Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

“Η ΜΟ­ΝΗ ΣΤΟΥ­ΔΙΟΥ, Ά­γιοι και Λό­γιοι Στου­δί­τες Μο­να­χοί” του Παναγιώτη Μαρτίνη - Αλέξανδρος ΚολλιόπουλοςΗ ΜΟ­ΝΗ ΣΤΟΥ­ΔΙΟΥ
Ά­γιοι και Λό­γιοι Στου­δί­τες Μο­να­χοί”

Κυ­κλο­φό­ρη­σε α­πό τις εκ­δό­σεις “ΤΑ­ΩΣ” το νέ­ο βι­βλί­ο του Θε­ο­λό­γου Δρ. Θ. - Συγ­γρα­φέ­ως και Άρ­χο­ντος Ιε­ρο­μνή­μο­νος του Χ.Μ.Ε. κ. Πα­να­γιώ­του Μαρ­τί­νη με θέ­μα: “Η ΜΟ­ΝΗ ΣΤΟΥ­ΔΙΟΥ, Ά­γιοι και Λό­γιοι Στου­δί­τες Μο­να­χοί”.
Πρό­κει­ται, για μια α­πό τις πλη­ρέ­στε­ρες μέ­χρι σή­με­ρα ερ­γα­σί­ες για την χι­λιε­τή προ­σφο­ρά της εν λό­γω Ιε­ράς Μό­νης στην Α­γί­α μας Εκ­κλη­σί­α και προ­σφέ­ρε­ται στο φι­λό­χρι­στο και φι­λά­γιο α­να­γνω­στι­κό κοι­νό με α­φη­γη­μα­τι­κό και ε­κλα­ϊ­κευ­τι­κό ύ­φος.
Την χαι­ρε­τί­ζει - ευ­λο­γεί ο Πρώ­τος του Γέ­νους κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος, ε­νώ, την προ­λο­γί­ζει ο Αρ­χι­μαν­δρί­της π. Νι­κό­δη­μος Μπα­ρού­σης, Κα­θη­γού­με­νος Ιε­ράς Μο­νής Χρυ­σο­πο­δα­ρι­τίσ­σης Πα­τρών.
Η έκ­δο­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με την ε­πι­μέ­λεια του κ. Γε­ωρ­γί­ου Μαρ­κά­κη και των πα­τέ­ρων της Ιε­ράς Μο­νής Χρυ­σο­πο­δα­ρι­στίσ­σης και α­φιε­ρώ­νε­ται στις Ι­στο­ρι­κές Κοι­νο­βια­κές Μο­νές της Το­πι­κής Εκ­κλη­σί­ας των Πα­τρών.
Στην ει­σα­γω­γή του ο συγ­γρα­φέ­ας α­να­φέ­ρει τους λό­γους που α­νέ­λα­βε αυ­τή την ερ­γα­σί­α.
Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά λέ­γει: α) Α­φο­ρά στην ε­πί­σκε­ψή μου στην ι­στο­ρι­κή μο­νή του Στου­δί­ου στην Πό­λη, για την α­κρί­βεια στα ε­ρεί­πιά της, που, και μέ­σα απ΄ αυ­τά φαί­νε­ται το άλ­λο­τε με­γα­λεί­ο της, ως της πλέ­ον πε­ρί­φη­μης μο­νής του Βυ­ζα­ντί­ου, ι­διαί­τε­ρα α­πό τον 9ο αι. και ε­ξής. Με συ­γκλό­νι­σε ε­πί­σης, η πλη­ρο­φο­ρί­α ό­τι με α­πό­φα­ση της τουρ­κι­κής Βου­λής (2013) η μο­νή του Στου­δί­ου θα α­να­στη­λω­θεί και θα με­τα­βλη­θεί σε τουρ­κι­κό τέ­με­νος!

β) Εί­ναι η α­πό πολ­λών ε­τών ε­να­σχό­λη­σή μου με α­γιο­λο­γι­κά θέ­μα­τα. Έ­τσι με τη μι­κρή ε­μπει­ρί­α και το εν­δια­φέ­ρον μου για τα σχε­τι­κά αυ­τά θέ­μα­τα, δεν έ­μει­να α­διά­φο­ρος στην α­νά­λη­ψη αυ­τής της ερ­γα­σί­ας...
Ο κ. Παν. Μαρ­τί­νης ευ­χα­ρι­στεί ι­διαί­τε­ρα την Α.Θ. Πα­να­γιό­τη­τα, τον Οι­κου­με­νι­κό Πα­τριάρ­χη κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ο, που έ­σπευ­σε  να α­ντα­πο­κρι­θεί στην πα­ρά­κλη­σή του και να του α­πο­στεί­λει και γι΄ αυ­τό του το βι­βλί­ο την Πα­τριαρ­χι­κή Του ευ­λο­γί­α.
Τον κα­θη­γού­με­νο της Ιε­ράς Μο­νής Χρυ­σο­πο­δα­ρι­τίσ­σης Πα­τρών Αρ­χι­μαν­δρί­τη π. Νι­κό­δη­μο Μπα­ρού­ση, που τον ε­φο­δί­α­σε με αρ­κε­τές με­λέ­τες.
Τον Αρ­χι­μαν­δρί­τη π. Δο­σί­θε­ο, κα­θη­γού­με­νο της Ιε­ράς Μο­νής Τα­τάρ­νης, για την ά­δεια - ευ­λο­γί­α να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν τα γραμ­μι­κά σχέ­δια τού βι­βλί­ου του “Θέ­λω να πιώ το Βό­σπο­ρο”.
Τον Ιε­ρο­μό­να­χο της Ιε­ράς Μο­νής Σί­μω­νος Πέ­τρας Α­γί­ου Ό­ρους π. Μα­κά­ριο, για τις πολ­λές και α­ξιό­λο­γες πλη­ρο­φο­ρί­ες που του α­πέ­στειλ­λε σχτι­κά με του Στου­δί­τες Μο­να­χούς.
Τους ε­πι­με­λη­τές του βι­βλί­ου κ.κ. Η­λί­α Κού­λη και Γε­ώρ­γιο Μαρ­κά­κη. Τον συ­νά­δελ­φό του κ. Η­λί­α Σκόν­δρα, φι­λό­λο­γο τ. Λυ­κειάρ­χη, για τις εύ­στο­χες πα­ρα­τη­ρή­σεις του.
Τέ­λος, στά­θη­κε με λό­γους ξε­χω­ρι­στούς στον πο­λύ­τι­μο φί­λο του (ό­πως α­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά) κ. Α­να­στά­σιο Κω­στό­που­λο που α­νέ­λα­βε με προ­θυ­μί­α την έκ­δο­ση και αυ­τού του βι­βλί­ου του.
Το κα­λαί­σθη­το, ει­κο­νο­γρα­φη­μέ­νο και φρο­ντι­σμέ­νο αυ­τό βι­βλί­ο, α­παρ­τί­ζε­ται α­πό 240 σε­λί­δες. Το Α’ ΜΕ­ΡΟΣ του πο­νή­μα­τος εί­ναι α­φιε­ρω­μέ­νο στην ι­στο­ρί­α της Ιε­ράς Μο­νής Στου­δί­ου (426 -1453 μ.Χ.).
Το Β’ ΜΕ­ΡΟΣ, γί­νε­ται λό­γος για τους Α­γί­ους και Λό­γιους Στου­δί­τες. Συ­γκε­κρι­μέ­να για τους: Ό­σιος Πλά­των ο Στου­δί­της, Ό­σιος Θε­ό­δω­ρος ο Στου­δί­της, Ά­γιος Ιω­σήφ ο Στου­δί­της, Ό­σιος Νι­κό­λα­ος ο Ο­μο­λο­γη­τής, Ό­σιος Ευά­ρε­στος ο Στου­δί­της, Ό σιος Ναυ­κρά­τιος ο Στου­δί­της, Ό­σιος Συ­με­ών ο Ευ­λα­βής, Ό­σιος Συ­με­ών ο Νέ­ος Θε­ο­λό­γος, Ό­σιος Βλά­σιος ο Στου­δί­της, Ά­γιος Δα­μα­σκη­νός ο Στου­δί­της, ο Νι­κή­τας ο Στη­θά­τος και ο Ιω­σήφ ο Βρυέν­νιος.
Οι δύ­ο ε­νό­τη­τες του Β΄ Μέ­ρος πε­ρι­λαμ­βά­νει τους Στου­δί­τες Πα­τριάρ­χες: Α­ντώ­νιος Γ΄, Α­λέ­ξιος Α΄, Δο­σί­θε­ος Α΄, Ευ­θύ­μιος Β΄, κα­θώς και τους λοι­πούς Στου­δί­τες Μο­να­χούς: Ό­σιος Ιά­κω­βος ο Στου­δί­της, ό­σιος Θαδ­δαί­ος ο Ο­μο­λο­γη­τής, Ό­σιος Ευ­βί­ω­τος ο Στου­δί­της, Ό­σιος Διο­νύ­σιος ο Ρή­τωρ, Ευ­θύ­μιος ο Στου­δί­της, Αρ­σέ­νιος ο Στου­δί­της και Στου­δί­τες Υ­μνο­γρά­φοι (Βα­σί­λειος, Αρ­σέ­νιος, Γα­βρι­ήλ, Στέ­φα­νος).
Τέ­λος το βι­βλί­ο κλεί­νει με τον Ό­σιο Μάρ­κελ­λο τον Α­κοί­μη­το και τον ε­πί­λο­γο. Θα πρέ­πει να πού­με ε­πι­σφρα­γί­ζο­ντας, ό­τι ο συγ­γρα­φεύς του βι­βλί­ου χρη­σι­μο­ποί­η­σε πλού­σια βι­βλιο­γρα­φί­α, την ο­ποί­α πα­ρα­θέ­τει στο τέ­λος του συγ­γράμ­μα­τος.
Η ερ­γα­σί­α αυ­τή του κ. Μαρ­τί­νη, κατ΄ ε­μάς, εί­ναι ω­φέ­λι­μη και χρή­σι­μη τό­σο για τους ε­πι­στή­μο­νες ι­στο­ρι­κούς, θε­ο­λό­γους και α­γιο­λό­γους, ό­σο και για κά­θε πι­στό που θέ­λει να με­τέ­χη της α­γιό­τη­τος των Α­γί­ων και Λό­γιων Στου­δί­των Μο­να­χών.
Όμως, θα πρέπει επαινέσουμε και τον κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο, υπεύθυνο των εκδόσεων "ΤΑΩΣ", που μια τέτοια σημαντική εργασία την εμπιστεύθηκε σε πατρινό τυπογραφείο, στηρίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την τοπική οικονομία στους δύσκολους καιρούς που διάγουμε.
* Ευχαριστούμε εκ καρδίας τον συγγραφέα, που μας προσέφερε το νέο του πόνημα με την αφιέρωση: "Στο φίλο Αλέκο Κολλιόπουλο και στην οικογένειά του, με ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη".
- Ο Πανάγαθος Θεός, κύριε Παναγιώτη, να σας χαρίζει  κραταιά υγεία ώστε να μας τροφοδοτείται με πνευματική τροφή.                               

Α­λέ­ξαν­δρος Κ. Κολ­λιό­που­λος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: