Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Τὴν ἀΰλου, πυρὸς ποιοῦσαν φλόγα ...


Τὴν ἀΰλου, πυρὸς ποιοῦσαν φλόγα, 
τοὺς ἐν ὕψει, ἀπαύστως λειτουργοῦντας, 
καί τους Ἀγγέλους πνεύματα δεικνύουσαν, 
Τριάδα προσκυνοῦμεν, καὶ δοξολογοῦμεν, 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: