Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ἀνδρέα χαῖρε καὶ σκίρτα, ὅτι ἐδέξω σαφῶς, ἐν τῇ τοῦ Λόγου λάμψει


Ἀνδρέα χαῖρε καὶ σκίρτα, ὅτι ἐδέξω σαφῶς, 
ἐν τῇ τοῦ Λόγου λάμψει, τὸν Ἥλιον τῆς δόξης, 
Χριστὸν τὸν ζωοδότην, 
ὃν καὶ κρατῶν, ἐν τῇ πίστει ἐκήρυξας, 
τοῦτον δυσώπει ἀπαύστως ὑπὲρ ἡμῶν, 
τῶν ἐν πίστει ἀνυμνούντων σε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: