Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 25ης Ἰουνίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 25ης Ἰουνίου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Τσιρώνης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, και ὅμιλος μελῶν τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, πραγματοποιούντων τήν ἐτήσιον συνάντησίν των «Μαριάπολις».
          Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης ἐξεναγήθη εἰς τήν ἐν τοῖς χώροις τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς διοργανουμένην ὑπό τῆς Κοινότητος «Πελίτι»  ἔκθεσιν παραδοσιακῶν ποικιλιῶν σπόρων, καί εἶτα ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν ὡμίλησε πρός τά μέλη τῆς ὡς ἄνω Κινήσεως τουρκιστί, ἀναφερθείς εἰς τήν 50
Κοιο﷽﷽﷽﷽﷽ςωργ, καίήν ἐπέτειον τῆς πρώτης συναντήσεως τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου μετά τῆς ἱδρυτρίας τῆς Κινήσεώς των Chiara Lubich καί τῆς ἐνάρξεως τῆς συνεργασίας μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυνεν ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀναπληρωτής Ὑπουργός καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Σαϊνατούδης, ἐπικεφαλῆς τῆς «Πελίτι».
***
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χονδροπούλου, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
***
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου καί Ἀλεξάνδρας Χρηστίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 24ην Ἰουνίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: