Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Ἐνδιαφέρουσα Ἱεραποστολική Ὁμιλία στόν «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟ»


Ἐνδιαφέρουσα Ἱεραποστολική Ὁμιλία
στόν «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟ»

Τήν Τε­τάρ­τη  7 Φε­βρου­α­ρί­ου 2018 καί ὧ­ρα 7 μ.μ. μέ τίς  εὐ­χές καί εὐ­λο­γί­ες τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ στήν αἴ­θου­σα ὁ­μι­λι­ῶν τοῦ Συλ­λό­γου Ὀρ­θο­δό­ξου Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μι­α­ού­λη 68, θά ὁ­μι­λή­ση

ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρέ­ας, Ὑ­πέρ­τι­μος καί Ἔξαρ­χος Ἰ­α­πω­νί­ας π. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ μέ θέ­μα:
«Τέσ­σε­ρις τρό­ποι γιὰ τὴν δι­ά­δο­ση τῆς ὀρ­θό­δο­ξης μαρ­τυ­ρί­ας».

Χαι­ρε­τι­σμό θά ἀ­πευ­θύ­νη καί ὁ δι­ά­κο­νος Πα­ρα­σκευ­άς Χα­μά­λης Κα­θη­γη­τής στό Πα­νε­πι­στή­μιο Yonsei τῆς Σε­ούλ.


Θά ἀ­κο­λου­θή­ση προ­βο­λή βίν­τεο ἀ­πό τή ζωή τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σί­ας Κο­ρέ­ας. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορέας συνεχίζοντας επαξίως το σημαντικό έργο του προκατόχου του Μητροπολίτου κ. Σωτηρίου και νυν Πισιδίας, αναπτύσει εκτεταμμένο ιεραποστολικό έργο και γίνεται όλο και περισσότερο γνωστή  στην Άπω Ανατολή η Ορθόδοξος Εκκλησία μας.
Η ομιλία του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα μας ενημερώση για τις εκεί δραστηριότητες και θα δοθεί ευκαιρία να γίνωμε κοινωνοί των επιτευγμάτων, των δυσκολιών, αλλά και των προοπτικών που υπάρχουν για μεγαλύτερη ανάπτυξη του ιεραποστολικού έργου στην χώρα της Πρωϊνής Γαλήνης, όπως αποκαλείται η Κορέα. 
Ε­πι­συ­νά­πτον­ται: το βι­ο­γρα­φι­κό του Μη­τρο­πο­λί­τη Κο­ρέ­ας κ. Αμ­βρο­σί­ου κα­θώς και φω­το­γρα­φι­κό υ­λι­κό α­πό την ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα της Μη­τρό­πο­λης Κο­ρέ­ας και το Πα­νε­πι­στή­μιο HUFS, ό­που δι­δά­σκει.  
Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες στα Γραφεία του «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ.
Τη­λέ­φω­νο 2610 329-737 κα­τά τις ερ­γά­σι­μες η­μέ­ρες και ώ­ρες.
Δεν υπάρχουν σχόλια: