Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 26 Μαΐου 2018


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικ Να, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 25ης Μαΐου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 26ης ἰδίου. Ἐν τῷ τέλει αὐτῶν ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.
*   *   *
          Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολί-της Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Μαΐου.
*   *   *
           Α. Σεβασμιότης, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ . Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.  
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσα-λονίκης.
         Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον.
         Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητρο-πόλεως Γερμανίας.
         Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
* * *
         Α. Σεβασμιότης, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἱστορικῆς καί Λαογραφικῆς Ἑταιρίας ἐκδήλωσιν, καθἥν ἐπαρουσιάσθη 10ος Τόμος (2017) τοῦ Δωδεκανη-σιακοῦ Ἀρχείου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ «Ἀντώνης Τρίτσης» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τήν Παρασκευήν, 25ην Μαΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: