Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 5ης Ἰανουαρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.  
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Χωρεπισκόπου κ. Hanna Akgüç, τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί τῶν μελῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Kenan Gürdal καί Turgay Altınışık καί Εὐγεν. κυριῶν Lolita Asil καί Semra Abacı, μετά τῶν συζύγων των, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς ἑορταῖς.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Louis Pelâtre, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ζαχαρίαν καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
          Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Χρυσόστομον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πασαδαῖον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Cynthia, ἐξ Ἀμερικῆς.
          Τόν Ἐλλογ. κ. Λάμπρον Χατζῆν, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, ἐξ Ἰρλανδίας. 
          Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης, τοῦ υἱοῦ των Εὐαγγέλου καί τῆς θυγατρός των Ἀνδρονίκης-Μαρίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τούς Ἐντιμ. κ. Arman Toğaç καί κ. Zafer Polat, Ἀρχιτέκτονας, ἐκ τῆς Ἑταιρίας «YAPI».
          Τήν Εὐγεν. κ. Semiha Hüzmeli, Ξενοδόχον, μετά τῶν αὐταδέλφων της Ἐντιμ. κ. Ayhan καί κ. İhsan, ἐντεῦθεν.

          Τάς Ἐλλογ. κυρίας Claudia Wolf καί Carmen Römer, Καθηγητρίας, ἐκ Γερμανίας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: