Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ἡ Ἐκκλησία μας κρατεῖ τήν ἀλήθειαν τοῦ σώματος τοῦ ζῶντος Χριστοῦ. - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

 Ἡ καθημερινή βίωσις τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας δέν περιορίζεται χρονικῶς, δέν εἶναι μία "φαντασία" ἤ μία "ἰδέα", οὔτε μία ἀναμονή βελτιώσεως τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς μας, ἀλλά εἶναι μία "καινή ζωή", ἀποκεκαλυμμένη εἰς τό πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καινή, νέα, ζωή, δέν εἶναι "ἐκ τοῦ κόσμου τούτου". Ἡ Ἐκκλησία μας κρατεῖ τήν ἀλήθειαν τοῦ σώματος τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, ὡς οἰκουμενικόν θησαυρόν, καί εἶναι ὁ μόνος χῶρος ὅπου ἐπί δύο καί πλέον χιλιετηρίδας ὁ ἀπρόσιτος Θεός "μετέχεται κατά χάριν", τά παρόντα ἑνώνονται μέ τά ἔσχατα, ὁ σταυρός μέ τήν ἀνάστασιν, καί ἡ "ζωή ἡμῶν κέκρυπται σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ" (Κολ. γ΄, 4).

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Δεν υπάρχουν σχόλια: