Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΙΕΡΟΝ  ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΑ, Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
                                                  ΓΕΡΩΝ  ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
–Τά σα­ραν­τα­λε­ί­τουρ­γα παι­διά μου ἔ­χου­νε με­γά­λη ἀ­ξί­α γιά τίς ψυ­χές τῶν ἀν­θρώ­πων. Γιά τούς ζῶν­τες καί το­ύς τε­θνε­ῶ­τας.
Ἄν εἴ­χα­τε ἀ­κο­ύ­σει, πρό ἐ­τῶν, ἕ­να κα­ρά­βι πού βυ­θί­στη­κε ἐ­δῶ στήν Κρή­τη τό »Ἡράκλειο»…
Λοι­πόν, μί­α γυ­ναῖ­κα μέ πῆ­ρε. Πῆ­ρε τη­λέ­φω­νο, καί λέ­ει:
»Πάτερ, οἱ συγ­γε­νεῖς μας πνί­γη­καν στό κα­ρά­βι».
–Τήν ρώτησα: Δέν θά κά­νης μνη­μό­συ­νο στόν ἄν­δρα σου, στούς συγ­γε­νεῖς σας;
–Μπά… δέν χρει­ά­ζον­ται τά μνη­μό­συ­να, λέ­ει. Ἐ­γώ ἔ­δω­σα 5.000 στό Ὀρ­φα­νο­τρο­φεῖ­ο τῆς Χαλ­κί­δος. Τό ἴ­διο εἶ­ναι. Πάτερ μου, ἐ­σύ τί λές γι᾿ αὐ­τό;

–Λέω, ἄ­κου­σε παι­δί μου νά σοῦ πῶ, ἐ­φό­σον μέ ρω­τᾶ­τε. Ἄλ­λο, παι­δί μου, ἡ προ­σευ­χή και ἄλ­λο ἡ ἐ­λε­η­μο­σύ­νη. Ἄλ­λο, μέ συγ­χω­ρεῖ­τε, ἡ προ­σευ­χή πού κά­νου­με μέ τό μνη­μό­συ­νο. Δι­ό­τι, ἔ­τσι τά βρή­κα­με. Ἔ­τσι εἶ­ναι. Καί ἀ­πό το­ύς Ἀ­πο­στο­λι­κο­ύς χρό­νους, ἀλ­λά, καί ἀ­πό τίς ἡ­μέ­ρες πού ἦ­ταν ὁ Μωϋσῆς, ὁ Προ­φή­της τῆς Π. Δι­α­θή­κης. Ὅ­ταν ἀ­πέ­θα­νε, λέ­ει, δί­ναν ἐ­λε­η­μο­σύ­νες καί κἄ­ναν μνη­μό­συ­να… καί αὐ­τά δί­ναν τό­τε. Γιά τήν ψυ­χή τοῦ Μω­ϋ­σῆ καί το­ύς Ἁ­γί­ους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Αὐ­τά παι­διά μου, εἶ­ναι ἐξ ἀ­μνη­μο­νε­ύ­των χρό­νων. Εἶ­ναι αἰ­ῶ­νες ὁ­λό­κλη­ροι, δέν μπο­ρεῖ κά­ποι­ος νά κόψη αὐ­τά τά πράγ­μα­τα.
Γι᾿ αὐ­τό τῆς εἶ­πα καί ᾿γώ ἔ­τσι. Καί ἡ ἐ­λε­η­μο­σύ­νη πι­ά­νει τήν ψυ­χή τοῦ ἀν­θρώ­που. Ἀλ­λά, ἄλ­λο τό μνη­μό­συ­νο, ἡ προ­σευ­χή. Δι­ό­τι βγά­ζουν με­ρί­δα στήν Ἁ­γί­α Πρό­θε­ση καί τίς με­ρί­δες αὐ­τές τίς μεταφέρουν Ἄγγελοι στόν οὐρανό.  (συνέχεια στην τελευταία σελίδα)


2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝΝ Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
15
ΝΟΕ

ΤΡ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
16
ΝΟΕ

ΤΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ  (5:00 μ.μ.)
17
ΝΟΕ

ΠΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
18
ΝΟΕ

ΠΑ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
19
ΝΟΕ

ΣΑ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
20
ΝΟΕ

ΚΥ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (6:30 π.μ.)
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
    
21
ΝΟΕ


ΔΕ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (κατάλυσις ιχθύος)
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (7:00 π.μ.)
ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ – ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ )  5:00 μ.μ.
22
ΝΟΕ

ΤΡ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
23
ΝΟΕ

ΤΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
24
ΝΟΕ

ΠΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ   (Αγίας Αικατερίνης)  8:00 μ.μ.
25
ΝΟΕ

ΠΑ
----------------------------
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
26
ΝΟΕ

ΣΑ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
27
ΝΟΕ

ΚΥ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (6:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
28
ΝΟΕ

ΔΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ )  5:00 μ.μ.
29
ΝΟΕ

ΤΡ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ   (Αγίου Αποστόλου Ανδρέα)  8:00 μ.μ.
30
ΝΟΕ

ΤΕ
----------------------------
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΑΓΙΑΣΜΟΣ (5:00 μ.μ.)

http://2.bp.blogspot.com/-K78_14Wdv-I/UhYvxw2fdXI/AAAAAAAB1es/grkb19jXzsk/s320/KoimMol.jpg
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
1
ΔΕΚ

ΠΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Οσίου Πορφυρίου ) 8:00 μ.μ.
2
ΔΕΚ

ΠΑ
------------------------
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
3
ΔΕΚ

ΣΑ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
4
ΔΕΚ

ΚΥ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (6:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
5
ΔΕΚ

ΔΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ )  5:00 μ.μ.
6
ΔΕΚ

ΤΡ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (7:00 π.μ.) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
7
ΔΕΚ

ΤΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
8
ΔΕΚ

ΠΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
9
ΔΕΚ

ΠΑ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
10
ΔΕΚ

ΣΑ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
11
ΔΕΚ

ΚΥ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (6:30 π.μ.)
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ  (Αγίου  Σπυρίδωνος)  8:00 μ.μ.
12
ΔΕΚ

ΔΕ
------------------------
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ )  5:00 μ.μ.
13
ΔΕΚ

ΤΡ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
14
ΔΕΚ

ΤΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
15
ΔΕΚ

ΠΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
16
ΔΕΚ

ΠΑ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
17
ΔΕΚ

ΣΑ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
18
ΔΕΚ

ΚΥ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (6:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)
19
ΔΕΚ

ΔΕ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ )  5:00 μ.μ.
20
ΔΕΚ

ΤΡ

ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (5:30 π.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  (5:00 μ.μ.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: