Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Ο Χριστός διά της ζωής Του μας έδειξε την Αγάπην - Βασιλιάς Παύλος

Πολύ πριν η επιστήμη επιτελέσει τας σημερινάς της ανακαλύψεις, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εξέφρασε την αλήθειαν δια της ιδίας Αυτού ζωής, των λόγων, των πράξεων Αυτού. … Ο Χριστός δια της ζωής Του μας έδειξε τον δρόμον της ενότητος με τον Θεόν και μας εζήτησε να ακολουθήσωμεν το παράδειγμα Του ουχί πλέον δια των λόγων μας. Μας προσέφερεν προς τούτο μίαν απλήν μέθοδον, ζωντανήν και υπάρχουσαν ήδη εν τη πείρα της ζωής ημών: την Αγάπην.
Βασιλιάς Παύλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: