Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Ἤρθης πρὸς μονὰς οὐρανίους,


 Τῇ ΙΣΤ'  Ὀκτωβρίου Μνήμη τοῦ Ἁγίου
Μάρτυρος Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου.

Ἤρθης πρὸς μονὰς οὐρανίους, 
καὶ τοῖς χοροῖς συνηριθμήθης, 
πάντων τῶν ἁγίων Μαρτύρων, 
μεθ' ὧν Λογγῖνε Μάρτυς μνημόνευε, 
τῶν εὐσεβῶς τὴν μνήμην σου,
 ἑορταζόντων παμμακάριστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: