Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί ειδήσεις 5 καί 6 Μαΐου 2018


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


 Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
            Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων ἐκ τῆς καταὐτόν Ἐπαρχίας.
                 Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Κονίδου καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Παναγιώτου Παράσχη, Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου. 
            Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
            Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φωκίδος κ. Θεόκτιστον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Ἀναγνωστοπούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη, Καθηγητοῦ.

                Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
    Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως ΜακεδονίαςΘρᾴκης. 
                Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνημα-τογράφον, Καρδιολόγον, ἐκ Χαλκίδος.  
                Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀβραμίδην, γαμβρόν τοῦ ἀει-μνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, καί Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου, Ἐπ. Καθηγητοῦ ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Κολλεγίῳ Ἀθηνῶν, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Γεωργίου, ἐκ Ξάνθης.
                Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνα Χαραλάμπους, Ἐκδότην, καί Ἰωάννην Δραμιτινόν, Ἀρχισυντάκτην τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος « Κόσμος», εἰς οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν.
* * *
Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
                     Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννου Σκαλίδου, τέως Προϊσταμένου τοῦ . Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνης καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς ΑἈρχιερατικῆς Περιφερείας αὐτῆς, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω . Ναοῦ, τήν Παρασκευήν, 4ην Μαΐου.
                   Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Λαϊκή εὐσέβεια τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς», κατά τό διήμερον μετάξύ Δευτέρας, 7ης, καί Τρίτης, 8ης, τ.μ..
              Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τῶν Κωνσταντίνου καί Φατμᾶς Ἀνανιάδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ . Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τό Σάββατον, 5ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: