Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου

 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου

                   Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν, 8ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Γλυφάδας κ. Ἀντωνίου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου καί Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

                    Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι o Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Κνωσσοῦ κ. Πρόδρομος, Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, Καθηγούμενοι ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Κληρικοί ἐκ διαφόρων . Μητροπόλεων τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συγγενεῖς τοῦ νέου Ἱεράρχου καί προσκυνηταί ἐκ Κρήτης καί ἀλλαχόθεν.
                   Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Παναγιώτατος, ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην διακονίαν αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, ὑπογραμμίσας δὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί ἀξιῶν καί φρου-ρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους.
          Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος, ἀνελθών εἰς τήν τρίτην βαθμίδα τοῦ Θρόνου, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς  τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.
                    Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἀντεφώνησε καταλλήλως χειροτονηθείς Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως Η﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽καί συνοχῆς διά τήν νέαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὑψηλήν θέσιν ἀφ᾽ ἧς καλεῖται πλέον νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν αὐτοῦ, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωμα-τικούς δεσμούς του μετά τοῦ Φαναρίου καί νά μνημονεύσῃ μετεὐλαβείας τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Σερβίας κυροῦ Παύλου, ἐπί τῆς πατριαρχείας τοῦ ὁποίου ἐσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Βελιγραδίου, ὡς καί τo χειροτονήσαντος αὐτόν εἰς τόν ακαί ββαθμόν τῆς ἱερωσύνης Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.   
            Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Ἐπισκόπου  ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ἑστιατορίῳ «Kalyon», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.    
* * *
Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἀρχιεοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Βασιλείου καί Εἰρήνης Ἀντωνιάδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀθηνῶν, τήν Κυριακήν, 8ην Δεκεμβρίου.   Δεν υπάρχουν σχόλια: