Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν - Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Στυλιανός Χαρκιανάκης


Τὸ Δεκαπενταύγουστο εἶναι μία περίοδος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ὀρθόδοξη ψυχὴ στρέφει τά μάτια μὲ βαθειὰ κατάνυξη πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἐπὶ δεκαπέντε ἡμέρες, πρὶν ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως, σημαίνουν οἱ καμπάνες τὴν ὥρα τοῦ δειλινοῦ καὶ τὰ πλήθη τῶν πιστῶν πᾶνε νὰ ψάλλουν τὸν Μεγάλο Παρακλητικὸ Κανόνα.
Ἀνάλογη κατάνυξη ἔχει βέβαια καὶ ἡ περίοδος τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας. Ἀλλὰ ἐνῶ στοὺς Χαιρετισμοὺς κυριαρχεῖ ὁ ὑμνολογικὸς τόνος, ἡ θριαμβικὴ δοξολόγηση τῶν ἀπείρων χαρίτων τῆς «Μητρὸς τοῦ Θεοῦ γενομένης», στὸν Παρακλητικὸ Κανόνα τοῦ Δεκαπενταύγουστου κυρίαρχος τόνος εἶναι τὸ πένθος καὶ ἡ ὀδύνη τῆς βαρυαλγούσης ψυχῆς τοῦ πιστοῦ ποὺ ζητᾷ παράκληση καὶ παρηγοριὰ ἀπὸ τὴν Παναγία.

Ἀσφαλῶς δὲν ὑπάρχει πιστὸς ποὺ νὰ μὴν ἄκουσε μὲ συντριβὴ τοὺς σπαραχτικοὺς στίχους τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος, ποὺ ὁμιλοῦν γιὰ τὸν «νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή». Ὅμως ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ ὀδύνη ἀπογνώσεως, ποὺ συνήθως ὁδήγει στὴν ἀπιστία καὶ στὴν ἀποστασία. Ἡ ὀδύνη τοῦ κατὰ Θεὸν δεινοπαθοῦντος ἀνθρώπου εἶναι ὀδύνη ἐπιγνώσεως, καὶ γίνεται καθαρμὸς καὶ ἀναβαθμός. Γιατί, ἐνῷ τὸν θλίβει καὶ τὸν πληγώνει, δὲν τὸν ἀποξενώνει ἀπὸ τὸν Θεόν, ἄλλα τὸν ὁδηγεῖ σὲ βαθύτερη θεογνωσία. Γι’ αὐτὸ ἡ ὀδύνη κορυφώνεται μὲν ἀλλὰ καὶ συγχρόνως καταπαύει στὴν ἀκόλουθη μορφὴ ἱκεσίας: «Ἐπιβλεψον ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπήν τοῦ σώματος κάκωσιν, καί ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος».
Ἀκούοντας κανεὶς ἐπιπόλαια τὶς στροφὲς τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος, ἔχει τὴν ἐντύπωση ὅτι κάποιος ἀνώνυμος ὑμνογράφος διατραγῳδεῖ κοινὰ σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς δεινοπαθήματα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Γιατί πράγματι δὲν ὑπάρχει χριστιανὸς ποὺ νὰ μὴν ἔζησε κατ' ἐπανάληψη, «τῶν παθῶν του τὸν τάραχον» ἤ νὰ μὴν αἰσθάνθηκε ποτὲ «πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς».
Διαβάζοντας ὅμως προσεκτικότερα καὶ ἐμβαθύνοντας περισσότερο σ' αὐτὰ τὰ ἱερὰ στιχουργήματα, διαπιστώνουμε ὅτι ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ περιγραφὴ καὶ ἐξιστόρηση τῶν ἐν γένει περιπετειῶν τοῦ ἀνθρώπου στὸν καθημερινὸ ἀγώνα τῆς τελειώσεώς του. Πρόκειται γιὰ σπαρακτικὲς κραυγὲς «ἐκ τοῦ φυσικοῦ», γιὰ ὀδύνη καὶ πόνο ποὺ μᾶς ἔρχεται «ἀπὸ πρῶτο χέρι».
Ἑπομένως ἔχομε νὰ κάνωμε μὲ τελείως προσωπικὸ δρᾶμα ποὺ βιώθηκε ἀπὸ πρόσωπο ἱστορικὸ καὶ ἐπώνυμο κάτω ἀπὸ συνθῆκες πραγματικὲς καὶ συγκεκριμένες. Πόσοι ἄραγε ἀπὸ τοὺς ἀνυποψίαστους πιστούς μας ποὺ ψάλλουν κάθε τόσο τὴν παράκληση γνωρίζουν ποιὸ εἶναι τὸ πρόσωπο αὐτό;
Θὰ περίμενε κανεὶς ὁ ὑμνογράφος τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος νὰ εἶναι κάποια εὐαίσθητη γυναικεία ὕπαρξη σάν τὴν Κασσιανή ἤ κάποιος ὑπέργηρος Μοναχός τῆς ἐρήμου. Κι ὅμως μήτε τὸ ἕνα μήτε τὸ ἄλλο. Ὁ συντάκτης αὐτοῦ τοῦ δακρύβρεκτου ὑμνολογικοῦ κειμένου ἦταν ἕνας ἄνδρας στὴν πλήρη ἀκμή του, καὶ μάλιστα ἐστεμμένος.
Ἦταν ὁ Βυζαντινὸς Αὐτοκράτορας τῆς Νικαίας, Θεόδωρος Β' ὁ Λάσκαρις (1222-1258), ποὺ λίγο πρὸ τοῦ θανάτου του ἔκαρη Μοναχὸς καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Θεοδόσιος. Σύμφωνα μὲ τοὺς βιογράφους του, ἦταν ἰδιαίτερα λεπτὸς καὶ εὐγενικὸς ἄνθρωπος, εἶχε δὲ τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποκτήσει σπουδαία μόρφωση γιὰ τὴν ἐποχή του. Ἔζησε ὅμως σὲ πολὺ δύσκολους καιρούς. Οἱ Φράγκοι εἶχαν πάρει τὴν Κωνσταντινούπολη, οἱ Βούλγαροι καὶ τὸ Δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθοῦν καταλλήλως, οἱ δὲ Μουσουλμάνοι στὴν Μικρὰ Ἀσία ἦταν μία ἄμεση καὶ μόνιμη ἀπειλή.
Ἔχοντας φύση καλλιτεχνικὴ ὁ τραγικὸς αὐτὸς Αὐτοκράτορας, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀνταποκριθεῖ σὲ τέτοιες σκληρὲς εὐθύνες χωρὶς νὰ κλονισθεῖ ἡ ὑγεία του. Γι' αὐτὸ πέθανε σὲ ἡλικία μόλις 36 ἐτῶν.
Ἡ ζωὴ του χαρακτηριζόταν ἀπὸ πολλὲς ἀντινομίες, ποὺ δὲν ἦταν βέβαια πρωτοφανεῖς μήτε στὰ Βυζαντινὰ Ἀνάκτορα μήτε στὴν ἐν γένει ἀνώτερη γύρω τους κοινωνία. Ὅμως αὐτὸ ἀκριβῶς στάθηκε τὸ μεγαλύτερο θαῦμα τοῦ Βυζαντίου πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα. Τὸ ὅτι δηλ. οἱ ἀντινομίες τοῦ βίου δὲν ἔκλεισαν ποτὲ στὸ πρόσωπο τὴν θέα πρὸς τὴν αἰωνιότητα καὶ τὴν σωτηρία, ἐφ' ὅσον ὑπῆρχε ἡ μετάνοια.
Ἔκαναν καὶ τότε φρικαλέα κάποτε ἐγκλήματα οἱ ἄνθρωποι, ἄλλα μετὰ μὲ ποταμοὺς εἰλικρινῶν δακρύων ἐξαγνίζονταν στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.
Ὁλόκληρος ὁ Χριστιανικὸς Μεσαίωνας, σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση σ' αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ χαρακτηριστικότατο σημεῖο διαφέρει ἀπὸ τοὺς νεωτέρους χρόνους. Οἱ νεώτεροι χρόνοι φροντίζουν — ἀπὸ ἀνθρωπισμὸ ὅπως ἰσχυρίζονται — νὰ διαμορφώσουν ἕνα πολίτη νομοταγῆ καὶ ἔντιμο, ἀλλὰ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὶς βαθύτερες πεποιθήσεις του, γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν ἐν γένει πνευματική του ἀγρύπνια. Ἔτσι, αὐτὸς ὁ πολίτης μπορεῖ μὲν ν' ἀποφεύγει προσεκτικότερα σήμερα τὸ ἄμεσο καὶ πρωτογενὲς ἔγκλημα στὶς σχέσεις του μὲ τοὺς συνανθρώπους — πρᾶγμα ποὺ ἀσφαλῶς τὸν ἀναδεικνύει δικονομικὰ τουλάχιστον δικαιότερο ἀπὸ τὸν Χριστιανὸ τοῦ Μεσαίωνα — ὅμως ὁ πολίτης αὐτὸς τῶν νεωτέρων χρόνων καὶ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ ναρκισσευόμενος γιὰ τὴν «αὐτόνομη» καὶ αὐτονομημένη ἠθική του, δὲν ἔχει ποτὲ γνωρίσει τὴν συντριβὴ καὶ τὴν κάθαρση, τὴν μετάνοια καὶ τὸν ἁγιασμὸ ποὺ ἐπιφέρουν τὰ μετὰ τὴν ἁμαρτία δάκρυα.
Καὶ ἐρωτᾶται: Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ πολῖτες μὲ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ: Ἐμεῖς γνωρίζομε δτὶ ὁ Χριστὸς διεκήρυξε: «οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Μάρκ. 2,17)' ποὺ σημαίνει ὅτι τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν τὴν κατοικοῦν οἱ ἄψογοι νάρκισσοι ποὺ δὲν ἐράγισαν ποτὲ μπροστὰ στὰ ἀνεξερεύνητα μυστήρια τοῦ Θεοῦ, ἄλλα οἱ διὰ τῆς μετανοίας ἀναγεννημένοι ἄνθρωποι.
Αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς σωτηριώδεις ἀλήθειες γνωρίζοντας καὶ ὁ Αὐτοκράτορας Θεόδωρος Β' Λάσκαρις, ἐνῷ περιγράφει τὸν ἑαυτόν του ὅτι ἦταν «παντοίως τῇ λύπῃ τρωθείς καὶ τιτρωσκόμενος», δὲν ἀπογοητεύεται ἀλλὰ πιστεύει καὶ ἀγρυπνεῖ. Πιστεύει καὶ ἐλπίζει ὅτι μ’ ὅλες τὶς συμφορὲς του ὁ Θεὸς ἀπεργάζεται τὴν σωτηρία του: «Οἴμοι, ὅτι οὐκ ἐμοί γέγονεν οὐδὲν ἄλλο εἴποιμι ἤ ὅτι πάντως κάθαρσις ψυχικὴ καὶ ταπείνωσις σαρκική, ἵνα σώσῃ ὁ πλάστης τὸ συναμφότερον».
Τοῦ μακαριστοῦ Αὐτοκράτορος Θεοδώρου Β' τοῦ Λασκάρεως, ποὺ μᾶς ἐδίδαξε τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα, αἰωνία ἡ μνήμη!
Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Στυλιανός Χαρκιανάκης

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Γνωρίζεις τις βλάσφημες και αιρετικές του απόψεις για τον αναμάρτητο Υιό και Λόγο του Θεού.
Γνωρίζεις για τη μήνυση που υπέβαλλε σε βάρος του ο μακαριστός Φλωρίνης.
Γνωρίζεις το μέγα σάλο που εδώ και πολλά χρόνια έχει εκδηλωθεί για την προβληματική του αρχιεπισκοπεία.
Και όμως τον προβάλλεις. Λίγη τσίπα, λίγη ευαισθησία από τη μεριά σου δεν υπάρχει;

Ανώνυμος είπε...


Προς κ. Ιστολόγο με αφορμή τους αφοριστικούς λόγους του 11.46

«Θεοφιλέστατη Σοφία Αλεξάντροβνα (Θεοφιλέστατε Αναστάσιε Κωστόπουλε)
Η ειρήνη και η ευλογία του Θεού να είναι με …..
Μακάριοι έστε, όταν ονειδίσωσιν υμάς καί διώξωσιν καί ειπωσιν πάν πονηρόν ρήμα καθ’ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε καί άγαλλιάσθε, ότι ό μισθός υμών πολύς εν τοις ούρανοίς (Είστε μακάριοι, όταν σας χλευάσουν καί σας καταδιώξουν καί σας κακολογήσουν με ψεύτικες κατηγορίες για χάρη μου. Να χαίρεσθε καί ν’ αγάλλεσθε, γιατί ό μισθός σας θα είναι μεγάλος στους ουρανούς).
Εύχομαι αυτός ό λόγος του Θεού να είναι παρηγοριά καί βέβαιη ελπίδα σας. Οτιδήποτε επιτρέψει εκείνος, δεχθείτε το με εμπιστοσύνη, διότι το θέλημα του είναι αγαθό καί τέλειο. Οί άγιοι Μάρτυρες υπέμειναν τα βασανιστήρια με ελπίδα καί ό Κύριος δεν τους ντρόπιασε, αλλά τους δόξασε καί δοξάστηκε μέσω αυτών. Τα ίδια λόγια του Σωτήρος προορίζονται για σας, αν ακολουθήσετε τα βήματα τους. Κι αυτό πού είναι το πιο πολύτιμο άπ’ όλα είναι ή άφραστη χαρά της αιώνιας σωτηρίας, πού θα λάβετε μέσω της χάριτος του μεγάλου Θεού μας καί Λυτρωτού, Ιησού Χριστού.
Όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτόν εβαπτίσθημεν, λέει ό άγιος απόστολος Παύλος. Πράγματι δεν πρέπει να έχετε επαφή με κόκκινους Ιερείς.
Ό αμαρτωλός ιερομόναχος Νεκτάριος 23Ίανουρίου1923.»

Αγαπητέ κ. Αναστάσιε οι επαγγελματίες χάκερ όπως έγραψε πρόσφατα έγκριτος θεολόγος και σπουδαίος συγγραφέας μόνο να λοιδορούν και να κτυπούν γνωρίζουν. Μην τους ακούς. Άστους στην μιζέρια τους και την κακότητά τους!

Ανώνυμος είπε...

Τσίμπα δεν διαθέτη ο συκοφάντης αυτός του Αυστραλίας.
Από πότε η οποιαδήποτε καταγγελία έχει θέση κατηγορίας.
Που και πότε καταδικάσθηκε ο Αυστραλίας Στυλιανός.
Πολλοί φανατικοί φαντασιόπληκτοι υπάρχουν σε αυτό τον τόπο.
Συνέχιζε να βάζεις ορθόδοξα άρθρα και μην ακούς τους κάθε λογής ταλιμπανιστες του χριστιανικού χώρου.

Ανώνυμος είπε...

Ο Καντιώτης κύριε κατήγορε είναι η συνείδηση ή η έκφραση της ορθόδοξης θεολογίας. Ο Στυλιανός είναι από τους σημαντικούς ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ της εποχής μας.

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα και μαθήτευσα στα του Μ. Παρακλητικού Κανόνα. Πουθενά δεν διαπίστωσα κάτι από τα όσα αναφέρει ο πρώτος των σχολιαστών.

Ανάλογα με τα γυαλιά που φορά κάθε ένας βλέπει και τον Στυλιανό. Το γράφω αυτό διότι στα όσα λέγει αυτός πολλοί αντιοικομενιστές χρησιμοποιούν κείμενά του και δηλώσεις του για να υπεραμυνθούν των ιδεοληψιών τους.
Τελικά πότε είναι πότε δεν είναι κακός ο Στυλιανός;

Αναστάσιος είπε...

Προς: 4 Αυγούστου 2018 - 11:46 π.μ.

Δεν λαμβάνω υπόψιν υποδείξεις ανωνύμων και δεν καταδέχομαι να τους απαντήσω.

Ανώνυμος είπε...

Μα και εσείς κ. Κωστόπουλε δεν το γνωρίζεται ότι οι ευσεβιστές βγάζουν καντήλες και μόνο στο άκουσμα του Αυστραλίας Στυλιανού πόσο και να διαβάσουν κάτι από αυτά που λέει.

π. Geras Imos είπε...

Το θέμα εδώ δεν είναι οι όποιες απόψεις του κ. Στυλιανού αλλά ένα κείμενό του για τις Παρακλήσεις. Και πιο συγκεκριμένα για το ότι αποτελούν προϊόν μετανοίας μιας αμαρτωλής ψυχής. Οι απόψεις του Αρχιεπισκόπου είναι γνωστές, ο μακαριστός Σωτηρόπουλος που τόλμησε (sic) να τον ελέγξει τιμωρήθηκε για εισπήδηση (κανονικό παράπτωμα κληρικών κι όχι λαϊκών). Αλλά όλα αυτά αποτελούν άλλο θέμα...

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει μία πολύ θετική ενέργεια που έκανε στο πρόσφατο παρελθόν ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Στυλιανός. Παραιτήθηκε από την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων - Ρωμαιοκαθολικών, καί έστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη, με την οποία τού κατήγγειλε την παραπλανητική και απαράδεκτη συμπεριφορά των Παπικών, πού ήθελαν να επιβάλουν οπωσδήποτε τις απόψεις τους.
Ο Πατριάρχης τόν πίεσε να παραμείνη, αλλά ο κ. Στυλιανός αγανακτισμένος με τους παπικούς επέμεινε στην παραίτηση του.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον πρώτο ανώνυμο.

Ο κ. Κωστόπουλος αν θέλει την σωτηρία της ψυχής του, ας τον ακούσει και δεν θα το μετανοιώσει. Η αφαίρεση του γραπτού του Στυλιανού είναι η καλύτερη ενέργεια. Δεν θα τον ωφελήσουν σε τίποτα να ακούει ανώνυμους ταλιμπάν του "στυλιανισμού" και κάθε άλλου ψευτοπροοδευτισμού.

Ανώνυμος είπε...

Μην στρεβλώνεις ανώνυμε 4 Αυγούστου 2018 - 2:15 μ.μ.
τους λόγους του ιερομόναχου Νεκτάριου.
Δεν τους είπε ο ιερομόναχος Νεκτάριος για όσους ελέγχουν τον Στυλιανό.

Πάψε να παίζεις με πράγματα που δεν παίζουμε.