Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β΄* - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος


ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Β΄*

Κείμενο Α΄

Πατριαρχικὸ Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου
πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας Ἀλέξιο
Ἀρ. πρωτ. 1203 τῆς 26ης Αὐγούστου 1992

«Εἰς ἀπάντησιν πρὸς σχετικὰ τηλεγράφημα καὶ γράμμα τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καὶ περισπουδάστου Μακαριότητος, ἐπί τοῦ ἀνακύψαντος προβλήματος ἐν τῇ καθ’ Ὑμᾶς ἀδελφῇ Ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας, ὅπερ πρόβλημα ὁδήγησε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον αὐτῆς ὅπως προβῇ, δι’ οὓς οἶδε αὕτη λόγους εἰς τὴν καθαίρεσιν τοῦ ἄχρι προτινὸς ἐκ τῶν τὰ πρῶτα φερόντων Συνοδικοῦ μέλους αὐτῆς Μητροπολίτου Κιέβου κυρίου Φιλαρέτου, ἐπιθυμοῦμεν ἳνα γνωρίσωμεν τῇ Ὑμετέρᾳ Ἀγάπῃ ἀδελφικῶς ὅτι ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουσα εἰς τὸ ἀκέραιον τὴν ἐπὶ τοῦ θέματος ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τῆς ὑφ’ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ἀποδέχεται τὰ Συνοδικῶς ἀποφασισθέντα περὶ τοῦ ἐν λόγῳ, μὴ ἐπιθυμοῦσα τὸ παράπαν ἳνα παρέξῃ οἱανδήποτε δυσχέρειαν εἰς τὴν καθ’  Ὑμᾶς ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν.

Ἐν τῷ πνεύματι ἀκριβῶς τούτῳ εἴχομεν ἀποστείλει πρότριτα καὶ τοὺς δύο ἀδελφοὺς Ἱερώτατον Μητροπολίτην Περγάμου κύριον Ἰωάννην καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Σκοπέλου κύριον Vsevolod κατόπιν τῆς γενομένης ἐπισκέψεως εἰς ἡμᾶς τοῦ ἐν λόγῳ καθαιρεθέντος, ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως ἐκ τοῦ σύνεγγυς πληροφορηθῶμεν τὰ διατρέξαντα ἐκ πρώτης χειρὸς καὶ πρὸς ἀποφυγὴν πάσης ἐν προκειμένῳ παρερμηνείας. Ὡς ἐκ τούτου ὀφείλομεν νὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι ἐλυπήθημεν μεγάλως διὰ τὴν οὐχὶ φιλάδελφον ὑποδοχὴν τῶν ἐν λόγῳ ἀντιπροσώπων ἡμῶν, πρᾶγμα ὅπερ ἀσφαλῶς ὀφείλεται εἰς τὴν πλήρην παρεξήγησιν τοῦ σκοποῦ τῆς ἀποστολῆς αὐτῶν» [1].

Κείμενο Β΄

Πατριαρχικὸ Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου
πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας Ἀλέξιο
Ἀρ. πρωτ. 282 τῆς 7ης Ἀπριλίου 1997

«Κομισάμενοι προσοχῇ τῇ δεούσῃ ἀνέγνωμεν ἐν συνεδρίᾳ τῆς περὶ ἡμᾶς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τό ἀπὸ στ΄ Μαρτίου ἐ.ἒ. ἀριθμ. Πρωτ. 749, γράμμα τῆς Ὑμετέρας λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς καὶ περισπουδάστου Μακαριότητος, ἀνακοινουμένης τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τὴν κανονικὴν ἀπόφασιν  τῆς ὑφ’  Ὑμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τῆς ἐπιβολῆς τῆς ποινῆς τοῦ ἀναθέματος τοῖς Filaret (Mikhail Denisenko) καὶ  Gleb  Yakunin, καθὼς καὶ τῆς ἀπὸ ἱερωσύνης καθαιρέσεως καὶ τῆς ἐπαναγωγῆς εἰς τὴν τάξιν τῶν λαϊκῶν τοῖς Valentin Rusantsov, Adrian Starina καὶ Iosafat Shibaev.
Λαβόντες γνῶσιν τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως, ἀνακοινωσάμεθα ταύτην τῇ Ἱεραρχίᾳ τοῦ καθ’ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ προετρεψάμεθα αὐτὴν ὅπως οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν ἔχῃ τουντεῦθεν μετὰ τῶν εἰρημένων» [2].


α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στὶς 11.6.1992 ὁ Φιλάρετος (Denisenko) καθαιρέθηκε ἀπὸ τὴ Σύνοδο τοῦ Πατιαρχείου Μόσχας, διότι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ὑπάγεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας[3]. Ὁ καθαιρεθείς Φιλάρετος κάνοντας χρήση τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς προσέφυγε ἤ, κατὰ κυριολεξία, προσέτρεξε, ἐπισκέφθηκε προσωπικά τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀμέσως μετὰ τὴν καθαίρεσή του καὶ Αὐτὸ ἐξετάζοντας μὲ αὐξημένο αἴσθημα εὐθύνης καὶ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν ἒκκλητο προσφυγὴ του ἀπέστειλε ἀντιπροσωπεία στὴ Μόσχα ἀποτελούμενη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη (Ζηζιούλα) καὶ τὸν οὐκρανικῆς καταγωγῆς Ἐπίσκοπο Σκοπέλου Vsevolod (Maidansky, +12/2007) «ἐπὶ σκοπῷ ὅπως ἐκ τοῦ σύνεγγυς πληροφορηθῶσι τὰ διατρέξαντα ἐκ πρώτης χειρὸς καὶ πρὸς ἀποφυγὴν πάσης ἐν προκειμένῳ παρερμηνείας» (κείμενο Α΄). Ἡ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπὶ τῆς ἀνωτέρῳ ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ καθαιρεθέντος Φιλαρέτου ἦταν ἀπορριπτικὴ μὲ τὴ σαφή δήλωση ὅτι «ἡ Ἁγία μας Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀναγνωρίζουσα εἰς τὸ ἀκέραιον τὴν () ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τῆς ὑφ’ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ἀποδέχεται τὰ συνοδικῶς ἀποφασισθέντα περὶ τοῦ ἐν λόγῳ, μὴ ἐπιθυμοῦσα τὸ παράπαν ἳνα παρέξῃ οἱανδήποτε δυσχέρειαν εἰς τὴν καθ’  Ὑμᾶς ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν» (κείμενο Α΄).
Ὃπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω ἀλληλογραφία Μόσχας- Κωνσταντινουπόλεως τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀντέδρασε στὴν ὑπόθεση τῆς καθαιρέσεως τοῦ Φιλαρέτου μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα γιὰ ἕνα τόσο κρίσιμο ζήτημα, μὲ ἀστραπιαία ταχύτητα ὥστε νὰ μὴν συντηρεῖται ἡ ἐπιζήμια γιὰ ὅλες τὶς πλευρὲς ἐκκρεμότητα καὶ κυρίως μὲ ἀπόλυτη συνέπεια στὴν μακραίωνη παράδοσή Του. Μέσα σέ 76 ἡμέρες (καθαίρεση 11.6.1992 – Πατριαρχική καί Συνοδική ἀπόρριψη τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς καὶ ἀποδοχὴ τῆς καθαιρέσεως 26.8.1999) τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο “ἔκλεισε” ἀπὸ κανονικῆς πλευρᾶς τὴν  ὑπόθεση.
Ὁ Φιλάρετος ὅμως δὲν ὑπολόγισε τίποτα: οὔτε τὴν καθαίρεση ἀπὸ τὴ Μόσχα, οὔτε τὴν ἀπόρριψη τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς του καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς καθαιρέσεώς του ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, οὔτε τὴν ἀποδοχὴ τῆς καταδίκης του ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ προχώρησε σὲ σοβαρότατα ἐκκλησιαστικὰ ἐγκλήματα (καίτοι καθηρημένος προέβη σὲ δεκάδες χειροτονίες, συνέστησε σχισματικὴ Σύνοδο, αὐτοχρίσθηκε Πατριάρχης, κοινωνοῦσε μὲ σχισματικοὺς ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ἔπηξε θυσιαστήρια ἐν Οὐκρανίᾳ καὶ ἀλλαχοῦ κ.ο.κ.) προκαλῶντας σχίσμα καὶ σκανδαλισμὸ τοῦ Λαοῦ. Συνεπῶς, ἡ κατ’ αὐτοῦ καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας τοῦ 1992 κατέστη ἔτι πλέον ἀνέκκλητη σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες 4ο Ἀντιοχείας, 22ο Ἀποστολικό, 37ο Καρθαγένης (κατὰ τὸ Πηδάλιο) λόγῳ τῆς ἐπιγενομένης ἐπὶ δεκαετίες ἀντικανονικῆς καὶ προκλητικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Φιλαρέτου[4].
Ἔτσι, ἡ ἁρμόδια Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχή, δηλ. τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, τὸ 1997 προχώρησε σὲ ἀφορισμὸ καὶ ἀναθεματισμό του καὶ ἐνημέρωσε τὶς λοιπὲς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ Συνοδικὴ ἀπόφαση ἀποδέχθηκε καὶ πάλι τὸν ἀναθεματισμὸ τοῦ Φιλαρέτου καὶ μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 282/7.4.1997 Πατριαρχικὸ Γράμμα ἐνημερώνει τὸν Πατριάρχη Μόσχας: «Λαβόντες γνῶσιν τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως, ἀνακοινωσάμεθα ταύτην τῇ Ἱεραρχίᾳ τοῦ καθ’ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ προετρεψάμεθα αὐτὴν ὅπως οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν ἔχῃ τουντεῦθεν μετὰ τῶν εἰρημένων» (βλ. κείμενο Β΄).

β. «Ὁμιλοῦν τὰ κείμενα»
Σύμφωνα μὲ ἀρτιφανείς ἀπόψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ποὺ διατυπώνονται στὸ κείμενό Του μὲ τίτλο «Ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, Ὁμιλοῦν τὰ κείμενα», Σεπτέμβριος 2018[5]: «Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον οὐδέποτε παρεχώρησε τὴν Μητρόπολιν Κιέβου, διὰ νὰ ἀποτελῇ κανονικὸν ἔδαφος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας» (σ. 12).  Μάλιστα, ἑρμηνεύοντας τὴν Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Πράξη  τοῦ 1686 τοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄ σημειώνει ὅτι  “τὸ νόημα τῆς «ὑπαγωγῆς» τῆς Μητροπόλεως Κιέβου εἰς τὸν Πατριάρχην Μόσχας συνίστατο, κατ' οὐσίαν, μόνον εἰς τὴν ἄδειαν τῆς χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου” (σ. 7) καὶδὲν πρόκειται περὶ πλήρους ἐκχωρήσεως τῆς ἐπαρχίας Κιέβου εἰς τὸν Πατριάρχην Μόσχας” (σ. 8).
Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἰσχυρίζεται ὅτι μὲ τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄ (1686) παραχωρήθηκε στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τό δικαίωμα ἐκλογῆς καὶ χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καὶ τίποτα περισσότερο. Ὅπως συμβαίνει συχνὰ καὶ σήμερα, ὅπου ὁ κυριάρχης ἀρχιερέας δίνει τὴν ἄδεια σὲ ἄλλον ἀρχιερέα νὰ χειροτονήσει κληρικό του. «Πρόκειται, δηλαδή, περί ἐπ' ἀδείᾳ τοῦ κυριάρχου ἀρχιερέως παραχωρήσεως τοῦ δικαιώματος τῆς χειροτονίας ἀρχιερέως ὑπαγομένου εἰς τήν δικαιοδοσίαν του πρός ἄλλον ἀρχιερέα» (σελ. 9-10).   Εἶναι προφανὲς ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ δικαίωμα κρίσεως τοῦ κληρικοῦ τὸ ἔχει ὁ κυριάρχης ἐπίσκοπος καὶ ὄχι ὁ χειροτονήσας αὐτὸν.
Ἐπίσης, ἄξιο ἐπισημάνσεως εἶναι ὅτι δὲν ὑφίσταται Πατριαρχικὴ Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ποὺ νὰ ἐκχωρεῖ στήν κκλησία τς Ρωσίας τὸ δικαίωμα νὰ κρίνει τοὺς ἐπισκόπους τς Οὐκρανίας!

γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ἀς προσπαθήσουμε, λοιπόν, νὰ ἀπαντήσουμε στὰ ἁπλὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ἐπίσημα Πατριαρχικὰ Γράμματα ἐν συνδιασμῷ πρὸς τὴν ἔκδοση «Ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, Ὁμιλοῦν τὰ κείμενα»:
1. Νομιμοποιεῖται κανονικῶς Σύνοδος μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας νὰ δικάσει τοὺς ἐπισκόπους πού ὑπάγονται σὲ ἄλλη Ἐκκλησία; Ἂν συμβεῖ αὐτό, εἶναι ἀποδεκτὴ τέτοια καταδικαστικὴ ἀπόφαση;
2. Βάσει ποίας κανονικῆς διατάξεως ἔχει τὸ δικαίωμα ἡ Σύνοδος τῆς Μόσχας νὰ δικάζει ἐπισκόπους τῆς Οὐκρανίας; Μὲ ποιὰ Πατριαρχικὴ Πράξη χορηγήθηκε στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας τὸ δικαίωμα κρίσεως (jus jurandi) τῶν ἐπισκόπων τῆς Οὐκρανίας;
3. Σὲ ποιὰ κανονικὴ διάταξη στηρίζεται ὁ ἐγκρατὴς περὶ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης γιὰ νὰ γράψει σὲ ἐπίσημο Πατριαρχικὸ Γράμμα  «Ἡ Ἁγία μας Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀναγνωρίζουσα εἰς τὸ ἀκέραιον τὴν () ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τῆς ὑφ’ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας [σ.σ. νά δικάζει τούς ἐπισκόπους τῆς Οὐκρανίας]» (κείμενο Α΄);
 4. Ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπάρχει κανονικὴ διάταξη βάσει τῆς ὁποίας δικαιοῦται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας νὰ δικάζει τοὺς ἐπισκόπους ἄλλης Ἐκκλησίας, πῶς τόσο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ περὶ Αὐτὸν Ἱερὰ Πατριαρχικὴ Σύνοδος ὅσο καὶ ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἐπὶ 26 χρόνια ἀναγνωρίζουν ὡς κανονικὴ τὴν καθαίρεση (1992) καὶ τὸν ἀναθεματισμὸ (1997) τοῦ Φιλαρέτου Denisenko πού ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας;
5. Σὲ ποιὰ κανονικὴ διάταξη βασίζεται ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὅταν γράφει σὲ ἐπίσημα Πατριαρχικὰ Γράμματα «Ἡ Ἁγία μας Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, () ἀποδέχεται τὰ συνοδικῶς ἀποφασισθέντα περὶ τοῦ ἐν λόγῳ [σ.σ. δηλ. τὴν καθαίρεση  τοῦ Φιλαρέτου ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Μόσχας], μὴ ἐπιθυμοῦσα τὸ παράπαν ἳνα παρέξῃ οἱανδήποτε δυσχέρειαν εἰς τὴν καθ’ Ὑμᾶς ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν» (κείμενο Α΄) καί «Λαβόντες γνῶσιν τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως, ἀνακοινωσάμεθα ταύτην τῇ Ἱεραρχίᾳ τοῦ καθ’ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ προετρεψάμεθα αὐτὴν ὅπως οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν ἔχῃ τουντεῦθεν μετὰ τῶν εἰρημένων» (κείμενο Β΄).
6. Ἀφοῦ ὁ Πατριάρχης Διονύσιος Δ΄ μὲ τὴν Πράξη τοῦ 1686 χορήγησε στὴ Μόσχα ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο το δικαίωμα ἐκλογῆς καὶ χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καὶ τίποτα περισσότερο (κατά τό «Ὁμιλοῦν τὰ κείμενα», βλ. πιό πάνω), ποιὸς ἔδωσε, τελικά,  στήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας τὸ δικαίωμα νὰ δικάζει τοὺς ἐπισκόπους τῆς Οὐκρανίας, δικαίωμα πού τοῦ ἀναγνωρίζουν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες;
Ἀσφαλῶς καὶ δὲν ὑπάρχει Πατριαρχικὴ Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ποὺ νὰ ἐκχωρεῖ στὸν Μόσχα τὸ δικαίωμα νὰ κρίνει τοὺς ἐπισκόπους της Οὐκρανίας, διότι, ἁπλούστατα, δὲν χρειάζεται τέτοια Πράξη, ἢ ὀρθότερα, δὲν νομιμοποιεῖται κανεὶς νὰ ἐκδώσει τέτοια Πράξη!
Γιατί δὲν χρειάζεται;
Διότι ἡ πανορθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση (καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέχρι τὸ 2018) θεωροῦσε καὶ θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπάγεται κανονικῶς στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον οὐσιώδη στοιχεῖα ποὺ συνιστοῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑπαγωγὴ εἶναι καὶ ἡ δυνατότητα κρίσεως τῶν ἐπισκόπων.
Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὰ ἀνωτέρω  Πατριαρχικά Γράμματα ἐκφράζοντας τὴν πανορθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση  ἀναγνωρίζει στὸ Πατριαρχεῖο Ρωσίας τὰ δύο θεμελιώδη δικαιώματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑπαγωγῆς: τὸ δίκαιο χειροτονιῶν (jus ordinandi) καὶ τὸ δίκαιο κρίσεως τῶν ἐπισκόπων (jus jurandi), τὰ ὁποῖα συνιστοῦν καί ταυτόχρονα ἀποδεικνύουν τὴν πληρότητα τῆς ὑπαγωγῆς τῆς Μητροπόλεως Κιέβου ὑπὸ τὸν Πατράρχη Μόσχας καὶ, συνεπῶς, τὴ μὴ ἐξάρτησή της ἀπὸ τὸν Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Συνεπῶς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τόσο στὴν ἐπίσημη ὁμιλία Του ἐνώπιον τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ στὸ Κίεβο τὸ 2008, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 1020 χρόνων ἀπὸ τῆς Βαπτίσεως τῶν Ρώς (988 μΧ), ὅσο καὶ στὰ ἐπίσημα Πατριαρχικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας μὲ τὰ ὁποῖα ἀναγνωρίζει τὴν καθαίρεση καὶ τὸν ἀφορισμὸ τοῦ Φιλαρέτου ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας παραδέχεται ρητῶς καὶ χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιφύλαξη ὅτι ἡ Μητρόπολη Κιέβου καὶ, κατ’ ἐπέκταση, ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸν 17ο αἰ. καὶ ἑξῆς ὑπάγεται κανονικῶς στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας,  ἡ ὁποία ἀσκεῖ ἐπ’ αὐτῆς τὴν πληρότητα τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας.

Πρωτοπρεσβύτερος  Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945-377621,  agotsopo@gmail.com

Πάτρα 22.8.19


* Τό «Ἁπλὲς ἐρωτήσεις κατανόησης κειμένου, μέρος Α΄» βλ. στό  https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/31037-aples-erotiseis-katanoisis-keimenou-a
[1] Ἐπιστολὴ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας  Ἀλέξιο, ἀρ. πρωτ. 1203/26.8.1992, στὸ  http://orthochristian.com/116586.html.
[2] Ἐπιστολὴ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχα Ἀλέξιο, ἀρ. πρωτ. 282/7.4.1997.
[3] π. Αν. Γκοτσοπούλου, Συμβολὴ στὸν διάλογο γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο, Θεσσαλονίκη 2019, σ.  11-40.

[4] «Ἐφόσον, λοιπόν, λάβει χώρα ἡ ἔμπρακτη ἀμφισβήτηση τῆς ἐπιβληθείσης ποινῆς, αὐτός ποὺ τὴν ἀμφισβήτησε ὑφίσταται τὶς προβλεπόμενες κανονικὲς συνέπειες, οἱ ὁποῖες συνίστανται στὴν τιμωρία του διὰ τῆς ἐπιβολῆς συγκεκριμένης ποινῆς, ἡ ὁποία δύναται νὰ εἶναι ἀφορισμὸς (βλ. 10ο, 12ο τῶν Ἀποστόλων, 9ο Καρθαγένης) ἢ καθαίρεση (βλ. 11ο τῶν Ἀποστόλων, 1ο τῆς Ἀντιοχείας)», ΑΝ. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Κανονικὴ προσέγγιση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σὲ σχέση μὲ τὸ ἔκκλητο»: στὸ https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/27051-kanoniki-proseggisi-ton-apofaseon-tou-oikoumenikou-patriarxeiou-se-sxesi-me-to-ekklito

[5] https://www.ec-patr.org/deltiotypou/ukraine/final%20oukraniko-1.pdf. Κριτικὴ στὸ ἀνωτέρω ἔγγραφο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας βλ. https://mospat.ru/wp-content/uploads/2018/11/Answer-to-Ecumenical-Throne.pdf?x43367.

37 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ερώτηση Κατανόησης: Διατί ο κληρικός π. Αν. Γκοτσόπουλος συμμετείχε σε συνέδριο αποτειχισμένων κληρικών χωρίς την άδεια του ποιμενάρχου της περιοχής;
Σε αυτό θα απαντήσετε π. Αναστασιε;

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο αυτό και το προηγούμενο το φιλοξενεί πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων το οποίο προβάλει συνήθως την γραμμή του Πατριαρχείου Ρωσίας. Ως τώρα δεν είχα δει άρθρα του π. Α.Κ.Γ. στο πρακτορείο αυτό. Καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Ανώνυμος είπε...

Μέσα στο καλοκαίρι με τέτοια ζέστη από το να διαβάσω τέτοιες επιστολές που δεν με νοιάζουν πάω για ουζάκι σε παραλία.

Ανώνυμος είπε...

Για απάντηση στο πρώτο επαναλαμβανόμενο σχόλιο μιας και υπάρχει και σε άλλη ανάρτηση του μπλογκ, μεταφέρω απάντηση που δόθηκε.
------------------------------------

Προς τον 2:12 μ.μ.
Θα σου απαντήσω εγώ και αν θέλει ας σου απαντήσει και ο π. Αναστάσιος.
Πολύ καλά έκανε ο π. Αναστάσιος και συμμετείχε σε συνέδριο ΣΩΣΤΑ αποτειχισμένων κληρικών χωρίς την άδεια του ποιμενάρχου της περιοχής.
Ο ποιμενάρχης είναι ποιμενάρχης των Ναών και όχι δικτάτορας που διαφεντεύει όλη την επαρχία και τους πολιτικούς-κοσμικούς χώρους, εννοώ τους χώρους εκτός των εκκλησιαστικών κτηρίων και Ναών.

Στους μη εκκλησιαστικούς χώρους που δεν ανήκουν στη Μητρόπολη, δεν διαφεντεύει ο ποιμενάρχης διότι δεν είναι δικτάτορας. Εκεί δεν απαιτείται καμία άδεια.

Αντιαιρετικός

22 Αυγούστου 2019 - 7:12 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Απορία:ποια είναι η φροντίδα ενός κληρικου που έχει ενορία; Η διαφωνία με τον Πατριάρχη ή κάτι διαφορετικό;

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση Κατανόησης. Ο κληρικός π. Αν. Γκοτσόπουλος συμμετειχε σε συνέδριο αποτειχισμένων κληρικών για τον ίδιο λόγο, που ο (Ορθόδοξος) Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμμετέχει σε εσπερινους στον Αγιο Πέτρο Ρώμης μαζί με τον Πάπα, εορτάζει την θρονική εορτή του Φαναρίου μαζί με τον Πάπα ή απεσταλμένους Καρδιναλίους, συμμετέχει σε πλήθος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων με Παπικούς, Προτεστάντες, Μονοφυσίτες, Μουσουλμάνους, Βουδιστές, και διαφορους άλλους.
Ο παπάς ακολουθεί το παράδειγμα του Δεσπότη.

Ανώνυμος είπε...

Βρε παιδια γιατι τον βριζετε τον π. Αναστασιο;
Αφου συμφωνει με οσα λεει ο Πατριαρχης;
Κατι δεν καταλαβαινω;

Ανώνυμος είπε...

Στην ερώτηση κατανόησης να απαντήσει ο ίδιος ο π. Αναστάσιος και όχι οι εκπρόσωποι τύπου του κι μάλιστα με γελοίες και αντιεκλλησιολογικές απαντήσεις...

Ανώνυμος είπε...

Τελικά από ποιον πήρε άδεια για να συμμετάσχει ο Παπα Τάσος σε συνέδριο αποτειχισμενων...?

Ανώνυμος είπε...

Ο 9.57 έριξε εξάρες. Το ποιο υπέροχο σχόλιο. Μόνο που υποψιάζομαι πως είναι αποτειχισμένου. Το σκορ 1-1 ισοπαλία.

Ανώνυμος είπε...

Στα ερωτήματα του π. Αναστασίου θα απαντήσω απλοϊκά.
Παίρνω την παραβολή του αμπελώνα και των γεωργών. Ο Κωνσταντινουπόλεως έδωσε επιτροπικά τον αμπελώνα της Ουκρανίας στο γεωργό Ρωσίας. Κάποτε του θυμήθηκε ότι είναι αυτός ο κυρίαρχος του αμπελώνα και είπε στο γεωργό ως εδώ εγώ είμαι ο νοικοκύρης. Που ακούστηκε ο διαχειριστής να γίνει ιδιοκτήτης. Ο νόμιμος ιδιοκτήτης ως πριν είχε εξουσιοδότηση επιτροπικά την επιμέλεια του αμπελώνα της Ουκρανίας. Τώρα τον ζητά πίσω. Οπότε νόμιμα τον παίρνει. Τέλος καλό. Ας ευχαριστήσει η Ρωσία για τα όσα αποκόμισε από την Ουκρανία τώρα ο ιδιοκτήτης δίνει αλλού τον αμπελώνα.

ΥΓ. Τι μας νοιάζει εμάς για τα ξένα αμπέλια ας δει ο π. Αναστάσιος το αμπελάκι της ενορίας του και ας αφήσει τον Μητροπολίτη του να νοιαστεί για τα υπόλοιπα. Αφού ο Μητροπολίτης του με σωφροσύνη κοιτάζει τη διαποίμανση της Μητροπόλεώς του και δεν μπαίνει σε ξένα χωράφια να προσπαθήσει και ο π. Αναστάσιος να ακολουθήσει την τακτική του σοφού και εγκρατούς Μητροπολίτη του.

Ανώνυμος είπε...

Οι ερωτήσεις αυτές δεν μας αφορούν.
Να τις ταχυδρομήσει ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος αρμόδια
Α. στον οικείο Μητροπολίτη του
Β. στην αρμόδια επιτροπή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Γ. στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Δ. στο Πατριαρχείο Μόσχας
Ε. στις εμπλεκόμενες Εκκλησίες της Ουκρανίας.
Αυτοί όλοι ας επιληφθούν για μας τον λαό του Θεού δεν υπάρχει πρόβλημα.

Ανώνυμος είπε...

Πάντα στο διαδίκτυο θα βρεις θεολόγους που θα λένε κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Ένας από αυτούς είναι ο καθηγητής μου κύριος Αθανάσιος Κοτταδάκης. Χαίρομαι που ήταν και παραμένει φωτισμένο μυαλό.
Χρήστος Νικολ.

Ανώνυμος είπε...

Κάνεις λάθος ανώνυμε 9:57 μ.μ!
Για τους αντίθετους λόγους γίνονται αυτά που ανέφερες (π. Αναστάσιος-Βαρθολομαίος).

Ο π. Αναστάσιος αγωνιζόμενος υπερ Ορθοδοξίας και αντί-οικουμενιστικά.

Ο Βαρθολομαίος μην πώ καλύτερα....

Ανώνυμος είπε...

Θερμά συγχαρητήρια στον πατέρα Αναστάσιο Γκοτσόπουλο.
Δεν υπάρχει εκκλησιαστική λογική στο θέμα της Ουκρανίας.
Απλά, το οικουμενικό πατριαρχείο εξυπηρέτησε τον αμερικανικό παράγοντα, ώστε να απομακρυνθεί η Ουκρανία από την Ρωσία.
Αυτή είναι η γνώμη μου.

Ανώνυμος είπε...

Ειναι πασιφανες πλεον πως και χωρις συνοδο η αληθεια αποκαλυπτεται.

Ετσι οπως βαδιζουμε,θα φθασουμε σαν κι εκεινον στη Ραυθω,τον αιρετικο που συνομιλουσε με τον μακαριο Αναστασιο ,ο οποιος πολλους επεστρεψε στην ορθοδοξια.
Ενας ομως ,καθως ακουγε τον δικαιο Αναστασιο να ομιλει περι της αιρεσεως στην οποια ειχε περιπεσει,δισταζε λεγοντας.
''Ορθως λεγεις,δεν αμφιβαλλω!
Πλην για τους συγγενεις μου,δεν δυναμαι να επιστρεψω''....
Προς 9.57

π. Γ. Θ. είπε...

https://apologhtika.blogspot.com/2019/08/blog-post_23.html
αφου βγάλανε μόνοι τους τα μάτια τους, Ρωσοι και Ουκρανοί, και λένε πως δεν ειναι το ίδιο έθνος, όλα τα υπόλοιπα ειναι αποτέλεσμα αυτου του διχασμου. ειναι δυνατόν οι Ουκρανοί να μην ειναι Ρωσοι; σα να λέμε πως οι Πελοποννήσιοι δεν ειναι Έλληνες!

Ανώνυμος είπε...

Γελοίο είναι το δικό σου σχόλιο πατριαρχολάτρη 10:26 μ.μ. και οι ψευδοερωτήσεις κατανόησης του πρώτου δεσποτοκρατικού σχολίου!

Ανώνυμος είπε...

10:28 Για να σου απαντήσω από ποιον πήρε άδεια ο π. Αναστάσιος θα σου πω ότι πήρε άδεια από την Ελληνική Σημαία...

Ανώνυμος είπε...

https://www.attikisnikodimos.gr/9-arthro/382-prosoxi-kykloforoyn-sxismatikoi-episkopoi.html
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κυκλοφορούν σχισματικοί επίσκοποι στη χώρα μας!

Ανώνυμος είπε...

Σας απεστάλη σχόλιο με παραπομπή στο ιστολόγιο attikis nikothimos αναφορικά με σχισματικούς Ουκρανούς ψευδεπισκόπους. Παρακαλούμε να δημοσιευθή.

Αναστάσιος είπε...

Προς: 25 Αυγούστου 2019 - 2:15 μ.μ.
24 Αυγούστου 2019 - 10:38 μ.μ.

Πράγματι έλαβα το σχόλιο αυτό την πρώτη φορά καθώς και σήμερα δεύτερη φορά. Δεν το δημοσίευσα, διότι το θεώρησα άσκοπο. Άσκοπο, ως προς το ότι το ιστολόγιο αυτό «Αναστάσιος», αν και ορισμένοι κακοθελητές, το στολίζουν πολλές φορές ως μονόπλευρο, και εμένα με μύρια κοσμητικά επίθετα. Αυτό το ιστολόγιο, είναι πλουραλιστικό, και δημοκρατικό, και δημοσιεύει όλες τις απόψεις -στο μέτρο που έχουν ευπρέπεια- ως εκ τούτο έχει δημοσιεύσει το άρθρο αυτό από την 20η Αυγούστου 2019 http://anastasiosk.blogspot.com/2019/08/blog-post_369.html
Το παραπάνω άρθρο, μου απεστάλη για ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , από την Ιστοσελίδα attikisnikodimos.gr, την οποία παρακολουθώ, διότι τυγχάνει να είναι από τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την δικαίωση του Αττικής Νικοδήμου.
Σας παρακαλώ, να είσθε αναγνώστης το ιστοχώρου «Αναστάσιος», ώστε να μην κάνετε υποδείξεις σε κείμενα τα οποία το ιστολόγιο αυτό έχει δημοσιεύσει.
Η απάντηση αυτή δεν αφορά μόνο εσάς, αλλά περισσότερο τους ελάχιστους φανατικούς κατηγόρους μου.
Αναστάσιος Κ. Κωστόπουλος

Αριμαθαίος είπε...

Όπως ξανασυνέβη στη Ζάκυνθο, στις 17 Δεκεμβρίου 2018, κατά την χειμερινή εορτή του Αγίου Διονυσίου, δύο μόλις ημέρες μετά την Ενωτική Σύνοδο των Ορθοδόξων της Ουκρανίας και την ίδρυση της νέας Εκκλησίας, έτσι και σήμερα, 24 Αυγούστου 2019, κατά το Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στη Ζάκυνθο (επί τη μεταθέσει του Αγίου Διονυσίου εκ Στροφάδων), μνημονεύτηκε στα Δίπτυχα ο Προκαθήμενος της νέας Εκκλησίας, Μακ. Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος.
Ως γνωστόν, ο προεστός της Ευχαριστιακής Συνάξεως της σημερινής Εορτής του Προστάτου και Πολιούχου Ζακύνθου, Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ευθαρσώς υπεραμύνεται των ιεροκανονικών δικαίων του Οικουμενικού Θρόνου να χορηγεί Αυτοκεφαλίες σε τοπικές Εκκλησίες (εν προκειμένω στην νεοπαγή της Ουκρανίας), θεωρεί μάλιστα ότι, μετά την χορήγηση κάποιου Τόμου δεν χρειάζεται και η οποιαδήποτε έγκριση ή επιβεβαίωση για την ένταξη της νέας Εκκλησίας στα Δίπτυχα.
Στη σημερινή θεία Λειτουργία τα Δίπτυχα απέδωσε συμπτωματικώς ο εκ Ζακύνθου καταγόμενος Πανοσιολ. π. Αλέξανδρος Κούτσης, Τριτεύων Διάκονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Από το Ιστολόγιον ‘’νυχθημερόν’’

Ευλογητός ο Θεός! που οι Επίσκοποί μας υπερβαίνουν τις μικρότητες και ανταποκρίνονται στις Αρχιερατικές τους ευθύνες.
Οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, να κάνουν υπακοή στους Επισκόπους, και να σταματήσουν να διχάζουν άσκοπα τον ευλογημένο λαού του Θεού.
Αριμαθαίος

Ανώνυμος είπε...

Τώρα που η Εκκλησία της Ελλάδας -κατά πάσα πιθανότητα- δια της ιεράς Συνόδου της, θα αναγνωρίσει την Εκκλησία της Ουκρανίας ποια θα είναι η θέση σας αγωνιστή π. Αναστάσιε;
Στα δύσκολα σας θέλω να δείξτε την αγωνιστική σας στάση.

Ανώνυμος είπε...

Εφόσον αναγνωρίσει η Ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία, τον κανονικό επιτέλους και ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΏ Αρχιεπισκοπο Ουκρανίας κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟ ΤΟΤΕ θα δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος του καθενός...

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα την παρακάτω δήλωση η οποία δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι αυθεντική.
Ερωτώ, ποια η θέση του π. Αναστάσιου Γκοτσόπουλου για αυτές τις δηλώσεις; αφού είναι γνωστό ότι συμμετέχει και ο π. Αναστάσιος στην Επιτροπή αυτή.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Σπυρίδων Ζορμπαλάς
Κατόπιν των αποφάσεων της Δ.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος για το Ουκρανικό ζήτημα (Δελτίο Τύπου 28/08/19), και έχοντας υπ’ όψιν την ύψιστη σοβαρότητα του ζητήματος, καθώς τυχόν εκκλησιαστική κοινωνία με σχισματικούς θέτει τον κοινωνούντα στην ίδια θέση με τον σχισματικό, δηλώνουμε δημοσίως ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι απορρίπτουμε την συγκεκριμένη απόφαση της Δ.Ι.Σ. διότι:
Α) Το Πατριαρχείο Κων/πόλεως δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να παραχωρεί Αυτοκέφαλο σε σχισματική ομάδα εντός μία επισκοπής και εις βάρος του νόμιμου ποιμένα/ποιμνίου και ενώ αυτή η επισκοπή ανήκει σε μία άλλη (αυτοδιοικούμενη) Εκκλησία (εν προκειμένω στο Πατριαρχείο Μόσχας).
Β) Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα να χειριστεί περαιτέρω ένα τέτοιο ζήτημα αλλά ούτε και η ΔΙΣ νομιμοποιείται να του παραχωρήσει κάτι τέτοιο, καθώς τέτοιες ενέργειες αντίκεινται στην συνοδικότητα της Εκκλησίας και δημιουργούν συνθήκες πρωτείου «παπικού τύπου».
Ως εκ τούτου και καθώς οι χειρισμοί ιεραρχών και άλλων εκκλησιαστικών παραγόντων στο εν λόγω ζήτημα κινούνται συνεχώς σε μη νόμιμα πλαίσια, έξω από τους εκκλησιαστικούς κανόνες και ήθος, βρισκόμαστε στην δυσάρεστη πλην αναγκαία θέση να απευθύνουμε αυστηρή προειδοποίηση σε όποιον προτίθεται να προβεί εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως των Πατρών, σε ενέργειες που θα έχουν ως σκοπό την έμμεση ή άμεση αναγνώριση των σχισματικών και καθαιρεμένων Ουκρανών ως τη νόμιμη Εκκλησία της Ουκρανίας, ότι θα αντιμετωπιστεί ως εχθρός της Εκκλησίας με ότι αυτό συνεπάγεται.
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ. ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ.
Πάτρα 29/08/19
Μνήμη της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Σπυρίδων Ζορμπαλάς
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ.ΠΑΤΡΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Γιατί υπογράφει με αυτή την ιδιότητα ο κύριος αυτός. Έχει την άδεια του προέδρου της επιτροπής. Να υπογράψει ως πιστός μπορεί. Αλλά όχι με μια ιδιότητα με την οποία αφήνει εκτεθειμένους αυτούς ή αυτόν που τον πρότεινε.

Ανώνυμος είπε...

Ο ρόλος των αντιαιρετικών αυτών επιτροπών είναι για να κατακρίνουν αποφάσεις της Διοικούσας Εκκλησίας τόσο της Ελλάδας όσο και της Κωνσταντινούπολης;
Η ανοχή τόσων ετών θα μας οδηγήσει σε ανταρσία εκ των έσω.
Λυπάμαι. Δεν θέλω να γράψω κάτι παραπάνω διότι δεν γνωρίζω τον συντάκτη της δήλωσης αυτής.
Ελπίζω οι αρμόδιοι να μας διαφωτίσουν.
π. Νεόφυτος

Ανώνυμος είπε...

Οσο παράξενη και να σού φαίνεται αυτή η δήλωση, 3 - 55, υπάρχουν και άλλες δηλώσεις πιό παράξενες, όπως αυτή που έγινε στην Αμερική και λέει ότι, οι άνθρωποι που ανήκουν σε άλλες εκκλησίες δεν είναι αιρετικοί. Αιρετικοί είναι οι ....καυγατζήδες !
Για την δήλωση αυτή κανείς δεν έλαβε θέση, ούτε Πατριάρχης ούτε Μητροπολίτης ούτε κανείς. Γιατί να λάβει θέση ο π. Αναστάσιος για τη δήλωση του λαικού ?

Ανώνυμος είπε...

Στην σελίδα την Μητρόπολης Πατρών (http://i-m-patron.gr/αντιαιρετική-ομάδα-ι-μ-πατρών/)
Στην Αντιαιρετική Ομάδα Ι.Μ. Πατρών δεν είναι πουθενά το όνομα του π. Αναστάσιου Γκοτσόπουλου ούτε και του υπογράφοντα ως μέλους 3:55 μ.μ.
Μούφα η όλη υπόθεση.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Νεόφυτος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτοί που κάνουν ανταρσία εκ των έσω είναι οι οικουμενιστές.
Οι Ορθόδοξοι κάνουν το καθήκον τους να παλεύουν για την Ορθόδοξη πίστη και να αντιστέκονται στην οικουμενιστική αλλοίωση της.

Η ανοχή στις οικουμενιστικές ασχήμιες έχει κάνει πολλούς οικουμενιστές να φέρονται χωρίς τσίπα τους και να απειλούν και από πάνω!

Αντιαιρετικός

Ανώνυμος είπε...

Η ανοχή στις οικουμενιστικές ασχήμιες και η αδιαφορία για τα της Πίστεως αποθρασύνει τους οικουμενιστές να προδίδουν περισσότερο την Αγία Πίστη μας.

Ανώνυμος είπε...

Τα σχόλιο 30 Αυγούστου 2019 - 10:44 π.μ. και 30 Αυγούστου 2019 - 4:27 μ.μ. αποδίδουν το ίδιο πράγμα.
Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Αντί να βρίσκονται σε μετάνοια οι οικουμενιστές, βγάζουν γλώσσα και απειλούν...

Χριστιανός

Ανώνυμος είπε...

Ας το πάρουν χαμπάρι (ως είδηση) οι αυτοονομαζόμενοι αντιοικουμενιστές. Ότι ο οικουμενισμός είναι ο διάλογος της Εκκλησίας με τους άλλους Χριστιανούς. Ας μάθουν ότι αυτή είναι η εντολή του Κυρίου και αυτό εφάρμοσαν οι Απόστολοι με όσους χριστιανούς ξέφυγαν από το μαντρί. Τα υπόλοιπα είναι για εσωτερική κατανάλωση και συσπείρωση. Στην εποχή της πληροφόρησης τέτοιες τακτικές αυτόπεριχαρακώματος δεν πιάνουν.
π. Ανανίας

Ανώνυμος είπε...

Ο "π. Ανανίας" ομιλεί οικουμενιστικά και όχι αληθινά και ορθόδοξα.

Διάλογος σημαίνει διάλογος.
Οικουμενισμός είναι η σύγχυση μεταξύ Ορθοδοξίας και αίρεσης (π.χ. παπισμός και προτεσταντισμός).

Διάβασε να μάθεις τί σημαίνει οικουμενισμός από συγχρόνους άγιους και Γέροντας της Ορθοδοξίας και μην πλανάσαι αναμασώντας τις δικαιολογίες των οικουμενιστών.
Διάβασε να δεις τί λόγο θα δώσεις στον Θεό για την παν-αίρεση οικουμενισμό που στηρίζεις.

Και μην επικαλείσαι τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι δεν κήρυτταν μίγμα Ορθοδοξίας και ειδωλολατρίας, αλλά κήρυτταν Ορθοδοξία και καταδίκαζαν φοβερά την ειδωλολατρία. Σήμερα οι οικουμενιστές κληρικοί και λαϊκοί δεν καταδικάζουν τις αιρέσεις, αλλά τις χαϊδεύουν σαν κάτι που δεν στερεί την σωτηρία.

Αντιαιρετικός και Αντιοικουμενιστής

Ανώνυμος είπε...

Ο διάβολος πάντα χρυσώνει το δηλητηριώδες χάπι πριν το δώσει.

Έτσι και με την αίρεση του οικουμενισμού, προκαλεί σύγχυση ταυτίζοντας την αίρεση του οικουμενισμού με την αγάπη και τον διάλογο...
Η πραγματικότητα είναι ότι η αίρεση του οικουμενισμού δεν έχει σχέση ούτε με την αγάπη ούτε με τον ειλικρινή διάλογο!

Οικουμενισμός=κάλπικο νόμισμα για την διάλυση της ορθής πίστης, της Ορθόδοξης.

Ανώνυμος είπε...

Διάλογος ναι ...όταν όμως εμμένουν στις πλάνες τους κ θέλουν σε πείσουν απο πάνω
να τις ασπαστεις κιόλας
....Ίδια πίστη με όσους πατάνε τις εικόνες ;;; Με όσους φτύνουν τα άγια λείψανα; Διάλογος κ συμπροσευχη με αυτόν που σου λέει πχ ότι η Παναγία πήγαινε με άνδρες....κ ενώ κάθεσαι κ τους εξηγείς αυτοί εμμένουν κ πάνω να βγάλουν εμάς κακοδοξους .....σαν πολύ δεν πάει; Μετα μιας κ Δευτέρας παραιτου ....Την ημέρα της Κρίσεως εύχομαι η Παναγία κ οι Άγιοι να στέκονται δίπλα σε αυτές τις ψυχές κ να δεονται μπας κ ελεηθουμε όλοι ....