Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 10ης Νοεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

ἐπίσκεψις τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
κ. Τέρενς Κουΐκ, εἰς τά Πατριαρχεῖα.

          Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 10ης Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἁρμόδιος διά θέματα Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, Ὅστις ἐδέχθη αὐτόν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Γραφείῳ Του καί ἔσχε μετ᾿ αὐτοῦ ἐγκάρδιον συνομιλίαν.  

          Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Σύμβουλος αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος, καί ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, ἀπεδόθησαν δ᾿ αὐτῷ αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: