Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Ἡ κρίση εἶναι πρωτίστως πολιτισμική καί πνευματική - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β΄

Ἡ κρίση εἶναι πρωτίστως πολιτισμική καί πνευματική, κρίση τῆς χριστιανικῆς καί εὐαγγελικῆς μας ταυτότητος. Παρατηροῦμε ὅτι Κράτη τά ὁποῖα, ἐνῶ ἔχουν ἐπηρεασθεῖ ἀπό τόν Χριστιανισμό μέ τό τόσο ὑψηλό πνευματικό νόημα καί λέγονται χριστιανικά, ἐν τούτοις ἔχουν ἐκκοσμικευθεῖ καί στηρίζονται σέ οἰκονομικές βάσεις, ἀποβλέπουν μόνον στήν «μένουσαν πόλιν» καί δέν ἀναζητοῦν τήν «μέλλουσαν» πόλιν (Ἑβρ. ιγ΄, 14). Δυστυχῶς, παρασυρόμαστε ἀπό τό πνεῦμα τοῦ κόσμου καί ξεφεύγουμε ἀπό τήν εὐαγγελική ὁδό, ὅπως σκιαγραφεῖται στήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ὁ καταστατικός Χάρτης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γι' αὐτό καί ἐμεῖς οἱ Ποιμένες ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ἐκκοσμίκευση πού ὑπονομεύει τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Προσμένουμε νά ἑορτάσουμε τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μέ κοσμική νοοτροπία, προσέχουμε περισσότερο τά «δόγματα» τῆς σύγχρονης ἀπογραφῆς καί τῆς οἰκονομικῆς φορολογίας, ἄν καί ψάλλουμε μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο: «διό Σοι προσφέρομεν καί ἡμεῖς, ὑπέρ τήν χρηματικήν φορολογίαν, ὀρθοδόξου πλουτισμόν θεολογίας τῷ Θεῷ καί σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Ἔτσι, οἱ ἑορτές τῆς Θεοφανείας εἶναι ἀφορμή γιά νά προσανατολίσουμε τήν ζωή μας πρός τήν ἀληθινή ὀρθοδοξία καί τήν ἀληθινή ὀρθοζωία.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: