Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
«Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»

Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἐ­πί τῇ ἑ­ορ­τῇ τοῦ Ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Πα­λα­μᾶ  Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Θεσ­σα­λο­νί­κης μέ τήν εὐ­χή καί εὐ­λο­γία τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, στό Να­ΐ­δριο τοῦ Συλ­λό­γου, Μι­α­ού­λη 68, τό Σάβ­βα­το 11/3/2017  θά τε­λε­σθῆ ὁ Ἑ­σπε­ρι­νός ὥ­ρα 6.30 μ.μ. ἀ­πό τόν Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­το Ἀρ­χιμ. π. Θε­ο­δό­σιο Τσιτ­σι­βό.
Τήν Κυ­ρι­α­κή 12/3/2017 κα­τά τήν  Θεία Λει­τουρ­γία θά ἱ­ε­ρουρ­γή­ση καί θά ὁ­μι­λή­ση ὁ Ἱ­ε­ρο­κή­ρυ­κας τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Πα­τρῶν Ἀρχ. π. Χρι­στο­φό­ρος Μυ­τι­λή­νης. Ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως Ὄρ­θρου 7.00 π.μ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: