Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 31-10-2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά στελεχῶν τῆς Ἀσφαλείας τοῦ Βατικανοῦ, συνεργασθέντας μετά τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως πρός αὐτό τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Σεραφείμ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πόποβιτς, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Μιχαήλ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γκύλλη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Εὐλαβ. Συροκαθολικόν Διάκονον κ. Orhan Çanak καί τόν Ἐντιμ. κ. Zeki Başdemir, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος τῶν ἐν τῇ Πόλει Συροκαθολικῶν.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Luiz Henrique Pereira Da Fonseca, Γεν. Πρόξενον τῆς Βραζιλίας ἐνταῦθα. 

Ὅμιλον μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν καί ὑποψηφίων διδακτόρων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μελῶν τοῦ Συλλόγου των «Ἀπόστολος Ἰάσων ὁ Θεσσαλονικεύς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ αὐτῶν κ. Ἰωάννου Κουρεμπελέ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Μακιόν, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Πατρῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil καί κ. Kudret Altındağ, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γύφτον καί κ. Richard Albano, ἐξ Ἀμερικῆς.

Τόν Ἐντιμ. κ. Selim Barlas, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Selin-Μαρίας, ἐντεῦθεν.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: