σ' αυτή την αλήθεια, πολλά έχουμε να διδαχθούμε, όταν μάλιστα αυτός ο λόγος του Θεού, η Βίβλος, κάνει λόγο και αναφορά στους οφθαλμούς και στο βλέμμα του Ιησού!
Και στο σημείο αυτό, επιβάλλεται να τονίσουμε ότι ο Θεός ήλθε και έγινε άνθρωπος, όμοιος με εμάς, δίχως όμως να τον έχει αγγίξει το φαρμάκι της αμαρτίας. Ήλθε ως άνθρωπος, μέσω της Υπερευλογημένης Μητέρας Του, της Κυρίας Θεοτόκου!

Απάντηση σε ανιστόρητες απόψεις για την Εκκλησία και το 1821


Εκ της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος  

Χωρίς τον ορθόδοξο κλήρο δεν θα πετύχαινε η μεγάλη εθνική εξόρμηση του 1821. Ορισμένοι προπαγανδιστές ξεπερασμένων ιδεολογιών αρνούνται τον ρόλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως φάνηκε και από δημοσιεύματα και τηλεοπτικές εκπομπές των τελευταίων ημερών. Αποδεικνύονται ανιστόρητοι και εμπαθείς.

Ο Γάλλος Πρόξενος Πουκεβίλ, ο οποίος έζησε τα γεγονότα της Ελληνικής Επαναστάσεως, γράφει ότι 100 Πατριάρχες και Επίσκοποι θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και του Αγώνος. 80 κινήματα έκαναν οι Έλληνες πριν από το 1821 και στα περισσότερα πρωτοστατούσαν Επίσκοποι. Θυμίζω ότι από το 1680 έως το 1700 η Ανατολική Στερεά ήταν ελεύθερη μετά από την εξέγερση δύο Επισκόπων, του Θηβών Ιεροθέου και του Σαλώνων Φιλοθέου.

Το 1821 βάφεται με το αίμα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και του Πατριάρχη Κυρίλλου Στ΄, του από Ανδριανουπόλεως. Εκτός από τον Επίσκοπο της Πάτρας Γερμανό που ευλόγησε το λάβαρο στην Αγία Λαύρα (17 Μαρτίου 1821) και στην Πάτρα (25 Μαρτίου 1821), ο Σαλώνων Ησαΐας κηρύσσει την Επανάσταση στη Φωκίδα και θυσιάζεται στην Αλαμάνα. Στην Πάτμο έρχεται γι’ αυτόν τον σκοπό ο Πάτμιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος Παγκώστας και υψώνει και αυτός λάβαρο επαναστατικό. Από τότε δεν ξαναγύρισε στον θρόνο του.

Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου με την ευκαιρία των εορτασμών της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου

Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου με την ευκαιρία των εορτασμών της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου
Περίλαμπρες ανατέλλουν και πάλιν στην ιστορική μας μνήμη  οι επέτειοι τής εθνικής μας παλιγγενεσίας τού 1821 και  τού επικού απελευθερωτικού μας Αγώνα τού 55 – 59.

Όταν κανείς μελετά την ιστορία τού ελληνισμού με υπερηφάνεια  διαπιστώνει ότι  αυτή είναι μία αλυσίδα αγώνων, είτε για να διατηρήσει είτε για να ανακτήσει την ελευθερία του. Τούτο οφείλεται κυρίως στην εξαιρετικά σημαντική στρατηγική θέση την οποία κατέχει η Ελλάδα στον παγκόσμιο γεωστρατηγικό  χώρο. Οι συνεχείς  αυτοί αγώνες συντέλεσαν, ώστε η έννοια τής ελευθερίας να διαμορφωθεί  στη συνείδηση των Ελλήνων ως η κατ’ εξοχή υπερούσια αξία τής ζωής. Αυτή η πεποίθηση μεταδόθηκε και καλλιεργήθηκε από γενεά σε γενεά στην ψυχοσύνθεση τού Ελληνισμού, τόσο μέσα από τα ιστορικά δρώμενα όσο και μέσα από την πνευματική ηγεσία τού λαού μας.  Την πίστη αυτή τη διαπιστώνουμε  και μέσα από  ένα λαϊκό δίστιχο που τραγουδούσαν οι Έλληνες  κατά τα τελευταία χρόνια τής τουρκοκρατίας.
Πλέον δεν έμεινε ελπίς, καθώς το λέει ο Κοραής,
κάλλιον  θάνατος με βία, κι’ όχι πλέον τυραννία.
Αυτή την ιδεολογία και αυτό τον πόθο καλλιεργούσε και η Μητέρα τού λαού μας, η Εκκλησία μέσω τής εθνικοθρησκευτικής αγωγής, πού μυστικά και αθόρυβα προσέφερε προς το ποίμνιό της.

Ιδιωτικοποίηση του νερού (ελληνικοί υπότιτλοι) Το «Monitor» της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης ερευνά τον ρόλο της Κομισιόν στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων.
Η εκπομπή της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης «Monitor» έκανε πρόσφατα μια έρευνα για τις πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες μέλη της Ε.Ε. για να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες ύδρευσης.
Το ρεπορτάζ αναφέρεται στην περιοχή Pacos de Ferreira της Πορτογαλίας όπου επιβλήθηκε η ιδιωτικοποίηση και όπου μέσα σε λίγα χρόνια τα τιμολόγια αυξήθηκαν 400 τα εκατό και συνεχίζουν με αύξηση 6 τα εκατό κάθε χρόνο. «Δεν μπορούμε πια να πιούμε νερό, όπως πίναμε στο παρελθόν, δεν είναι καλό» λένε οι κάτοικοι της περιοχής που ήταν από την αρχή αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση.

Πραγματοποιήθηκε η θεατρική παράσταση «Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» στον Ιερό Ναό Αγίων Χαραλάμπους και Αντωνίου

Γράφει ο Χρήστος Φωτόπουλος
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η θεατρική παράσταση των Κατηχητικών Ομάδων του Ιερού Ναού Αγίων Χαραλάμπους και Αντωνίου εις Κρύα Ιτεών των Πατρών το εσπέρας της Τρίτης 25ης Μαρτίου 2014.
Τα παιδιά μας παρουσίασαν το Θεατρικό έργο «Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» το οποίο επιμελήθηκε η πρεσβυτέρα Όλγα Δημητροπούλου και σκηνοθέτησε ο προϊστάμενος του Ναού π. Ιωάννης Δημητρόπουλος.
Το έργο ανέβηκε με αφορμή τα 300 χρόνια από την γέννηση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Μετά την εναρκτήρια ομιλία του π. Ιωάννου ακολούθησαν πέντε σκηνές του Θεατρικού έργου από ταλαντούχους νέους των νεανικών ομάδων του Ναού. Την αφήγηση κατά την διάρκεια της παράστασης ανέλαβε ο Διάκονος π. Θεμιστοκλής Δημητρόπουλος, ενώ την όμορφη χορωδία που κάλυπτε τα μεσοδιαστήματα για την προετοιμασία των σκηνικών οργάνωσε η πρεσβυτέρα Γεωργία Δημητροπούλου και διηύθηνε η διακόνισσα Δαμιανή Γρίβα.
Τα υπέροχα σκηνικά και τα ηχητικά εφφέ που επιμελήθηκαν οι π. Γεράσιμος Δημητρόπουλος, Νικολία Σκέντζου, Κων/νος Λειβαδάς, Αντώνιος Ντζούφρας, Χρήστος Χαρμπίλας και Κων/νος Μπούζης έδωσαν ιδιαίτερο χρώμα στην παράσταση μεταφέροντάς μας ιστορικά στους τόπους και στους χώρους που διαδραματίζονταν οι σκηνές. 
Αξίζει να αναφερθούμε ότι την παράστασή μας τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος. Εκτός του Σεβασμιωτάτου παρέστησαν και ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεώς μας π. Αρτέμιος Αργυρόπουλος καθώς και άλλοι Ιερείς και Διάκονοι.
Προ του τέλους της Εορτής ο Σεπτός ποιμενάρχης μας ομίλησε με λόγια γεμάτα παλμό και συγκίνηση λέγοντας στους παρευρισκομένους τα λόγια του Πατρο - Κοσμά «Χριστός και Ελλάδα σας χρειάζονται» καθώς και άλλες πατρικές νουθεσίες περί της Ορθοδόξου ημών Πίστεως και του Ευσεβούς ημών Γένους. Εν κατακλείδι επήνεσε τα παιδιά που έπαιξαν στην παράσταση, τον π. Ιωάννη για την άψογη οργάνωση καθώς και όλους τους συνεργάτες του.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν συγκινητική καθώς ο Ναός μας γέμισε ασφυκτικά, πράγμα το οποίο αποδεικνύει την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους για μια τόσο κοπιαστική αλλά καθ' όλα επιτυχή παράσταση!
Φωτογραφίες: Πρεσβυτέρα Γεωργία Δημητροπούλου - Ιωάννης Σχίζας


Στην πορεία για την Ανάσταση - Τάσος Μητσόπουλος

 Εισήλθαμε και φέτος στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Με φανφάρες, γιορτές και φωνές που συνόδευσαν την προηγηθείσα περίοδο της Απόκρεω. Χωρίς τη σεμνότητα και συστολή του Κυρίου που καίτοι βασιλεύς εισήλθε στην αγία πόλη «επί πώλου όνου». Τα βήματά μας, έστω κι έτσι, έχουν αρχίσει νοερά να κινούνται στα χνάρια του Ιησού και η πορεία, μας οδηγεί μέσα από μια σειρά ανεπανάληπτων πνευματικών διεργασιών και προσωπικών εμπειριών στην κορύφωση.
Για πολλούς, ίσως τα όσα γράφονται για την περίοδο ετούτη να ηχούν κοινότυπα και τετριμμένα. Δεν είναι όμως. Γιατί κάθε χρονιά, η περίοδος αυτή είναι εντελώς διαφορετική. Έχει μια ασύλληπτη μοναδικότητα την οποία καλούμαστε να ρουφήξουμε σταλιά-σταλιά. Η πνευματική και μυστηριακή μέθεξη της οποίας γινόμαστε κοινωνοί όσες και όσοι τουλάχιστον επιχειρούμε να διαρρήξουμε το φαύλο κύκλο της καθημερινότητας και της μικροπρέπειας που μας κρατά καθηλωμένους στην πνευματική υστέρηση και ανέχεια, είναι ανεπανάληπτη. Και κάθε χρονιά έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε με τα διεισδυτικά μάτια της ψυχής μας νέες εμπειρίες και να βιώσουμε κατά τρόπο ανεπανάληπτα μοναδικό, ατομικά και συλλογικά, όλες τις πτυχές του θείου δράματος. Την βαϊοφόρο είσοδο στην Ιερουσαλήμ, τον ανεπανάληπτο κλονισμό της ανθρώπινης φύσης με το «απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο», την προδοσία και τη σύλληψη, τους εμπτυσμούς και το ράπισμα, το μαρτυρικό ανέβασμα στο Γολγοθά, την υπέρτατη σταυρική θυσία, την ταφή και τελικά τη ζωοφόρο Ανάσταση, Τη λύτρωση. Τη νίκη δηλαδή της ζωής επί του θανάτου. Τη σύζευξη του κτιστού, φθαρτού και πεπερασμένου με άκτιστο, άφθαστο και υπερβατικό.

Εις μνημόσυνον αιώνιον Τάσου Μητσόπουλου 1965-2014 - Ομιλία Τάσου Μητσόπουλου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Με την ευκαιρία της αιφνίδιας εκδημίας του ανθρώπου και πολιτικού Τάσου Μητσόπουλου, Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μεσημέρι του Σαββάτου, 22 Μαρτίου 2014, παραθέτουμε εις μνημόσυνον την ομιλία του που μας παραχώρησε τον Μάρτιο του 2012, με την ευκαιρία της Επετείου  της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.
Προσευχόμαστε ο Θεός της ζωής και της αναστάσεως, να αναπαύει τη ψυχή του εν χώρα ζώντων και δικαίων.
Αιωνία αυτού η μνήμη!
Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Εκκλησίας της Κύπρου
Ομιλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Δημοκρατικού Συναγερμού
κ. Τάσου Μητσόπουλου
στη δοξολογία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

«Οὐκ ἔχω γλῶτταν ἀξίως εἰπεῖν τά λίαν μεγάλα. Ἰσχνόφωνος γάρ καί βραδύγλωσσος, καί οὐκ εὔλαλος ὑπάρχω, ἵν’ οὕτως εἴπω, περί τῆς μεγαλωνύμου ταύτης ημέρας...».

Φωνή Στέντορα και γλώσσα Δημοσθένη θα έπρεπε να έχω για να μπορέσω με το φτωχικό μου λόγο να υμνήσω το ανεπανάληπτο έπος της εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Δεν εορτάζουμε σήμερα ένα απλό ιστορικό συμβάν, ένα ξέσπασμα ιδεολογικών ανατάσεων, έναν ακόμη πόλεμο. Αλλά κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων ενός αγώνα που έμελλε να βγάλει το νεώτερο Ελληνισμό από τη λήθη της ιστορίας. Το ‘21 είναι ένα μεγαλούργημα πάνω από τη λογική, είναι το ξεκίνημα μιας αδυσώπητης πορείας που αψήφησε τη λογική των αριθμών. Που σημαδεύτηκε και καθαγιάστηκε από τα κατορθώματα των επωνύμων και ανωνύμων ηρώων του, που παραμένουν ακόμη και σήμερα ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου. Υπερβαίνουν κατά πολύ τα γήινα μέτρα και είναι δύσκολο να περιγραφούν με λέξεις όσο κι αν είναι αστείρευτος ο πλούτος της ελληνικής μας γλώσσας.

Ο Τάσος Μητσόπουλος η τελευταία ελπίδα της πολιτικής ζωής του τόπου μας - Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος

Όταν ανακοινώθηκε η κοίμηση του αγαπητού μας Υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσόπουλου, σκέφτηκα οτι χάσαμε την τελευταία ελπίδα της πολιτικής-κοινωνικής μας ζωής. Την ελπίδα να μαζέψουμε όσα αυτοκαταστρέψαμε μέσα απο τον ανελέητο συλισμό της πνευματικής και γιατί όχι της υλικής μας κληρονομιάς. Κληρονομιά θεωρείται αυτό το οποίο παραλάβαμε απο τους προγόνους μας, αυτό που καλούμαστε να διατηρήσουμε, διαφυλάξουμε, αυξήσουμε και να το παραδώσουμε στους απογόνους μας, τη νέα γενιά.
Την ημέρα όμως της εξοδίου Ακολουθίας του αναθεώρησα την αρχική μου σκέψη και είπα οτι δεν χάσαμε την τελευταία μας ελπίδα, αλλά οτι ο Τάσος Μητσόπουλος ειναι η τελευταία μας ελπίδα για την πολιτική, πνευματική και εθνική αναμόρφωση του λαού μας.
Αυτό το οποίο βλέπαμε, ακούγαμε, αισθανόμασταν, βιώναμε μέσα απο την παρουσία και την προσωπικότητα του Τάσου και το σιγοψυθιρίζαμε μεταξύ μας, οτι τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται ο τόπος μας για να ανορθωθεί ηθικά, πνευματικά, εθνικά, τώρα το φροντοφωνάζουμε και το διαλαλούμε σε όλους τους τόνους, τα μήκη και τα πλάτη! Ολοι συνειδητοποιήσαμε ποιες ειναι οι πραγματικές αξίες, που μένουν στον αιώνα και αναδεικνύουν ένα άνθρωπο ως προσωπικότητα μέσα στην κοινωνία.