Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ '- Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ἀπέναντι στό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων πού στήν δύστυχη πατρίδα μας θεωρεῖται «θεσμοθετημένο δικαίωμα» τῆς γυναίκας, τρεῖς ἰατροί ἀναισθησιολόγοι τοῦ Νοσοκομείου τῆς Σάμου, γνωστοποίησαν μέ ἐπιστολή τους στήν διοίκηση τοῦ Νοσοκομείου Σάμου, ὅτι θά ἀπέχουν ἀπό τά καθήκοντά τους σέ ἰατρική πράξη διακοπῆς κυήσεως, ἄν δέν συντρέχουν ἰατρικοί λόγοι κινδύνου ζωῆς ἤ ὑγιείας τῆς ἐγκύου. Ἐπικαλούμενες οἱ ἀναισθησιολόγοι, τό ἄρθρο 31 τοῦ Ν. 3418/2005 «Κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας» τό ὁποῖο προβλέπει ὅτι «Ὁ ἰατρός μπορεῖ νά ἐπικαλεσθεῖ τούς κανόνες καί τίς ἀρχές ἰατρικῆς συνείδησής του καί νά ἀρνηθεῖ νά ἐφαρμόσει ἤ νά συμπράξει στίς διεργασίες τεχνητῆς διακοπῆς τῆς κύησης ἐκτός ἄν ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιά τήν ζωή τῆς ἐγκύου ἤ κίνδυνος σοβαρῆς καί διαρκοῦς βλάβης τῆς ὑγείας της» δήλωσαν ὅτι δέν θά συμπράξουν στήν «διακοπή» τῆς ζωῆς τῶν ἐμβρύων.

Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ἐπαινέσωμε δημόσια τίς τρεῖς ἰατρούς τῆς Σάμου, ὅπως ἔπραξε καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης τους κ.κ. Εὐσέβιος καί νά ἐπισημειώσουμε ὅτι τό ἄρθρο 304 τοῦ ἰσχύοντος Ποινικοῦ Κώδικος πού κατοχυρώνει καί στήν Ἑλλάδα τό δικαίωμα μιᾶς γυναίκας στήν ἄμβλωση, στήν παραγρ. 4, ἀποτελεῖ μία ἀπόδειξη ὅτι τό θετέο δίκαιο, σάν δημιούργημα τῆς ἀνθρώπινης ἀντίληψης μπορεῖ νά θεσμοθετεῖ τήν ἀνατροπή τῆς ἐνθέου ἠθικῆς πού καταγράφεται καί διά τοῦ ἄγραφου ἠθικοῦ νόμου ἀλλά καί διά τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως στήν ἀνθρωπίνη ψυχή. Στήν σύγκρουση τῶν καθηκόντων τῶν ἰατρῶν καί τῶν ὑπευθύνων ὑγείας πού προκύπτει ἀναποδράστως ἀπό τίς διατάξεις τῆς παραγρ. 4 τοῦ ἄρθρου 304 τοῦ ΠΚ καί τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παραγρ. 5 καί 31 τοῦ Ν. 3418/2005 «Κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας», ἀσφαλῶς ὑπερτερεῖ ἡ πρόβλεψη τοῦ ἐν θέματι Κώδικος, διότι τά ζητήματα συγκρούσεως καθηκόντων ἐπιλύονται μέ σταθμίσεις καί ἀσφαλῶς ὑπέρτερο ἀγαθό, εἶναι ἡ διασφάλιση τῶν ἀρχῶν τῆς ἠθικῆς συνειδήσεως τοῦ ἰατροῦ, νά ἀρνηθεῖ νά συμμετάσχει καί νά συμπράξει στήν διάπραξη μιᾶς ἀμβλώσεως, χωρίς νά ὑφίσταται ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιά τήν ζωή τῆς ἐγκύου, ἀπό τό κατασκευασμένο «δικαίωμα» τῆς γυναίκας στήν  ἐγωπαθῆ καί ἀμοραλιστική ἄμβλωση πού δολοφονεῖ ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ὑφίσταται ἐξ ἄκρας συλλήψεως σάν ψυχοσωματική ἑνότητα, συνδημιουργημένη ἀπό τόν Θεό καί τούς γονεῖς του.
Εἶναι τρομακτική καί ἄκρως διδακτική ἡ κυκλοφορηθεῖσα ρεαλιστική ταινία Silent scream (Σιωπηλή κραυγή) πού καταδεικνύει τόν τρόμο καί τήν ἀγωνία τοῦ ἐμβρύου, τοῦ ὁποίου ἐπιταχύνονται οἱ καρδιακοί παλμοί, ὅταν ἀντλαμβάνεται τόν μηχανισμό διαμελισμοῦ του καί ἀπορροφήσεώς του καί θά ἔπρεπε ὅλοι ὅσοι ὑποστηρίζουν τό κακούργημα τῶν ἀμβλώσεων καί οἱ γυναῖκες πού τό ἀποφασίζουν νά ὑποχρεώνονται πρίν τήν ἐνέργεια τους νά παρακολουθήσουν μέ τά μάτια ὁρθάνοιχτα αὐτήν τήν ταινία.
Στήν πατρίδα μας μέ μέτριους ὑπολογισμούς πραγματοποιοῦνται 300.000 ἐκτρώσεις τό χρόνο ἐκ τῶν ὁποίων 110.000 ἀπό νέες κάτω τῶν 18 ἐτῶν καί ἑπομένως πέρα ἀπό τό ἠθικό κακό καί τό ἔγκλημα σέ βάρος ἀνυπερασπίστων ἐμβρύων, γιά τά ὁποῖα ὁ Ἀστικός Κώδικας ἔχει προβλέψει τόν θεσμό τοῦ ἐμβρυωροῦ καί ἐδῶ ἀκριβῶς ἀποτυπώνεται ἡ ἀντιφατικότητα τῶν ἀνθρωπίνων νόμων, διαπράττεται καί ἕνα ἔγκλημα σέ βάρος τῆς Πατρίδος μέ τήν δημογραφική ἀπομείωση τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας. Ὁ ἄκρως περιορισμένος ἀριθμός τῶν γεννήσεων γύρω στίς 90.000 ἀνά ἔτος, σέ συνδυασμό μέ τόν ὑψηλό ἀριθμό τῶν θανάτων γύρω στίς 120.000 ἐτησίως, λόγῳ τῆς γήρανσης τοῦ πληθυσμοῦ, ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα ἀρνητικό ἰσοζύγιο γεννήσεων καί θανάτων μέ πρόδηλη συνέπεια, τήν δημογραφική συρίκνωση. Ἑπομένως αὐτοί πού διαμαρτύρονται γιά τό ἀσφαλιστικό-συνταξιοδοτικό πρόβλημα, τήν αὔξηση τοῦ συνολικοῦ κόστους ὑπηρεσιῶν ὑγείας, τήν ἔλλειψη προσώπων στήν ἐθνική ἄμυνα, τά ἐλλείματα μεσοπρόθεσμα στόν οἰκονομικά ἐνεργό πληθυσμό, τίς δυσκολίες προσαρμογῆς στά νέα οἰκονομικά περιβάλλοντα, ἄς αἰτιῶνται κυρίως τό ἔγκλημα τῶν ἀμβλώσεων πού ἀφανίζει κάθε χρόνο μιά ὁλόκληρη πόλη.
Τέλος ἡ ἀφελής θέσις ὅτι ἡ εἴσοδος καί ἐγκατάσταση ἀλλοδαπῶν προσφύγων καί μεταναστῶν μπορεῖ βραχυπρόθεσμα καί μεσοπρόθεσμα νά ἀναχαιτήσει τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ δέν ὑπολογίζει ὅτι οἱ κατά πάντα συμπαθεῖς αὐτοί συνάνθρωποί μας, εἶναι φορεῖς ἄλλου πολιτισμοῦ καί κοσμοειδώλου, ἀσύμβατων, κυρίως οἱ προερχόμενοι ἀπό ἰσλαμικές χῶρες, μέ τίς εὐρωπαϊκές ἀρχές τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου καί τῆς ἰσονομίας καί ὅτι ἀποκτῶντας πολιτικά δικαιώματα στήν χώρα, θά ἐπιδιώξουν τήν ἀνατροπή τοῦ ὑφισταμένου πολιτισμοῦ της, ὅπως δραματικά βλέπουμε νά ἐπισυμβαίνει στίς χῶρες τῆς ἀποικιοκρατίας, πού πληρώνουν μέ αἷμα τό τίμημα τοῦ πάλαι ποτέ ἐπεκτατικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ τους, στίς χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

21 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα αυτό είναι εξαιρετικά λεπτό και άκρως επικίνδυνο να τίθεται δημοσίως και μάλιστα να υπάρχει προτροπή απο κάποιον που δεν έχει καμία ιατρική γνώση, και το σημαντικότερο εμπειρία της οικογενειακής ζωής!
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα, διχαστικά και κινούνται στο λεπτότερο σημείο της ανθρώπινης συνείδησης.Μπορεί δε να οδηγήσουν κάποιους αδύνατους ανθρώπους σε επικίνδυνες ατραπούς και τότε όποιος έχει συμβάλει σε κάτι τέτοιο δεν ξέρω πως θα μπορεί να κοιμάται ήσυχος.....
Το καλύτερο Αναστάσιε είναι για αυτά τα ζητήματα να υπάρχει μόνο εξατομικευμένη παρέμβαση μεταξύ πνευματικού και πιστού. Η κάθε περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Όταν είσαι έξω απο το χορό πολλά τραγούδια ξέρεις. Και ο Δεσπότης μιλάει εκ του ασφαλούς, δεν του κοστίζει κάτι....

Ανώνυμος είπε...

Άριστα τα λέει ο δεσπότης. Κρυστάλλινης διαύγειας η συλλογιστική του. Απορώ με το σκεπτικό του πρώτου ανωνύμου που καλό θα είναι να τεκμηριώσει με επιχειρήματα τη διαφωνία του.

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Πρέπει να αντιμετωπισθεί. Αφού το κράτος σφυρίζει δολοφονικά αδιάφορο πρέπει η Εκκλησία να αφυπνίσει συνειδήσεις να κτυπήσει το κουδούνι κινδύνου. Αυτό κάνει με αγωνία ο Πειραιώς και η Εκκλησία. όλοι αυτοί οι προμελετημένοι φόνοι των εμβρύων θα έρθουν κάποια στιγμή εναντίων μας ως συνεργών που κάνα πλάτη στις δολοφονίες.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχως,οταν η διαφθορα εχει φθασει παντου, ο λαος θα βλεπει το κακο ως καλο οποτε εχουμε ως εθνος τεραστιο ελλειμμα ηθικης.
Η αιτια της παραδοσεως της Πολης στους Μωαμεθανους ηταν η αποστασια απο την Ορθοδοξο Πιστη και ο μη Ορθοδοξος βιος.

Φυσικα η θεια Προτροπη προς το ορθον που συμβαινει σε ολους δεν υπερκαλυπτει το αυτεξουσιο,επειδη Ο Θεος το εδωσε ως δωρο στον ανθρωπο ,ο οποιος ανθρωπος,ειναι υπευθυνος στην ελευθερα εκλογη του να πραξει αυτο η το αλλο.
Σκεπτομενος δε,ο ανθρωπος βρισκεται στην αποφαση να πραξει η να μην πραξει κατι.
Μηπως ομως Ο Θεος εκβιασε ποτε προς το αγαθον κανενα,με το ζορι δηλαδη να πραξει το αγαθον;
Τοτε γιατι να πει στο ευαγγελιο ''οστις θελει οπισω μου ελθειν α π α ρ ν η σ α τ ω εαυτον κλπ;''
Αλλο η προτροπη ,αλλο ο εξαναγκασμος.
Και σε αυτο το σημειο καλειται και ο διδασκαλος να υπηρετησει την αληθεια της υγιους προτροπης.
Εαν Ο Θεος εκβιαζε το αυτεξουσιο προς το αγαθο,με το ζορι δηλαδη,δεν θα ηταν αναξιος μισθου και αμοιβης ο ανθρωπος;
Παραξηγουνται λοιπον πολλοι ως ''ακραιες μορφες ηθικοτητας''.Και ειναι λαθος αυτο,οπως μεγαλυτερο λαθος ειναινα εκβιαζει κανεις εις το κ α κ ο .
Μονον η Θεια Χαρις ειναι συνεργος εις το αγαθον!
Αν λοιπον Ο Θεος δεν καταργει το αυτεξουσιο,πολυ δε περισσοτερο δεν καταργει και το υπευθυνον ....
ευτυχως που η ευσπλαχνια Του Θεου καλει εις μετανοια τους παντες και φυσικα στην τελειοτητα.

''Τουλαχιστον Κυριε δες με κατανοηση την αθλιοτητα μου κ ελεησον με!''
Ανώνυμος είπε...

Οι αμβλώσεις είναι το νομιμοποιημένο έγκλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά της Δικαιοσύνης στα απροστάτευτα αυτά πλάσματα. Υπάρχουν Νόμοι υπέρ των ζώων και κατά του ανθρώπου. Αίσχος σε όλους μας που με την σιωπή μας είμαστε συνένοχοι.

Ανώνυμος είπε...

Σας παραθέτω την επιεικέστατα κατάπτυστη σχετική παρέμβαση του κ.Βαρνάβα, γενικού γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατά τα άλλα..., που αποκαλύπτει το μέγεθος της ηθικής διαβρώσεως που μαστίζει μερίδα του ιατρικού κόσμου της χώρας μας!
http://www.samostimes.gr/portal2/index.php/nea-samos/koinonia/111-na-lavoun-thesi-oloi-oi-foreis-tou-nisioy-gia-to-thema-tis-diakopis-ton-ektroseon
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

http://www.aigaio365.gr/sti-vouli-i-apofasi-ton-anaisthisiologon-tis-samou-na-stamatisoun-tis-amvloseis/
Οι εθνοπατέρες της συμφοράς και της παρακμής που αντέδρασαν στην απόφαση των αναισθησιολόγων της Σάμου.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...


«Το πρόβλημα αυτό είναι εξαιρετικά λεπτό και άκρως επικίνδυνο να τίθεται δημοσίως και μάλιστα να υπάρχει προτροπή απο κάποιον που δεν έχει καμία ιατρική γνώση, και το σημαντικότερο εμπειρία της οικογενειακής ζωής!---- Το καλύτερο Αναστάσιε είναι για αυτά τα ζητήματα να υπάρχει μόνο εξατομικευμένη παρέμβαση μεταξύ πνευματικού και πιστού. Η κάθε περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική….»
=============================================
ΤΙ ΝΑ ΕΝΝΟΕΙ ΑΡΑΓΕ, ΕΔΩ ΠΙΟ ΠΑΝΩ , ο 9:29 π.μ. . Και πιά μπορεί να είναι η «εξατομικευμένη παρέμβαση μεταξύ πνευματικού και πιστού» πού προτείνει, ή και η συμβουλή προς τον Αναστάσιο να μη φέρνει σε δημοσιότητα τέτοια θέματα ώστε «μη μας τους κύκλους τάρατε…» . Με άλλα λόγια δηλαδή θα μπορούσε ο πνευματικός να πεί και τα ακόλουθα; « , έ, αφού δεν γίνεται αλλιώς, είσαι φτωχός, είσαι άσθενής, η γυναίκα σου δεν το θέλει, έχεις τόσα άλλα παιδιά, κλπ-κλπ αν κάνεις τώρα και μία «διακοπή κυήσεως» δεν πειράζει, εκεί θα κολήσουμε τώρα;». Ποιος όμως αληθινός Πνευματικός μπορεί να προτείνει τέτοιες μεσοβέζικες «λύσεις»; Σε συζυγικές σχέσεις ίσως ( αλλά και πάλι…). Εδώ όμως, πολύ δεν πάει να λέμε τέτοια λόγια;

Αττικός

Ανώνυμος είπε...

Πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει. Δεν είναι δυνατόν Βουλευτές να ζητούν να εφαρμόσει τον δολοφονικό αυτό νόμο ο υπουργός με ερώτησή τους στην Βουλή. Διάβασα το κείμενο που παραπέμπει ο 9.20 (ΛΝ) και έφριξα. Πρέπει κάτι να γίνει. Να υπάρξει αντίδραση και η δικιά μας συμπαράσταση στους γιατρούς αλλά να καταλάβουν οι βουλευτές ότι δεν θα τους περάσει.

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα είναι σοβαρό.
Που είναι οι Ιεράρχες; Αν ήταν για τα κτήματα θα μας κάναν λαοσυνάξεις. Τώρα τρέχουν στο Αιγάλεω με εκδρομές στο λείψανο της Αγίας Ελένης.
Που είναι οι ιερείς γιατί δεν φωνάζουν;
Οι χριστιανικοί σύλλογοι άρχισαν τις θερινές διακοπές;
Οι Αδελφότητες γιατί δεν κινητοποιούν τον κόσμο.
Άντε επιτέλους πότε θα ξυπνήσουμε;
Μόνο ο Σεραφείμ υπάρχει;

Ανώνυμος είπε...

Προς 10:32: δυστυχώς φίλε μου μεταξύ των εθνοπατέρων των οποίων οι υπογραφές φιγουράρουν στο επαίσχυντο αυτό κείμενο υπάρχουν και συνάδελφοί μου που ορκίστηκαν " ὁμοίως δέ οὐδέ γυναικί πεσσόν
φθόριον δώσω".
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχως,και μεταλυπης μας,στα ιατρεια τα κοσμποσχοινια και οι βυζαντινες εικονες της Παναγιας κοσμουν τους τοιχους μονον.
Τετοια Επιστημη ,που αλλους να τους ζωντανευει κ αλλους να διακοπτει τη ζωη να λειπη.
Αν πλαι στην οποιαδηποτε μορφωση δεν ,παραταξει κανεις την πιστη,την αγαπη κ την αρετη,την καθαρη ζωη,την αγιοτητα [βλπ Αγ Λουκας Κριμαιας],μη περιμενουμε να κερδισουμε την αι.Ζωη.
Η παγκοσμια Επιστημη βλεπεις!ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;[...]
ΚΑΙ τελικα η μεγαλυτερη επιστημη ειναι να εισαι ανθρωπος Του Θεου!
Ειδαμε και με τις Μεταμοσχευσεις ποσο φιλ ανθρωποι ειμαστε.

Ανώνυμος είπε...

Απο ανοησίες άλλο τίποτα!
Για πείτε μου φωστήρες,
Τι θα πεις:
1)Σε μια γυναίκα που διαπιστώνετε στο έμβρυο που κυοφορεί πως αυτό δεν θα επιζήσει τελικά και κινδυνεύει σοβαρά και η ζωή της γυναίκας;
2)Σε μια γυναίκα που βιάσθηκε και κυοφορεί όχι τον καρπό της αγάπης της αλλά το αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πράξης;(π.χ. εισβολή στην Κύπρο)
3)Σε μια γυναίκα που έπειτα απο υπεράνθρωπες προσπάθειες αδυνατεί να συλλάβει, χρησιμοποιεί την εξωσωματική και εμφυτεύει 3 ή και περισσότερα έμβρυα ενώ γνωρίζει ότι μόνο 1 ή 2 θα επιζήσουν;
Ο δε τρισμέγιστος φωστήρας Δεσπότης Πειραιώς πως μπορεί να γενικεύει και να προτρέπει σε μια συγκεκριμένη λύση;
Αν κάποια απο τις παραπάνω περιπτώσεις αυτοκτονούσε υπο το βάρος της πιεστικής απάντησης του Πειραιώς ή των άλλων ζηλωτών ποιος θα έφερε την ευθύνη;
Οι οικείοι της πως θα έπρεπε να αντιδράσουν σε αυτόν που θα εξωθούσε τη γυναίκα του, την αδελφή του ή τη μάνα του στην αυτοκτονία;
Βουτήχτε την γλώσσα και τα χέρια στο μυαλό προτού αμολήσετε και πληκτρολογήστε ανεύθυνες και επικίνδυνες μεγαλοστομίες....
Α ρε ταλιμπάν με προβιά χριστιανού.....
Αναστάσιε δεν έχω κάτι μαζί σου, εσύ εκτιμώ ότι καλά έκανες και δημοσιοποίησες το άρθρο του Πειραιώς και έτσι τον απογυμνώνεις απο την όποια παραλλαγή φέρει κατά καιρούς...

Ανώνυμος είπε...

Ο φόνος είναι φόνος 2.21 δεν υπάρχουν δικαιολογίες ούτε ελαφρυντικά. Αυτά που γράφεις είναι σοφιστείες που λένε για να υπερασπιστούν στυγνούς δολοφόνους οι δικηγόροι. Μην το παίζεις άμισθος δικηγόρων αυτών που δολοφονούν αθώες υπάρξεις που δεν μπορούν να αντιδράσουν.

Ανώνυμος είπε...

Προς 2:21: κατ αρχήν το ύφος σου είναι απαράδεκτο.
Κατά δεύτερον αδικείς το μητροπολίτη αφού και ο ίδιος στο κείμενό του εξαίρεσε τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη τη ζωή της εγκύου. Δεν διάβασες το σχετικό απόσπασμα της δήλωσής του;
Η συντριπτική πλειονότητα των αμβλώσεων κάθε άλλο παρά συνοδεύεται από αναπότρεπτο κίνδυνο της ζωής της κυοφορούσας. Γίνονται για άλλους λόγους. Αυτό το γνωρίζουν και οι πέτρες.
Όσον δε αφορά στην περίπτωση των εξωσωματικών αφού υπάρχει το ενδεχόμενο της εμβρυοκτονίας ας μην προχωρήσουν σε αυτή τα ζεύγη που επιθυμούν την απόκτηση παιδιών.
Η άμβλωση είναι φόνος. Τελεία και παύλα.

Ανώνυμος είπε...

2:21 μήπως μπορείς να μας πεις σε τι ποσοστό επί του έτησίου συνόλου των αμβλώσεων στη χώρα μας οι αντίστοιχες εγκυμοσύνες οφείλονται σε βιασμούς γυναικών λόγω εισβολής κατακτητών;
Το συγκεκριμένο φαινόμενο το είχαμε μονάχα στην Κύπρο το 1974 οπότε και ο τότε αρχιεπίσκοπος και πρόεδρος ταυτόχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας sic Μακάριος ο Γ' (ο παποκαισαρισμός σε όλο του το μεγαλείο)επέτρεψε τις αμβλώσεις και γι αυτόν το λόγο ΟΡΘΟΤΑΤΑ του άσκησε σχετική αρνητική κριτική ο μακαριστός π.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.
Η άμβλωση είναι ιδιαζόντως ειδεχθές έγκλημα, φόνος εκ προμελέτης αθώων και ανυπεράσπιστων ανθρώπων, βίαιη και δόλια αφαίρεση της ζωής, το έμβρυο αντιστέκεται με τον τρόπο του εκείνη την ώρα αμυνόμενο όπως δείχνει σχετική ταινία την οποία καλό θα είναι να δει ο αντιρρησίας ανώνυμος προτού πιάσει το πληκτρολόγιο. Επίσης καλό θα του κάνει εάν δει κάποιες φρικιαστικές εικόνες από κατακρεουργημένα έμβρυα και μετά να μιλήσει για "εξατομικευμένη προσέγγιση", και μάλιστα για καθεμία περίπτωση!!!, και τα τοιαύτα!
Η μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται από την Εκκλησία μας η άμβλωση είναι αυτή στην οποία κινδυνεύει αναπότρεπτα η ζωή της εγκύου. Τότε πρόκειται για αναγκαίο κακό. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις πρόκειται για αμαρτία. Είτε είναι αποτέλεσμα βιασμού λόγω εισβολής κατακτητών (ελάχιστο ποσοστό),είτε οφείλεται σε εξωσωματικές γονιμοποιήσεις(σχετικά μικρό ποσοστό).
Τα υπόλοιπα είναι σοφστείες και προφάσεις εν αμαρτίαις.

Ανώνυμος είπε...

5.06 Σοβαρά;
Τότε η Εκκλησία αυτοαναιρείται όταν αγιοποιεί φονιάδες, όπως ο Αγ.Κων/νος;
Αλήθεια απο πότε το έμβρυο γίνεται άνθρωπος; Τι λέει ο αλάνθαστος γέροντας σου για αυτό;
Η εξώθηση ενός αδύναμου ανθρώπου στην αυτοκτονία δεν είναι φόνος;
Μπορεί κάποιες απο τις γυναίκες των περιπτώσεων που προανέφερα να καταφέρει να σηκώσει ένα τέτοιο μεγάλο φορτίο, μπράβο της! Αν δεν μπορέσει όμως τι κάνουμε; Σκοτώνουμε 2 ανθρώπους και το έμβρυο και τη μαμά που αυτοκτονεί;
Υπάρχουν ζητήματα που οι απαντήσεις δεν είναι καθόλου εύκολες ούτε μπορεί να δοθεί η ίδια απάντηση για τον καθένα! Όπως συμβαίνει με την εξομολόγηση όπου ο ίδιος πνευματικός αντιμετωπίζει διαφορετικά τα πνευματικά του παιδιά για το ίδιο αμάρτημα.
Αν είσαι έξω απο το χορό πολλά τραγούδια ξέρεις....
Ο Σεραφείμ και οι ομοϊδεάτες του ας κάνουν καλύτερη μια ενδοσκόπηση πρώτα και μια αυτοκριτική και μετά ας δίνουν συνταγές ζωής όντας οι ίδιοι απόντες απο τα μεγάλα προβλήματα των πιστών.
Δεν ασχολούμαι άλλο με τέτοιες ανοησίες, η εκκλησία δεν είναι νομικό σύστημα με γενικούς κανόνες και τιμωρίες....Ο Χριστός είναι και δίκαιος και καλός αλλά όπως ο ίδιος μας έχει τονίσει είναι ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ,μόνο έτσι αυτοπροσδιορίζεται, γιατί αν ήταν μόνο δίκαιος τότε αλίμονό μας...

Ανώνυμος είπε...

Είμαι γιατρός δημόσιου Νοσοκομείου και γνωρίζω το δράμα που περνούν κάποιες νοσηλεύτριες της μαιευτικής κλινικής εξ αιτίας των αμβλώσεων. Ούτε το κρεββάτι της εγκύου που προχωρεί στην άμβλωση δεν θελουν να στρώσουν! Δεν θέλουν να έχουν επίσης καμία σχέση με την όλη διαδικασία.
Υπάρχουν επίσης γιατροί που δεν υπογράφουν προεγχειρητικές εξετάσεις π.χ. ΗΚΓ γιατί δεν θέλουν να συμμετέχουν κατά οποιονδήποτε τρόπο σε μια δολοφονία όπως είναι η άμβλωση.
Μπράβο στους αναισθησιολόγους της Σάμου και στο μητροπολίτη Πειραιώς για το σκεπτικό τους.

Ανώνυμος είπε...

Αν δεν εχεις πιστη.Εκει εστιαζω! Πεφτεις απο γκρεμου εις γκρεμον...
Περιπτωσεις περιπτωσεων που οι ιατροι ηθελαν να παρουν το παιδι απο την κοιλια λογω του οτι δεν αναπτυσσοταν φυσιολογικακαι καναν λειτουργιες στο αγ.Ορος και βγηκε το μωρο σωο και αβλαβες ,φυσιολογικοτατο αλλα οι γονεις δεν δεχτηκαν να σταματησει η κυηση.

Οσο για τους βιασμους και τα λοιπα ,εχω να πω ενα : Πως τα παιδια ειναι Του Θεου και γνωριζω περιπτωσεις που τα αφησαν σε πορτες και γιναν ιερομοναχοι σημερα.

Τα ειπε το κειμενο ολα! Εμεις προσθετουμε κατι λιγα ... ...
Μακρυα απο τετοιες ενεργειες!
Αλλα μακρυα & απο το να σπρωξεις κ τον αλλον στην απογνωση..


Οπως στον Ησαια λεγει ''οταν μετανοησεις κ στεναξεις βαθεια για την πτωση σου,τοτε θα σωθεις''...
Μην υποτιμαμε τη δυναμη της αληθινης κ εμπρακτης μετανοιας στην εξομολογηση..

Ανώνυμος είπε...

Η τοποθέτηση του 9:01 31/5 απηχεί την κοσμική "λογική" του αιώνος τούτου του απατεώνος. Κανείς πιστός και προπαντός πνευματικός δεν πρέπει να επηρεεασθεί από τις ολέθριες αυτές φωνές που ναρκοθετούν τη σωτηρία μας. Ο Θεός 9:01 είναι και δίκαιος και ευτυχώς που είναι. Αιρετίζεις όταν υποστηρίζεις το αντίθετο.

Ανώνυμος είπε...

Στον φερόμενο γιατρό 12.20:
Ευτυχώς που δεν στρώνουν ούτε τα κρεβάτια γιατί ο Χριστός μας τους εγκληματίες φυλακισμένους ήρθε να σώσει γιατρουδακο μου,εκ δεξιών του θα έχει αυτούς που θα περιθάλπουν αυτούς, για το πλουσιο συνάφι σου το είπε καθαρα:Είναι ευκολότερο να περάσει μία καμήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνα, παρά ο πλούσιος να μπει στη Βασιλεία.
10.52 κοίτα να δεις μη σου χάλασε το ορθοδοξομετρο γιατί το χεις τερματίσει!
Και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις κ βρίσκουν τροφή οι Ταλιμπάν για να ανοίγουν τους βόθρους τους: η έκτρωση ναι είναι αμαρτία, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τον κάθε πιστό επιβάλλει διάκριση για να μην υπάρχουν χειρότερα.Εννοειτε ότι κανείς μας δεν είναι υπέρ μιας αυθερετης εκτρωσης, είναι απαράδεκτο όταν φονεύονται άνθρωποι για ψιλού πίδημα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση.
Ο Δεσπότης σας γιατί δεν καταδικάζει τους στρατιώτες, τα όπλα, τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις όπλων; Είναι αυτή που έχουν αναξει σε επιστήμη τον θάνατο του άλλου,του συνανθρώπου μας....Ανοιχτε το μυαλό και βγάλτε τις παρωπιδες, τα ορθοδοξομετρα σας έχουν τρελάνει κ δε βλέπετε μπροστά σας.....Χριστιανουληδες......